Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Concepte de sistema impositiu. Caracterització els impostos vigents com a sistema. Impostos sobre la renda. Impostos sobre el Patrimoni.
Crèdits ECTS:
4
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ESTEBAN QUINTANA FERRER

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ESTEBAN QUINTANA FERRER

Competències

 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat

Continguts

1. SISTEMA TRIBUTARI ESPANYOL I

          1.1. Concepte de sistema tributari

          1.2. La pluralitat de sistemes tributaris

                    1.2.1. Sistema tributari de l'Estat

                    1.2.2. Sistema tributari de les Comunitats Autònomes

                    1.2.3. Sistema tributari de les Entitats Locals

          1.3. El sistema tributari espanyol i la Unió Europea

2. Tema 2. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

          2.1. Fet imposable, rendes exemptes i subjectes passius

          2.2. Base imposable

          2.3. Integració i compensació de rendes

          2.4. Base liquidable

          2.5. Deute tributari

          2.6. Tributació familiar

          2.7. Gestió de l’impost

3. Tema 3. Impost sobre Societats

          3.1. Fet imposable, rendes exemptes i subjectes passius

          3.2. Base imposable: ajustaments fiscals extracomptables

          3.3. Deute tributari

          3.4. Règims especials: especial referència a les PIMES

          3.5. Gestió de l’impost

4. Tema 4. Impost sobre la Renda de No Residents

          4.1. Fet imposable, rendes exemptes i subjectes passius. Responsables i representant

          4.2. Tributació dels no residents amb establiment permanent

          4.3. Tributació dels no residents sense establiment permanent

5. Tema 5. Impost sobre el Patrimoni

6. Tema 6. Gravamen especial sobre béns immobles de les entitats no residents

7. Tema 7. Impost sobre Successions i Donacions

          7.1. Fet imposable, rendes exemptes i subjectes passius

          7.2. Base imposable: transmissions lucratives mortis causa i inter vivos

          7.3. Base liquidable

          7.4. Deute tributari

          7.5. Normes especials

          7.6. Gestió de l’impost

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10,00 10,00 20,00
Prova d'avaluació 40,00 40,00 80,00
Total 50,00 50,00 100

Bibliografia

 • Martín Queralt, Juan Tejerizo López, José Manuel Cayón Galiardo, Antonio Álvarez Martínez, Joaquín, 1965- (2008 ). Manual de derecho tributario : parte especial (5ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi. Catàleg
 • Pérez Royo, Fernando García Berro, Florián (2009 ). Curso de derecho tributario : parte especial (3ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Ferreiro Lapatza, José Juan (2008 ). Curso de derecho tributario : parte especial, sistema tributario :|blos tributos en particular (3ª ed.). Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Delgado García, Ana María (2009 ). Actividades de impuestos. Barcelona: Bosch. Recuperat 05-07-2011, a http://vlex.com/account/login_ip?fuente_id=4942 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació continuada 1 Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de caràcter recuperable. 40
Prova d'avaluació continuada 2 Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de caràcter recuperable. 40
Pràctica de lliurament obligatori Aquesta pràctica és de presentació obligatòria per parts dels estudiants a partir d’un supòsit pràctic. És de caràcter NO recuperable. 10
Pràctiques a l'aula i participació L’assistència, la participació a classe i la discussió de les diferents pràctiques plantejades pel professor suposen un 10 % de la nota final de l’assignatura. El contingut d’aquestes pràctiques pot format part de les proves d’avaluació continuada. És de caràcter NO recuperable. 10

Qualificació

Per superar aquesta assignatura és obligatori seguir el SISTEMA D’AVALUACIÓ CONTINUADA.

Aquest sistema consta de dues parts:

1. PROVES D’AVALUACIÓ CONTINUADA

Es realitzaran dos proves d’avaluació continuada al llarg del semestre. L’estructura d’aquestes proves pot ser diversa: preguntes amb respostes d’elecció múltiple, preguntes tipus test, preguntes curtes, preguntes a desenvolupar i casos pràctics.

Les proves s’hauran de realitzar dins el grup en el qual s’estigui matriculat. No es podran realitzar canvis.

Cadascuna d’aquestes proves suposa un 40 % de la nota final.

Per tal d’aprovar l’assignatura, la nota de cada prova ha de ser igual o superior a 5. En el cas que alguna de les proves no es superés es podria recuperar en el dia marcat al calendari d’exàmens de la Facultat.


2. SISTEMA DE PRÀCTIQUES

Durant el transcurs de l’assignatura es realitzaran tot un seguit de pràctiques que versaran sobre el temari de l’assignatura. El contingut d'aquestes pràctiques són susceptibles de ser avaluades a les proves d'avaluació continuada.

Durant el semestre es realitzaran diferents pràctiques. Només serà obligatori el lliurament d’una d’aquestes pràctiques.

Aquestes pràctiques consistiran en analitzar i resoldre supòsits pràctics referents al temari de l’assignatura, així com comentar i estudiar textos i lectures que es proporcionaran a l’alumnat prèviament.

La pràctica de lliurament obligatori suposarà el 10 % de la nota final.

Es valorarà la participació activa dels alumnes a classe el dia de resolució de les pràctiques i l’adequació de les respostes a les preguntes plantejades. Pot ser que es realitzin, abans de la resolució de la pràctica, controls sobre les matèries que versin les pràctiques. Aquesta participació es valorarà amb un 10 % de la nota final.


QUALIFICACIÓ FINAL DE L’ASSIGNATURA

La nota final de l’assignatura dels alumnes que hagin superat amb una nota igual o superior a 5 punts les dues proves d’avaluació i les pràctiques serà la mitjana de les 3 parts. A més s’afegirà la nota de l’assistència i participació a les pràctiques realitzades a classe.

En cas de no superar alguna de les dues proves d’avaluació continuada, l’alumne podrà examinar-se de la prova o proves no superades a l’examen de recuperació establert a l’efecte, sense que en cap cas es pugui anar directament a aquest examen. La nota de pràctiques (10%) i la nota de participació (10%) NO és recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L’únic sistema d’avaluació existent és el sistema d’avaluació continuada, per tant, per tal d’aprovar l’assignatura és necessari presentar-se a les dues proves d’avaluació existents i a les pràctiques programades. En cas que algun alumne no es presenti a alguna d’aquestes proves no podrà anar a la recuperació establerta a l’efecte.

Observacions

És IMPRESCINDIBLE disposar i portar a classe algun compendi de textos normatius de Dret Financer i Tributari.

Assignatures recomanades

 • Despesa pública i recursos per al seu finançament
 • Dret tributari
 • Gestió tributària