Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
LA PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA; INDIVIDU I SOCIETAT: ELS PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ I INSTITUCIONALITZACIÓ; ESTRUCTURA I CANVIS SOCIALS; PROCESSOS SOCIALS CONTEMPORANIS
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCISCO JOSE LEON MEDINA
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (60%), Anglès (30%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Treballar en equip
 • CG4. Analitzar les característiques socioculturals d'àmbit disciplinar i personal per aplicar-les de manera constructiva
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 • CG5. Explicar i relacionar els propis coneixements amb el marc epistemològic i històric.
 • CG7. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CE3. Comparar i avaluar l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia
 • CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials
 • 16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política.
 • 17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives.
 • CE8. Identificar i valorar la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE11. Analitzar i interpretar la realitat social i les situacions de canvi polític i social
 • 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE16. Aplicar mètodes, conceptes i tècniques d'investigació social i política
 • CE16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CE17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives
 • CE21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social

Continguts

1. CIÈNCIA I SOCIOLOGIA (I). Concepcions de la Sociologia. Orígens de la Sociologia. Les principals teories sociològiques.

2. CIÈNCIA I SOCIOLOGIA (II). El mètode científic i les particularitats de l'objecte sociològic. L'anàlisi científica de la realitat social. Microsociologia i macrosociologia. Descripció, comprensió i explicació d'allò social. L'explicació basada en mecanismes. La Sociologia i la resta de les ciències.

3. ACCIÓ I INTERACCIÓ SOCIAL. Acció individual, intencionalitat i racionalitat. Interacció simbòlica: el paper de la socialització. Interacció estratègica entre agents socials i polítics. Acció col·lectiva i dilemes socials: conflicte, cooperació, coordinació.

4. NORMES SOCIALS. Concepte i tipus. Emergència, manteniment i evolució de les normes socials.

5. SISTEMES D'INTERACCIÓ. Grups i institucions socials. La divisió social del treball. Diferència, discriminació, segregació, desigualtat. Eixos de la desigualtat. Relacions de producció i explotació: les classes socials. Poder, dominació, autoritat. Conflicte i resistència. Legitimació social.

6. APORTACIONS DE LA SOCIOLOGIA A LA CIÈNCIA POLÍTICA I LA CRIMINOLOGIA.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 5,00 0 5,00
Lectura / comentari de textos 7,00 35,00 42,00
Prova d'avaluació 5,00 70,00 75,00
Sessió expositiva 28,00 0 28,00
Total 45,00 105,00 150

Bibliografia

 • Aron, Raymond (cop. 2004 ). Las Etapas del pensamiento sociológico : Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville, Durkheim, Pareto, Weber . Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Berger, Peter L. (2002 ). Invitació a la sociologia : una perspectiva humanística (11a ed.). Barcelona: Herder. Catàleg
 • Boudon, Raymond (1981 ). La Lógica de lo social : introducción al análisis sociológico . Madrid: Rialp. Catàleg
 • Coleman, James S. (1990 ). Foundations of social theory . Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press. Catàleg
 • Coster, Michel de (cop. 2004 ). Introducción a la sociología . Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Crompton, Rosemary (1994 ). Clase y estratificación : una introducción a los debates actuales . Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Elster, Jon (1993 ). Tuercas y tornillos : una introducción a los conceptos básicos de las ciencias sociales (3ª ed.). Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Elster, Jon (2010 ). La Explicación del comportamiento social . Barcelona: Gedisa ;. Catàleg
 • Estradé i Saltó, Antoni Cardús i Ros, Salvador (1999 ). La Mirada del sociòleg : què és, què fa, què diu la sociologia . Barcelona: EDIUOC [etc.]. Catàleg
 • Feito Alonso, Rafael (1995 ). Estructura social contemporánea : las clases sociales en los países industrializados . Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Hedström, Peter (1998 ). Social mechanisms : an analytical approach to social theory . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Hedström, Peter (2005 ). Dissecting the social : on the principles of analytical sociology . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Hedström, Peter Bearman, Peter (2009 ). The Oxford handbook of analytical sociology . New York: Oxford University Press. Catàleg
 • Sánchez-Cuenca, Ignacio (2004). Teoría de juegos. Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Scott, James C. (2000 ). Los Dominados y el arte de la resistencia : discursos ocultos . México, D.F.: Era. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Control de lectures previ a cada seminari Al llarg del curs, es realitzaran 7 proves tipus-test amb la finalitat de verificar la lectura dels textos obligatoris corresponents als seminaris de lectura, així com per avaluar la seva comprensió.
El seminari 0 té caràcter voluntari i s'entén com un assaig per familiaritzar-se amb la lectura i l'avaluació dels textos. La realització del seminari 0 es valorarà positivament al final del curs, servint per arrodonir a l'alça les notes finals (excepte en el cas que l'arrodoniment suposi el pas del suspens a l'aprovat).
Les altres 6 proves tipus-test són avaluables. La nota final d'aquest bloc serà igual a la mitjana estadística de les puntuacions de les 6 proves. Les proves no realitzades són equivalents a un 0.
20
Prova Test Final Es realitzarà una prova final tipus test que té la finalitat de verificar la comprensió del contingut del curs. Per tant, el test inclourà preguntes relacionades amb el contingut de tot el curs (classes, lectures, pràctiques…).
La prova es realitzarà l'últim dia de classe, i es podrà recuperar en la data i hores assenyalades oficialment per a l'exàmen final.
40
Avaluació Lliure L'alumne escollirà mitjançant quin tipus de prova creu que serà capaç de transmetre al professor els seus coneixements en la matèria. Per a això, podrà escollir entre els següents mètodes:
- Examen d'una pregunta a desenvolupar resposta en dues cares de foli.
- Examen de 10 preguntes de qüestions específiques
- Examen oral (una pregunta a desenvolupar i dues específiques).
- Examen a desenvolupar a casa durant un marge de 24 hores.
- Examen pràctic. A desenvolupar en dues hores, es demanarà a l'alumne que analitzi un fenomen social emprant les eines conceptuals de l'assignatura.
L'alumne haurà d'escollir el mètode que prefereixi i comunicar-li-ho al professor abans de l'1 de desembre. En cas contrari, el professor li assignarà a un dels mètodes.
40

Qualificació

SISTEMA D'AVALUACIÓ CONTÍNUA.

Consisteix en 6 controls de lectures previs a la realització dels seminaris, una proba test final i una prova final d’avaluació lliure. També es podran realitzar treballs voluntaris.

La Valoració de la participació en el Sistema d'Avaluació Contínua es realitzarà como segueix:

- CONTROLS DE LECTURES PREVIS ALS SEMINARIS.
Suposen el 20% de la nota final. Es realitzaran 6 proves tipus-test avaluables, amb la finalitat de verificar la lectura dels textos obligatoris corresponents als seminaris de lectura, així com per avaluar la seva comprensió.
Els alumnes estaran dividits en grups, i cada grup tindrà assignada una hora per a la realització de la prova. L’hora és inamovible, i cap alumne podrà realitzar la prova en altre horari. Per tant, es prega puntualitat. Les proves no realitzades són equivalents a un 0.
Com que es tracta de proves amb la finalitat de verificar la lectura prèvia a les sessions de seminari, les proves suspeses no són recuperables. La nota final d'aquest bloc serà igual a la mitjana estadística de les puntuacions de les 6 proves.

- PROVA TEST FINAL.
Suposa un 40% de la nota final. El test té la finalitat de verificar la comprensió del contingut del curs, i per tant, inclourà preguntes relacionades amb el contingut de les classes, les lectures, les activitats pràctiques, etc. La prova es realitzarà l'últim dia de classe, i es podrà recuperar en la data i hores assenyalades oficialment per a l’examen final. No cal presentar-se al primer test per tenir dret a presentar-se a la recuperació. Els alumnes també podran presentar-se per pujar nota i es quedaran amb la nota més alta.

- PROVA D’AVALUACIÓ LLIURE.
Suposa un 40% de la nota de l'assignatura. L'alumne escollirà mitjançant quin tipus de prova creu que serà capaç de transmetre al professor els seus coneixements en la matèria. Per a això, podrà escollir entre els següents mètodes:
* Examen d'una pregunta a desenvolupar resposta en dues cares de foli.
* Examen de 10 preguntes de qüestions específiques
* Examen oral (una pregunta a desenvolupar i dues específiques).
* Examen a desenvolupar a casa durant un marge de 24 hores.
* Examen pràctic. A desenvolupar en dues hores, es demanarà a l'alumne que analitzi un fenomen social emprant les eines conceptuals de l'assignatura.
L'alumne haurà d'escollir el mètode que prefereixi i comunicar-li-ho al professor abans de l'1 de desembre. En cas contrari, el professor li assignarà a un dels mètodes. La prova es realitzarà l'últim dia de classe, i es podrà recuperar (en el mateix format que l'escollit en la primera prova) en la data i hores assenyalades oficialment per a l’examen final. No cal presentar-se a la primer avaluació per tenir dret a presentar-se a la recuperació. Els alumnes també podran presentar-se per pujar nota i es quedaran amb la nota més alta.

- TREBALLS VOLUNTARIS.
Els alumnes podran realitzar treballs voluntaris amb l'objectiu de millorar la seva nota final. Els treballs voluntaris mai seran decisius per aprovar l'assignatura, però sí ho poden ser per pujar la nota d'un Aprovat a un Notable, d'un Notable a un Excel•lent, o d'un Excel•lent a una Matrícula d'Honor. Si l'alumne decideix fer un treball voluntari diferent als que el professor anirà suggerint al llarg del curs, haurà de consultar-ho prèviament amb el professor (en cas contrari, no s'acceptarà el seu lliurament).

Sempre que l’alumne compleixi els criteris per ser avaluar, la nota final de l’assignatura es calcularà com segueix:

NOTA FINAL = Nota Control Lectures * 0.2 + Nota Prova Test * 0,4 + Nota Avaluació Lliure * 0,4

Això implica que matemàticament és possible aprovar l’assignatura sense aprovar alguna de les tres activitats avaluables (per exemple, amb un 5 a les lectures, un 4 al test i un 6 a l’avaluació lliure, la mitjana és de 5, i per tant l’alumne estaria aprovat tot i que va suspendre la prova test).


El plagi parcial o total, en qualsevol de les activitats d'avaluació, donarà lloc a una nota definitiva per l'assignatura de 0 (SUSPÉS) i, si s'escau, a l'obertura d'un expedient disciplinari.

Als estudiants que no s'han pogut matriculat fins al mes d'octubre i que - com a conseqüència d'aquesta matrícula endarrerida- no han pogut realitzar algun dels primer controls de lectures del curs, se’ls permetrà realitzar-ho després de la data assenyalada inicialment.

Els alumnes repetidors poden escollir entre dues opcions:
a) Començar de 0 i ajustar-se al sistema d’avaluació d’aquest curs, o
b) Conservar les notes aprovades del curs anterior i continuar amb el sistema d’avaluació del curs anterior, recuperant les partes suspeses en el curs 13-14.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne/a obtindrà la qualificació de “No presentat” sempre que compleixi almenys una de les següents condicions:
a) No haver-se presentat la prova test final.
b) No haver-se presentat la prova d’avaluació lliure.

Assignatures recomanades

 • Desigualtats socials i polítiques públiques
 • Investigació social avançada: estadística aplicada a l'anàlisi de dades sociopolítiques