Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Unitat Formativa 1. Introducció a les relacions interpersonals. Les normes i els rols. Unitat Formativa 2. El benestar personal i la felicitat. El malestar personal i el dol. Unitat Formativa 3. L’atracció interpersonal. Les relacions de parella a llarg termini. Unitat Formativa 4. Les relacions d’amistat. Les relacions entre coneguts i veïns. Unitat Formativa 5. Les relacions intergeneracionals (I). Les relacions pares i fills. Les relacions entre germans i germanes. Unitat Formativa 6. Les relacions intergeneracionals (II). Les relacions entre avis i néts. Unitat formativa 7. Les relacions intrafamiliars violentes.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SARA MALO CERRATO

Competències

 • Indagar i formular-se preguntes en relació a les situacions presentades pel professor de manera autònoma
 • Analitzar diferents actuacions professionals i plantejar crítiques argumentades
 • Llegir, comprendre una informació científica, presentada en diferents formats . Comentar-la i situar-la en un determinat marc epistemològic de referència amb l’ajut del professor o d’una persona experta, el contingut d’un text científic.
 • Fonamentar conclusions personalitzades i argumentades a partir de diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els que es treballi.
 • Valorar la pròpia activitat i aprenentatge i elaborar estratègies per millorar i fer-ho de manera plenament autònoma.
 • Participar activament en el treball d´equip, respectant les decisions col.lectives.
 • Identificar les tecnologies de la informació i la comunicació analitzant les seves utilitats i els seus punts febles amb relació a l`àmbit personal i professional.
 • Comunicar-se oralment i per escrit en un auditori o a uns destinataris coneguts, seguint un guió d’elaboració pròpia, sobre qualsevol informació, idea, problema o solució, valorar-ne el resultat i idear propostes de millora.
 • Llegir comprensivament i escriure petits textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • · Recollir, ordenar, analitzar i interpretar les dades de la investigació en el marc del coneixement disciplinari establert
 • · Prendre decisions de manera crítica sobre l'elecció, l'aplicació i la interpretació dels resultats derivats dels diferents mètodes d'investigació psicològica.

Continguts

1. Presentació de l’assignatura

2. UF 1. Introducció a les relacions interpersonals. Normes i rols.

3. UF 2. El benestar personal i la felicitat. El malestar personal i el dol.

4. UF 3. L’atracció interpersonal. Les relacions de parella a llarg termini.

5. UF 4. Les relacions d’amistat. Les relacions entre coneguts i veïns.

6. UF 5. Les relacions intergeneracionals (I). Les relacions paterno-filials. Les relacions fraternals.

7. UF 6. Les relacions intergeneracionals (II). Les relacions entre avis i néts.

8. UF 7. Les relacions intrafamiliars violentes.

9. Exposició oral del treball dirigit (I)

10. Exposició oral del treball dirigit (I)

11. Lliurament del treball dirigit

12. Sessió de recuperació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 4,00 0 4,00
Exposició dels estudiants 4,00 16,00 20,00
Prova d'avaluació 2,00 0 2,00
Resolució d'exercicis 4,00 12,00 16,00
Sessió pràctica 4,00 7,00 11,00
Visionat/audició de documents 8,00 14,00 22,00
Total 26,00 49,00 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Activitat 1. Anàlisi de la pel·lícula El felpudo Maldito.
  L'alumne haurà de realitzar l'informe 1 amb les principals idees recollides en la pel·lícula que tindran a veure amb les normes, els rols, les relacions de parella i els estereotips. 5
  Activitat 2. Qüestionari i grups de discussió per avaluar el benestar personal. L’alumne s’autoadministrarà un qüestionari per avaluar el benestar personal. Posteriorment, es faran grups de discussió per aprofundir en el tema del benestar. Haurà d'elaborar l'informe 2 recollint les principals aportacions. 5
  Activitat 3. Escollir entre (a)Test de semblança i atracció i (b)Quin tipus d’amor sento? Es donarà a escollir als alumnes entre dos opcions per a realitzar l’activitat 3: (a) realitzar un test de semblança i atracció o (b) realitzar un enquesta sobre tipus d’amor. L’alumne haurà de realitzar l’informe 3 de l’activitat escollida. 5
  Activitat 7. Anàlisi de la pel·lícula Te doy mis ojos. Realitzar l'informe 4 analitzant des de la perspectiva de la violència intrafamiliar tenint en compte:
  a) teoria psicoanàlisi
  b) teoria de la Frustració-Agressió
  c) Teoria aprenentatge social
  d) estadis del cicle violència
  e) altres factors (frustració, ràbia, normes i violència en el context familiar).
  5
  Exposició oral del treball dirigit Presentació oral del treball escrit en format power point (20%) (màxim 2 punts). A part d’exposar els principals continguts del treball, els grups hauran de preparar 2 preguntes per obrir el debat amb la resta de companys de classe. L’exposició del treball i les qüestions pel debat tindrà una durada màxima de 12 minuts per grup i 3 minuts pel debat (total 15’). A la professora caldrà entregar-li tot el material emprat per fer l’exposició. 20
  Lliurament del treball dirigit Es farà entrega a la professora del treball dirigit final, que incorpori les modificacions proposades en la seva exposició oral i els comentaris i reflexions sorgides en el debat. 60

  Qualificació

  Per superar l’optativa de relacions interpersonals s'han d'aprovar TOTES les activitats proposades en les diferents Unitats Formatives (UF), així com el treball dirigit i la seva exposició oral. Per tant, cal realitzar el llarg del quadrimestre:
  (a) 4 informes breus de les activitats proposades a les UF 1, 2, 3 i 7 (20%) (0,5 p cada activitat, màxim 2 punts). Els informes tindran una extensió d’1 o 2 fulls. Es podran realitzar en parelles o grups màxim de quatre persones. Es lliuraran en les dates assenyalades en el calendari. L’alumne tindrà la possibilitat de fer un seguiment amb la professora (tutories) abans d’entregar cada informe. Així mateix, aquests seran retornats als alumnes per tal que avaluïn si han o no adquirit les competències esperades.
  (b) 1 treball dirigit escrit d’un tema a escollir lliurement per l’alumne (60%) (màxim 6 punts). El treball tindrà un extensió orientativa de 20-25 pàgines. Es podran realitzar en parelles o grups màxim de quatre persones. La temàtica del treball serà escollida segons els interessos personals de cada alumne. Es podran fer treballs d’algunes de les activitats proposades a classe com a punt de partida, aprofundint en els conceptes. L’alumne tindrà tot el quadrimestre per fer tutories amb la professora per desenvolupar-lo. En cas que el tema triat no s’hagi exposat encara a classe, la professora guiarà als alumnes proporcionant-los la informació necessària.
  (c) Presentació oral del treball escrit en format power point (20%) (màxim 2 punts). A part d’exposar els principals continguts del treball, els grups hauran de preparar 2 preguntes per obrir el debat amb la resta de companys de classe. L’exposició del treball i les qüestions pel debat tindrà una durada màxima de 12 minuts per grup i 3 minuts pel debat (total 15’). A la professora caldrà entregar-li tot el material emprat per fer l’exposició.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà NP aquell alumne que no hagi realitzat cap de les activitats d'avaluació requerides per aprovar l'assignatura.

  Observacions

  Bibliografia bàsica:

  •Argyle, M. (1994). Psicología del comportamiento interpersonal. Madrid: Alianza editorial.
  •Auhagen, A.E., i Salisch, M. von (eds.)(1996). The diversity of human relationships. Cambridge. Cambridge University Press.
  •Baron, R.A. i Byrne, D. (2005). Psicología social. Madrid: Pearson Educación.
  •Botella, M.; Domènech, M.; Ibáñez, T.; Íñiguez, L.; Pujal, M., i Pujol, J. (1998). Psicologia social. Barcelona. Universitat Oberta de Catalunya. (Mòdul didàctic 3, pàgs. 127-173).
  •Casas, F.; Alsinet, C.; Pérez Tornero, J.M.; Figuer, C.; Leiva, E.; González, M. i Pascual, S. (2000). Las tecnologías de la información y la comunicación entre los padres y los hijos. Intervención Psicosocial, 9, 3, 335-360.
  •Casas, F., Figuer, C., González, M. i Malo, S. (2007). Los medios audiovisuales entre los padres y los hijos. Cultura y Educación, 19 (3), 311-330.
  •Casas, F., Figuer, C., González, M., Malo, S., Alsinet, C. i Subarroca, S. (2007). The well-being of twelve to sixteen year-old adolescents and their parents: Results from 1999 and 2003 Spanish samples. Social Indicators Research, 83 (1), 87-115.
  •Cummins, R.A. (2000). Personal income and subjective well-being: a review. Journal of Happiness Studies, 1, 133-158
  •Forgas, J. i Fitness, J. (Eds.) (2008). Social relationships. Cognitive, affective and motivational process. New York: Psychology Press.
  •García Abascal, E. (2007). Emociones positivas. Madrid: UNED.
  •Gracia, E., i Musitu, G. (2000). Psicología social de la familia. Barcelona. Paidós. (caps. 4-6).
  •Hogg, M.A. i Vaughan, G.M. (2010). Psicología social. Madrid: Panamericana.
  •Hinde, R.A. (1997). Relationships. A dialectical perspective. UK: Psychology Press Publishers.
  •Javaloy, F. (2007). Bienestar y felicidad de la juventud española. Instituto de Juventud, INJUVE.
  •Lafuente, M.J. i Cantero, M.J. (2010). Vilculaciones afectivas. Apego, amistad y amor. Madrid: Pirámide.
  •Malo, S. (2009). Cultures mediàtiques adolescents: Un estudi psicosocial centrat en el telèfon mòbil. Servidor de tesis doctorals en xarxa (TDX). http://www.tdx.cat/TDX-0223109-134709. ISBN: 978-84-692-1952-2.
  •Miell, D., i Dallos, R. (eds.)(1996). Social interaction and personal relationships. London. Sage. The Open University.
  •Morales, J.F.; Moya, M.; Gaviria, E. i Cuadrado, I. (coord.) (2007). Psicología social (3ª ed.). Madrid: McGrawHill.
  •Munné, F. (1993). La comunicación en la cultura de masas. Barcelona. ESRP-PPU. (pàgs. 15-28; 59-74; 77-93).
  •Munné, F. (1995). La interacción social. Teorías y ámbitos. Barcelona. PPU. (cap. IV, pàgs 113-139).
  •Musitu, G., i Allatt, P. (1994). Psicosociología de la familia. Valencia. Albatros. (caps. X-XI).
  •Reis, H.T., i Rusbult, C.E. (2004). Close relationships. New York. Psychology Press.
  •Rico, C.; Serra, E.; i Viguer, P. (2001). Abuelos y nietos. Madrid. Pirámide.
  •Simon, P. i Albert, L. (1979). Las relaciones interpersonales. Barcelona: Herder.
  •Sprecher, S., Wenzel, A. i Harvey, J. (Eds.). (2008). Handbook of relationships initiation. New York: Psychology Press of Taylor and Francis.
  •Tordera, N., Tous, J. et al. (2005). Temes de psicologia social: La interacció individu-societat. Valls (Tarragona): Cossetània Edicions.
  •Trenholm, S., i Jensen, A. (2004). Interpersonal communication. New York. Oxford University Press.

  Bibliografia complementària:

  •Alvaro, J.L.; Garrido, A., i Torregrosa, J.R. (eds.) (1996). Psicología social aplicada. Madrid. McGraw-Hill.
  •Baron, R.A., i Byrne, D. (1998). Psicología social. Madrid. Prentice Hall (8ª ed.) (Caps. 7 al 11).
  •Davos, E., i Najmanovich, D. (1995). Redes. El lenguaje de los vínculos. Barcelona. Paidós.
  •Del Río, P. (1996). Psicología de los medios de comunicación. Madrid. Síntesis.
  •Erber, R., i Erber, M.W. (2001). Intimate relationships. Issues, theories, and research. Needham Heights, MA. Allyn & Bacon.
  •Hewston, M.; Stroebe, W.; Codol, J.P.; & Stephenson, G.M. (eds.)(1988). Introducción a la psicología social. Una perspectiva europea. Barcelona. Ariel, 1990.
  •Morales, J.F.; Moya, M.; Rebolloso, E.; Fernández Dols, J.M.; Huici, C.; Marques, J.; Páez, D., i Pérez, J.A. (1994). Psicología social. Madrid. McGraw-Hill. (caps. 14-17).
  •Munné, F. (1989). Entre el individuo y la sociedad. Marcos y teorías actuales sobre el comportamiento interpersonal. Barcelona. PPU.
  •Musitu, G. (dir.) (1993). Psicología de la comunicación humana. S. Isidro (Argentina). Lumen.
  •Musitu, G.; Román, J.M., i Gracia, E. (1988). Familia y educación. Barcelona. Labor.

  Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

  Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

  Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

  Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

  Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.