Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
La persona i el dret civil. La personalitat civil: la persona física i la persona jurídica. Vinculació de la persona al territori, veïnatge civil. La localització de la persona: el domicili, declaració d'absència i declaració de defunció. Les institucions de protecció de la persona per raó d'edat o incapacitat: la responsabilitat parental i els càrrecs tutelars. Els drets de la personalitat. A) Els drets de l'esfera corporal: disposició sobre el propi cos, en especial, els trasplantaments d'òrgans i teixits. B) L'autonomia de la persona, en especial en l'àmbit de la salut: les voluntats anticipades i l'internament involuntari de persones amb transtorns psíquics; el lliure desenvolupament de la personalitat, en especial, la llibertat de procrear. C) Els drets de l'esfera moral: el dret al nom; la tutela civil dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. D) El dret d'autodeterminació informàtica i la protecció civil de dades personals. Els drets subjectius: exercici, límits i extensió.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AD

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Eva Beneit Vila  / Eva Collell Hernandez  / Josep Sole Feliu  / Anna Valdé Via
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 30. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi.

Continguts

1. Lliçó 1. EL DRET CIVIL. 1. La distinció entre Dret públic i Dret privat. 2. La configuració del Dret civil com a Dret privat general. 3. Les matèries del Dret civil i la seva distribució sistemàtica. 4. L'estructura de l'ordenament civil espanyol i l'Art. 149.1.8 de la Constitució Espanyola.

2. Lliçó 2. EL TÍTOL PRELIMINAR DEL CODI CIVIL. 1. Les fonts del Dret. 2. Les regles sobre aplicació de les normes jurídiques. 3. Les regles sobre eficàcia de les normes jurídiques.

3. Lliçó 3. LA PERSONA I LA PERSONALITAT CIVIL. 1. Significat institucional i protecció jurídica de la persona. 2. La personalitat civil. 2.1. Capacitat jurídica. 2.2. Capacitat d'obrar.

4. Lliçó 4. COMENÇAMENT I FI DE LA PERSONALITAT. 1. Començament de la personalitat. 1.1. El naixement. 1.2. El concebut (nasciturus). 1.3. El no concebut. 2. Fi de la personalitat. 2.1. La mort. 2.2. Premoriència i commoriència. 3. La prova del naixement i de la mort.

5. Lliçó 5. L'ESTAT CIVIL I EL REGISTRE CIVIL. 1. L'estat civil. 1.1. Títols d'estat civil. 1.2. Facultats i accions d'estat. 2. El Registre Civil. 2.1. Concepte i organització del Registre Civil. 2.2. Els assentaments del Registre Civil. 2.3. La publicitat formal del Registre Civil.

6. Lliçó 6. L'EDAT. 1. L'edat i el seu significat jurídic. Còmput. 2. La majoria d'edat. 3. La minoria d'edat. 3.1. La capacitat del menor d'edat en l'esfera personal i patrimonial. 3.2. La capacitat natural. 4. El menor d'edat emancipat. Causes d'emancipació. 5. El menor de vida independent.6. La potestat parental. Noció i característiques generals.

7. Lliçó 7. LA INCAPACITACIÓ I LA DECLARACIÓ DE PRODIGALITAT. 1. La incapacitació. Concepte i causes. 2. La declaració judicial d'incapacitació. Procediment. Efectes. 3. L'internament involuntari de persones amb transtorns psíquics. 4. La declaració de prodigalitat. 4.1. Procediment. 4.2. Eficàcia. 5. La tutela i les altres institucions tutelars: la curatela, el defensor judicial, l'administrador de béns, la guarda. 6. Les mesures de protecció dels menors desemparats. L’acolliment.

8. Lliçó 8. INSTITUCIONS DE PROTECCIÓ. 1. La potestat parental. 1.1. Noció i característiques. 1.2. Exercici i contingut de la potestat. 1.3. Privació i extinció. 1.4. Pròrroga i rehabilitació. 2. Tutela i institucions tutelars. 2.1. La tutela: el seu règim jurídic. 2.2. Les altres institucions tutelars: la curatela, el defensor judicial, l'administrador dels béns, la guarda. 2.3. Les mesures de protecció dels menors desemparats. L'acolliment.

9. Lliçó 9. LA LOCALITZACIÓ DE LA PERSONA. 1. El domicili. 2. La declaració d'absència legal.3. La declaració de mort.

10. Lliçó 10. NACIONALITAT I VEÏNATGE CIVIL. 1. Nacionalitat, veïnatge civil i veïnatge local. 2. Els criteris d'adquisició de la nacionalitat i del veïnatge civil. 3. Els criteris d'aplicació del Dret Civil de Catalunya.

11. Lliçó 11. ELS DRETS DE L'ESFERA CORPORAL. 1. Dret a la vida. 2. Dret a la integritat física i la diposició sobre el propi cos. En especial, els trasplantaments d'òrgans i de teixits.

12. Lliçó 12. L'AUTONOMIA DE LA PERSONA. 1. L'autonomia de la persona, en especial en l'àmbit de la salut: les voluntats anticipades. 2. El lliure desenvolupament de la personalitat, en especial, la llibertat de procrear.

13. Lliçó 13. ELS DRETS DE L'ESFERA MORAL. 1. El dret al nom. 2. La tutela civil dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 3. El dret d'autodeterminació informàtica i la protecció civil de dades personals.

14. Lliçó 14. LA PERSONA JURÍDICA. 1. La personalitat jurídica: concepte i significat. 2. Ens sense personalitat jurídica. 3. Classes de persones jurídiques. 4. L'actuació de la persona jurídica. 5. La identificació i la localització de la persona jurídica. 6. Extinció i liquidació de la persona jurídica. 5. El dret d'associació i el règim jurídic de les associacions: legislació estatal i catalana. 6. La persona jurídica fundació: legislació estatal i catalana.

15. Lliçó 15. LA RELACIÓ JURÍDICA I EL DRET SUBJECTIU. 1. La relació jurídica. 2. El dret subjectiu i els seus límits: la bona fe i l'abús del dret.

16. Lliçó 16. EL PATRIMONI. 1. L'objecte de la relació jurídica. La distinció entre cosa i bé. 2. La distinció entre béns de domini públic i propietat privada. 3. La distinció entre béns mobles i immobles. 4. Classes de coses. 5. La producció i explotació de les coses: fruits, despeses i millores. 6. Noció i contingut del patrimoni: béns, drets i deutes. 7. Les classes de patrimoni.

17. Lliçó 17. L'ACTUACIÓ DE LA PERSONA: LA REPRESENTACIÓ. 1. La representació en general. 2. La relació representativa: el negoci d'apoderament i el negoci representatiu. 3.Classes de representació. 3.1. Representació voluntària i representació legal. 3.2. Representació directa i indirecta.

18. Lliçó 18. L'EXTINCIÓ DELS DRETS SUBJECTIUS. 1. El transcurs del temps i les relacions jurídiques. Les regles de còmput en el Codi Civil i en el Dret Civil de Catalunya. 2. La prescripció. Concepte i objecte. 2.1. Tipus: prescripció adquisitiva i prescripció extintiva. 2.2. Els terminis de prescripció. Interrupció i suspensió de la prescripció. 2.3. La renúncia a la prescripció guanyada. 3. La caducitat. 4. El termini de preclusió.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Lectura / comentari de textos 3,00 20,00 23,00
Prova d'avaluació 2,00 62,00 64,00
Sessió expositiva 28,00 5,00 33,00
Sessió participativa 1,00 3,00 4,00
Sessió pràctica 6,00 19,00 25,00
Tutories de grup 1,00 0 1,00
Total 41,00 109,00 150

Bibliografia

 • E. Arroyo/E. Bosch/J. Ferrer/E. Ginebra/A. Lamarca/S. Navas/J. Ribot/A. Vaquer (2011). Dret Civil. Part General i Dret de la Persona. Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Díez-Picazo, Luis / Gullón Ballesteros, Antonio (2005). Sistema de Derecho Civil I. Introducción. Derecho de la Persona. Autonomía priva (11a. ). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Lacruz Berdejo, José Luis Delgado Echeverría, Jesús (2004- ). Parte general (4ª ed. rev. y puesta al día / |bpor Jesús Delgado Echeverría). Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Lasarte Álvarez, Carlos (2004 ). Principios de derecho civil (10ª ed.). Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Pablo Contreras, Pedro de (2008- ). Curso de derecho civil (3ª ed.). Madrid: COLEX. Catàleg
 • Puig i Ferriol, Lluís (2004- ). Institucions del dret civil de Catalunya (6a ed.). València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Puig i Ferriol, Lluís (1998 ). Institucions del dret civil de Catalunya (5a ed). València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Joan Egea Fernàndez / Josep Ferrer Riba (2011). Codi Civil de Catalunya i legislació complementària. Amb notes de concordança. (14). Barcelona: EUB. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Controls parcials alliberatoris.
Un d'ells tindrà lloc a meitat del semestre i l'altre al final del semestre, abans del període d'examens finals. Es tracta de tests amb diverses preguntes d'elecció múltiple, recuperables el dia de l'examen oficial fixat al calendari d'exàmens de la Facultat.
La nota conjunta dels dos controls parcials constitueix el 70% de la nota de l'assignatura (cada control val el 35% de la nota). Si es suspèn qualsevol dels controls, l'alumne pot recuperar-los el dia de l'examen final, previst al calendari d'exàmens oficials. 70
Obradors de casos i altres activitats d'aprenentatge. Durant el curs, es comentaran i resoldran a classe diversos casos (obradors de casos)relatius a algunes de les lliçons del programa, que hauran de resoldre, es faran comentaris de textos jurídics i lectures recomanades.
L'avaluació de totes les activitats d'aprenentatge, que comprèn el cas pràctic, la participació i assistència a les classes participatives, als comentaris en grups, als obradors de casos i la nota treta al control de lectures, constitueix el 30% de la nota de l'assignatura. L'avaluació de totes aquestes activitats d'aprenentatge no és recuperable. 30

Qualificació

D'acord amb la normativa d'avaluació de la UdG i de la Facultat de Dret, l'avaluació es realitzarà seguint el model d'avaluació continuada. Els estudiants, tindran dret a recuperar les proves d'avaluació continuada que tinguin el caràcter d'examen (...), així com aquelles altres activitats que els professorat consideri recuperables en el disseny de l'assignatura.

De conformitat amb l'anterior, l'avaluació i qualificació de l'assignatura es durà a terme d'acord amb els criteris següents:

1. La nota final de l'assignatura resultarà dels següents percentatges:
a)Primer control parcial alliberatori: 35%
b) Segon control parcial alliberatori: 35%
c)Activitats d'aprenentatge, que inclouen: control de lectura de textos,resolució de casos pràctics i participació en les diferents activitats: 30%

2. Condicions de l'avaluació continuada:
a) L'estudiant que no participi en alguna de les activitats considerades avaluables, tindrà una nota de 0 en l'activitat corresponent.
b) Per tal d'aprovar l'assignatura cal:
- Que l'alumne tingui una nota mínima de 5 en cadascun dels controls parcials alliberatoris.
- Que l'alumne tingui una nota mínima global de 4 en les activitats d'aprenentatge.
- Que la mitjana resultant de la ponderació dels controls (70%) i les activitats d'aprenentatge avaluables (30%) sigui 5.
c) La copia total o parcial, en qualsevol de les activitats d'avaluació, comportarà una nota de 0 (SUSPÈS)en l'assignatura, sens perjudici de l'obertura d'un expedient disciplinari, d'acord amb la normativa vigent.
d) Examen per a millorar la nota: l'alumne que hagi aprovat l'assignatura pel sistema d'avaluació continuada podrà, si així ho desitja i ho sol·licita mitjançant correu electrònic adreçat al professor, anar a l'examen final per a millorar la nota. En aquest cas, s'haurà d'examinar de la totalitat de l'assignatura (la matèria corresponent als dos controls) i sempre podrà conservar la nota que havia tret dins del sistema d'avaluació continuada.

3. Recuperacions.
Als efectes de l'avaluació de l'assignatura:
3.1. Son activitats recuperables:
a) Els controls parcials alliberatoris. L'examen de recuperació de cadascun dels controls es farà el dia de l'examen oficial de l'assignatura, fixat al calendari d'exàmens de la Facultat. Aquest examen de recuperació tindrà una part de preguntes relatives a la matèria corresponent al primer control, i una part de preguntes relatives a la matèria corresponent al segon control. L'alumne només haurà de recuperar el control suspès amb una nota inferior a 5.
b) Si l'alumne ha suspès amb menys de 5 els dos controls parcials, té l'obligació de recuperar-los tots dos per a poder aprovar l'assignatura, sense que sigui suficient recuperar-ne només un d'ells. En aquest cas, la nota serà l'obtinguda en l'avaluació global de tot l'examen de recuperació. Si, havent suspès els dos controls, l'alumne es presenta a recuperar-ne tan sols un, no es farà la mitjana i l'assignatura quedarà suspesa.

3.2. No són activitats recuperables:
a) La participació i assistència en les classes participatives, obradors de casos, casos pràctics i comentaris de textos i materials.
b) Els controls de lectura de textos.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota de l'assignatura serà "No Presentat" quan l'alumne no es presenti a l'examen de recuperació, en la data oficial de l'examen de l'assignatura, conforme al calendari d'exàmens aprovat per la Facultat.

Observacions

Pel correcte seguiment de l'assignatura, els estudiants han de tenir molt presents les següents indicacions:

1. Al principi del semestre es lliurarà als estudiants un calendari amb la programació de les activitats i dels temes i lliçons a què es refereixen. NO S'ADMETRÀ LA REALITZACIÓ NI L'ENTREGA DE TREBALLS, PRÀCTIQUES I ALTRES DOCUMENTS FORA DELS DIES I HORES PROGRAMATS. TAMPOC FORA DELS GRUPS A QUÈ CADA ESTUDIANT ESTÀ ADSCRIT.

2. Els estudiants que no s'han pogut matricular fins el mes d'octubre i que -com a conseqüència d'aquesta matrícula endarrerida- no han pogut realitzar alguna de les primeres pràctiques del curs, hauran de recuperar-les mitjançant la realització d'una pràctica o activitat específica per a ells.

3. Pel correcte seguiment de l'assignatura, cada estudiant haurà de disposar d'un exemplar actualitzat del Codi Civil espanyol, del Codi Civil de Catalunya, així com d'un dels manuals recomanats en la bibliografia bàsica. AQUESTS MATERIALS SÓN EL MÍNIM INDISPENSABLE PER L'ADEQUADA PREPARACIÓ DE L'ASSIGNATURA, MÉS A MÉS DELS ALTRES MATERIALS QUE ELS PROFESSORS RECOMANARAN PUNTUALMENT.

4. Les hores de treball fixades per cada activitat d'aprenentatge i per les proves d'avaluació són aproximades i NO CONSTITUEIXEN CAP GARANTIA PER APROVAR L'ACTIVITAT O L'ASSIGNATURA. Cada estudiant ha d'adaptar les hores de treball i de dedicació a l'assignatura a les seves aptituds i circumstàncies personals.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.