Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
la tradició jurídica que desemboca en el dret patrimonial dels codis civils europeus, explicació histórica de la continuïtat i dels particularismes a través de l'estudi de casos
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE LUIS LINARES PINEDA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials

Continguts

1. CASOS SOBRE ELS QUE PODRAN VERSAR LES PONÈNCIES DELS ALUMNES

2. DRETS REALS

3. Casos de possessió: classes; adquisició i pèrdua; tutela

4. Casos de propietat: formes, la copropietat; límits

5. Casos de propietat (cont.): adquisició derivativa (traditio); la usucapió; l'adquisició originària de la propietat

6. Casos de propietat (cont.): protecció

7. Casos de servituds predials: principis generals; tipus; constitució, extinció i protecció

8. Casos d'usdefruit i figures afins: concepte; constitució, extinció i protecció

9. Casos d'emfiteusi i superfície

10. Casos de drets reals de garantia: fiducia; pignus/hypotheca (concepte, constitució i protecció, contingut i extinció); pluralitat d'hipoteques

11. DRET D’OBLIGACIONS

12. Casos sobre les fonts i l'objecte de l'obligació (la prestació).

13. Casos d'obligacions civils i honoràries, casos d'obligacions naturals, casos d'obligacions de dret estricte i bonae fidei iudicia; casos sobre la inèrcia de la classificació romana dels contractes i sobre la superació de la distinció romana entre contractes típics i pactes

14. Casos d'obligacions genèriques, específiques i alternatives; casos d'obligacions ambulatòries, parciàries, cumulatives i solidàries.

15. Casos de garantia de les obligacions: casos de fiança verbal; casos de mandatum pecuniae credendae. Casos de reforç de les obligacions i SC Vellaeanum.

16. Casos d'extinció de les obligacions: casos sobre modes d'extinció ipso iure (esp. el pagament); casos sobre modes d'extinció ope exceptionis; casos de transmissió de crèdits i de deutes.

17. Casos d'incompliment de les obligacions: casos de responsabilitat contractual; casos sobre la mora

18. Casos de contractes reals: atenció especial al mutu, casos de comodat, dipòsit, penyora i fidúcia; casos de contractes innominats

19. Casos de contractes verbals (atenció especial a la stipulatio); casos de contractes literals

20. Casos de contractes consensuals, atenció especial a la compravenda: la compravenda com a contracte obligacional, obligacions del comprador i risc del preu a la compravenda, obligacions del venedor i responsabilitat per evicció i responsabilitat per vicis materials, els pactes a la compravenda

21. Casos d'arrendaments, casos de societat i casos de mandat

22. Casos sobre quasicontractes: gestió de negocis aliens, enriquiment injustificat

23. Casos d'obligacions provinents d'actes il·lícits: atenció especial a la responsabilitat ex lege Aquilia

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 6,00 32,00 38,00
Sessió participativa 30,00 7,00 37,00
Total 36,00 39,00 75

Bibliografia

 • Els alumnes rebreu el material per a la preparació de les ponències (2013). Students will receive the materials in order to prepare their papers. Los alumnos recibirán los materiales para la preparación de sus ponencias.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència i participació a les sessions expositives del professor i dels altres companys del curs Els alumnes hauran d'assistir a un mínim del 80% de les sessions del curs i hauran de participar en el comentari dels casos plantejats pel professor i de les ponències presentades pels seus companys. Per fer possible aquesta participació activa, hauran de llegir, abans de cada classe, els materials indicats pel professor 30
Preparació d'una ponència tutoritzada sobre un aspecte de la tradició romanística objecte d'estudi Qualitat i extensió de la fonts consultades, claredat de la redacció i de l'exposició. Els alumnes rebran indicacions bibliogràfiques i tutories prèvies a la presentació de la seva ponència 70

Qualificació

DEVELOPMENT OD THE COURSE/DESENVOLUPAMENT DE L'ASSIGNATURA

The student will receive a brief outline of the field of the civilian tradition to be studied along the semester and will prepare a paper (under supervision) presenting a case of their choice. ERASMUS students may coment the regulation of their own country.

El desenvolupament de l'assignatura es repartirà entre una breu presentació general de la tradició jurídica europea a analitzar al llarg del semestre i el comentari de casos de dret patrimonial per part dels alumnes, que hauran rebut tutories prèvies. Els alumnes ERASMUS podran elaborar un comentari basat en el dret del seu país. Es busca posar de manifest la continuïtat i el particularisme de les solucions jurídiques acollides als codis europeus (especificamente entre les tradicions jurídiques que desemboquen en el Codi civil espanyol i en el recent Codi civil de Catalunya)


EVALUATION/AVALUACIÓ

Students should attend the couse regularly (at least 80% of the sessions), prepare a paper in the aforesaid terms and participate in the debates that follow the presentation of papers.

Els alumnes hauran d’assistir regularment a classe (mínim 80% de les sessions), preparar una ponència tutoritzada en els termes expressats més amunt i participar en els debats que seguiran les presentacións dels seus companys

Observacions

Nota para alumnos ERASMUS: Es muy recomendable para aquellos alumnos erasmus que estéis matriculados en Derecho romano que compaginéis esta asignatura con la optativa de "Tradición jurídica europea I". En esta asignatura optativa se desarrollan los principales temas de derecho patrimonial romano y os puede ser muy útil para la convalidación de créditos de derecho romano en vuestras universidades de origen.

Assignatures recomanades

 • Dret romà
 • Història del dret espanyol