Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Característiques de l'esport i el seu tractament en edat escolar. Anàlisi de la seva adequació a les prescripcions curriculars. Models d'iniciació esportiva i de l'ensenyament esportiu. Descripció, anàlisi i pràctica de la iniciació a diferents tipologies d'esports en l'àmbit escolar.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
VICTOR LOPEZ ROS

Competències

 • Conèixer els continguts psicomotors i d’expressió corporal i el desenvolupament curricular actual d’Educació Infantil.
 • Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres.
 • Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils.
 • Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.

Continguts

1. Esport escolar: conceptes bàsics.

          1.1. Concepte d'esport: definició, tipologia i elements estructurals i funcionals.

          1.2. Tècnica, tàctica i estratègia esportives: definició i característiques.

          1.3. El tractament de l'esport a l'escola i en el currículum de primària.

2. Aspectes metodològics de l'esport escolar.

          2.1. Aspectes generals del treball en iniciació esportiva escolar.

          2.2. Models d'iniciació esportiva: anàlisi i trets característics.

3. Iniciació als esports individuals de no oposició: l'exemple de l'atletisme.

          3.1. Característiques bàsiques de l'atletisme i de diferents modalitats atlètiques.

          3.2. L'ensenyament de l'atletisme en el marc escolar:

                    3.2.1. Objectius d'aprenentatge i recursos metodològics: disseny i organització de les activitats i dels processos interactius.

4. Iniciació als esports individuals d'oposició.

          4.1. Anàlisi i descripció dels elements estructurals i funcionals específics.

          4.2. L'ensenyament dels esports individuals d'oposició en el marc escolar:

                    4.2.1. Objectius d'aprenentatge i tractament didàctic del contingut: disseny i organització de les activitats i dels processos interactius.

5. Iniciació als esports de col·laboració i oposició.

          5.1. Característiques estructurals i funcionals d'aquests esports.

          5.2. Comportaments tècnics i tàctics rellevants en la iniciació.

          5.3. L'ensenyament dels esports de col·laboració i oposició en el marc escolar:

                    5.3.1. Descripció i anàlisi de les etapes d'iniciació.

                    5.3.2. Objectius d'aprenentatge i criteris metodològics: disseny i organització de les activitats i dels processos interactius.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 5 4 9
Classes pràctiques 10 6 16
Lectura / comentari de textos 2 15 17
Prova d'avaluació 4 29 33
Total 21 54 75

Bibliografia

 • Alonso, D. i Del Campo, J. (2001). Iniciación al atletismo en primaria. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Bayer, C. (1986). La enseñanza de los juegos deportivos colectivos. Barcelona: Hispano Europea. Catàleg
 • Blázquez,D. (coord). (1995). La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Castejón, F.J. (coord.) (2010). Deporte y enseñanza comprensiva. Sevilla: Wanceulen. Catàleg
 • Castejón, F.J. i López Ros, V. (1997). Iniciación deportiva. Dins Castejón, F.J. (Ed.), Manual del Maestro Especialista en Educación Física. (, p. 137-172). Madrid: Pila Teleña. Catàleg
 • Castejón, F.J. i López Ros, V. (2002). Consideraciones metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje del deporte esc. Tándem. Didáctica de la Educación Física, (7), 42-55 Catàleg
 • Contreras, O., De la Torre, E. i Velázquez, R. (2001). Iniciación deportiva. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Giménez Fuentes-Guerra, F. J. (1999). Fundamentos básicos de la iniciación deportiva en la escuela. Sevilla: Wanceulen. Catàleg
 • Giménez Fuentes-Guerra, F. J. (2003). El deporte en el marco de la educación física. Sevilla: Wanceulen. Catàleg
 • Gréhaigne, J.F., Richard, J.F. i Griffin, L. (2005). Teaching and learning team sports and games (1ª). New York: Routledge.
 • Hernández, J. (2000). La iniciación a los deportes desde su estructura y dinámica (1ª). Barcelona: Inde. Catàleg
 • Le Boulch, J. (1991). El deporte educativo: psicocinética y aprendizaje motor. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • López Ros, V. i Castejón, F.J. (2005). L'ensenyament integrat tecnicotàctic dels esports en edat escolar. Apunts. Educació Física i Esports, (79), 40-48 Catàleg
 • López Ros, V. i Sargatal, J. (eds.) (2008). L'esport en edat escolar. Girona: CEEF-UdG. Catàleg
 • Mitchell, S., Oslin, J. i Griffin, L. (2006). Teaching sport concepts and skills: a tactical games approach (2ª). Champaign: Human Kinetics.
 • Monjas, R. (2006). La iniciación deportiva en la escuela desde un enfoque comprensivo (1ª). Buenos Aires: Miño y Dávila. Catàleg
 • Personne, J. (2005). El deporte para el niño. Sin records ni medallas. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Ruiz, F. et al. (2001). Nuevas tendencias metodológicas. La iniciación deportiva basada en los deportes.. Madrid: Gymnos. Catàleg
 • Sebastiani, E. i Blázquez, D. (coords) (2012). ¿Cómo formar un buen deportista? Un modelo basado en competencias (1ª). Barcelona: Inde. Catàleg
 • Seners, P. (2001). Didáctica del atletismo. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Target, C. i Cathelineau, J (2002). Cómo se enseñan los deportes. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Wrisberg, C.A. (2007). Sport skill instruction for coaches. Champaign: Human Kinetics. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització d'una prova escrita sobre els continguts treballats. Respondre acuradament a les qüestions demanades a partir dels continguts teòrics, pràctics i de les lectures de classe.
Correcció ortogràfica, sintàctica i gramatical.
60
Dissenyar i desenvolupar en grups, diferents pràctiques proposades pel professor. Ajustar-se al guió presentat pel professor per cadascuna de les pràctiques.
Entrega en la data establerta.
Correcció ortogràfica i sintàctica.
Explicació raonada de les propostes pràctiques.
Assistència obligatòria a les classes d'avaluació de les pràctiques.
40

Qualificació

Treballs:
Presentació acurada,
correcció ortogràfica i sintàctica,
adequació a les demandes del professor a partir de la guia entregada,
argumentació i justificació de cadascuna de les propostes pràctiques.
Assistència obligatòria a les classes d'avaluació dels treballs.

Examen:
Redacció correcta,
resposta ajustada als requeriments de les preguntes.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació d'alguna de les evidències d'avaluació comportarà la qualificació de No Presentat.