Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Principis constitucionals tributaris. Distribució del poder tributari en l'Estat espanyol. Els tributs: característiques, classes i elements. Ordenació material dels tributs. Els procediments tributaris.
Crèdits ECTS:
5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALBERTO NAVARRO GARCIA

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALBERTO NAVARRO GARCIA

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat

Continguts

1. TEMA 1. L’APLICACIÓ DE LES NORMES FINANCERES

          1.1. Aplicació i interpretació

          1.2. Eficàcia de les normes al temps i a l’espai.

                    1.2.1. Entrada en vigor. Terme de vigència. La retroactivitat tributària

                    1.2.2. El principi de territorialitat. Els punts de connexió

          1.3. Interpretació i analogia

          1.4. Qualificació, simulació i conflicte en l’aplicació de la norma tributària

2. TEMA 2. OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I FET IMPOSABLE

          2.1. L’obligació tributària. Tipus i característiques

          2.2. El fet imposable i l’obligació tributària

          2.3. Delimitació negativa del fet imposable

                    2.3.1. Els supòsits de no subjecció

                    2.3.2. Les exempcions tributàries: concepte i classes

3. TEMA 3. LA PRESTACIÓ TRIBUTÀRIA. QUANTIFICACIÓ.

          3.1. Tributs fixos i tributs variables

          3.2. Els elements de quantificació del tribut

          3.3. Base imposable. Concepte i mètodes de determinació

                    3.3.1. Mètode de determinació directa

                    3.3.2. Mètode d'estimació objectiva

                    3.3.3. Mètode d'estimació indirecta

          3.4. Base liquidable

          3.5. Tipus de gravamen: concepte i classes

          3.6. Quota i deute tributari

          3.7. Extinció del deute tributari: pagament, prescripció, compensació i condonació

4. TEMA 4. SUBJECTES TRIBUTARIS

          4.1. El subjecte actiu: la posició creditora

          4.2. Els obligats tributaris: concepte i classes

                    4.2.1. Els subjectes passius: contribuent i substitut del contribuent

                    4.2.2. Les persones obligades a realitzar i a soportar pagaments a compte

                    4.2.3. Les persones obligades a realitzar i a soportar la repercusió tributària

                    4.2.4. Els obligats tributaris por derivació: els responsables i els successors

                    4.2.5. Altres obligats tributaris

          4.3. Domicili fiscal

5. TEMA 5. L'APLICACIÓ DELS TRIBUTS. ASPECTES GENERALS DELS PROCEDIMENTS TRIBUTARIS

          5.1. Drets dels obligats tributaris

                    5.1.1. Informació i assistència als obligats tributaris

                    5.1.2. Les consultes tributàries

                    5.1.3. Actuacions de valoració

          5.2. Les notificacions tributàries

6. TEMA 6. LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA

          6.1. Les declaracions tributàries: concepte, contingut i funció

          6.2. Les liquidacions tributàries: concepte i classes

          6.3. Les autoliquidacions

          6.4. Procediment de devolució iniciat mitjançant autoliquidació, sol·licitut o comunicació de dades

          6.5. Procediment iniciat mitjançant declaració

          6.6. Procediments de comprovació

                    6.6.1. Procediment de verificació de dades

                    6.6.2. Procediment de comprovació limitada

                    6.6.3. Procediment de devolució derivada de la normativa tributària

7. TEMA 7. EL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ

          7.1. La recaptació dels tributs

                    7.1.1. Característiques generals

                    7.1.2. Ajornament i fraccionament del pagament

          7.2. La recaptació dels tributs en periode voluntari

          7.3. El compliment voluntari extemporani

          7.4. La recaptació dels tributs en període executiu

                    7.4.1. El periode executiu

                    7.4.2. El periode de constrenyiment: característiques, pressupòsits i fases

                    7.4.3. L’interès de demora

          7.5. El procediment de recaptació enfront els responsables i successors

8. TEMA 8. EL PROCEDIMENT INSPECTOR

          8.1. Funcions de la Inspecció

          8.2. Documentació de les actuacions inspectores

          8.3. Procediment d'inspecció

                    8.3.1. Objecte, fases i abast de les actuacions inspectores

                    8.3.2. Iniciació del procediment

                    8.3.3. Desenvolupament de les actuacions

                    8.3.4. Duració de les actuacions inspectores

                    8.3.5. Finalització de les actuacions inspectores. Classes d'actes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 13,00 16,00 29,00
Prova d'avaluació 48,00 48,00 96,00
Total 61,00 64,00 125

Bibliografia

 • Menéndez Moreno, Alejandro Alonso Murillo, Felipe (2012 ). Derecho financiero y tributario : parte general : lecciones de cátedra (13a ed.). Valladolid: Lex Nova. Catàleg
 • Martín Queralt, Juan (2012 ). Curso de derecho financiero y tributario (23ª ed., rev. y puesta al día). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Navarro Faure, Amparo Martín López, Jorge (2012 ). Manual de derecho financiero y tributario : parte general. Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Martínez Lago, Miguel Ángel (2012 ). Lecciones de derecho financiero y tributario (9ª ed. corregida y adaptada a los nuevos estudios de Grado). Madrid: Iustel. Catàleg
 • Pérez Royo, Fernando (2012 ). Derecho financiero y tributario : parte general (22a ed.). Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Civitas. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació continuada 1 Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de caràcter recuperable. 40
Prova d'avaluació continuada 2 Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de caràcter recuperable. 40
Pràctica de lliurament obligatori Aquesta pràctica és de presentació obligatòria per parts dels estudiants. És de caràcter NO recuperable. 10
Pràctiques a l'aula i participació L’assistència, la participació a classe i la discussió de les diferents pràctiques plantejades pel professor suposen un 10 % de la nota final de l’assignatura. El contingut d’aquestes pràctiques pot format part de les proves d’avaluació continuada. És de caràcter NO recuperable. 10

Qualificació

Per superar aquesta assignatura és obligatori seguir el SISTEMA D’AVALUACIÓ CONTINUADA.

Aquest sistema consta de dues parts:

1. PROVES D’AVALUACIÓ CONTINUADA

Es realitzaran dues proves d’avaluació continuada al llarg del semestre. L’estructura d’aquestes proves pot ser diversa: preguntes amb respostes d’elecció múltiple, preguntes tipus test, preguntes curtes, preguntes a desenvolupar i casos pràctics.

Les proves s’hauran de realitzar dins el grup en el qual s’estigui matriculat. No es podran realitzar canvis.

Cadascuna d’aquestes proves suposa un 40 % de la nota final.

Per tal d’aprovar l’assignatura, la nota de cada prova ha de ser igual o superior a 5. En el cas que alguna de les proves no es superés es podria recuperar en el dia marcat al calendari d’exàmens de la Facultat.


2. SISTEMA DE PRÀCTIQUES

Durant el transcurs de l’assignatura es realitzaran tot un seguit de pràctiques que versaran sobre el temari de l’assignatura. El contingut d'aquestes pràctiques són susceptibles de ser avaluades a les proves d'avaluació continuada.

Només serà obligatori el lliurament d’UNA d’aquestes pràctiques.

Aquestes pràctiques consistiran en analitzar i resoldre supòsits pràctics referents al temari de l’assignatura, així com comentar i estudiar textos i lectures que es proporcionaran a l’alumnat prèviament.

La pràctica de lliurament obligatori suposarà el 10 % de la nota final.

Es valorarà la participació activa dels alumnes a classe el dia de resolució de les pràctiques i l’adequació de les respostes a les preguntes plantejades. Pot ser que es realitzin, abans de la resolució de la pràctica, controls sobre les matèries que versin les pràctiques.
Aquesta participació es valorarà amb un 10 % de la nota final.


QUALIFICACIÓ FINAL DE L’ASSIGNATURA

La nota final de l’assignatura dels alumnes que hagin superat amb una nota igual o superior a 5 punts les dues proves d’avaluació i les pràctiques serà la mitjana de les 3 parts. A més s’afegirà la nota de l’assistència i participació a les pràctiques realitzades a classe.

En cas de no superar alguna de les dues proves d’avaluació continuada, l’alumne podrà examinar-se de la prova o proves no superades a l’examen de recuperació establert a l’efecte, sense que en cap cas es pugui anar directament a aquest examen.

La nota de pràctiques (10%) i la nota de participació (10%) NO és recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L’únic sistema d’avaluació existent és el sistema d’avaluació continuada, per tant, per tal d’aprovar l’assignatura és necessari presentar-se a les dues proves d’avaluació existents. En cas que algun alumne no es presenti a alguna d’aquestes proves no podrà anar a la recuperació establerta a l’efecte.

Observacions

És IMPRESCINDIBLE disposar i portar a classe algun compendi de textos normatius de Dret Financer i Tributari.

Per completar el temari d’aquesta assignatura és totalment recomanable cursar l’assignatura optativa de GESTIÓ TRIBUTÀRIA, que s'imparteix al segon semestre, on s’estudiaran les següents matèries:

- La revisió en matèria tributària
- Dret Tributari sancionador

Assignatures recomanades

 • Despesa pública i recursos per al seu finançament
 • Gestió tributària