Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Estructura i funció d'òrgans, aparells i sistemes animals. Regulació i integració de les funcions. Adaptacions funcionals al medi.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP MARIA BAS LAY  / MARGARIDA CASADEVALL MASO
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup CE

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP MARIA BAS LAY  / MARGARIDA CASADEVALL MASO
Idioma de les classes:

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Identificar i descriure de forma integradora les reaccions i processos que formen part del metabolisme i la fisiologia dels éssers vius.
 • Comprendre i descriure els canvis associats al desenvolupament dels éssers vius.
 • Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases cel.lulars i fisiològiques dels éssers vius.

Continguts

1. Cèl.lules excitables i excitabilitat: 1.1. Potencial de membrana: bases iòniques. Canvis de potencial. 1.2. Neurones i glia. Potencial local i d'acció. Conducció. Sinapsi. Transmissors sinàptics. 1.3. La fibra muscular: ultraestructura. Excitació i contracció. Propietats mecàniques i metabolisme.

2. Sistema Nerviós: 2.1. Evolució en invertebrats i vertebrats. Membranes, estructures protectores i líquid cefaloraquidi. 2.2. Recepció i vies aferents. Transducció. Nocicepció. Termorecepció. Mecanorecepció. Fotorecepció. Quimiorecepció. Electrorecepció. 2.3. Control eferent. Activitat motora espinal. Tronc encefàlic i cerebel. Còrtex motor. Sistema nerviós autònom.

3. Sistema Hormonal: 3.1. Generalitats. Alliberació i mecanismes d'acció. Hipotàlem i neurosecreció. Hipòfisi. Neurohipòfisi. 3.2. Adenohipòfisi. Tiroides i hormones tiroidees. Glàndules paratiroidees, cèl.lules C i regulació dels nivells de calci. 3.3. Glàndules suprarenals en els vertebrats. Còrtex suprarenal. Hormones sexuals. 3.4. Medul.la adrenal. Secrecions endocrines del pàncrees. 3.5. Neurosecreció i hormones en els invertebrats.

4. Excreció: 4.1. Funcions dels òrgans excretors. Nefridis. Túbuls de Malpighi. Ronyons dels vertebrats. Excreció de productes nitrogenats en diferents ambients. 4.2. El ronyó dels mamífers. Filtració glomerular. Reabsorció i secreció tubular. Aclariment i taxa de filtració. Formació d'orina concentrada i diluïda. 4.3. Regulació del volum hídric, regulació iònica i de l'equilibri àcid-base a l'home. Osmoregulació en ambients aquàtics i terrestres.

5. Medi Intern: 5.1. Homeòstasi. Limfa, sang i hemolimfa. Hemostàsia. Coagulació sanguínia.

6. Circulació: 6.1. Principis generals. Estructura del sistema cardiovascular en invertebrats. Models de circulació i estructura cardíaca en vertebrats. 6.2. Cors miogènics i neurogènics. Sistema d'excitació i conducció. Electrocardiograma. Freqüència i despesa cardíaca. Regulació de la funció cardíaca. 6.3. Circulació en vasos, arterial i venosa. Microcirculació. Regulació. Pressió arterial.

7. Respiració: 7.1. Intercanvi de gasos. Cromoproteïnes i transport de gasos en invertebrats i vertebrats. Transport d'oxigen. Efecte Bohr i efecte Root. Transport de CO2 i efecte Haldane. 7.2. Respiració cutània. Respiració traqueal. Pulmons laminars. Respiració per brànquies. 7.3. Respiració aèria en peixos. Anatomia pulmonar. Respiració pulmonar. Mecanismes de ventilació en mamífers. Respiració en amfibis, rèptils i aus. 7.4. Control de la respiració: regulació química i nerviosa. Respiració a grans altituds.

8. Digestió: 8.1. Processos digestius. Digestió bucal i glàndules salivals. Digestió gàstrica: Estómac monogàstric i digàstric. Secrecions, motilitat i regulació. 8.2. Digestió intestinal: Intestí i epiteli intestinal. Secrecions pancreàtica, biliar i intestinal. Motilitat intestinal. Absorció intestinal. Formació de femtes i defecació. 8.3. Fisiologia comparada de la digestió en invertebrats i vertebrats

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 50 52
Classes expositives 60 0 60
Classes participatives 10 0 10
Prova d'avaluació 1 15 16
Resolució d'exercicis 4 8 12
Total 77 73 150

Bibliografia

 • Moyes, Christopher D (2007 ). Principios de fisiología animal . Madrid: Pearson Educación. Catàleg
 • Randall, David (cop. 1998 ). Eckert fisiología animal : mecanismos y adaptaciones (4ª ed.). Madrid, [etc.]: MGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Hill, Richard W (1992 ). Fisiología animal (2ª ed). Torrejón de Ardoz: Akal. Catàleg
 • Barber Cárcamo, Ana María (1991 ). Fisiología animal : funciones vegetativas . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Eckert, Roger (1989 ). Fisiología animal : mecanismos y adaptaciones (3ª ed. [inglesa, 1ª ed. española]). Madrid: Interamericana-McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen final Recuperable. S'ha d'aprovar per a fer promig amb el parcial 60
Prova parcial tipus test No recuperable. 40

Qualificació

Per a l'avaluació serà imprescindible que l'estudiant hagi entregat els documents o treballs relacionats amb les activitats realitzades en els grups mitjans.

La nota final constarà de dues parts:
40% corresponent a una prova parcial tipus test
60% examen final, consistent en una part tipus test i una part de preguntes curtes. S'hi inclouran preguntes o exercicis realitzats en les activitats de grup mitjà. Aquesta part és recuperable

No és imprescindible haver aprovat la prova parcial per presentar-se a l'examen final, però el parcial suspès continuarà contant un 40% de la nota final. Sí que cal aprovar l'examen final amb un 5 per a fer promig amb el parcial.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El "no presentat" s'assignarà a l'estudiant que no s'hagi presentat a les activitats de grups mitjans, i/o no s'hagi presentat a cap de les proves parcials, i/o no s'hagi presentat a l'examen final.