Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
L’assignatura es desenvolupa en dos semestres i entorn de dos continguts diferenciats: a) Teories del treball social (I) respon a continguts propis d’una introducció al treball social: Bases epistemològiques i metodològiques; b) Teories del treball social (II) respon a continguts propis d’un dels abordatges metodològics del treball social: Treball comunitari.
Crèdits ECTS:
12
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JOSE MANUEL BARBERO GARCIA  / JUDIT FONT REDOLAD

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CT2 Transmetre informació a un públic tant especialitzat com no especialitzat, a través de la comunicació oral i escrita, en la llengua de l'entorn professional i com a mínim en una llengua estrangera, i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis
 • CT6 Col laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social
 • CE11 Exercir les funcions com a professional de referència per a la gestió de les necessitats socials de les persones, posar-les en contacte amb la resta de serveis de benestar social i realitzar el seu seguiment
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa

Continguts

1. TEORIES DEL TREBALL SOCIAL (I): BASES EPISTEMOLÒGIQUES I METODOLÒGIQUES

          1.1. Presentació del treball social:el treball social com a projecte i com a àmbit.

          1.2. Problemes socials, necessitat i respostes socials. Condicions de vida i relacions de convivència.

          1.3. Estructura bàsica del procediment i de les operacions del treball social. El treball social com a activitat orientada pel coneixement.

          1.4. L’objecte del treball social. “Situacions socials”; subjecte i entorn social.

          1.5. Els mètodes tradicionals com a grans estratègies d’abordatge de situacions socials. Característiques generals del treball social de cas, el treball social comunitari i el treball social de/en grup.

          1.6. L’exercici amb mètode: actituds conscientment desenvolupades i les característiques de les “relacions de treball social”. Les persones i col•lectius atesos, els seus sentiments i vivències.

          1.7. La defensa de la intervenció i la necessitat de teoria. La filosofia de la intervenció o la intervenció conscient. La influència de les teories i del pensament social en el treball social. Els models d’intervenció.

          1.8. Història del treball social: la gènesi de la intervenció social i orígens del treball Social. El treball social a Catalunya i a Espanya (1932-2000).

2. TEORIES DEL TREBALL SOCIAL (II): EL TREBALL COMUNITARI.

          2.1. El treball comunitari com a pràctica organitzativa. "Societat", "comunitat" i l'evitació d'equívocs. El desenvolupament social com a objectiu de procés i els seus beneficis.

          2.2. El treball comunitari i els contexts socials: origens i primeres experiències. Interès i experiències actuals.

          2.3. El treballador/a comunitari/a: qualitats, disposicions, estils, rols i funcions.

          2.4. L’entrada a l’espai social d’intervenció: la immersió (aproximació a la gent i a les situacions socials). Conèixer el barri. El diagnòstic i el projecte professional. L’actuació estratègica.

          2.5. Crear i sostenir l’organització: Desenvolupar la voluntat d’actuar. Organitzar i dinamitzar el grup motor. La reunió i la presa de decisions. Tècniques del pensament en grup. Formalitzar l’organització i assentar la seva presència. Les relacions externes i internes.

          2.6. El diagnòstic, el projecte i l’acció col•lectiva: Diagnòstic col•lectiu i investigació participativa. El projecte col•lectiu i la planificació participativa. Avaluació i redefinició del projecte col•lectiu. Estratègies i tàctiques en l’acció comunitària.

          2.7. La caixa d’eines del treballador/a comunitari/a: Tècniques d’organització i animació de la participació. Els formats de taller (creativitat professional i participació democràtica).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 30,00 30,00 60,00
Elaboració individual de treballs 1,00 31,00 32,00
Prova d'avaluació 8,00 106,00 114,00
Resolució d'exercicis 3,00 25,00 28,00
Sessió expositiva 45,00 0 45,00
Total 87,00 192,00 279

Bibliografia

 • Barbero, J. M. (2008). El treball social en acció, Mètode i autogestió de la pràctica professional.. Barcelona: Impuls a l'acció social. Catàleg
 • Barbero, J. M.; Feu, M (2009). El treball social a Catalunya 1932-1978. Barcelona: Col·legi DTS de Catalunya/ Editorial Hacer. Catàleg
 • Barbero, J. M. (2002). El Trabajo social en España. Zaragoza: Mira Editores. Catàleg
 • Red Vega, Natividad de la (1993 ). Aproximaciones al trabajo social . Madrid: Consejo General de Colegios de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. Catàleg
 • Moix Martínez, Manuel (1991 ). Introducción al trabajo social . [Madrid]: Trivium. Catàleg
 • Fernadez, T.; Alemán, C. (2003). Introducción al trabajo social. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Howe, D. (1999). Dando sentido a la práctica. Granada: Editorial Maristany. Catàleg
 • Miranda Aranda, Miguel (2004 ). De la caridad a la ciencia : pragmatismo, interaccionismosimbólico y trabajo social . Zaragoza: Mira editores. Catàleg
 • Moix Martínez, Manuel (1991 ). Introducción al trabajo social . [Madrid]: Trivium. Catàleg
 • Richmond, Mary E (DL 1995 ). El Caso social individual : el diagnóstico social : (textos seleccionados) . Madrid: Talasa. Catàleg
 • Robertis, Cristina de (cop. 2003 ). Fundamentos del trabajo social : ética y metodología . València: Nau Llibres :Universitat de València. Catàleg
 • Zamanillo, T.; L. Gaitán (1991). Para comprender el trabajo social. Estella: Verbo Divino. Catàleg
 • Barbero, J. M; Cortès, F. (2005). Trabajo Comunitario, organización y desarrollo social. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Barbero, J. M. (2010). El naixement del treball comunitari. Dins Vilanou, C; Planella, J. (Ed.), Història de l'educació social (, p. 1-34). Barcelona: UOC. Catàleg
 • Carmona, M.; Rebollo, O. (2009). Guia operativa d'acció comunitària. Barcelona: Graó.
 • Cembranos, Fernando (DL 2003 ). Grupos inteligentes : teoría y práctica del trabajo en equipo . Madrid: Editorial Popular. Catàleg
 • Cortès, F.; Llobet, M. (2006). La acción comunitaria desde el trabajo social. Dins Ucar, X.; Llena, A. (Ed.), Miradas y diálogos en torno a la acción comunitaria (, p. 131-156). Barcelona: Graò. Catàleg
 • Gillet, Jean-Claude (2006 ). La Animación en la comunidad : un modelo de animación socioeducativa . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Marchioni, M. (1999). Comunidad, participación y desarrollo. . Madrid: Editorial Popular. Catàleg
 • Martí, J. (2005). Diagnósticos comunitarios y participación local. Dins Martí,J.; Pascual,J.; Rebollo, O. (coords.) (Ed.), Participación y desarrollo comunitario en medio urbano (, p. 181-197). Madrid: Iepala editorial/ Cimas. Catàleg
 • Twelvetrees, Alan (1988 ). Treball de comunitat . Barcelona: Pòrtic [etc.]. Catàleg
 • Smale, G.; Tuson, G.; Statham, D. (2003). Problemas sociales y trabajo social. Madrid: Morata. Catàleg
 • Viscarret, J. J. (2007). Modelos y métodos de intervención en trabajo social. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
LES CLASSES
a)Una primera part centrada en l’exposició del professor; b)Una segona part centrada en l’elaboració i debat col•lectius entorn de textos generadors.
En la segona part es realitzen exercicis d'aula la realització dels quals serà avaluada. 10
RELAT D'UNA SITUACIÓ SOCIAL. Treball autònom individual consistent en la construcció del relat d’una situació social significativa per a l’estudiant. S'avalua la proximitat de la situació al relator i la qualitat i complitud explicativa. 5
PRIMERA PROVA (LECTURES). És un treball autònom individual. S'avalua la resposta correcta a les qüestions plantejades, mostrant que s'ha realitzat una lectura atenta dels documents assenyalats. 5
TREBALL DELS RELATS DE CAS: Treball individual consistent en realitzar anàlisi de situacions/casos i esbós d’intervencions seguint un guió. S'avalua la completa realització de les anàlisi assenyalades en el guió, la qualitat dels arguments i reflexions de les propostes, el desenvolupament de les consultes teòriques i la correcció formal del treball. 7,5
ELS TALLERS I: Es realitzen en sessions quinzenals. Es un espai de construcció cooperativa en petits grups que poden acabar en debats/intercanvi en plenaris d’aula. Les sessions tenen un disseny previ (guió de l’activitat). Dins aquests tallers s'inclouen dos activitats dirigides de dilluns. La composició dels grups (6-8 estudiants) és permanent al llarg de tot el curs i hauran de presentar una Memòria dels tallers al final del curs. El registre de cada sessió serà rotatiu entre els membres del grup. S'avalua l'assistència, el desenvolupament del treball en equip, la qualitat de les elaboracions recollides en la Memòria de Tallers. 15
SEGONA PROVA (EXAMEN). L'Examen inclou també una part de prova de lectura. La resposta correcta a les qüestions plantejades i la capacitat de mostrar domini de coneixements propis del temari. 15
TERCERA PROVA (LECTURES). És un treball autònom individual. S'avalua la resposta correcta a les qüestions plantejades, mostrant que s'ha realitzat una lectura atenta dels documents assenyalats. 5
TREBALL "EXPERIÈNCIES I PROJECTES COMUNITARIS". Escolleix entre tres modalitats: a) El relat d’una experiència organitzativa; b) Elaboració d'un projecte d’intervenció comunitària; c) Altres modalitats de treball que s’acordin amb el professor. S'avalua la complitud de les elaboracions respecte els guions propossats, la coherència i consistència de les argumentacions, la riquesa de les fonts consultades i les característiques formals del treball presentat. 7,5
ELS TALLERS II: (idem tallers I)Dins aquests tallers s'inclouen dos activitats dirigides de dilluns Idem tallers I. 15
QUARTA PROVA (EXAMEN). L'Examen inclou també una part de prova de lectura. La resposta correcta a les qüestions plantejades i la capacitat de mostrar domini de coneixements propis del temari. 15

Qualificació

El volum de treball es correspon amb els 12 crèdits de l'assignatura (equivalent a dues assignatures de 6 crèdits). Per a calcular la nota final es prendran en consideració el conjunt del treball realitzat al llarg dels dos semestres en que s'imparteix l'assignatura. Per a superar l’assignatura no és suficient que la nota mitjana doni aprovat, s’han de superar cada un dels següents treballs:
-TEORIES DEL TREBALL SOCIAL I (Bases epistemológiques i metodològiques):Treball de relats de cas, Tallers I, Segona prova (Examen).
-TEORIES DEL TREBALL SOCIAL II (Treball comunitari): Treball "experiències i projectes comunitaris" , Tallers II, Quarta prova (examen).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Quan no es realitzi algun dels treballs o proves que son obligatòries de ser superades tindrà com a nota resultant No Presentat.

Observacions

TUTORIES: Amb les tutories es pretén ajudar a l’estudiant a resoldre dubtes entorn dels continguts de l’assignatura i, sobretot, orientar el seu treball autònom i dirigit. Quan es tracti d’una consulta puntual es pot realitzar a través del correu electrònic o mitjançant consultes després de les classes; les necessitats d’orientació més complexes es resoldran en el despatx en horari de tutoria o en entrevistes concertades.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.