Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Dinàmiques territorials recents. Conflictes territorials. Processos i mètodes de planificació urbana i territorial. Planificació estratègica ambiental.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARGARIDA CASTAÑER VIVAS
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (20%), Anglès (5%)

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • CE5- Analitzar i avaluar els problemes ambientals des de una perspectiva multidisciplinar
 • CE6 - Comprendre les bases per gestionar els recursos naturals i / o la planificació i ordenació territorial des de la perspectiva del desenvolupament sostenible.
 • CE7 - Dissenyar i aplicar estudis d'avaluació d'impacte ambiental i / o indicadors ambientals.

Continguts

1. DINAMIQUES TERRITORIALS ACTUALS: Relació camp-ciutat. La transformació urbanística com a generadora de valor; problemàtica associada. Territori i conflictes.

2. FONAMENTS I BASE CONCEPTUALS: Una aproximació conceptual a l’ordenació del territori i a l’urbanisme. Objectius bàsics de l’ordenació del territori. Premisses i conceptes claus de l’ordenació del territori. Les escales territorials i el instruments d’anàlisi. L’estratègia Territorial Europea.

3. MÈTODES I INSTRUMENTS DE L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI. Què hem de planificar? Les principals fases del procés de planificació. El pla com a instrument bàsic de planificació.

4. L’ORGANITZACIÓ DEL TERRITORI: UNA BASE PER LA PLANIFICACIÓ

5. PLANIFICACIÓ TERRITORIAL: Objectius i principals continguts de la planificació territorial. Antecedents de la planificació territorial a Catalunya i a Espanya. La planificació territorial a Catalunya.

6. PLANEJAMENT URBANÍSTIC: Formació i elements de l’espai urbà. La llei d’Urbanisme: evolució històrica i situació actual. La classificació i qualificació del sòl i la seva delimitació. Figures de planejament urbanístic. La gestió urbanística. Avaluació ambiental estratègica en l’ordenació del territori.

7. PLANIFICACIÓ SECTORIAL: Concepte i estudi d'un marc legislatiu i d'un instrument de planificació.

8. LA MOBILITAT I L’ACCESSIBILITAT: El planejament i els plans de mobilitat

9. BARRIS I URBANITIZACIONS: Del barri a les urbanitzacions; de les urbanitzacions al barri. La Llei de barris a Catalunya.

10. EL PLANEJAMENT ESTRATEGIC: Origen i la seva aplicació en el territori, metodologia i exemples.

11. PLANIFICACIÓ PEL CONTROL DELS VECTORS AMBIENTALS

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Assistència a actes externs 0 2,00 2,00
Elaboració individual de treballs 0 24,00 24,00
Lectura / comentari de textos 0 25,00 25,00
Prova d'avaluació 0 2,00 2,00
Sessió expositiva 20,00 0 20,00
Total 20,00 53,00 73

Bibliografia

 • Castañer, Margarida (coord.) (2012). El planejament territorial a Catalunya a inici del segle XXI. (SCOT). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana d'Ordenació del Territori. Catàleg
 • Esteban Noguera, J. (2007). L'ordenació urbanística: conceptes, eines i pràctiques. Barcelona: Col·lecció Sèrie Territori, 2. Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Galiana Martín, Luís (2010). Teoría y práctica para una ordenación racional del territorio. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Xalabarder, M (2007). Guia pràctica d'urbanisme. Barcelona: Biblioteca recursos veïnals. Icària. Catàleg
 • Departament de Territori i Sostenibilitat (Generalitat de Catalunya). Departament de Territori i Sostenibilitat (Generalitat de Catalunya). Recuperat , a www.gencat.cat/territori/?
 • Departament de Territori i Sostenibilitat (Generalitat de Catalunya). Mapa urbanístic de Catalunya. Recuperat , a http://ptop.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do?
 • Departament de Territori i Sostenibilitat (Generalitat de Catalunya). Registre de planejament urbanístic de Catalunya. Recuperat , a http://ptop.gencat.cat/rpucportal/inici/ca/index.html
 • Observatori del Paisatge. Observatori del Paisatge. Recuperat , a www.catpaisatge.net/?
 • Societat Catalana d'Ordenació del Territori . Societat Catalana d'Ordenació del Territori . Recuperat , a www.scot.cat
 • Societat Catalana d'Ordenació del Territori. Observatori de projectes i debats territorials a Catalunya. Recuperat , a http://territori.scot.cat/
 • Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 75, any 2009. Barcelona: Societat Catalana de Geografia (Institut d'Estudis Catalans). Recuperat, a http://scg.iec.cat/Scg8/Scg81/S81067.htm
 • Àrea de democràcia participativa de la Fundació Catalunya Segle XXI (2010). Cap a una estratègia participativa en urbanisme.. Dins (Ed.), Cap a una estratègia participativa en urbanisme. (CADS). Barcelona: Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. Recuperat , a http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/images/stories/publicacions/altrespublicacio
 • Climent, Eliseu T. (Institut del Territori) (2009). Participar. Com incidir en les decisions que afecten el territori. Barcelona: Consells Assessor per al Desenvolupament Sostenible . Recuperat , a http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/images/stories/publicacions/participar.pdf

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
A partir de l’explicació feta pels professors, dels textos llegits, de la bibliografia recomanada i de la informació externa que es pugui adquirir, l’alumne ha de confeccionar-se els seus apunts (els seus relats); per tant, ha d’anar elaborant el seu portafoli.
El portafoli sera entregat i valorat a final de curs.
Ha de recollir i ampliar tots el contiguts explicats a les classes i de les lectures obligatories. 40
Prova final: examen teòric, de reflexió; per tant, el seu format serà diferent de l'estrictament memorístic. Que apliquin correctement el coneixements adquirits. 60

Qualificació

Portafoli: A presentar al final de l'avaluació. Puntuació individual en l'escala 0-10, compte un 40% de la nota.

Prova final: examen teòric, de reflexió, no estrictement memorístic. Consistirà en aplicar els coneixements adquirits. Puntuació en l’escala 0-10. Compte un 60% de la nota.

Per fer mitjana entre la nota del portafoli i la nota de l’examen serà requisit obligatori haver assolit un 4,5 de cadascun.

L’assistència i la participació a classe és valoraran en el moment de la nota final. En aquest sentit s'establirà un control d'assistència a cada sessió. El reconeixement de l'assistència en l'avaluació es tindrà present si assoleix el 75% de les sessions. Servirà per pujar un 10% de la nota d'examen sempre i quan s'arribi a un 5. També es tindrà present en el cas d'aprovats o arrodoniments dubtosos.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne que no presenti el “portafolis” o que no es presenti a la prova final d'avaluació li constarà, a les actes, com a NO PRESENTAT.

Observacions

La bibliografia de detall així com altres dades complementàries sobre el desenvolupament de l'assignatura, es lliuraran en iniciar-se les sessions.