Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Hisenda Local. Tributs Locals. Impostos Municipals. Taxes locals. Contribucions especials locals. Preus públics
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA LUISA ESTEVE PARDO  / ALBERTO NAVARRO GARCIA  / ESTEBAN QUINTANA FERRER
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells

Continguts

1. TEMA 1: QÜESTIONS GENERALS DE LA HISENDA LOCAL. ESTRUCTURA I RECURSOS.

2. TEMA 2: LES TAXES I LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS MUNICIPALS

          2.1. Fet imposable de les taxes

                    2.1.1. La prestació de serveis públics o la realització d'activitats administratives

                    2.1.2. La utilització privativa o aprofitament especial del domini públic

          2.2. Quantificació de les taxes

          2.3. Els preus públics: concepte i relació amb les taxes

          2.4. Fet imposable de les contribucions especials

                    2.4.1. Subjectes passius, base imposable i quota

                    2.4.2. Gestió i recaptació

3. TEMA 3: L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

          3.1. Fet imposable

          3.2. Supòsits de no subjecció i exempcions

          3.3. Subjectes passius

          3.4. Les tarifes de l'impost i la quota tributària

4. TEMA 4: L'IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI)

          4.1. Fet imposable

          4.2. Exempcions

          4.3. Subjectes passius

          4.4. Base imposable, base liquidable, tipus de gravamen i quota

5. TEMA 5: L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)

          5.1. Fet imposable

          5.2. Exempcions

          5.3. Base imposable, quota i bonificacions

6. TEMA 6: L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES (ICIO)

          6.1. Fet imposable

          6.2. Subjectes passius

          6.3. Base imposable, tipus de gravamen i quota

7. TEMA 7: L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU)

          7.1. Fet imposable

          7.2. Subjectes passius

          7.3. Base imposable, tipus de gravamen, bonificacions i quota

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 26,00 32,00 58,00
Sessió participativa 12,00 5,00 17,00
Total 38,00 37,00 75

Bibliografia

 • Simón Acosta, Eugenio (2011 ). Curso de hacienda local : recursos financieros, presupuesto y gasto (2ª ed). Cizur Menor, Navarra: Thomson Aranzadi. Catàleg
 • Marín-Barnuevo Fabo, Diego Ramallo Massanet, Juan Arrieta Martínez de Pisón, Juan (2010 ). Los Tributos locales (2a ed.). Cizur Menor (Navarra): Civitas Thomson Reuters. Catàleg
 • Martín Fernández, F. Javier (2009 ). Manual de derecho financiero y tributario local . Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Carrasco Parrilla, Pedro José (2008 ). Derecho tributario local . Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Tributos locales (2000- ). Madrid: Renta Grupo Editorial. Catàleg
 • Manual de derecho tributario: Parte espcial. 11ª edición (2014 ). Editorial Aranzadi. Catàleg
 • Curso de derecho tributario : parte especial. 8ª ed. (2014 ). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Derecho tributario : parte especial : lecciones adaptadasal EEES. 3ªed. (2014 ). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Peña Velasco, Gaspar de la Falcón y Tella, Ramón Martínez Lago, Miguel Ángel Almudí Cid, José Manuel (2013 ). Sistema fiscal español : (impuestos estatales, autonómicos y locales) (5a ed.). Madrid: Iustel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica 1 de lliurament obligatori Per superar aquesta prova és necessari obtenir una nota igual o superior a 5. És una activitat recuperable 40
Pràctica 2 de lliurament obligatori Per superar aquesta prova és necessari obtenir una nota igual o superior a 5. És una activitat recuperable 40
Assistència i participació a classe L’assistència, la participació a classe i la discussió de les diferents pràctiques plantejades pel professor suposen un 20 % de la nota final de l’assignatura. És de caràcter NO recuperable 20

Qualificació

Per superar aquesta assignatura és obligatori seguir el sistema d’avaluació continuada. Aquest sistema consta de dues parts:

1. LLIURAMENT DE PRÀCTIQUES

És obligatori el lliurament de dos pràctiquess relacionades amb la matèria que es treballarà a les classes. Aquests exercicis consistiran en l’estudi i resolució de supòsits de fet o de qüestions pràctiques referents al sistema tributari local.

Cadascun d’aquests dos exercicis suposa un 40% de la nota final.

Per tal d’aprovar l’assignatura, la nota de cada pràctica ha de ser igual o superior a 5.

En el cas que alguna de les pràctiques no es superés, aquestes es podrien recuperar, mitjançant una prova, en el dia marcat al calendari d’exàmens de la Facultat.

2. ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ A CLASSE

Durant el transcurs de l’assignatura es realitzaran sessions teòriques i pràctiques que versaran sobre el temari de l’assignatura.

Es valorarà l'assistència i la participació activa dels alumnes a classe, especialment els dies de resolució de les pràctiques i l’adequació de les respostes a les preguntes plantejades.

L'assistència i participació a les classes i a la discussió de les pràctiques que es realitzaran a l’aula suposarà el 20% de la nota final de l’assignatura. Aquest percentatge de la nota final NO és recuperable.

QUALIFICACIÓ FINAL DE L’ASSIGNATURA

La nota final de l’assignatura dels alumnes que hagin superat amb una nota igual o superior a 5 punts els dos exercicis pràctics de lliurament obligatori i l'assistència i la participació a les classes serà la mitjana de les tres parts segons els percentatges establerts.

En cas de no superar algun dels dos exercicis pràctics de lliurament obligatori, l’alumne podrà examinar-se d’aquests exercicis no superats a l’examen de recuperació establert a l’efecte, sense que en cap cas es pugui anar directament a aquest examen. La nota de participació a les classes teòriques i pràctiques (20%) NO és recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L’únic sistema d’avaluació existent és el sistema d’avaluació continuada. Per tant, per aprovar l’assignatura és necessari presentar els dos exercicis pràctics de lliurament obligatori. En cas que algun alumne no presenti a algun d’’aquests dos exercicis pràctics no podrà anar a la recuperació establerta a l’efecte el dia marcat al calendari d’exàmens de la Facultat.

Assignatures recomanades

 • Despesa pública i recursos per al seu finançament
 • Dret de la hisenda pública
 • Dret tributari
 • Sistema tributari espanyol I
 • Sistema tributari espanyol I