Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
1. L'assignatura estudia les característiques ecològiques dels sistemes fluvials i dels embassaments, en una perspectiva ecosistèmica. Es descriu la rellevància del sistema fisic, de les diferents comunitats biològiques, i del funcionament dels sistemes fluvials mediterranis. 2. TEMES PRINCIPALS -La conca com a unitat hidrològica i biològica. Variables i escales a considerar. Interaccions. - Règims hidrològics en els sistemes fluvials. Geometria hidràulica del tram i de la conca. - L’organització horitzontal en els sistemes fluvials. El riu com a continu. Adaptació general dels organismes a les variacions geomorfològiques, físiques i químiques del riu. - Els transductors d’energia a les xarxes tròfiques fluvials: macròfits, perifiton. - Ús del material particulat i dissolt en els sistemes fluvials. Consumidors de matèria orgànica: detritívors i herbívors. - L’utilització de matèria orgànica dissolta: bucle microbià als sistemes fluvials. - Organització de les comunitats fluvials. Peixos: funció, alimentació i hàbitats. Competència pels recursos. - Funcionalisme de rius intermitents. Influències hidrològiques. Estructura i adaptacions de la biota. - Els grans rius. Dinàmica de les planures d’inundació. - Els embassaments com a sistemes quasilacustres. Models de funcionament i els temps de residència. Organització vertical i longitudinal: l'eix presa-cua. - Funció dels embassaments: integració i regulació. Tipologia dels embassaments de la Península Ibèrica. Classificació geoquímica. Estat tròfic. Producció i eutròfia. Evolució temporal dels embassaments.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCISCO JAVIER DE QUINTANA POU  / SERGI SABATER CORTES
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup RA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCISCO JAVIER DE QUINTANA POU  / SERGI SABATER CORTES
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Comprendre els diferents nivells organitzatius del ecosistema i els seus components, la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades amb la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Capacitat de recollir de forma ambientalment ètica, segura i adequada mostres biològiques i evidencies en el medi natural terrestre i aquàtic tant de forma individual com en grup.

Continguts

1. The course examines the ecological characteristics of river systems and reservoirs in an ecosystem perspective. It describes the importance of the physical system, the different biological communities and the functioning of Mediterranean river systems. MAIN ISSUES The basin as a hydrological and biological unity. Variables and scales to consider. Interactions. - Hydrological regimes in river systems. Geometry and hydraulic section of the basin. - The horizontal organization in river systems. The river as a continuum. General adaptation of organisms to changes in geomorphological, physical and chemical properties of the river. - Transducers energy fluvial food webs: macrophytes, periphyton. - Use of particulate and dissolved in river systems. Consumers of organic matter: detritivores and herbivores. - The utilization of dissolved organic matter: the microbial loop in the river systems. - Organization of the river communities. Fish: feature, food and habitat. Competition for resources. - Functionalism intermittent rivers. Hydrological influences. Structure and adaptations of biota. - The major rivers. Dynamics of flood plains. - Reservoirs as quasilacustres systems. Operating model and residence time. Longitudinal and vertical organization: decision-tail axis. - Function reservoirs: integration and regulation. Typology of reservoirs in the Iberian Peninsula. Rating geochemistry. Trophic status. Production and eutrophication. Temporal evolution of the reservoirs.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1 3 4
Classes expositives 18 15 33
Classes pràctiques 9 8 17
Total 28 26 54

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Teaching activities Knowledge of the subject 60
  Seminars Ability to comment and discuss 10
  Practicum Ability to determine organisms and define ecological relationships 20
  Class activities Calculate and analyze series of data or cases 10

  Qualificació

  Classes and Exam: 60%
  Seminars 10%
  Collection and evaluation of the work described in the course 10%
  Practice 20%