Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Mediació i intervenció social. La gestió dels conflictes. Perfil i funcions del mediador. Models de mediació. Recursos i estratègies de mediació. Experiències de mediació.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP MIQUEL PALAUDARIAS I MARTI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. Unitat formativa 1. Introducció a la mediació i a la resolució de conflictes

2. Unitat formativa 2. La figura del mediador i les habilitats de comunicació i de relació

3. Unitat Formativa 3. Models de mediació: La mediació comunitària i la mediació intercultural

4. Unitat formativa 4. Àmbits de mediació: familiar, institucional, escolar, sanitari...

5. Unitat formativa 5. Experiències de mediació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 42 33 75
Total 42 33 75

Bibliografia

 • AADD. (2001). Inmigrantes y mediación cultural. . Bilbao: Universidad de Deusto. Catàleg
 • AEP i Andalucía Acoge (2004). Mediación intercultural. Madrid: Popular. Catàleg
 • Boqué, C. (2003). Cultura de mediación y cambio social. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Boqué, C. (2005). Temps de mediació. Barcelona: CEAC. Catàleg
 • De la Rua, D. (2010). Mediación comunitaria. Buenos Aires: Abeledo Perrot. Catàleg
 • Milburn, P. (2002). La mediation. Expériences et competences. París: La Découverte. Catàleg
 • Román, J. A. (2009). Conflicte i mediació. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Rozenblum, S. (2007). Mediación. Convivencia y resolución de conflictos en la comunidad. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Villagrasa, C. (2004). La mediació. L'alternativa a la resolució de conflictes. Barcelona: Pòrtic. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Comentari reflexiu sobre el contingut d'1 lectura per aprofundir sobre la intervenció del treballador social i de l'educador en mediació de forma creativa Correcte presentació del treball (ortografia, sintaxi, etc). Ús adequat dels conceptes treballats a classe. Claredat i estructuració general del comentari. Riquesa i adequació de la informació aportada, així com d'idees i reflexions que s'aportin 25
Treball sobre 1 cas en el que es planteja la necessitat de dissenyar estratègies de mediació. El treball haurà d'aportar una avaluació del proccés i de les estratègies d'intervenció. Correcte presentació del text (otrografia, sintaxi, etc). Ús adequat de les estratègies de mediació i justificació de les mateixes. 25
Examen reflexiu sobre el contingut i la documentació de l'assignatura treballats al llarg del curs La prova d'avaluació final cercarà avaluar el coneixement i la comprensió dels principals temes i conceptes treballats al llarg de l'assiganttura 50

Qualificació

La suma dels percentatges donarà la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumnat que assisteixi a menys del 80% de les sessions i/o que no presenti els exercicis serà avaluat com a no presentat.