Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Característiques generals dels microorganismes. Diversitat i funcions dels microorganismes en la naturalesa. Comunitats bacterianes i ecosistemes microbians. Metodologies d'estudi dels microorganismes en la naturalesa. Utilitat ambiental dels microorganismes.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARGARITA MARTINEZ MEDINA  / XAVIER VILA PORTELLA

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CE2 - Conèixer els tipus i nivells d'organització dels éssers vius.
 • CE3 - Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.
 • CE5- Analitzar i avaluar els problemes ambientals des de una perspectiva multidisciplinar
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE9 - Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components, les interaccions entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades amb la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ. Objectius i abast de la Microbiologia Ambiental. Composició, estructura i funcionament dels microorganismes. Importància i impacte dels microorganismes en el medi ambient.

2. FONAMENTS DE TAXONOMIA I ECOLOGIA MICROBIANES. El món dels microorganismes. Taxonomia i filogènia dels procariotes. Grups fisiològics. Diversitat microbiana: bacteris i arqueus d'importància ambiental. Factors ambientals que influeixen en les poblacions microbianes. Estructura i dinàmica de les comunitats microbianes: estratègies poblacionals, interaccions, distribució espaial, successions.

3. COMUNITATS MICROBIANES A LA NATURA. Els microorganismes en els ambients aquàtics (rius, llacs i oceans): característiques, grups tròfics, estratègies, distribució. Els microorganismes del sòl: microhàbitats edàfics, distribució i diversitat, la rizosfera. Microorganismes en altres ambients com el subsòl, l'aire i els ambients extrems (surgències termals superficials i submarines, llacs hipersalins, ambients àcids).

4. FUNCIONS DELS MICROORGANISMES A LA NATURA. Producció primària i descomposició de matèria orgànica: els microorganismes i el cicle del Carboni. Els microorganismes com a agents biogeoquímics. Paper dels microorganismes en el cicle del Nitrogen. Transformacions microbianes dels compostos de Sofre, Ferro i altres metalls, metaloids i altres elements.

5. MÈTODES EN MICROBIOLOGIA AMBIENTAL. Tècniques per al treball de camp. Observació i recompte. Cultiu microbiològic i experimentació fisiològica. Tècniques isotòpiques. Identificació i quantificació: metodologies clàssiques i tècniques moleculars.

6. MICROORGANISMES I PROBLEMÀTIQUES AMBIENTALS. Contaminació microbiana: patògens i indicadors. Biopel·lícules i biodeterioració. Biodegradació, compostos recalcitrants i eutrofització. Efectes dels microorganismes sobre el canvi global. Tractament de residus i bioremediació: contaminants orgànics, xenobiòtics, metalls pesants. Utilització de microorganismes en mineria. Utilitat dels microorganismes per a l'agricultura.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 3,00 3,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 7,00 7,00
Debat 1,00 1,00 2,00
Elaboració individual de treballs 0 2,00 2,00
Exposició dels estudiants 0,50 10,00 10,50
Lectura / comentari de textos 1,00 4,00 5,00
Prova d'avaluació 3,50 2,00 5,50
Sessió expositiva 18,00 18,00 36,00
Sessió participativa 2,00 2,00 4,00
Total 26,00 49,00 75

Bibliografia

 • Atlas, Ronald M (cop. 2002 ). Ecología microbiana y microbiología ambiental (4a ed.). Madrid: Pearson Addison Wesley. Catàleg
 • Maier, Raina M (cop. 2000 ). Environmental microbiology . San Diego [etc.]: Academic Press. Catàleg
 • Madigan, Michael T. Guerrero, Ricardo (cop. 2009 ). Brock biología de los microorganismos (12ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Prescott, Lansing M (cop. 2004 ). Microbiología . Madrid [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova de nivell inicial Bateria de preguntes amb respostes d'elecció múltiple, on les respostes errònies penalitzaran. 2,5
Textos científics Consistirà en la lectura, comprensió i anàlisi de textos científics, de recerca o divulgatius. Es valorarà el grau de comprensió dels conceptes expressats en els textos i la maduresa en la comprensió dels aspectes que s'hi tracten. 5
Prova parcial Prova escrita d'avaluació continuada que consistirà en una bateria de preguntes amb respostes d'elecció múltiple, on les respostes errònies penalitzaran. 20
Examen Prova escrita global, on s'avaluaran tots els continguts tractats a partir de les classes i els exercicis realitzats durant el període de docència presencial, amb diferents tipologies de preguntes (V/F, taules, problemes, preguntes de resposta curta, etc.). 50
Exposició d'un tema Consistirà en l'elaboració i exposició, mitjançant una presentació amb suport audiovisual, d'un treball elaborat en grup sobre un tema a escollir. Es valorarà la recerca d'informació realitzada i el contingut del treball, per una banda, més l'organització i estructura de l'exposició, la capacitat didàctica i la utilització dels recursos audiovisuals i dialèctics. 15
Redacció d'un treball Consistirà en la redacció d'un resum escrit, en grup, sobre el tema que es presentarà en l'exposició oral. Es valorarà l'estructuració del resum, la claredat en l'explicació dels conceptes i la capacitat de síntesi en relació als continguts del tema. 5
Anàlisi de casos Consistirà en la resolució d'un exercici on-line, que es plantejarà en forma d'anàlisi de casos, sobre els temes presentats pels alumnes en les exposicions orals. 2,5

Qualificació

La qualificació de l'assignatura es farà amb un sistema combinat que inclou tres tipus d'avaluació diferents:

A) Avaluació continuada (30% de la nota final): Consta dels exercicis que es faran a l'aula, en classes de grup mitjà, o fora de l'aula (principalment on-line), més les proves parcials individuals. Els diferents tipus d'exercicis (problemes, resolució de casos, comentari de textos, etc.) es valoraran de forma ponderada a partir dels resultats diversos que es generaran quan s'analitzin aquestes activitats a l'aula, en les classes de grup mitjà, o bé mitjançant els recursos on-line del moodle. Es treballarà específicament sobre un article científic. En aquesta categoria s'inclou també una prova on-line d'anàlisi de casos sobre les presentacions finals que faran els estudiants i que es realitzarà després de les exposicions orals. La qualificació que s'obtingui d'aquests exercicis valdrà un 7,5% de la nota final. Es realitzaran també dues proves parcials breus, amb preguntes d'elecció múltiple. La primera, amb un valor gairebé simbòlic del 2,5%, serà una prova inicial per avaluar el nivell inicial dels estudiants sobre microbiologia i ecologia microbiana (aspectes relacionats amb el tema 1 i la primera part del tema 2). La segona prova, sobre els continguts del tema 2, valdrà un 20% de la qualificació final. Aquesta prova parcial no serà eliminatòria de matèria per a l'examen global (apartat C) i cap d'aquestes activitats d'avaluació continuada serà tampoc recuperable al final del semestre.

B) Treball en grup (20% de la nota final): Aquest exercici majoritàriament no presencial consistirà en la realització d'un treball en grup, tutoritzat pel professor, sobre un tema específic a escollir entre diferents temàtiques dels temes 5 i 6, i la seva exposició a l'aula. Per a la seva realització, els components del grup de treball hauran de consultar diferents fonts d'informació, elaborar-la de manera clara i entenedora i exposar-la en una presentació a l'aula, en una data posterior a la finalització de la docència presencial de l'assignatura. S'entregarà també un breu resum del treball exposat. En aquest exercici, no recuperable, s'avaluaran tant els continguts del treball (7,5%) i la seva exposició oral (7,5%) com el resum escrit que caldrà entregar previament (5%). Aquesta activitat no serà recuperable.

C) Examen global (50% de la nota final): Consistirà en un examen escrit que es realitzarà al final de la docència presencial, dintre del període d'avaluació de la meitat del semestre, amb preguntes curtes de tipologies diverses sobre tots els aspectes que s'hauran tractat fins aquell moment en l'assignatura, tant en les classes teòriques con en les activitats realitzades en les classes de grup mitjà i les activitats no presencials. Les preguntes estaran plantejades per a què l'alumne demostri, més que la seva capacitat memorística, la seva comprensió dels coneixements teòrics que ha assimilat en aquesta assignatura i les competències específiques que ha assolit, així com l'expertesa en les capacitats de relació, anàlisi, comparació i síntesi, a més de la interpretació de dades i resultats i l'estudi i resolució de casos i problemes. Caldrà obtenir una nota mínima de 40 (sobre 100 punts) en aquesta activitat d'avaluació per poder optar a aprovar l'assignatura. Aquesta nota serà recuperable mitjançant una prova similar que es realitzarà al final del semestre, durant el període de recuperació, i que substituirà la nota obtinguda inicialment.

Per aprovar l’assignatura no serà necessari aprovar individualment cadascuna d’aquestes tres activitats (o categories d’avaluació), però caldrà obtenir una nota igual o superior a 5 sobre 10 punts al final del curs en la qualificació ponderada global. En el supòsit de no obtenir una qualificació mínima de 40 (sobre una puntuació màxima de 100) en l'examen global, la nota final de l'assignatura que constarà en l'acta no serà en cap cas superior a 4 sobre 10 punts, encara que la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en el conjunt de les activitats d'avaluació superi aquest valor.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Rebran la qualificació de No Presentat aquells alumnes que no hagin fet alguna de les activitats d'avaluació següents: la prova parcial d'avaluació continuada sobre la primera part de l'assignatura, l'examen global o el treball/exposició final.

Observacions

Per cursar aquesta assignatura cal tenir prèviament uns coneixements bàsics de microbiologia general, especialment en composició, estructura i funcionament dels microorganismes. També és convenient adquirir coneixements d'ecologia general, sobretot en aquells aspectes relacionats amb les problemàtiques ecològiques i ambientals, així com dels conceptes químics bàsics, les metodologies emprades en tractaments d'aigües i residus i les tècniques científiques més habituals, tant en el camp com en el laboratori.

Assignatures recomanades

 • Biologia
 • Ecologia
 • Pràctiques d'ecologia
 • Química
 • Tècniques científiques integrades II
 • Tècniques científiques integrades III
 • Tractament d'aigües i residus