Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Estudi de la normativa relativa als drets i deures dels treballadors i dels empresaris en el marc de les seves relacions laborals, particularment, contractes de treball, condicions de treball i acomiadaments.
Crèdits ECTS:
4
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FERNANDO CAMAS RODA  / IGNACIO CAMOS VICTORIA  / CRISTINA LOPEZ ROCA

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JUDIT BASEIRIA MARTI  / FERNANDO CAMAS RODA  / CRISTINA LOPEZ ROCA

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JUDIT BASEIRIA MARTI  / CRISTINA LOPEZ ROCA  / MARIA MERCEDES MARTINEZ ASO

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat

Continguts

1. PRIMERA PART: INTRODUCCIÓ. ÀMBIT D’APLICACIÓ DE LA LLEI DE L’ESTATUT DELS TREBALLADORS DE 1995.

2. Lliçó 1. Introducció del Dret del Treball. Anàlisi sobre el tipus de treball al qual s’aplica la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

3. Lliçó 2. Principis d’aplicació del Dret del Treball. Drets i Deures bàsics en la relació laboral

4. SEGONA PART: LA RELACIÓ INDIVIDUAL DE TREBALL.

5. Lliçó 3. Contractes de treball. Modalitats. Contingut del contracte: dades per a l’ ingrés a l’empresa

6. Lliçó 4. Desenvolupament de la relació individual de treball: regulació de les condicions de treball.

7. 4.1 Salari

8. 4.2 Temps de treball. Jornada i horari

9. 4.3 Modificacions de les condicions de treball

10. 4.4 Garanties per canvi d’empresari

11. 4.5 Suspensió de la relació laboral

12. Lliçó 5. Terminació de la relació laboral: extinció del contracte; acomiadament. Faltes i sancions dels treballadors.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10,00 25,00 35,00
Prova d'avaluació 15,00 50,00 65,00
Total 25,00 75,00 100

Bibliografia

 • Montoya Melgar, Alfredo (2009). Derecho del Trabajo (30). Madrid: Tecnos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització de dos treballs pràctics. Lliurament de dos escrits al professor responsable de pràctiques durant el curs i debat a la sessió pràctica corresponent.

Lliurament de 2 treballs pràctics durant el desenvolupament de les sessions de pràctiques del curs i debat a les sessions pràctiques corresponents. Per poder superar aquesta activitat és necessari l'assistència a les sessions pràctiques del curs.

Es valorarà l'encert en la resposta als 2 supòsits pràctics. L'elecció adequada de la normativa que resol el cas. L'aportació de manual i si s'escau, de sentències judicials. També es valorarà la participació de l'estudiant en el debat dels casos. 35
Realització d'un examen teòric-pràctic del programa de l'assignatura.

L'examen constarà d'un cas pràctic semblant als que s'hagin tractat a les sessions de pràctiques del curs.
L'encert en la resposta a les preguntes derivades del supòsit de fet plantejat. No es permetra l'ús de codis o altres materials per la resolució de l'examen. 35
Realització d’un examen tipus test de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (arts. 1 a 60) L'encert en la resposta de preguntes, amb opcions múltiples, de l'examen tipus test. Només una resposta de les opcions oferides és la correcta. Es penalitzaran les respostes que siguin incorrectes. L'estudiant ha de saber el contingut de la Llei de l'Estatut dels Treballadors de l'art. 1 al 60. 30

Qualificació

L’avaluació de l’assignatura es realitzarà en funció de les tres tasques següents:
a) Presentació de 2 treballs pràctics durant el curs. La qualificació obtinguda de la presentació d’aquests treballs pràctics suposarà 1/3 part de la qualificació final. Per realitzar els treballs pràctics i obtenir la corresponent qualificació serà necessària l’assistència a les classes pràctiques previstes durant el curs. La no presentació de treballs pràctics durant el curs no és una activitat que es pugui recuperar ja que la realització d’aquests treballs està directament relacionada amb el seu estudi i debat a les classes pràctiques. L'estudiant que obtingui de les pràctiques una nota de suspès, aquesta li farà mitja amb l'examen tipus test i amb l'examen teòric-pràctic. Cadascuna d'aquestes parts val 1/3.
Aquelles persones que no assisteixin a les classes pràctiques o no lliurin els treballs corresponents obtindran de l'assignatura un NO PRESENTAT
b) Realització d’un examen teòric-pràctic del programa de l’assignatura. La nota d’aquest examen equivaldrà a 1/3 parts de la qualificació final de l’assignatura; Aquesta prova es realitzarà al finalitzar l’assignatura, per tal que l’estudiant demostri el coneixement de la legislació principal del Dret Laboral.
c) Realització d’un examen tipus test de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. Aquesta part suposarà 1/3 parts de l’assignatura; Aquesta prova es realitzarà al finalitzar l’assignatura, per tal que l’estudiant demostri el coneixement de la legislació principal del Dret Laboral: en concret, dels arts. 1 a 60 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.L’examen test tindrà preguntes amb opcions múltiples de les quals, una serà la correcta. Es penalitzara la resposta incorrecta amb 1 punt.
d) L'examen de recuperació de l'assignatura només serà per aquelles persones que hagin suspès l'examen d'avaluació continuada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota NO PRESENTAT esdevé per la no realització del sistema de pràctiques durant el curs: és a dir, és requisit previ per superar l'assignatura assistir a les sessions pràctiques del curs (de preparació i resolució de les pràctiques), el lliurament dels dos treballs pràctics exigits.

Si es compleixen aquests requisits del sistema de classes pràctiques, però l'estudiant no es presenta als exmanes corresponents, la nota també sera la de NO PRESENTAT.

Observacions

L’estudi de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (arts. 1 a 60) és la base de l’assignatura Dret Laboral. Es recomana als estudiants la seva adquisició a l’inici del curs, d’acord amb les explicacions que doni el professor responsable al seu començament.

Degut a la necessitat d'assistir i lliurar personalment al professor responsable els dos treballs pràctics exigits, el professorat controlarà l'assistència a les sessions corresponents del sistema de classes pràctiques.

Assignatures recomanades

 • Dret de la seguretat social
 • Dret del treball II
 • Dret social europeu
 • Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals