Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Desenvolupar els principals elements teòrics de l'ordenació del territori i el paper dels factors ambientals. Conèixer els diversos mètodes per planificar, ordenar i gestionar el territori a diverses escales. Conèixer els elements, els factors i el processos que expliquen la morfologia biofisica de les estructures territorials. Analitzar i conèixer els instruments urbanístics, d'ordenació del territori, d'estratègia de desenvolupament territorial i les tècniques d'anàlisi emprades en la caracterització i la gestió del sistema d'espais lliures i paisatge.
Crèdits ECTS:
12
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Josep Pintó Fusalba  / Isabel Salamaña Serra

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 18:00-19:30, dc 18:00-19:30, dt 15:00-16:30, dj 15:00-16:30
Pràctiques d'aula1 dl 18:00-19:30, dc 18:00-19:30, dt 15:00-16:30, dj 15:00-16:30

Grup SE

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Josep Pintó Fusalba  / Isabel Salamaña Serra

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 18:00-19:30, dc 18:00-19:30, dt 15:00-16:30, dj 15:00-16:30
Pràctiques d'aula1 dl 18:00-19:30, dc 18:00-19:30, dt 15:00-16:30, dj 15:00-16:30

Competències

 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG08 Dissenyar propostes creatives
 • 12 Avaluar la qualitat ambiental i paisatgística del territori situant els factors naturals i culturals en interacció
 • 28 Conèixer i interpretar els principis teòrics de la planificació i la gestió territorial
 • 29 Conèixer i interpretar la normativa territorial i ambiental bàsica
 • 30 Conèixer i interpretar els instruments de la planificació estratègica (agendes 21, plans estratègics...)
 • 31 Conèixer i interpretar els instruments de la planificació territorial i ambiental (pla territorial, catàlegs de paisatge, plans sectorials, plans d'ordenació urbanística municipal, plans especials, avaluació ambiental estratègica de plans i programes
 • 32 Conèixer i interpretar els plans de desenvolupament territorial (plans de desenvolupament rural, turístic, espais naturals...)

Continguts

1. Tècniques de Gestió del Medi Ambient

          1.1. Caracterització de la matriu biofísica del territori

                    1.1.1. El relleu i la xarxa hidrogràfica, l'esquelet del territori

                    1.1.2. Els usos i cobertes del sòl, la pell del territori

                    1.1.3. La matriu biofísica com a xarxa d'espais naturals i agrícoles

          1.2. L’Avaluació Ambiental Estratègica

2. Tècniques de l’Ordenació del Territori

          2.1. Fonaments teòrics i bases conceptuals. Les escales territorials i els instruments d’anàlisi

          2.2. Continguts de l’ordenació del territori

          2.3. Mètodes i instruments d’ordenació del territori

          2.4. Dimensió Institucional de l’ordenació del territori

          2.5. Planificació Territorial a Catalunya

          2.6. Planejament Sectorial

          2.7. Planejament Urbanístic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 72,00 65,00 137,00
Anàlisi / estudi de casos 10,00 15,00 25,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 5,00 10,00 15,00
Elaboració individual de treballs 7,00 60,00 67,00
Sessió expositiva 10,00 17,00 27,00
Sessió pràctica 9,00 20,00 29,00
Total 113,00 187,00 300

Bibliografia

 • Esteban i Noguera, Juli (2007 ). L'Ordenació urbanística : conceptes, eines i pràctiques (2a ed.). [Barcelona]: Diputació Barcelona. Catàleg
 • Gómez Orea, Domingo (2002 ). Ordenacion territorial . Madrid: Mundi-Prensa :Agrícola Española. Catàleg
 • Font Arellano, Antonio (cop. 2003 ). Planeamiento urbanístico : de la controversia a la renovación . Barcelona: Diputació de Barcelona Xarxa de Municipis. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon (2003 ). El Territorio como sistema : conceptos y herramientas de ordenación . Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Ciudad y territorio, Estudios territoriales (DL 1993- ). Madrid: Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Catàleg
 • Benabent Fernández de Córdoba, Manuel (cop. 2006 ). La Ordenación del territorio en España : evolución del concepto y de su práctica en el siglo XX . Sevilla: Universidad de Sevilla :Junta de Andalucía Consejería de Obras Públicas y Transportes. Catàleg
 • Zoido Naranjo, Florencio . Diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenación del territorio . Barcelona |bAriel $c 2000: . Catàleg
 • Xalabarder Aulet, Maria (DL 2007 ). Guia bàsica de la pràctica de l'urbanisme (Ed. rev. i actualitzada). Barcelona: Icaria. Catàleg
 • Gómez Orea, Domingo (2007 ). Evaluación ambiental estratégica : un instrumento para integrar el medio ambiente en la elaboración de planes y programas . Madrid [etc.]: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Mallarach, Josep Maria, 1955- (2002 ). Avaluació d'impacte ambiental del planejament urbanístic iterritorial : actes de les Primeres Jornades d'avaluació d'impacte ambiental del planejament urbanístic i territorial : Olot, 24 i 25 de novembre del 2000 . Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
 • Tarroja, Àlex (2006 ). Una Nueva cultura del territorio : criterios sociales y ambientales en las políticas y el gobierno del territorio . Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Jouve, Bernard (2005 ). Cuestiones sobre gobernanza urbana . Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals. Catàleg
 • Eines per a una gestió municipal cap a la sostenibilitat : la pràctica diària de l'Agenda 21 Local (1998 ). Barcelona: Diputació. Àrea de Medi Ambient :Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. Catàleg
 • Pascual i Esteve, Josep M.|q(Josep Maria) (cop. 1999 ). La Estrategia de las ciudades : los planes estratégicos como instrumento : métodos, técnicas y buenas prácticas . Barcelona: Diputació de Barcelona Oficina Tècnica de Cooperació. Catàleg
 • Forn i Foxà, Manuel de (2005 ). Estrategias y territorios : los nuevos paradigmas . [Barcelona]: Diputació de Barcelona Xarxa de MunicipisÀrea de Promoció Econòmica i Ocupació. Catàleg
 • Indovina, Francesco (2007 ). La Ciudad de baja densidad : lógicas, gestión y contención . [Barcelona]: Diputació de Barcelona Xarxa de Municipis. Catàleg
 • Papers : Regió Metropolitana de Barcelona. Territori, estratègies, planejament (1991- ). Barcelona: Institut d'Estudis Metropolitans. Catàleg
 • Vila, Pau (1984 ). La Divisió territorial de Catalunya : volum primer de Selecció d'escrits de geografia (3a ed). Barcelona: Curial.
 • Lluch, Enric Nel·lo, Oriol, 1957- (1984 ). El Debat de la divisió territorial de Catalunya : edició d'estudis, propostes i documents : 1939-1983 . Barcelona: Diputació. Catàleg
 • Lluch, Enric Nel·lo, Oriol, 1957- (1984 ). El Debat de la divisió territorial de Catalunya : edició d'estudis, propostes i documents : 1939-1983 . Barcelona: Diputació. Catàleg
 • Burgueño, Jesús (2003 ). Història de la divisió comarcal . Barcelona: Rafael Dalmau. Catàleg
 • La nova organització territorial de Catalunya : text de les lleis i comentaris (1987 ). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Governació. Direcció General d'Administració Local. Catàleg
 • Galiana Martín, Luis (DL 2010 ). Teoría y práctica para una ordenación racional del territorio . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Tort i Donada, Joan, 1958- (2008 ). Jornades sobre l'organització territorial: Barcelona, 7, 8 i 9 de juny del 2006 : l'organització del territori : unrepte per al segle XXI? . Barcelona, [etc.]: Fundació Universitat Catalana d'Estiu [etc.]. Catàleg
 • Espais (2006). Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Catàleg
 • Ramon Folch (2004). Planificació Metropolitana Concurrent. col•lecció: prospectiva. Pla Estratègic Metropolità de Barcelona,,
 • Margarita Castañer (Editora) (2012). El planejament territorial a Catalunya a inici del segle XXI. Una nova interpret. Barcelona: SCOT. Catàleg
 • Oriol Nel.lo (2012). Ordenar el territorio. La experiencia de Barcelona y Cataluña. València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Generalitat de Catalunya. Dpartament de Politica Territorial i Obres Públiques. . Recuperat , a www.gencat.cat
 • Generallitat de Catalunya. Departament de Mediambient i Habiatage. Recuperat , a. Recuperat , a www.gencat.cat
 • Societat Catalana d'Ordenació del Territori. . Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya. Recuperar a. Recuperat , a www.territori.scot.cat

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència a classes, participació, debat, lectures, comentaris de textos, i si s’escau pràctiques parcials o examen de parts de l’assignatura
(valoració conjunta de l'assignatura)

si 20
26 d’octubre de 9h a 2h sessió de treball de presentació i discussió de la Planificació Concurrent. Activitat conjunta professor Josep Pintó i professora Isabel Salamaña 10
9 de novembre sortida a BCN (àrea d’estudi) i presentació de la proposta guió del treball. Activitat conjunta professor Josep Pinto i professora Isabel Salamaña

10
14 de desembre de 9 a 2h sessió de treball i control del projecta de l'àrea d’estudi. Activitat conjunta professor Josep Pintó i professora Isabel Salamaña 10
18 de gener presentació i defensa oral del projecte per grups dels treballs amb presència del professor Josep Pintó i de la professora Isabel Salamaña 10
Presentació del treball escrit de l’àrea d’estudi valoració conjunta de l'assignatura)

40

Qualificació

Mètodes docents:
La metodologia docent està basada en tres tipus d’activitats presencials: les classes teòriques, les classes pràctiques i les sortides. Com a activitats no presencials hi haurà una sèrie d’exercicis, informes i treballs que l’alumne efectuarà sota la tutoria i supervisió del professor.

L'avaluació de l'alumne es realitzarà per mitjà dels següents instruments:
a) Treball final d'aplicació dels continguts del curs. (40% de la nota).
b) Exercicis programats divendres i sortida (40% de la nota).
c) Assistència a classe i si s’escau pràctiques parcials o examen de parts de l’assignatura(20% de la nota).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
1- quan l'alumne/a no hagi presentat el treball final de curs o les pràctiques o no hagi assistit regularment a classe.
2- quan de manera pactada alumne/a i professors acordin que per millorar nota de curs en la qualificació d’aquella convocatòria es considera conjuntament com NP.

Observacions

Sessions de dilluns i dimecres: professor Josep Pintó.
Sessions de dimarts i dijous: professora Isabel Salamaña

Sessions de treball i sortida: 26 d’octubre, 9 de novembre, 14 de desembre, 18 de gener. Aquestes sessions substituiran classes teòriques. Al iniciar el curs els professors indicaran quines classes teòriques queden substituïdes per les sessions pràctiques.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.