Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Introducció a la Geologia: camps d'estudi, principis i models. La Terra com a planeta: origen, forma, dimensions i moviments. Estructura, dinàmica i història de la Terra. Introducció a l'estat sòlid cristal·lí. Els materials geològics: minerals i roques. Processos geològics externs.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
DAVID BRUSI BELMONTE  / JOSEP MAS PLA  / ROGER MATA LLEONART  / DAVID SOLER HERNANDEZ  / MANUEL ZAMORANO CACERES

Competències

  • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
  • Adquirir els fonaments científics i aplicar el mètode científic per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.
  • CE1 - Adquirir els fonaments científics i aplicar el mètode científic per analitzar i explicar el funcionament del medi físic i la naturalesa de la matèria i dels éssers vius.
  • Adquirir els fonaments científics i aplicar el mètode científic per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.

Continguts

1. GEOLOGIA, UNA VISIÓ DE CONJUNT. La Geologia, com a ciència. Divisions clàssiques i relació amb altres ciències. Evolució dels coneixements geològics. Una visió general de la Terra. La Terra com a sistema.

2. EL TEMPS GEOLÒGIC. Conceptes de temps i espai en geologia Datacions relatives: principis fonamentals. Datacions absolutes. La taula dels temps geològics.

3. LA TERRA COM A PLANETA. Matèria i energia a l'Univers. Les galàxies. Formació i evolució dels estels. Origen i evolució de l'Univers Origen i evolució del sistema solar. Forma i moviments de la Terra.

4. L'INTERIOR DE LA TERRA. Origen de la informació sobre l'interior terrestre. Les ones sísmiques. Discontinuïtats sísmiques. Capes que formen la Terra. Principals característiques de l’escorça, el mantell i el nucli. El camp magnètic terrestre. Origen i distribució de la calor dins la Terra. El flux tèrmic.

5. DINÀMICA DE LA LITOSFERA I TECTÒNICA DE PLAQUES. La teoria de la tectònica de plaques Característiques dels límits entre plaques. Gènesi del moviment de les plaques. Activitat ígnia i tectònica de plaques. El metamorfisme en relació a la tectònica de plaques. Moviments verticals de la litosfera: isostàsia. Formació de serralades muntanyoses i conques sedimentàries. Orogènesi i acreció continental. Origen i evolució dels continents al llarg dels temps geològics.

6. LA MATÈRIA MINERAL. Matèria amorfa i matèria cristal·lina. Introducció a l'estat sòlid cristal·lí. Composició química i característiques estructurals dels minerals. Propietats físiques. Principals grups de minerals. Els minerals com a components bàsics de les roques.

7. LES ROQUES ÍGNIES I L'ACTIVITAT ÍGNIA INTRUSIVA. Origen i composició dels magmes. Diferenciació magmàtica i cristal·lització. Textures ígnies. Classificació de roques ígnies. Activitat plutònica.

8. SEDIMENTS I ROQUES SEDIMENTÀRIES. Tipus de sediments i de roques sedimentaries. Transformació del sediment en roca. Estrat i estratificació. Textures i estructures sedimentaries. Fàcies i ambients sedimentaris. Els fòssils i la història de la vida a la Terra.

9. LES ROQUES METAMÒRFIQUES. Aspectes generals del metamorfisme i factors condicionants. Canvis texturals i mineralògics. Tipus de roques metamòrfiques. Tipus de metamorfisme.

10. LA DEFORMACIÓ DE LES ROQUES. Esforç i deformació. Estructures de deformació dúctil, plecs. Estructures de deformació fràgil, falles, encavalcaments i diàclasis.

11. TERRATRÈMOLS I ONES SÍSMIQUES Mecanismes generadors d’ones sísmiques. Tipologia i característiques de les d’ones sísmiques. Aparells de mesura i registre sísmic. Escales de mesura dels terratrèmols. Efectes destructius dels terratrèmols. Zones de risc i elements de control i prevenció.

12. L'ACTIVITAT VOLCÀNICA. Naturalesa de les erupcions volcàniques. Tipus d'activitat eruptiva. Materials expulsats pels volcans. Morfologia i tipus de volcans.

13. METEORITZACIÓ I SÒL. La meteorització: concepte i factors condicionants. La meteorització física. La meteorització química. El sòl: components, propietats i factors que intervenen en la seva formació. Principals tipus de sòls.

14. LES AIGÜES SUPERFICIALS. El cicle hidrològic. Escolament en làmina i canalitzat. Perfil longitudinal d'un riu. Nivell de base. Gradient velocitat i cabal. Flux laminar i turbulent. Erosió, transport i sedimentació dels corrents fluvials i torrencials. Ventalls al·luvials. Conques i xarxes de drenatge.

15. LES AIGÜES SUBTERRÀNIES. Distribució vertical de l'aigua dins del sòl: zona no saturada i zona saturada. Els aqüífers. El nivell freàtic. Interacció entre l'aigua subterrània i la superficial. Factors que condicionen l'emmagatzematge i la circulació d'aigua: porositat i permeabilitat. Tipus d'aqüífers

16. LES ZONES COSTANERES. La zona costanera. Processos que actuen a les zones costaneres: ones, marees i corrents. Tipus de costes. Deltes i estuaris. Formes litorals d'erosió i sedimentació.

17. ELS DESERTS Distribució i causes de les zones àrides. Processos geològics en climes àrids Transport de sediments pel vent. Dipòsits eòlics.

18. LES GELERES. Concepte i tipus de geleres. La formació del gel glacial. Formes d'erosió i sedimentació glacials. Les glaciacions: evidències i teories que les expliquen. Les glaciacions quaternàries

19. PROCESSOS GRAVITACIONALS. Controls i desencadenats dels processos gravitacionals. Classificació dels moviments gravitacionals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 6 44 50
Cerca d'informació 0 5 5
Classes expositives 36 0 36
Elaboració de treballs 18 18 36
Lectura / comentari de textos 0 5 5
Prova d'avaluació 0 18 18
Total 60 90 150

Bibliografia

  • Tarbuck, E.J., Lutgens, F.K. y Tasa, D. (2005). CIENCIAS DE LATIERRA: UNA INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA FÍSICA (8ª edició). Prentice Hall. Catàleg
  • Tarbuck, Edward J, Lutgens, Frederick K (2000). CIENCIAS DE LATIERRA: UNA INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA FÍSICA (Sexta edición). Prentice Hall. Catàleg
  • Monroe,J.S., Wincader, R. i Pozo, M. (2008). GEOLOGÍA: DINÀMICA Y EVOLUCIÓN DE LA TIERRA (4ª eDICIÓN). Paraninfo. Catàleg
  • Aguilera, L.M., Brusi, D., Casas,, J.M., Cerezo, J.M., Díez, M.C., García, F. (2005). CIENCIAS DE LATIERRA Y DEL UNIVERSO. La Enciclopedia del Estudiante, V.10. Santillana - El País. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis i treballs. Elaboració de treballs i exercicis que s'hauran de lliurar als professors dins dels terminis establerts. 15
Proves d'autoavaluació. Tres proves d'autoavaluació (una per període acadèmic) que es realitzaran de forma individual via web, amb un temps de resposta limitat. 10
Examen final. Tres proves d'avaluació finals (una per període acadèmic). 75

Qualificació

L'avaluació i qualificació de l'assignatura es realitzarà de la següent forma:

1.- Tres proves d'autoavaluació (una per període acadèmic) que es realitzaran de forma individual via web. En conjunt es valoren en un 10% de la nota final de l'assignatura.

2.- Elaboració de treballs i exercicis que s'hauran de lliurar als professors dins dels terminis establerts. En conjunt es valoren en un 15% de la nota final de l'assignatura.

3.- Tres proves d'avaluació finals (una per període acadèmic), relacionades amb els continguts i activitats del període acadèmic considerat. En conjunt es valoren en un 75% de la nota final de l'assignatura.

Per aprovar l'assignatura és imprescindible:
1- Realitzar i lliurar TOTES les activitats d'avaluació proposades.
2- Treure una nota mínima de 5 (sobre 10) de cadascuna de les proves d'avaluació finals
3- Obtenir una nota final igual o superior a 5 (sobre 10) del conjunt de l'assignatura.

En cas de no aprovar alguna de les tres proves d'avaluació finals, caldrà tornar-se a examinar de la part (o parts) no superades, en una data fixada per la Facultat a finals de curs. Les proves d'autoavaluació no realitzades i els exercicis no lliurats en les dates establertes no són recuperables.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no s'ha realitzat alguna de les tres proves d'avaluació final de cada període acadèmic, la qualificació final serà de NO PRESENTAT.