Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Procés d'investigació científica. Tècniques d'investigació quantitativa. Producció de dades i recerca de fonts estadístiques. Conceptes i mesures bàsiques de l'estadística descriptiva. Anàlisi exploratori de dades mitjançant ordinador amb SPSS. Confecció i anàlisi de taules estadístiques i gràfics. Proves d'hipòtesi. Interpretació de resultats.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ROGER CAMPDEPADROS CULLELL  / JORDI MERINO NOE  / ANA REBECA URMENETA GARRIDO
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (90%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les.
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Treballar en equip.
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG9. Gestionar, organitzar i planificar propostes i actuacions
 • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG10. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG11. Dissenyar propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi àmbit
 • CE2. Elaborar una síntesi de les fonts de dades sobre la criminalitat de forma argumentada
 • CE3. Descriure els mètodes d'investigació en ciències socials per a la seva aplicació als problemes de criminalitat
 • 16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política.
 • 17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives.
 • 18. Dominar l'estadística aplicada.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE16. Aplicar mètodes, conceptes i tècniques d'investigació social i política
 • CE16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política
 • CE17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives
 • CE16. Analitzar situacions complexes en l'àmbit criminològic i elaborar les estratègies d'intervenció
 • CE17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives
 • CE18. Aplicar conceptes i tècniques d'estadística aplicada
 • CE18. Dominar l'estadística aplicada
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 30. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi.
 • CE21. Utilitzar les tècniques quantitatives i qualitatives per obtenir i analitzar dades en l'àmbit criminològic
 • 33. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.
 • CE32. Exposar i argumentar amb claredat, davant un públic especialitzat (professors i professionals convidats) i no especialitzat (companys), l'anàlisi realitzada sobre un problema de conflicte o de criminalitat i les seves respostes
 • CE37. Elaborar propostes d'intervencions criminològiques partint d'un marc de referència, que consideri els valors de la convivència i integració social i la prevenció de nous conflictes

Continguts

1. Introducció a la investigació científica social

          1.1. Principals diferències entre coneixement científic i sentit comú

          1.2. L’estudi de la realitat social com construcció humana

          1.3. Especificitats de l’objecte d’estudi de les ciències socials

          1.4. Els enfocaments quantitatiu, qualitatiu i participatiu en la investigació social. La investigació integrada o mixta.

2. El procés d’investigació científica.

          2.1. Problema

          2.2. Hipòtesis

          2.3. Variables. Variables dependents, independents i intervinents.

3. La investigació social quantitativa

          3.1. El mesurament en ciències socials.

          3.2. Mesurant una variable: el procés d'operacionalització. Construcció de dimensions, indicadors i indexs.

          3.3. Control i manipulació de variables.

          3.4. Nivell de mesurament de les variables: nominal, ordinal, d'interval i de raó. ATENCIÓ: aquest tema serà avaluat al control 1 o 2, segons el ritme de les classes.

4. El procés de producció de dades quantitatius: qüestionaris, escales i anàlisi de dades secundàries. (NOTA: aquesta part del temari no es veurà a classes, es treballarà amb apunts, lectures i pràctiques específiques).

          4.1. Qüestionaris, Escales tipus Likert, Diferencial Semàntic

          4.2. Fonts i anàlisi de dades secundàries en ciències socials

5. Processament de dades amb SPSS/WIN

          5.1. La matriu de dades

          5.2. El llibre de codis

6. Construcció d'una base de dades amb SPSS/WIN

          6.1. Definició de variables i etiquetes

          6.2. Introducció de dades

          6.3. Edició i transformació de dades

7. Anàlisi descriptiu bàsic

          7.1. La lògica de l'anàlisi comparatiu

          7.2. Mesures de tendència central i dispersió.

          7.3. Freqüències i percentatges

          7.4. Representació gràfica de les dades

          7.5. Anàlisi i interpretació de gràfics

8. Taules de contingència

          8.1. Creuament de variables

          8.2. Dependència i associació entre variables

          8.3. Proves d'hipòtesis i decisió estadística

          8.4. Anàlisi i interpretació de taules de contingència

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 10,00 50,00 60,00
Exposició dels estudiants 4,00 17,00 21,00
Prova d'avaluació 8,00 25,00 33,00
Sessió participativa 36,00 0 36,00
Total 58,00 92,00 150

Bibliografia

 • Borge Bravo, Rosa (2005 ). Tècniques d'investigació en ciència política II : etapes,dades, mètodes, tècniques i anàlisi . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Box, George E. P. (cop. 1999 ). Estadística para investigadores : introducción al diseño de experimentos, análisis de datos y construcción de modelos . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Box, George E. P. (cop. 1978 ). Statistics for experimenters : an introduction to design,data analysis, and model building . New York [etc.]: John Wiley and Sons. Catàleg
 • Brunet i Icart, Ignasi (2002 ). Tècniques d'investigació social : fonaments epistemològics i metodològics . Barcelona: Pòrtic. Catàleg
 • Corbetta, Piergiorgio (cop. 2003 ). Metodología y técnicas de investigación social . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Cea D'ancona, Mª Ángeles (2004). Métodos de encuesta. Teoría y práctica, errores y mejora. Madrid: Editorial Síntesis.
 • Díaz de Rada Igúzquiza, Vidal (DL 2002 ). Tipos de encuestas y diseños de investigación . [Pamplona]: Universidad Pública de Navarra. Catàleg
 • Domínguez Amorós, Màrius (2000 ). Tècniques d'investigació social I . Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelons. Catàleg
 • Ferrán Aranaz, Magdalena (cop. 2002 ). Curso de SPSS para Windows . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • García Ferrando, Manuel (1984 ). Socioestadística : introducción a la estadística en sociología (2a ed). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Hernández Sampieri, Roberto (cop. 2003 ). Metodología de la investigación (3ª ed.). México, D.F. [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Hernández Sampieri, Roberto (cop. 2007 ). Fundamentos de metodología de la investigación . Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Kerlinger, Fred N. (cop. 2002 ). Investigación del comportamiento (4ª ed.). México [et al.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Moore, David S. (cop. 2001 ). Statistics : concepts and controversies (5th ed.). New York: W. H. Freeman and Company. Catàleg
 • Moore, David S. (DL 2005 ). Estadística aplicada básica (2ª ed.). Barcelona: Antoni Bosch. Catàleg
 • Quivy, Raymond (2001 ). Manual de recerca en ciències socials (2a ed.). Barcelona: Herder. Catàleg
 • Rojas Tejada, Antonio J. Fernández Prados, Juan Sebastián Pérez Meléndez, Cristino (DL 1998 ). Investigar mediante encuestas : fundamentos teóricos y aspectos prácticos . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Visauta Vinacua, Bienvenido (2007 ). Análisis estadístico con SPSS 14 : estadística básica (3a ed). Madrid: McGraw-Hilll Interamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposició Póster Científic. Els estudiants hauran de presentar en una exposició pública un pòster científic amb les principals conclusions de la seva recerca. Treball en grup
20
Proves escrites S'avaluarà: temari, lectures i resolució d'exercicis i interpretació de dades. Proves individuals.
Control 1: 20%, control 2: 30%
50
Treballs pràctics Recull de treballs pràctics realitzats en petits grups.
Pràctica tipus d'investigació 5%
Dossier 25%
30

Qualificació

ÉS MOLT IMPORTANT LLEGIR AMB ATENCIÓ AQUEST DOCUMENT. ES CONSIDERA QUE TOTS ELS ESTUDIANTS MATRICULATS EN AQUESTA ASSIGNATURA HAN LLEGIT I COMPRENEN TOTS ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ DETALLATS EN EL PRESENT TEXT. NO ES PODRÀ, EN CAP CAS, JUSTIFICAR L'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL DELS SEUS APARTATS PER DESCONEIXEMENT. AQUEST SISTEMA D'AVALUACIÓ SERÀ EXPLICAT PER LA PROFESSORA LA PRIMERA SETMANA DE CLASSES (PER A MÉS INFORMACIÓ CONSULTAR LA WEB).


ATENCIÓ: El plagi o còpia parcial o total, en qualsevol de les activitats d'avaluació, donarà lloc a una nota definitiva per l'assignatura de 0 (SUSPÉS) i, si s'escau, a l'obertura d'un expedient disciplinari.


___.SISTEMA D'AVALUACIÓ CONTINUADA.___

L'assignatura té un sistema d'avaluació continuada. Aquest sistema té dos components:
1) Avaluació individual: Proves parcials (50%).
2) Avaluació en grup: Treballs pràctics i Exposició del Pòster (50%)


1) COMPONENT INDIVIDUAL DE L'AVALUACIÓ (proves escrites)

Es realitzaran dues proves escrites individuals:
- Control parcial 1 (20%): temes 1 a 4. Examen escrit amb preguntes de desenvolupament i resolució d'exercicis.
- Control parcial 2 (30%). temes 5 a 8. Aquesta és una prova global i per ser superada cal tenir i demostrar un coneixement mínim dels primers temes del temari. Es tracta d'un examen escrit amb preguntes de desenvolupament i de resolució d'exercicis pràctics.
Atenció: la divisió de temes a examinar en cada prova dependrà de l'evolució de les classes.


CAL OBTENIR UNA NOTA MÍNIMA DE CINC EN L'AVALUACIÓ INDIVIDUAL PER APROVAR L'ASSIGNATURA. AQUESTA QUALIFICACIÓ S'OBTÉ DE LA MITJA PONDERADA ENTRE LES DUES PROVES ESCRITES (CONTROL 1: 20% I CONTROL 2: 30%). ELS ESTUDIANTS TINDRAN DRET A UN EXAMEN DE RECUPERACIÓ PER A AQUESTES PROVES (veure següent secció). ELS ESTUDIANTS QUE NO ARRIBIN A LA NOTA MÍNIMA DE CINC EN LA MITJA PONDERADA DE LES PROVES INDIVIDUALS SUSPENDRAN AUTOMÀTICAMENT L'ASSIGNATURA.


EXAMEN DE RECUPERACIÓ (únicament per a les proves escrites individuals: controls parcials 1 i 2): En el cas que l'estudiant suspengui l'avaluació individual o no es presenti a l'avaluació, podrà fer una única prova de recuperació en la data establerta pel calendari oficial d'exàmens (juny). La nota d'aquesta prova de recuperació substituirà la qualificació de la prova o proves parcials recuperades, encara que sigui inferior a la obtinguda la primera vegada.
Si l'estudiant va obtenir una nota superior o igual a 5 en alguna de les proves parcials d'avaluació continuada, podrà conservar l'esmentada nota, i únicament haurà de recuperar la prova que tingui suspesa, a fi d'arribar a la mitja ponderada de 5 en el component individual del sistema d'avaluació. Si l'estudiant ha suspès ambdós controls parcials, s'haurà d'examinar de tot el temari el dia de la prova de recuperació.
Tindran dret a la prova de recuperació únicament els estudiants que compleixin els requisits per ser considerats com a “Presentats a l'avaluació' (veure la secció corresponent) i que hagin suspès les proves parcials. La prova de recuperació NO ÉS UNA PROVA PER PUJAR NOTA, el seu objectiu és donar una segona oportunitat als estudiants suspesos.


2) AVALUACIÓ EN GRUP
Una de les competències més importants desenvolupades en aquesta assignatura és la capacitat per treballar en equip, per aquesta raó se li dóna un paper i un pes molt important en l'avaluació de l'assignatura (50% de la qualificació final).

TOTES les pràctiques corresponents a les activitats "Exposició Pòster científic" (20%) i "Treballs pràctics" (30%) es realitzen en grup. No s'acceptaran pràctiques realitzades individualment.

Els estudiants es dividiran en petits grups (5 persones) amb els qual hi treballaran durant tot el curs, excepcionalment i únicament amb l'aprovació de la professora, els estudiants podran canviar de grup. La formació dels grups ES FARÀ LES DUES PRIMERES SETMANES DE CLASSE. Els estudiants que s'incorporin més tard al curs o que, complert el termini establert, no tinguin encara un grup de pràctiques, seran assignats per la professora a un d'ells.

***MOLT IMPORTANT: Les notes de les pràctiques en grup es sumaran a la qualificació final de l’assignatura ÚNICAMENT si s’arriba a la nota mínima de cinc en les proves individuals. Els estudiants que hagin suspès les proves individuals tindran, automàticament, un zero en totes les pràctiques en grup (encara que la nota obtinguda pel seu grup sigui diferent), i únicament podran afegir a la seva qualificació final les notes del grup si aproven la prova de recuperació***.

3) ALTRES CONSIDERACIONS IMPORTANTS PER A L’AVALUACIÓ

a) Deures dels integrants dels grups i motius d'expulsió:

El treball en equip suposa el compromís, la participació i una repartició equitativa de la feina assignada entre tots els integrants del grup. El incompliment d’aquests deures i/o la inassistència reiterada a les classes pràctiques i teòriques pot ser motiu d’EXPULSIÓ DEL GRUP.
La decisió d’expulsar un membre del grup pot provenir tant del propi grup com de la professora, sempre considerant la gravetat de les faltes comeses per l’estudiant i donant-li, si és possible, oportunitat de rectificar-se.

S’intentarà, quan sigui possible, incorporar l’estudiant expulsat a un altre equip de pràctiques (sempre amb el consentiment del grup d’acollida). Si això no fos possible, i únicament de manera excepcional, es permetrà a l’estudiant fer les pràctiques de manera individual, però allò comportarà una reducció important de la seva nota de pràctiques, ja que es considerarà que l’estudiant no ha desenvolupat adientment la competència de treball en equip (veure secció Competències, continguts i activitats, en aquesta mateixa fitxa).

b)Assistència a les sessions pràctiques i teòriques:
L’assistència a les sessions pràctiques i teòriques és obligatòria per a tots els estudiants i és molt important per al bon funcionament del grups.
La professora pot passar llista en qualsevol moment de les classes i aquesta dada es tindrà en compte en el càlcul de la mitjana d’assistència individual per a l’aplicació del criteri ‘presentat/no presentat a l’avaluació’ (veure secció corresponent).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a "No presentat a l'avaluació" l'estudiant que no compleixi els requisits mínims d'assistència:
- Assistir a un mínim del 50% de les sessions pràctiques i al 50% de les classes teòriques. Únicament es tindran en compte les sessions en las quals la professora hi hagi passat llista.

JUSTIFICACIÓ D'INASSISTÈNCIES: L’estudiant podrà justificar la seva inassistència a classes, als controls o a l'exposició oral si presenta un certificat mèdic o laboral, o si la professora considera la seva explicació raonable i suficientment documentada.

Assignatures recomanades

 • Introducció a la ciència política
 • Introducció a la criminologia
 • Introducció a la sociologia