Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Autonomia acadèmica (1 crèdit): - Iniciativa personal i automotivació (10 h). - Participació universitària (10 h). – PAS-P i tutoria (5 h) Comunicació i relació interpersonal (1 crèdit): - Competència comunicativa interpersonal (6 h). - Negociació (9 h) - Direcció de persones i equips (10 h). Desenvolupament socioprofessional (1 crèdit): - Coneixement del treball professional. Observació i reflexió sobre la pràctica professional (15 h). - Cura personal i desenvolupament professional (7 h). – PAS-P i tutoria (3 h).
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA AYMERICH ANDREU  / MONICA CUNILL OLIVAS  / MONICA GONZALEZ CARRASCO

Competències

 • Analitzar les situacions presentades pel professor formulant hipòtesis, contrastant alternatives, valorant conseqüències i prenent decisions.
 • Acceptar, integrar i elaborar les crítiques sobre la pròpia actuació professional en els entorns laborals específics en els que es desenvolupi (simulacions, pràctiques externes,…)
 • Identificar les pròpies capacitats d’aprenentatge, els contextos on es desenvolupen amb més eficàcia, i aprofitar al màxim aquestes potencialitats al servei de la recerca i la millora professional.
 • Reconèixer les necessitats y expectatives dels altres (pacients, usuaris, altres professionals) i avaluar la influència exercida, per a actuar en conseqüència, a partir de simulacions i/o casos proposats pel professorat.
 • Participar activament en el treball d´equip, respectant les decisions col.lectives.
 • Comunicar-se oralment i per escrit en un auditori o a uns destinataris coneguts, seguint un guió d’elaboració pròpia, sobre qualsevol informació, idea, problema o solució, valorar-ne el resultat i idear propostes de millora.

Continguts

1. AUTONOMIA ACADÈMICA: 1.1. Aprenent a aprendre:Orientació a l'acció 1.2. Proactivitat i empoderament

2. COMUNICACIÓ I RELACIÓ INTERPERSONAL

          2.1. Habilitats comunicatives del psicòleg al llarg del procés d'intervenció

          2.2. Elaboració d'informes psicològics en diferents àmbits de pràctica professional

3. DESENVOLUPAMENT SOCIO-PROFESSIONAL

          3.1. Habilitats de lideratge i conducció d'equips

          3.2. Competències per afavorir la presa de decisions en grup

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 15 5 20
Anàlisi / estudi de casos 15 15 30
Sessió participativa 10 15 25
Total 40 35 75

Bibliografia

 • Costa, Miguel|q(Costa Cabanillas) (DL 2006 ). Manual para la ayuda psicológica : dar poder para vivir :más allá del counseling . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Egan, Gerard (1981 ). El Orientador experto : un modelo para la ayuda sistemática y la relación interpersonal . Monterey, California: Wadsworth Internacional Iberoamericana. Catàleg
 • Hough, Margaret (1999). Técnicas de orientacion psicológica. Madrid: Narcea. Catàleg
 • Dillts, Robert (2001). Coaching. Herramienta para el cambio. Barcelona: Urano. Catàleg
 • Covey, Stephen (1998). Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Barcelona: Paidos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
BLOC 1: AUTONOMIA ACADÈMICA
L'alumne haurà de realitzar un pla de desenvolupament on s'identificaran les potencialitats i les àrees de millora. Tanmateix es prendrà consciència dels recursos per assolir un major nivell de competència i autonomia.
L'alumne haurà de presentar el seu pla de desenvolupament dins el termini indicat a l'inici de l'assignatura 30
BLOC 2: COMUNICACIÓ I RELACIÓ INTERPERSONAL. La professora explicarà els continguts d'aquest bloc mitjançant una metodologia participativa amb ajuda de documentació complementària i exemples de casos. Els alumnes realitzaran diversos exercicis, individuals, en parella o en grups, en relació als temes tractats a l'aula i la documentació facilitada Els criteris d'avaluació s'especificaran a l'inici de l'activitat 30
BLOC 3: DESENVOLUPAMENT SOCIOPROFESSIONAL. Els continguts d'aquest bloc es desenvoluparan a partir de la realització de pràctiques presencials a partir de les que l'alumne haurà d'elaborar els informes corresponents Els criteris d'avaluació s'especificaran a l'inici de les activitats 30
Assistència a les tutories que es plantegin per a cadascun dels blocs. Els alumnes hauran d'assistir a les tutories que se'ls assignin amb el treball realitzat. 10

Qualificació

ASSISTÈNCIA mínima al 70% de les classes presencials en grup gran i en grup petit. En cas de no poder assistir a un 50% de les classes presencials l’alumne haurà de parlar amb les professores i realitzar les activitats de treball compensatori que se li indiquin. En cas de no assistir a un mínim del 50% de les classes presencials, l’alumne tindrà un NP.

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ. Seguiment i presentació dins del termini que s'indiqui, de les activitats d'avaluació continuada dels diferents blocs i obtenció d'una qualificació mínima de 5. En cas de no presentar alguna de les activitats o no obtenir la qualificació mínima, els alumnes tindran una segona oportunitat per entregar-les i superar-les al final del mòdul.

Per superar el mòdul CAPI 3 cal haver complert amb TOTS els anteriors punts, és a dir, és necessari complir amb l'assistència establerta i haver presentat i aprovat totes les activitats. En cap cas es calcularan ponderacions si l'alumne no ha complert amb l'assistència o no ha presentat o aprovat alguna de les activitats.

Tots els treballs es penjaran a l’aplicatiu web en el termini indicat i s'hauran de lliurar també impresos en paper. En cap cas s’acceptaran treballs fora de termini ni lliurats per correu electrònic.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es posarà NO PRESENTAT si es dóna un o més dels següents criteris:
- Manca d'assistència establerta (50 a 70% d’absències sense treball compensatori o assistència inferior al 50% de les classes presencials).
- No presentació de totes les activitats requerides en el mòdul.