Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Matrimoni i Dret. Matrimoni i Drets confessionals. Dret comparat. Matrimoni canònic. Eficàcia civil dels matrimonis religiosos.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA JESUS GUTIERREZ DEL MORAL

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials

Continguts

1. Dret matrimonial canònic. Nocions generals i terminologia. 1.1. Introducció i concepte. 1.2. Elements, fins i propietats essencials. 1.3. Tutela jurídica del matrimoni canònic.

2. Capacitat i impediments matrimonials. 2.1. La facultat de contreure matrimoni: el ius connubii. 2.2. Comprovació de la capacitat de contreure: l’expedient matrimonial canònic. 2.3. Impediments en general: a) concepte i naturalesa, b) classificació, c) règim jurídic. 2.4. Impediments en particular: a) incapacitat física: edat i impotència; b) incompatibilitat jurídica: vincle, disparitat de cultes, ordre sagrat, i vot; c) per raó de delicte: rapte i crim; d) per raó de parentiu. 2.5. Prohibicions i matrimoni mixt.

3. El consentiment matrimonial. 3.1. Funció, contingut i elements del consentiment. 3.2. El moment de l’emissió del consentiment: el matrimoni in fieri. 3.3. La incapacitat psíquica consensual: a) carència del suficient ús de raó; b) greu defecte de discreció de judici; c) impossibilitat psíquica d’assumir les obligacions essencials del matrimoni; d) la prova de la incapacitat.

4. Anomalies del consentiment. 4.1. Ignorància i error (de fet i de dret) sobre el matrimoni. 4.2. Errors sobre l’altre contraent i error dolós. 4.3. Violència física i por. 4.4 Simulació (total i parcial). 4.5. Condició.

5. Forma jurídica del matrimoni canònic. 5.1. Significat de la forma. 5.2. La forma ordinària i el testimoni qualificat. 5.3. Forma extraordinària. 5.4. Matrimoni secret. 5.5. Matrimoni per procurador. 5.6. La dispensa de forma. 5.7. Actuacions formals posteriors al matrimoni.

6. Extinció i revalidació del matrimoni canònic. 6.1. La nul•litat i la seva convalidació. a) la convalidació simple, b) la sanació a l’arrel. 6.2. La separació dels cònjuges. 6.3. La dissolució canònica: a) per mort; b) per declaració administrativa de mort presumpta, c) dissolució del matrimoni rat i no consumat, d) dissolució del matrimoni a favor de la fe, e) el privilegi paulí, f) el privilegi petrí.

7. La eficàcia civil dels matrimonis religiosos. 7.1. El sistema matrimonial espanyol. 7.2. Eficàcia civil del matrimoni canònic: a) preparació; b) celebració; c) inscripció; d) extinció, e) el Reglament Brussel•les II. 7.3. Eficàcia civil del matrimoni religiós evangèlic, islàmic i jueu: a) preparació; b) celebració; c) inscripció; d) extinció. 7.4. Referències als matrimonis contrets a l’estranger. 7.5. La eficàcia civil dels matrimonis religiosos al Dret comparat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 9,00 12,00
Prova d'avaluació 2,00 11,00 13,00
Sessió expositiva 7,00 11,00 18,00
Sessió pràctica 11,00 21,00 32,00
Total 23,00 52,00 75

Bibliografia

 • López Alarcón, Mariano (1994 ). Curso de derecho matrimonial canónico y concordado (5ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • López Alarcón, Mariano (2001 ). Curso de derecho matrimonial canónico y concordado (6a ed). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Tirapu, Daniel (2005 ). Curso breve de derecho matrimonial canónico : aspectos sustantivos y procesales . Granada: Comares. Catàleg
 • Fornés, Juan (1997 ). Derecho matrimonial canónico (3ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Fornés, Juan (2000 ). Derecho matrimonial canónico (4ª ed). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Calabrús, Blanca (1993 ). Derecho matrimonial canónico : aspectos sustantivos y procesales : teoría, legislación y formularios . Granada: Comares. Catàleg
 • Jusdado Ruiz-Capillas, Miguel A. Cañamares Arribas, Santiago (2007 ). Derecho matrimonial canónico y eclesiástico del Estado (2a ed). Madrid: Colex. Catàleg
 • Souto Paz, José Antonio (2002 ). Derecho matrimonial (2ª ed.). Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • González del Valle, José Mª (2002 ). Derecho canónico matrimonial : según el Código de 1983 (9ª ed). Pamplona: EUNSA. Catàleg
 • Bernárdez Cantón, Alberto (1998 ). Compendio de derecho matrimonial canónico (9ª ed). Madrid: Tecnos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques i participatives Es valorarà la participació i les intervencions 10
Estudi, redacció i presentació de casos pràctics. Es valorarà la presentació, l’expressió i la correcció lingüística (ja sigui català o castellà), l'argumentació jurídica, la originalitat, l’extensió ajustada, i en el seu cas la correcció del resultat. 40
Prova final d'avaluació. Es valorarà la presentació, l’expressió i la correcció lingüística (ja sigui català o castellà), l‘argumentació jurídica, la originalitat, l’extensió ajustada, i en el seu cas la correcció del resultat. 50

Qualificació

La docència d’aquesta assignatura serà principalment pràctica. Se seguirà l’ordre del programa proposat, i s’estudiarà la normativa, i les interpretacions doctrinals i jurisprudencials. Es resoldran casos pràctics sobre la matèria, i es redactaran dictàmens jurídics.
Se seguirà l’avaluació continuada, que implica l’assistència obligatòria a les classes, i el lliurament de tots els treballs individuals o en grup sobre la matèria que corresponguin.
El 40% de la nota serà la mitjana de la nota del casos pràctics o dictàmens que s'hagin d'entregar a classe, el 10 % de la nota serà l'assistència i participació activa a classe. Finalment es farà una Pràctica final, com a prova d'avaluació amb materials, que suposa un 50% de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne que no arribi al 50 % de l'assistència a classe i al 50% d'entrega de les activitats encomanades tindrà la consideració de No Presentat.

Observacions

A les classes s'utilitzarà tant el català com el castellà. Si hagués alumnes Erasmus que no coneguin el català, s'utilitzarà el castellà.