Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
El procés civil. Principals institucions del procés civil. Parts. La dinàmica del procés civil en primera instància. Recursos en matèria civil. Processos declaratius ordinaris: el judici ordinari i el judici verbal.
Crèdits ECTS:
5
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA TERESA ARMENTA DEU

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA TERESA ARMENTA DEU  / SILVIA PEREIRA PUIGVERT

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA TERESA ARMENTA DEU  / CRISTINA SALA DONADO

Competències

  • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
  • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
  • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
  • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
  • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
  • CG8. Aprendre de manera autònoma
  • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
  • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat

Continguts

1. TEORIA GENERAL DEL PROCÉS CIVIL. El procés civil. Els seus tribunals i subjectes.

2. EL PROCÉS CIVIL El procés civil. Introducció i característiques generals. Naturalesa jurídica del procés . Diferents formes de procés (breu recordatori) . La reforma de la Llei d'Enjudiciament Civil: Aspectes més destacables.

3. LA JURISDICCIÓ DELS TRIBUNALS CIVILS. Introducció. Extensió i límits de la jurisdicció dels tribunals civils espanyols: criteris d'atribució i tractament processal. Jurisdicció per raó de la matèria. Conflictes de jurisdicció i de competència.

4. LA COMPETÈNCIA Competència objectiva: 1. Competència objectiva per raó de la matèria; 2. Competència objectiva per raó de la quantia; 3. Tractament processal de la competència objectiva. Competència territorial: 1. Criteris d'atribució de la competència territorial; 2. Tractament processal de la competència territorial. La declinatòria. Competència funcional: 1. Tractament processal de la competència funcional. Improrrogabilitat de jurisdicció i inderogabilitat de normes atributives de jurisdicció i competència. El repartiment.

5. LES PARTS DEL PROCÉS CIVIL: CONCEPTE DE PART, CAPACITAT I COMPAREIXENÇA EN JUDICI. Introducció: El concepte de part i les seves diferents vessants. Capacitat per a ésser part. Capacitat processal: 1. Compareixença en judici de les persones naturals; 2. Compareixença de persones jurídiques i entitats a les que es reconeix capacitat per actuar en judici. Tractament processal de la capacitat per a ser part i de la capacitat processal.

6. REPRESENTACIÓ PROCESSAL I DEFENSA TÉCNICA Representació tècnico-processal: caràcter preceptiu de la intervenció de procurador i excepcions: 1. El Poder; 2. Representació i deures, provisió de fons i compte del Procurador; 3. Cessació del Procurador; 4. Tractament processal de la representació tècnico - processal. Defensa tècnica: 1. Excepcions a la necessitat de defensa tècnica; 2. Efectes de la intervenció no preceptiva d'Advocat i Procurador, quan aquesta es produeix; 3. Designació d'Advocat; 4. Honoraris dels Advocats.

7. LEGITIMACIÓ, INTERÈS I SUCCESSIÓ PROCESSAL La legitimació i l’interès legítim: 1. Generalitats; 2. Classes de legitimació; 3. Legitimació ordinària; 4. Legitimació extraordinària; 5. Legitimació de persones públiques; 6. Tractament processal de la legitimació. Interès legítim. Successió processal: 1. Successió processal per mort de la part originària; 2. Successió processal per transmissió de l'objecte litigiós; 3. Successió per intervenció provocada.

8. PLURALITAT DE PARTS: EL LITISCONSORCI I INTERVENCIÓ DE TERCERS El litisconsorci: 1. Règim general; 2. Litisconsorci voluntari i litisconsorci necessari; 3. Tractament processal del litisconsorci. Intervenció de tercers: 1. la intervenció de subjectes originàriament no demandants ni demandats; 2. La intervenció provocada; 3. Intervenció en processos per a la defensa de drets dels consumidors i de defensa de la competència.

9. L'OBJECTE DEL PROCÉS: ELS SEUS ELEMENTS DELIMITADORS Definició i característiques generals de la regulació legal. Elements delimitadors de l'objecte del procés: 1. Element subjectiu; 2. Elements objectius: El petitum; La "causa petendi": Teories de la substanciació i de la individualització. Casos complexes a l'hora de delimitar l'objecte del procés: extensió de les facultats judicials; perspectiva interna i externa del procés; accions constitutives i concurs d'accions.

10. PLURALITAT D'OBJECTES PROCESSALS: ACUMULACIÓ D'ACCIONS I ACUMULACIÓ DE PROCESSOS Acumulació d'accions: característiques generals: 1. Acumulació d'accions objectiva; 2. Acumulació successiva d'accions: ampliació de la demanda i reconvenció; 3. L'acumulació d'accions en el judici verbal; 4. Efecte de l'acumulació d'accions. La acumulació de processos: 1. Introducció; 2. Legitimació per a sol•licitar l'acumulació de processos; 3. Causes d'acumulació de processos; 4. Improcedència de l'acumulació de processos; 5. Pressupòsits de l'acumulació de processos; 6. Acumulació de judicis verbals; 7. Procediment: l'absència d'efectes suspensius de la sol·licitud i les seves excepcions; 8. Acumulació de més de dos processos. Requeriments múltiples d'acumulació; 9. Prohibició d'un segon incident d'acumulació; 10. Acumulació en funció de la "vis atractiva" dels judicis universals

11. EL PROCÉS CIVIL EN PRIMERA INSTÀNCIA: REGLES PER A DETERMINAR EL JUDICI CORRESPONENT Introducció. La determinació del procés corresponent, classes de tutela declarativa: 1. La matèria com a criteri especial; 2. La quantia, criteri general; 3. Tractament processal de la inadequació de procediment. La preparació del procés: 1. En general; 2. Reclamació administrativa prèvia; 3. La conciliació prèvia.

12. INICI DEL PROCÉS: DILIGENCIES PRELIMINARS. LA DEMANDA I ELS SEUS EFECTES Introducció. Les diligències preliminars. La demanda: 1. Concepte; 2. Estructura de la demanda; 3. Documents que han d'acompanyar la demanda, càrrega i moment d'aportar-los i sancions davant la falta d'aportar-los en el temps degut; 4. Admissió i inadmissió de la demanda. Motius d'inadmissió i recursos; 5. Tractament processal de la demanda defectuosa; 6. Efectes de la demanda: la litispendència.

13. POSSIBLES CONDUCTES DEL DEMANDAT DAVANT LA DEMANDA. L'AUDIÈNCIA PRÈVIA. Introducció. La rebel•lia. La contestació de la demanda: 1. Admissió de fets o efectes jurídics; 2. Negació de fets; 3. Excepcions processals i excepcions materials. La audiència prèvia. Una referència expressa.

14. LA PROVA (TEORIA GENERAL) Introducció: determinació de fets i necessitat de la prova. Fets exempts de prova: fets admesos i fets notoris. La prova: Concepte i característiques generals. Fonts legals de la prova civil. La configuració del dret a la prova des del punt de vista constitucional. Objecte de la prova. Mitjans de prova. Iniciativa probatòria: proposició de prova. Admissió de les proves. El problema de la prova il·lícita. Valoració de la prova. Càrrega de la prova. Procediment probatori. La prova de fets nous o de nova notícia (breu recordatori).

15. MITJANS DE PROVA (I): INTERROGATORI DE LES PARTS I PROVA PERICIAL L'interrogatori de les parts. Concepte: 1. Subjectes; 2. Pràctica de la prova; 3. Valoració de l'interrogatori de les parts. Dictamen de pèrits: 1. Concepte i finalitats; 2. El perit; 3. Desenvolupament procedimental; 4. Valoració de la prova pericial.

16. PROVA TESTIFICAL. RECONEIXEMENT JUDICIAL La prova testifical. Concepte: 1. El testimoni; 2. Pràctica de la prova testifical; 3. Valoració de la prova testifical. Reconeixement judicial: 1. Objecte, finalitat i iniciativa per acordar-lo; 2. Tramitació procedimental: pràctica de prova; 3. Especialitats del reconeixement de persones i de la concurrència del reconeixement judicial amb les proves pericial i testifical.

17. PROVA DOCUMENTAL I ALTRES MITJANS DE REPRODUCCIÓ DE LA PARAULA, EL SO I LA IMATGE. Prova documental: 1. Concepte i regulació legal; 2. Els documents. Concepte i classes; 3. Obtenció de la prova documental, els casos específics d’exhibició; 4. Presentació de la prova documental: temps i forma; 5. Valoració de la prova i eficàcia dels documents; 6. Incidència de la impugnació de l'autenticitat del document, Acarament. La reproducció de la paraula, el so i la imatge i dels instruments que permetin conèixer dades rellevants per al procés.

18. FIXACIÓ DEFINITIVA DELS FETS. LES PRESUMPCIONS. CONCLUSIONS DEFINITIVES DE LES PARTS. DILIGÈNCIES FINALS. Generalitats. Les presumpcions: naturalesa i concepte: 1. Mecànica de les presumpcions; 2. Classes de presumpcions. Fixació definitiva dels fets. Generalitats: 1. Conclusions i informes de les parts; 2. Conclusions i informes en el judici verbal. Diligències finals: Adopció, forma i efectes.

19. TERMINACIÓ NORMAL DEL PROCÉS: LA SENTÈNCIA Generalitats. La formació interna de la sentència. Motivació de la sentència i congruència. Motivació de la sentència. Congruència: qüestions generals. Forma externa de la sentència. La liquidesa de la sentència. La seva relació amb el contingut de les sentències en supòsits especials (sentències il·líquides, condemnes de futur i sentències favorables a associacions de consumidors i usuaris).

20. TERMINACIÓ DEL PROCÉS SENSE SENTÈNCIA O AMB SEBTÈNCIA NO CONTRADICTÒRIA (TERMINACIÓ ANORMAL DEL PROCÉS). Terminació anormal del procés, Introducció. Desestiment. Caducitat de la instància. Sobreseïment del procés. Renúncia de l'actor. Aplanament del demandat. Transacció. Desaparició de l’interès legítim per satisfacció extraprocessal de les pretensions o d'altres causes. El cas especial de l'enervació del desnonament.

21. CRISIS PROCESSALS En general. Significat de "crisis processal". La prejudicialitat. Concepte, classes i regulació legal. La qüestió incidental. Procediment incidental. Suspensió del procés per acord de les parts.

22. RECURSOS: DISPOSICIONS GENERALS. RECURS DE REPOSICIÓ. RECURS DE REVISIÓ. SEGONA INSTÀNCIA I RECURS D'APEL•LACIÓ. Disposicions generals en matèria de recursos. El recurs de reposició. El recurs de revisió. El recurs d’apel•lació. Especificitats del regurs d'apel•lació en la LEC: les al•legacions en segona instància i la celebració de prova en segona instància. Procediment.

23. RECURSOS EXTRAORDINARIS. Introducció: els recursos extraordinaris en el sistema processal civil. El recurs de cassació. El recurs extraordinari per infracció processal. Substanciació dels recursos extraordinaris quan els litigants d'un mateix pleit opten per diferent recurs. Dret transitori. L'anomenat "recurs" en interès de la llei. El recurs de queixa.

24. LA COSA JUTJADA La cosa jutjada, introducció. Cosa jutjada formal. Cosa jutjada material: 1. Funció positiva i funció negativa de la cosa jutjada material; 2. Identitat o connexió dels objectes de processos diferents. Funcions de la cosa jutjada; 3. Teories sobre la cosa jutjada; 4. Delimitació de la cosa jutjada: Resolucions i elements delimitadors (límits subjectius, objectius i temporals); 5. Tractament processal de la cosa jutjada.

25. MITJANS DE RESCISIÓ I NUL•LITAT DE SENTÈNCIES FERMES Introducció. La revisió. L'audiència al rebel. La nul•litat de sentències fermes: l'incident de nul•litat d'actuacions.

26. PROCESSOS DECLARATIUS ORDINARIS: JUDICI ORDINARI I JUDICI VERBAL (DESENVOLUPAMENT ESQUEMÀTIC) . Introducció. El judici ordinari (esquemes). El judici verbal (esquemes).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 50,00 0 50,00
Total 50,00 0 50

Bibliografia

  • Armenta Deu, Teresa (2010). Lecciones de derecho procesal civil : proceso dedeclaración, proceso de ejecució (4º). Madrid/Barcelona: Marcial Pons. Catàleg
  • Oliva Santos, Andrés de la, i altres autors (2004). Derecho procesal civil: el proceso de declaración (3ª). Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Estudi i examen de casos pràctics L'assignatura consta de dues parts: teòrica i pràctica.

La nota de la part pràctica correspon al 30% del total de la nota.

Aquesta nota s'obtindrà de la participació a classe en la correcció de les dues pràctiques que es realitzaran (5%) i d'un examen pràctic que valdrà el 25% restant de la matèria i per a la realització del qual no es podran portar materials (ni codis, ni manuals ni apunts). La matèria que s'avaluarà per pràctiques es penjarà a inici de curs.
30
Examen teòric La nota de la part teòrica correspon al 70% del total de la nota.

La part teòrica s'avaluarà conforme a un examen que es realitzarà al final del semestre i els temes del qual es penjaran a inici del curs. Per fer mitja entre les dues parts de l'avaluació continuada s'haurà d'obtenir un mínim de 4 en la part teòrica.
70

Qualificació

Sistema d'avaluació


L'assignatura s'avalua mitjançant el sistema d'avaluació continuada o examen final.

Qui suspengui l'avaluació continuada podrà fer l'examen de recuperació (oficialment establert en el calendari d'exàmens de la Facultat), sempre i quan tinguin com a mínim un 3 de nota final d'avaluació continuada. En cas de tenir la part pràctica aprovada es guardarà la nota pel juny i l'examen teòric només versarà sobre els temes que anaven per teoria.

Qui no es presenti a alguna de les proves (teòrica o pràctica) o no assisteixi a la correcció a classe de les pràctiques queda fora de l'avaluació continuada i podrà fer un examen teòric final de tot, temes de pràctiques inclosos. Aquest examen es farà en la data oficialment establerta en el calendari de la Facultat.

Per fer mitja entre la part teòrica i la part pràctica s'haurà d'obtenir un 4 en la part teòrica.

Aspectes que cal tenir molt en compte també:

1) Un 0 en una pregunta de l'examen teòric impedeix aprovar-lo.
2) Per a la realització dels diferents exàmens només es pot portar el programa de l'assignatura penjat a la Meva UdG. En cap cas, es pot portar l'índex fotocopiat de cap manual.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'atorgarà la qualificació de "no presentat" a l'estudiant que no s'hagi presentat a qualsevol de les proves d'avaluació continuada.

Observacions

Només es respondran correus electrònics sobre qüestions NO ESPECIFICADES en el programa de l'assignatura.