Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Determinació estructural de compostos orgànics i organometàl·lics emprant espectrometria de masses, ressonància magnètica nuclear i difracció de raigs-X.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA PLA QUINTANA

Grup RA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA PLA QUINTANA

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Comprendre i aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la determinació, identificació i caracterització de biomolècules, substàncies i materials.

Continguts

1. Determinació estructural de compostos orgànics i organometàl·lics: Fonaments i conceptes bàsics.

2. Espectrometria de masses: Fonts i tècniques de ionització. Dissociació induïda per col·lisió (CID). Detectors. Resolució. Distribucions isotòpiques. Aplicacions.

3. Espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear (RMN): Espectroscòpia de RMN i estructura molecular. Espectroscòpia de RMN d'altres nuclis (19F, 31P, 15N i 29Si). Espectroscòpia de RMN bidimensional. Espectroscòpia de correlació. Correlacions homonuclears i heteronuclears.

4. Difracció de raigs-X: Fonaments de difracció. Simetria cristal·lina. Mètodes de monocristall. Mètodes de pols cristal·lina.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 10 17 27
Classes participatives 8 17 25
Prova d'avaluació 4 0 4
Resolució d'exercicis 6 13 19
Total 28 47 75

Bibliografia

 • Schalley, Christoph A (cop. 2009 ). Mass spectrometry and gas-phase chemistry of non-covalent complexes . Hoboken: Wiley. Catàleg
 • Henderson, William (cop. 2005 ). Mass spectometry of inorganic, coordination, and organometallic compounds : tools, techniques, tips . Hoboken, N.J.: John Wiley. Catàleg
 • Hesse, Manfred (1996 ). Spectroscopic methods in organic chemistry . New York: Georg Thieme. Catàleg
 • Silverstein, Robert M (1998 ). Spectrometric identification of organic compounds (6th ed.). New York: John Wiley. Catàleg
 • Suryanarayana, C (1998 ). X-Ray Diffraction : a practical approach . New York: Plenum Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis: es resoldran periòdicament a l'aula i en grup exercicis relacionats amb el temari. Activitat no recuperable. Es valorarà la comprensió de l'exercici, la claredat en l'expressió escrita, la utilització de la terminologia pròpia i la correcta resposta a les preguntes formulades. 40
Examen final: constarà de qüestions aplicades i problemes de tot el temari Activitat recuperable. Constarà de qüestions aplicades i problemes de tot el temari.
Es valorarà el correcte plantejament de la resolució de problemes, la descripció completa de les dades i la correcció en la resposta.
60

Qualificació

Durant el curs es realitzaran activitats d'avaluació continuada de resolució d'exercicis a l'aula.

La no compareixença a qualsevol de les proves d'avaluació suposa un zero a la nota a ponderar corresponent.

Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi comparegut a cap prova o bé quan només s'hagi realitzat una de les activitats d'avaluació de resolució d'exercicis (veure els criteris específics de la nota No presentat).

Per aprovar l'assignatura cal una nota mínima de 4 sobre 10 a l'examen final i una nota global de l'assignatura mínima de 5 sobre 10.

Activitats recuperables:

Només l'examen final és recuperable. Accedir a la recuperació implica renunciar a la nota atorgada prèviament a la part recuperable. Els estudiants que es presentin a l'examen de recuperació per pujar nota cal que ho notifiquin al professor amb suficient antelació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi comparegut a cap prova o bé quan només s'hagi realitzat una de les activitats d'avaluació de resolució d'exercicis.

Assignatures recomanades

 • Anàlisi instrumental
 • Elucidació estructural de compostos orgànics