Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Ecotoxicologia. Assaigs de toxicitat. Epidemiologia i salut pública.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Majoritàriament (75%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FREDERIC GICH BATLLE

Grup RA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FREDERIC GICH BATLLE

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE5- Analitzar i avaluar els problemes ambientals des de una perspectiva multidisciplinar
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.

Continguts

1. BLOC 1. FONAMENTS DE TOXICOLOGIA

          1.1. Definició de toxicologia. Els tòxics. Xenobiòtics. Relació dosi-resposta. Factors determinants en la relació dosi-resposta. Efectes tòxics. Dosis llindars, tòxiques i letals. LD50, CI50. Estudis toxicològics. Valors de seguretat per valors llindars de toxicitat.

          1.2. Toxicocinètica. Absorció: transport a través de la membrana cel·lular. L’absorció via oral, via respiratòria i via dèrmica. Distribució: transport del contaminant per proteïnes plasmàtiques. Barrera hematoencefàlica. Bioacumulació. Eliminació. Excreció urinària, fecal i biliar. Biotransformació. Metabolització de compostos xenobiòtics. Reaccions de Fase I i II.

2. BLOC 2. TOXICOLOGIA AMBIENTAL

          2.1. Efecte dels agents químics en el medi ambient I. Els contaminants d’origen industrial: fibres i metalls.

          2.2. Efecte dels agents químics en el medi ambient II. Els contaminants d’origen industrial: plaguicides, hidrocarburs i compostos aromàtics halogenats.

          2.3. Contaminació atmosfèrica. Inversió tèrmica. Contaminació en les grans ciutats. Efecte de la contaminació atmosfèrica sobre la salut i el desenvolupament infantil.

          2.4. Agents físics i salut. Les radiacions ionitzants. Tipus de radiacions ionitzants (alfa, beta, gamma i X). Efectes sobre la salut, mutació, teratogènia i càncer. Sistemes de mesura de l’exposició. Estudis sobre l’exposició en humans. Els supervivents de la bomba atòmica. L’accident nuclear de Txernòbyl i Fukushima.

          2.5. Les radiacions no ionitzants. Radiacions electromagnètiques. Radiacions ultraviolades, importància del seu potencial carcinogènic a nivell dèrmic. El soroll.

3. BLOC 3. TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA I SALUT PÚBLICA

          3.1. Les malalties parasitàries i infeccioses que es transmeten per l’aigua i el sòl. Les intoxicacions alimentàries. El paper dels vectors.

          3.2. Substàncies tòxiques d'origen vegetal i fúngic. Intoxicacions alimentàries i accidentals. Toxines implicades i vies de transmissió.

          3.3. Substàncies tòxiques d'origen biològic en aigües marines i continentals. Toxines implicades, vies de transmissió i biomagnificació a la cadena alimentària.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5,00 8,00 13,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 4,00 4,00
Lectura / comentari de textos 1,00 4,00 5,00
Prova d'avaluació 3,00 0 3,00
Sessió expositiva 13,00 15,00 28,00
Sessió pràctica 10,00 12,00 22,00
Total 32,00 43,00 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració de la memòria de pràctiques S'avaluarà la memòria de pràctiques en base a l'edició del treball segons els criteris definits pel professors. Especialment s'avaluarà l'exposició dels resultats de les classes pràctiques, la seva discussió en base al que s'ha comentat a les sessions de pràctiques i la recerca bibliogràfica necessària per completar la discussió. 25
Comprensió i anàlisi individual d'un text científic. Avaluació a l'aula. S'avaluarà la capacitat de comprensió, anàlisi i discussió de dissenys i resultats experimentals 15
Treball en grup de comentari d'un text científic. Avaluació a l'aula. S'avaluarà la capacitat d'anàlisi i comprensió d'una publicació científica, la discussió dels resultats i la capacitat d'expressió 10
Examen global S’avaluarà el coneixement adquirit, la capacitat d’anàlisi i de síntesi 50

Qualificació

La qualificació de l'assignatura es farà amb un sistema combinat que inclou quatre tipus d'avaluació diferents:


1.- Treball en grup (Memòria de pràctiques): Consistirà en portar a terme un treball de grup de dos persones on s'exposaran els resultats obtinguts a les sessions pràctiques i es discutiran aquests en base a la posta en comú dels resultats feta durant les sessions amb ajuda de la informació bibliogràfica que s'hagi trobat. Aquesta activitat d'avaluació no serà recuperable.


2.- Treball en grup de comentari d'un text científic a l'aula: El professor posarà a disposició dels estudiants un article científic que els estudiants hauran de llegir i analitzar amb suficient antelació. Durant l'hora de classe el professor formarà grups d'estudiants i aquests seran interpel.lats per part del professor i hauran de respondre a les preguntes que aquest plantejarà. Aquesta activitat puntuarà el 10% de la nota. La no presencialitat a l'aula durant la realització d'aquesta activitat suposa un zero en la contribució a la nota global. Aquesta activitat d'avaluació no serà recuperable.


3.- Comprensió i anàlisi individual d'un text científic a l'aula: Es proporcionarà als estudiants un article científic per tal de realitzar un treball individual de comprensió de text. Aquest consistirà en respondre a preguntes relacionades amb els resultats i les conclusions a les que arriben els autors del treball. Aquest exercici representa el 15% de la nota. Aquesta activitat d'avaluació serà recuperable durant les proves de recuperació.


4.- Examen global: S’avaluarà el coneixement adquirit, la capacitat d’anàlisi i de síntesi de l’alumne mitjançant un examen al final de semestre. La realització d’aquest examen és de caràcter individual. L'examen pot incloure qualsevol aspecte que s'hagi treballat a classe (seminaris, discussió d'articles científics, ressolució de problemes i especialment els continguts de les pràctiques). La nota de l’examen contribuirà en un 50% de la nota final de l’assignatura sempre i quan la nota obtinguda a l’examen arribi a 5. L'examen global serà recuperable.


Aprovar l'examen global és indispensable per aprovar l'assignatura malgrat s'assoleixi la nota de 5 només amb el conjunt de les altres proves. Per tant, en el supòsit de no obtenir una qualificació mínim de 5 a l'examen global, la nota de l'assignatura que constarà a l'acta no serà en cap cas superior a 4 sobre 10 punts, encara que la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en el conjunt de les activitats d'avaluació superi aquest valor.


RECUPERACIÓ:

En conjunt es podran recuperar les activitats d'avaluació corresponents a l'examen global (50%) i la comprensió individual de text de l'article científic (15%). Per tant, el conjunt de nota recuperable és del 65% del total de la nota de l'assignatura. Les notes obtingudes durant el curs en les altres activitats avaluables computaran amb les notes recuperades durant el periode de recuperació.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Aquells alumnes que no es presentin a l'examen global i que, a més, no hagin entregat la memòria de pràctiques rebran la qualificació de No Presentat.

Observacions

Les classes de contingut teòric s'impartiran en forma de classes expositives amb suport audio-visual sempre que sigui possible. Pel caràcter participatiu de l'assignatura, els continguts teòrics es reforçaran amb material complementari (articles científics i de divulgació, reculls de premsa, projecció de videos, material obtingut de les bases de dades, etc...) sobre aspectes concrets del programa i que serviran per adquirir una visió més general del temari. Les classes pretenen ser participatives i estimular la discussió especialment quan es tracti de comentar textos científics durant les classes. Es recomana per tant de mantenir una actitud activa i participativa.

Assignatures recomanades

 • Biologia
 • Contaminació atmosfèrica
 • Edafologia i descontaminació de sòls
 • Meteorologia i climatologia
 • Microbiologia ambiental
 • Prospecció geofísica
 • Química
 • Química del medi ambient i contaminació
 • Sistemes de gestió ambiental
 • Tècniques instrumentals per a la determinació de contaminants
 • Tractament d'aigües i residus