Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
L'activitat financera pública. Ingressos i despeses públiques. Principis constitucionals financers. Distribució del poder financer. El pressupost. Els recursos financers i els ingressos públics: classes i règim.
Crèdits ECTS:
4
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA LUISA ESTEVE PARDO  / ALBERTO NAVARRO GARCIA

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA LUISA ESTEVE PARDO  / ALBERTO NAVARRO GARCIA

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA LUISA ESTEVE PARDO  / ALBERTO NAVARRO GARCIA

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat
 • CE11. Diferenciar els tipus de despesa pública, argumentar jurídicament les seves diferències, i analitzar la interrelació entre la despesa pública i els recursos financers públics

Continguts

1. TEMA 1: ACTIVITAT FINANCERA I DRET TRIBUTARI

          1.1. Activitat financera i Hisenda Pública.

          1.2. El Dret Financer: concepte i contingut.

          1.3. El Dret Tributari: concepte i contingut.

          1.4. El Dret Pressupostari: concepte i contingut

2. TEMA 2: INGRESSOS NO TRIBUTARIS

          2.1. Ingressos públics: concepte i característiques.

          2.2. Els ingressos no tributaris. Classificació.

                    2.2.1. Ingressos patrimonials

                    2.2.2. Ingressos monopolístics

                    2.2.3. Ingressos derivats del Deute Públic

3. TEMA 3: INGRESSOS TRIBUTARIS

          3.1. El tribut: concepte i característiques

          3.2. Classes de tributs

                    3.2.1. L'impost. Classes.

                    3.2.2. Les contribucions especials.

                    3.2.3. La taxa.

                    3.2.4. La taxa i el preu públic: concepte i relació entre ambdós recursos

4. TEMA 4: ELS PRINCIPIS CONSTITUCIONALS

          4.1. Els principis constitucionals del Dret Financer

          4.2. Els principis jurídic-substantius del Dret Financer (art. 31.1 CE)

                    4.2.1. El principi de generalitat

                    4.2.2. El principi d'igualtat

                    4.2.3. El principi de progressivitat

                    4.2.4. El principi de no confiscatorietat

                    4.2.5. El principi de capacitat econòmica

          4.3. El principi de reserva de llei tributària

5. TEMA 5: LA DISTRIBUCIÓ DEL PODER FINANCER

          5.1. El poder financer: significat i estructura

                    5.1.1. El poder financer de l'Estat

                    5.1.2. El poder financer de les Comunitats Autònomes: de règim general i especial

          5.2. El poder financer de les Corporacions Locals

          5.3. L'Administració financera: significat i estructura

                    5.3.1. L'Agència Estatal d'Administració Tributària

6. TEMA 6: LES NORMES

          6.1. La Constitució i els Tractats Internacionales

          6.2. El Dret Comunitari Europeu

          6.3. Lleis i actes amb força de llei: el Decret Llei en matèria tributària

          6.4. Les disposicions de caràcter administratiu

7. TEMA 7: CONCEPTE DE PRESSUPOST

          7.1. Fonts normatives del Dret pressupostari

          7.2. Configuració i origen del pressupost

          7.3. Concepte jurídic del pressupost. Definicions normatives

          7.4. Contingut i abast de la llei anual del pressupost

          7.5. Efectes jurídics del pressupost

          7.6. Estructura pressupostària

8. TEMA 8: ELS PRINCIPIS PRESSUPOSTARIS

          8.1. El principi de reserva de llei pressupostària

          8.2. Els principis d'unitat, universalitat i no afectació

          8.3. El principi d'especialitat

          8.4. El principi d'estabilitat pressupostària

          8.5. El principi d'anualitat

9. TEMA 9: EL CICLE PRESSUPOSTARI

          9.1. La divisió de poders en el cicle pressupostari

          9.2. Elaboració i aprovació dels pressupostos

          9.3. Pròrroga del pressupost

          9.4. Les modificacions pressupostàries

          9.5. Execució del pressupost

          9.6. Control pressupostari

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 14,00 16,00 30,00
Prova d'avaluació 36,00 34,00 70,00
Total 50,00 50,00 100

Bibliografia

 • Menéndez Moreno, Alejandro Alonso Murillo, Felipe (2012 ). Derecho financiero y tributario : parte general : lecciones de cátedra (13a ed.). Valladolid: Lex Nova. Catàleg
 • Martín Queralt, Juan (2012 ). Curso de derecho financiero y tributario (23ª ed., rev. y puesta al día). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Navarro Faure, Amparo Martín López, Jorge (2012 ). Manual de derecho financiero y tributario : parte general. Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Martínez Lago, Miguel Ángel (2012 ). Lecciones de derecho financiero y tributario (9ª ed. corregida y adaptada a los nuevos estudios de Grado). Madrid: Iustel. Catàleg
 • Pérez Royo, Fernando (2012 ). Derecho financiero y tributario : parte general (22a ed.). Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Civitas. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació continuada 1 Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de carácter recuperable. 50
Prova d'avaluació continuada 2 Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de carácter recuperable. 30
Pràctica de lliurament obligatori Aquesta pràctica és de presentació obligatòria per part dels estudiants. És de caràcter NO recuperable. 10
Pràctiques a l'aula i participació L’assistència, la participació a classe i la discussió de les diferents pràctiques plantejades pel professor suposen un 10 % de la nota final de l’assignatura. El contingut d’aquestes pràctiques pot format part de les proves d’avaluació continuada. És de caràcter NO recuperable. 10

Qualificació

Per superar aquesta assignatura és obligatori seguir el SISTEMA D’AVALUACIÓ CONTINUADA.

Aquest sistema consta de dues parts:

1. PROVES D’AVALUACIÓ CONTINUADA

Es realitzaran dues proves d’avaluació continuada al llarg del semestre. L’estructura d’aquestes proves pot ser diversa: preguntes amb respostes d’elecció múltiple, preguntes tipus test, preguntes curtes, preguntes a desenvolupar i casos pràctics. Aquestes proves es realitzaran sense poder consultar cap tipus de material.

Les proves s’hauran de realitzar dins el grup en el qual s’estigui matriculat. No es podran realitzar canvis.

La primera prova versarà sobre els Temes 1, 2, 3, 4, 5 i 6 del programa de l’assignatura.

I la segona prova versarà sobre els Temes 7, 8 i 9, corresponents a la part de Dret Pressupostari de l’assignatura.

La primera prova suposa un 50% de la nota final i la segona prova suposa un 30% de la nota final.

Per tal d’aprovar l’assignatura, la nota de cada prova ha de ser igual o superior a 5.

En el cas que alguna de les proves no es superés es podria recuperar en el dia marcat al calendari d’exàmens de la Facultat.


2. SISTEMA DE PRÀCTIQUES

Durant el transcurs de l’assignatura es realitzaran tot un seguit de pràctiques que versaran sobre el temari de l’assignatura. El contingut d'aquestes pràctiques són susceptibles de ser avaluades a les proves d'avaluació continuada.

Només serà obligatori el lliurament d’UNA d’aquestes pràctiques.

Aquestes pràctiques consistiran en analitzar i resoldre supòsits pràctics referents al temari de l’assignatura, així com comentar i estudiar textos i lectures que es proporcionaran a l’alumnat prèviament.

La pràctica de lliurament obligatori suposarà el 10 % de la nota final.

Es valorarà la participació activa dels alumnes a classe el dia de resolució de les pràctiques i l’adequació de les respostes a les preguntes plantejades. Pot ser que es realitzin, abans de la resolució de la pràctica, controls sobre les matèries que versin les pràctiques. Aquesta participació es valorarà amb un 10 % de la nota final.


QUALIFICACIÓ FINAL DE L’ASSIGNATURA

La nota final de l’assignatura dels alumnes que hagin superat amb nota igual o superior a 5 punts les dues proves d’avaluació i les pràctiques serà la mitjana aritmètica de les 3 parts. A més s’afegirà la nota de l’assistència i participació a les pràctiques realitzades a classe.

En cas de no superar alguna d’aquestes parts, l’alumne podrà examinar-se de la prova o proves no superades a l’examen de recuperació establert a l’efecte, sense que en cap cas es pugui anar directament a aquest examen.

La nota de pràctiques (10%) i la nota de participació (10%) NO són recuperables.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L’únic sistema d’avaluació existent és el sistema d’avaluació continuada, per tant, per tal d’aprovar l’assignatura és necessari presentar-se a les dues proves d’avaluació existents i a les pràctiques programades. En cas que algun alumne no es presenti a alguna d’aquestes proves no podrà anar a la recuperació establerta a l’efecte.

Observacions

És IMPRESCINDIBLE disposar i portar a classe algun compendi de textos normatius de Dret Financer i Tributari.

En tot cas, les principals lleis que s'estudiaran a classe són les següents:

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
- Constitució Espanyola.
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostàrea.
- Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics.
- Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Assignatures recomanades

 • Dret administratiu I
 • Introducció al dret constitucional