Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Comunicació intercel.lular; receptors i transducció del senyal. Regulació hormonal, factors de creixement polipeptídics. Proliferació i càncer.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RAFAEL DE LLORENS DURAN  / ANNA MASSAGUER VALL-LLOVERA
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Grup CE

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
RAFAEL DE LLORENS DURAN  / ANNA MASSAGUER VALL-LLOVERA
Idioma de les classes:

Grup RA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RAFAEL DE LLORENS DURAN  / ANNA MASSAGUER VALL-LLOVERA
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases moleculars de les estructures i els processos biològics i les seves aplicacions.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Comprendre els processos que determinen el funcionament dels éssers vius, els mecanismes de regulació i la seva manipulació.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases cel.lulars i fisiològiques dels éssers vius.

Continguts

1. 1. La comunicació intercel.lular. Principis generals de la comunicació intercel.lular. Una cèl.lula per dins. Tipus de mecanismes i molècules senyalitzadores. El sistema endocrì. Les hormones. Classificació. Altres primers missatgers: prostaglandines, NO i CO. Els radicals lliures.

2. 2. Els receptors i la transducció del senyal. Identificació i purificació de receptors. Tipus de receptors. Relació entre la unió i la resposta. La transducció del senyal. Mecanismes de generació del segon missatger.

3. 3. Regulació hormonal per segon missatger I. L'AMP cíclic i la hipótesi del segon missatger. Les proteïnes G. Paper dels nucleótids de guanina. L'adenilat ciclasa i la seva regulació. Les proteïnes quinasa depenents d'AMP cíclic. El GMP cíclic com a segon missatger. El Ca2+ com a segon missatger. Proteïnes reguladores depenents de Ca2+. Calmodulina. Interacció amb proteïnes. Acció hormonal i recanvi del fosfatidil inositol. Metabolisme del fosfatidil inositol. Efectes del trencament del fosfatidil inositol en la resposta hormonal. Relació amb la mobilització de Ca2+. Senyal sostingut.

4. Les hormones esteroïdees. Mecanismes d'acció de les hormones esteroïdees i similars. Estructura dels receptors d'hormones esteroïdees. Mecanismes cel.lulars de resposta. Els factors de tanscripció. Descobriment, nomenclatura i classificació dels factors de creixement polipeptídics. Estructura i efectes biològics. Receptors i mecanismes d'acció. La proliferació cel·lular i el càncer.

5. PRÀCTIQUES: L'objectiu principal de les pràctiques és la familiarització amb les tècniques de cultiu cel.lular.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 18 37 55
Classes pràctiques 8 12 20
Total 26 49 75

Bibliografia

 • Alberts, B; et al. (2008). Molecular biology of the Cell. (5th). Garland. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives teòriques. Continguts teòrics i capacitat d'aplicar les competències en la resolució de casos pràctics. 80
Classes pràctiques al laboratori Aptitud, destreses i actitud al laboratori. Maduresa i capacitat d'aplicar les competències en la resolució de casos. 20

Qualificació

AVALUACIÓ

- Aptitud, actitud i destresa a les classes pràctiques. Maduresa i capacitat d'aplicar les competències en la resolució de casos pràctics: 20% de la nota final de l'assignatura.
- Prova final escrita (dates fixades en el calendari acadèmic): 80% de la nota final de l'assignatura (PROVA RECUPERABLE.
- Només poden presentar-se a la prova de recuperació els alumnes que s'hagin presentat previament a l'exàmen final.


CRITERIS GENERALS

1. Les ACTIVITATS PRÀCTIQUES són D’ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA i no són RECUPERABLES un altre dia.

2. Per tal d'aprovar l'assignatura, cal obtenir una QUALIFICACIÓ MÍNIMA DE 5 (sobre 10) de la PROVA FINAL ESCRITA.

3. L'única activitat avaluable que és recuperable és la prova final escrita. LA RESTA D’ACTIVITATS AVALUABLES NO SÓN RECUPERABLES

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un NO PRESENTAT aquell/a estudiant que no es presenti a cap de les dues convocatòries de la prova final escrita.

Observacions

L'ASSISTÈNCIA a les sessions pràctiques és OBLIGATÒRIA

CAL PORTAR: bata de laboratori amb els punys cenyits, retolador per a vidre, calculadora, llibreta i el guió de pràctiques.

Abans de la primera classe pràctica, CAL haver LLEGIT EL GUIÓ de pràctiques.

Qualsevol CANVI DE GRUP de pràctiques s’ha de dur a terme via SECRETARIA ACADÈMICA DE LA FACULTAT.