Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
L'activitat física i la motricitat humana com a fets distintius personalment i social. Integració social com un doble procés de desenvolupament personal i social. Els diferents recursos de l'educació física per afavorir el desenvolupament personal i la integració social. La selecció dels continguts i de les pràctiques motrius, i els diferents aspectes didàctics, per intervenir en el desenvolupament personal i social en contextes educatius.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
VICTOR LOPEZ ROS

Competències

 • Conèixer els continguts psicomotors i d’expressió corporal i el desenvolupament curricular actual d’Educació Infantil.
 • Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres.
 • Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils.
 • Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.

Continguts

1. La integració personal i social: caracterització i consideracions conceptuals.

          1.1. Diversitat, diferenciació i homogeneïtzació.

          1.2. Inclusió i integració.

          1.3. Els contextos de desenvolupament personal i social.

2. El desenvolupament individual i social mitjançant la motricitat.

          2.1. La motricitat i la corporeïtat com a dimensions de la persona.

                    2.1.1. La motricitat i la corporeïtat "diferenciades" socialment i individualment.

                    2.1.2. Les manifestacions i dimensions de la motricitat.

          2.2. Motricitat, autoestima i desenvolupament del "jo".

          2.3. Motricitat, interacció i l'"alter".

3. Continguts, recursos i estratègies didàctiques.

          3.1. Els tipus de pràctiques: anàlisi estructural i funcional de les pràctiques i revisió de les possibilitats educatives.

                    3.1.1. La lògica interna de les pràctiques.

          3.2. La selecció dels continguts i les seves possibilitats educatives: control i consciència corporal, habilitats motrius, joc motor, expressió corporal, esports.

                    3.2.1. L'exemple dels jocs motors com a mitjà d'integració.

                    3.2.2. L'exemple dels esports com a mitjà d'integració.

          3.3. Estratègies didàctiques.

                    3.3.1. Disseny i modificació de les característiques de les pràctiques.

                    3.3.2. Estratègies d'interacció educativa.

                    3.3.3. Estratègies d'avaluació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 2 2
Elaboració individual de treballs 0 9 9
Lectura / comentari de textos 1 14 15
Prova d'avaluació 1 12 13
Sessió participativa 9 4 13
Sessió pràctica 9 12 21
Tutories de grup 1 1 2
Total 21 54 75

Bibliografia

 • Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Castañer, M. (coord.) (2006). La inteligencia corporal en la escuela. Análisis y propuestas. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Escartí, A. (Coord.) (2005). Responsabilidad personal y social a través de la educación física y el deporte. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Fraile, A. (Coord.) (2008). La resolución de conflictos en y a través de la educación física. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Fuentes-Guerra, F.J., Sáenz-López Buñuel, P. i Díaz, M. (2005). Educar a través del deporte. Huelva: Universidad de Huelva.
 • Gibbs, R.W. (2005). Bodies and persons. Dins Gibss, R.W. (Ed.), Embodiment and cognitive science (, p. 14-41). New York: Cambridge University Press. Catàleg
 • Gutiérrez, M. (2003). Manual sobre los valores en la educación física y el deporte. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Hayes, S. i Stidder, G. (Eds.) (2003). Equity and inclusion in physical education and sports. Londres: Routledge. Catàleg
 • Hernández, J.L. i Garoz, I. (2007). Imagen de los niños, niñas y adolescentes sobre sí mismos. Autoestima, autoconce. Dins Hernández, J.L. i Velázquez, R. (Coords.) (Ed.), La educación física, los estilos de vida y los adolescentes: cómo son, cómo se v (, p. 115-142). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Lagardera, P. i Lavega, P. (2003). Introducción a la praxiología motriz. Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Lleixà, T. (2003). Educación Física hoy. Realidad y cambio curricular. Barcelona: ICE-Horsori. Catàleg
 • Lleixà, T. (Coord.) (2002). Multiculturalismo y educación física. Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Lleixà, T. i Soler, S. (Coords.) (2004). Actividad física y deporte en sociedades multiculturales. ¿Integración o segrega. Barcelona: ICE-Horsori. Catàleg
 • López Ros, V. i Eberle, T. (2003). Utilizar los juegos para aprender a resolver conflictos. Tándem. Didáctica de la Educación Física, (10), 41-51 Catàleg
 • Mora, J.Mª., Díez, R. i Llamas, J. (2003). Un mundo en juego. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Navarro, V. (2002). El afán de jugar. Teoría y práctica de los juegos motores. Barcelona: Inde. Catàleg
 • O'Brien, T. i Guiney, D. (2003). Atención a la diversidad en la enseñanza y el aprendizaje. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Omeñaca, R., Puyuelo, E. i Vicente, J. (2001). Explorar, jugar, cooperar. Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Pérez-Samaniego, V. (2012). Actividad física, inclusión y calidad de vida. Tándem. Didáctica de la Educación Física, (38), 33-42 Catàleg
 • Ríos, M. (2004). La educación física y la inclusión del alumnado con discapacidad. Dins Fraile, A. (Coord.) (Ed.), Didáctica de la Educación Física: una perspectiva crítica y transversal (, p. 147-168). Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg
 • Ríos, M. (2006). Estrategias inclusivas en el área de Educación Física. Tándem. Didáctica de la Educación Física, (21), 81-91 Catàleg
 • Ruíz Pérez, L.M. (2000). Aprender a ser incompetente en educación físca: un enfoque psicosocial. Apunts. Educació Física i Esports, (60), 20-25 Catàleg
 • Vázquez, B. (2001). Los fundamentos de la educación física. Dins Vázquez, B. (Coord.) (Ed.), Bases educativas de la actividad física y el deporte (, p. 47-68). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Vila, I. i Casares, R. (2009). Educación y sociedad. Una perspectiva sobre las relaciones entre la escuela y el. Barcelona: ICE-Horsori. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Desenvolupament d'una prova escrita sobre els continguts teòrics i pràctics. Desenvolupament teòric individual sobre els continguts de l'assignatura. Inclou les lectures realitzades i els casos analitzats. Caldrà ajustar-se a les demandes de contingut i mostrar correcció formal. 70
Realització d'una proposta d'intervenció pràctica. Realització d'una proposta pràctica per grups. Caldrà adequar-se a les demandes de contingut i als requeriments formals. Inclou revisió de bibliografia i de casos sobre el tema escollit, i el desenvolupament d'una proposta original. 30

Qualificació

Prova escrita individual:
Ajustar-se a les demandes del contingut.
Anàlisi i reflexió conceptual.
Correcció formal: ortogràfica, semàntica, sintàctica i gramatical.

Treball per grups:
Ajustar-se a la demanda, amb atenció a l'adequació curricular i contextual, i a les particularitats didàctiques de la proposta.
Correcció formal en la presentació i en l'explicació dels continguts.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació en temps i forma de les dues activitats d'avaluació implicarà la nota de NO PRESENTAT.