Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
MATÈRIA D'AVALUACIÓ• Bases conceptuals i metodològiques de l'avaluació psicològica. concepte d'avaluació, origen i recorregut històric, dicotomies conceptuals, nivells d'inferència i models d'avaluació psicològica. • L'avaluació psicològica entesa com a procés: fases del procés d'avaluació descriptiu-predictiu, fases del procés d'avaluació interventiu-valoratiu, l'informe psicològic, garanties científiques i ètiques de l'avaluació psicològica. • Tècniques de recollida de la informació: entrevista i genograma. Observació, autoobservació, tècniques objectives, tècniques subjectives i tècniques projectives. • Avaluació de programes. • Avaluació de l'impacte de les intervencions socials MATÈRIA DE PSICOMETRIA• Estudiar les diferents propietats psicomètriques: estudis de consistència interna, estudis de fiabilitat i estudi de validesa. • Introducció a les tècniques multivariants: Anàlisi en components principals i anàlisi factorial. • Procés de construcció d'instruments de mesura psicològica.
Crèdits ECTS:
12
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MONICA CUNILL OLIVAS  / SILVIA FONT MAYOLAS

Competències

 • Valorar la pròpia activitat i aprenentatge i elaborar estratègies per millorar i fer-ho de manera plenament autònoma.
 • Participar activament en el treball d´equip, respectant les decisions col.lectives.
 • Comunicar-se de manera oral i per escrit, en un auditori o a uns destinataris coneguts, amb un guió previ i/o el guiatge del professor, valorar-ne el resultat i incorporar els suggeriments que poden ser rellevants en produccions posteriors.
 • · Obtenir i organitzar informació rellevant per al servei demanat
 • · Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació
 • · Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups i organitzacions
 • · Saber desenvolupar models d'avaluació dels programes i les intervencions
 • · Desenvolupar productes i serveis a partir de la teoria i els mètodes psicològics
 • · Elaborar i redactar informes tècnics sobre els resultats de l'avaluació, la investigació o els serveis demanats
 • · Mostrar respecte, confidencialitat i compromís ètic en la comunicació de la informació resultant de la pràctica professional i la investigació
 • · Recollir, ordenar, analitzar i interpretar les dades de la investigació en el marc del coneixement disciplinari establert

Continguts

1. AVALUACIÓ: 1. BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE L'AVALUACIÓ PSICOLÒGICA (AP): 1.1. Introducció al concepte d'AP. 1.2. Orígens i recorregut històric de l'AP. 1.3. Principals dicotomies conceptuals (nomotètic vs. idiogràfic, quantitatiu vs. qualitatiu, generalitat vs. especificitat). 1.4. Nivells d'inferència. 1.5. Models d'AP: model de l'atribut, model dinàmic, model mèdic, model conductual, model cognitiu i model constructivista, principalment. 1.6. Garanties científiques i ètiques de l'AP.

2. AVALUACIÓ: 2. L'AVALUACIÓ PSICOLÒGICA ENTESA COM A PROCÉS. 2.1. Fases del procés descriptiu-predictiu: primera recollida d'informació, formulació d'hipòtesis i deducció d'enunciats verificables, constrastació (administració de tests i altres proves d'avaluació) i comunicació de resultats. 2. Fases del procés d'avaluació interventiu-valoratiu: primera recollida d'informació, primera formulació d'hipòtesis i deducció d'enunciats verificables, contrastació inicial, comunicació de resultats inicial, pla de tractament i la seva valoració (teoria sobre el cas, selecció de les tècniques d'intervenció i selecció del disseny de valoració), tractament (disseny, administració i possible avaluació continuada), i valoració final. 2.3. L'informe psicològic: recomanacions normatives, tipus d'informes (oral, escrit, segons la base, segons els objectius), model d'informe pel procés descriptiu-predictiu i model d'informe pel procés interventiu-valoratiu.

3. AVALUACIÓ: 3. L'ENTREVISTA 3.1. Definició i característiques de l'entrevista psicològica. 3.2. El paper de l'entrevistador. 3.3. Avantatges i limitacions de l'entrevista. 3.4. El curs de l'entrevista: preparació, inici, cos i finalització. 3.5. El registre de la informació: simultània, final, gravació. 3.6. Informació verbal, informació no verbal i la seva interelació. 3.7. Tipus d'entrevista segons el grau d'estructuració: no estructurada, semiestructurada, estructurada. 3.8. El genograma.

4. AVALUACIÓ: 4. L'OBSERVACIÓ I L'AUTOOBSERVACIÓ. 4.1. Definició i característiques de l'observació. 4.2. Unitats d'anàlisi: continu del comportament, atributs, conducta, interaccions i productes de conducta. 4.3. Unitats de mesura: ocurrència, ordre, freqüència, durada i dimensions qualitatives. 4.4. Tècniques de registre: registres narratius, escales d'apreciació, protocols observacionals de conducta, codis o sistemes de categories, registre de productes de conducta i procediments automàtics de registre. Avantatges i limitacions. 4.5. Tipus de mostreig: mostreig de subjectes, mostreig de temps i mostreig de situacions. 4.6. Regles de registre: registre activats per transicions i registre activats per unitats de temps. 4.7. L'espai de l'observació: natural i artificial/laboratori. 4.8. Garanties científiques de l'observació: càlcul de l'índex de concordança entre observadors i elaboració de guies d'avaluació, principalment. 4.9. L'autoobservació i els seus procediments: narracions, registre de freqüència, registre de durada, mostreig en el temps, autoregistre passiu i/o mecànic i autoregistre informatitzat. 4.10. Fonts d'error en l'observació: procedents del propi subjecte, de l'observador i del sistema d'observació.

5. AVALUACIÓ: 5. TÈCNIQUES PROJECTIVES 5.1. Definició i característiques de les tècniques projectives. 5.2. Tipus de tècniques projectives: 5.2.1. Tècniques projectives expressives. 5.2.2. Tècniques projectives estructurals. 5.2.3. Tècniques projectives temàtiques. 5.2.4. Tècniques projectives constructives. 5.2.5. Tècniques projectives associatives.

6. AVALUACIÓ: 6. LES TÈCNIQUES SUBJECTIVES (ELS AUTOINFORMES): 6.1. Definició i característiques dels autoinformes. 6.2. Unitats d'anàlisi: trets, dimensions o factors, estats, repertoris conductuals, repertoris cognitius, construccions idiogràfiques i narrativa. 6.3. Principals tipus d'autoinformes: qüestionaris, inventaris i escales, diferencial semàntic, llistat d'adjectius, pensament-en-veu-alta, tècnica de classificació Q, tècnica de la reixeta i documents personals. 6.4. Qualitat dels autoinformes: simulació, desitjabilitat social i tendències de resposta.

7. AVALUACIÓ: 7.TÈCNIQUES OBJECTIVES: 7.1. Definició i característiques de les tècniques objectives. 7.2. Tipus de tècniques objectives: 7.2.1. Perceptives: tipus de respostes, principals instruments i ús. 7.2.2. Cognitives: tipus de respostes, principals instruments i ús. 7.2.3. Motores: tipus de respostes, principals instruments i ús. 7.2.4. Fisiològiques: tipus de respostes, principals instruments i ús.

8. AVALUACIÓ: 8. AVALUACIÓ DE PROGRAMES (i de l'impacte de les intervencions socials): 8.1. Concepte i tipus de mesures. 8.2. Perspectives de valoració: rendiment de comptes, orientació al desenvolupament i increment de la comprensió del coneixement. 8.3. El procés de l'avaluació de programes: plantejament de l'avaluació, selecció de les operacions a observar, tria del disseny de l'avaluació, recollida de la informació, anàlisi de les dades i elaboració de l'informe. 8.4. Fases de l'avaluació de programes: avaluació de la planificació, avaluació del procés i avaluació dels resultats.

9. PSICOMETRIA:1.PROPIETATS D'UNA MESURA. 1.1. Introducció al concepte de Psicometria i mesura 1.2. Definició i classificació dels test 1.3. Propietats psicomètriques de les mesures psicològiques 1.4. Disseny i anàlisi de dades per verificar les propietats psicomètriques.

10. PSICOMETRIA: 2.ANÀLISI EN COMPONENTS PRINCIPALS (ACP) 2.1. Descripció de l'anàlisis en components generals 2.2. Condicions d'aplicació del ACP 2.3. Conceptes generals del ACP. 2.4. Propietats rellevants del ACP. 2.5. Criteris de reducció i ajust per a la selecció de components

11. PSICOMETRIA: 3.ANÀLISI DE LES PROPIETATS PSICOMÈTRIQUES 3.1. Estudis de Consistència Interna 3.2. Estudis de Fiabilitat 3.3. Estudis de Validesa

12. PSICOMETRIA: 4. CONSTRUCCIÓ D'INSTRUMENTS DE MESURA 4.1. Fase de Disseny 4.2. Fase de verificació de les propietats de la mesura 4.3. Fase d'interpretació. Estudis de Baremació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 23,00 32,00 55,00
Cerca i anàlisi d'informació 2,00 9,00 11,00
Elaboració individual de treballs 2,00 8,00 10,00
Exposició dels estudiants 1,00 1,00 2,00
Lectura / comentari de textos 1,00 20,00 21,00
Prova d'avaluació 2,00 6,00 8,00
Resolució d'exercicis 2,00 6,00 8,00
Sessió participativa 36,00 0 36,00
Sessió pràctica 28,00 25,00 53,00
Treball en equip 7,00 75,00 82,00
Tutories de grup 9,00 0 9,00
Visionat/audició de documents 3,00 2,00 5,00
Total 116,00 184,00 300

Bibliografia

 • Aiken, L.R. (2003). Tests psicológicos y evaluación.. México: Prentice Hall. Catàleg
 • Alonso, J. (2004). Evaluación psicológica: coordenadas, procesos y garantías.. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. Catàleg
 • Caballo, V.E. (Dir.) (2006). Manual para la evaluación clínica de los trastornos psicológicos.. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Caballo, V.E., Salazar, I.C. i Carrobles, J.A. (Dirs.) (2011). Manual de psicopatología y trastornos psicológicos (1ª). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Del Barrio, V. (Coord.) (2002). Evaluación psicológica en la infancia y la adolescencia.. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • Del Barrio, V. (2003). Evaluación psicológica aplicada a diferentes contextos.. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • Fernández-Ballesteros, R. (Eds.) (2003). Encyclopedia of psychological assessment.. London: Sage. Catàleg
 • Ferández-Ballesteros, R. (Dir.) (2004). Evaluación psicológica. Conceptos, métodos y estudio de casos.. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Fernández-Ballesteros, R., Oliva, M., Vizcarro, C. i Zamarrón, M.D. (2011). Buenas prácticas y competencias en evaluación psicológica (1ª). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Font-Mayolas, S., Gras, M.E. i Planes, M. (2008). Programes preventius de les drogodependències. Guia d'avaluació.. Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Forns, M. (Coord.) (2004). Avaluació Psicològica. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Font-Mayolas, S., Planes, M. i Gras, M.E. (2010). Els Espais Familiars de Petita Infància. Guia d'avaluació. (1ª). Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Gutiérrez, T., Raich, R.M., Sánchez, D. i Deus, J. (Coords.) (2003). Instrumentos de evaluación en Psicología de la Salud. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Kaplan, R.M. i Sacuzzo, D.P. (2006). Pruebas psicológicas: principios, aplicaciones y temas.. Madrid: Thompson. Catàleg
 • Kirchner, T., Torres, M. i Forns, M. (1998). Evaluación psicológica: modelos y técnicas.. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Martinez, M.R; Hernández, MJ; Hernández, V (2006). Psicometría. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Moreno, C. (Ed.) (2005). Evaluación psicológica. Concepto, proceso y aplicación en las áreas del desarrol. Madrid: Sanz y Torres. Catàleg
 • Muñiz, J (1996). Psicometria. Madrid: Universitas. Catàleg
 • Pérez-Pareja, F.J. (2000). Introducció a l'avaluació psicològica; camp, concepte i mètode. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVALUACIÓ. TREBALL DIRIGIT. Treball en equip 1: Administració de l'entrevista de Fernández-Ballesteros (2004) o similar seguint els principis del bon entrevistador treballats a classe i a les lectures. Selecció d'una conducta de la persona entrevistada (per exemple: una por o el consum d'una substància). Cerca bibliogràfica de possibles models explicatius d'aquesta conducta. Formular hipòtesis explicatives d'aquest comportament. Cerca bibliogràfica de mètodes de recollida d'informació respecte al comportament observat (segona entrevista, tests, autoinformes, observació, autoregistre, etc.). Participació al Fòrum del treball. AVALUACIÓ. Treball en equip 1. Es valorarà que l'entrevista s'hagi administrat i revisat correctament, l'aprofundiment i adequació de la cerca d'informació d'instruments, la qualitat de la presentació del treball (aspectes lingüístics i ordre) i la capacitat de mostrar una posada en comú i planificació conjunta. Qualitat de l'aportació al Fòrum del treball 1. 10
AVALUACIÓ. TREBALL DIRIGIT. Treball en equip 2: Selecció, creació i administració de mètodes de recollida d'informació respecte a la conducta observada en la persona entrevistada (segona entrevista, tests, autoinformes, observació, autoregistres, etc.). En base als resultats obtinguts, extreure conclusions en relació a les hipòtesis plantejades. Redacció de l'informe corresponent seguint el model proposat per Fernández-Ballesteros (2004) o similar i les recomanacions treballades a classe i a les lectures. Aportacions al Fòrum del treball. AVALUACIÓ. Treball en equip 2. Es valorarà que els instruments s'hagin administrat de forma adient i profitosa, que l'informe sigui útil i segueixi els apartats recomanats, la qualitat de la presentació del treball (aspectes lingüístics i ordre) la qualitat de la presentació del treball (aspectes lingüístics i ordre) i la capacitat de mostrar una posada en comú i planificació conjunta. Qualitat de les aportacions al fòrum del treball. 10
AVALUACIÓ. Prova d'avaluació 1 respecte a les competències treballades en els diversos apartats d'Avaluació Psicològica. AVALUACIÓ. Resposta correcta a les preguntes tipus test i adequació de la resposta a les preguntes obertes breus. 15
AVALUACIÓ. Prova d'avaluació 2 respecte a les competències treballades als diversos apartats d'Avaluació Psicològica. AVALUACIÓ. Resposta correcta a les preguntes tipus test i adequació de la resposta a les preguntes obertes breus. 15
PSICOMETRIA.Realització d'un informe sobre les propietats psicomètriques d'un instruments d'avaluació comercialitzat PSICOMETRIA. Presentació de l'informe dins la data determinada.
Correcció en la presentació de l'informe tant pel que fa als aspectes formals com als de contingut.
5
PSICOMETRIA. TREBALL DIRIGIT. Treball en equip. Construcció d'un instrument de mesura i anàlisi de les principals propietats psicomètriques. PSICOMETRIA.Presentació Informe final on es recull tot el procés de construcció de l'instrument de mesura i verificació de les propietats psicomètriques. 10
PSICOMETRIA. Prova d'avaluació 1 respecte a les competències treballades en els diversos apartats de psicometria. PSICOMETRIA.Resolució correcta dels exercicis plantejats. 15
PSICOMETRIA. Prova d'avaluació 2 respecte a les competències treballades en els diversos apartats de psicometria. PSICOMETRIA.Correcció en la resolució dels problemes plantejats 15
PSICOMETRIA. Resolució de problemes i exercicis d'anàlisi univariant i multivariant. PSICOMETRIA.Es valorarà si els exercicis es porten resolts i la correcta solució d'aquests. 5

Qualificació

AVALUACIÓ:
Per superar la part d'AVALUACIÓ cal:
- Assistència mínima al 80% de les classes presencials de grup gran i de grup petit. En cas de no poder assistir a classe, cal justificar-ho amb document escrit i realitzar activitats d'aprenentatge compensatori.
- Presentat els 2 treballs en equip amb les corresponents participacions als fòrums i obtenir en cadascun una qualificació mínima de 5.
- Aprovar la Prova d'Avaluació 1 amb una nota mínima de 5.
- Aprovar la Prova d'Avaluació 2 amb una nota mínima de 5.

PSICOMETRIA:
Per superar la part de Psicometria cal:
- L'assistència mínima al 80% de les classes presencials de grup gran i de grup petit. En cas de no poder assistir a classe, cal justificar-ho amb document escrit i realitzar activitats d'aprenentatge compensatori.
- Presentat el treball en equip i obtenir una qualificació mínima de 5.
- Aprovar la Prova d'Avaluació 1 amb una nota mínima de 5.
- Aprovar la Prova d'Avaluació 2 amb una nota mínima de 5.


Per superar el mòdul "Psicometria i Avaluació" cal haver complert tots els criteris d'avaluació tant de la part de Psicometria com de la part d'Avaluació. És a dir, en cap cas es faran mitjanes o ponderacions de notes si alguna de les activitats no ha estat superada amb una nota mínima de 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
AVALUACIÓ i PSICOMETRIA:
Es posarà la nota NO PRESENTAT si es dóna un o més dels següents criteris:
- Manca d'assistència (no assolir el mínim del 80% d'assistència) a les classes de grup gran i grup petit i no realització del treball compensatori a termini.
- No presentació de tots els treballs d'avaluació requerits al programa.
- No presentació a totes les proves d'avaluació.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.