Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Bases neurobiològiques de la percepció, atenció i memòria: òrgans sensorials, percepció sensorial. Estructures i neuromoduladors implicats en la memòria. Envelliment i trastorns. Estructures implicades en l'atenció. 2. Percepció: sensació i percepció des de la psicofísica clàssica, moderna i contemporània. Percepció social. La influència del context social en la percepció L'atenció: determinants i funcions. 3. Psicologia de la memòria i de la representació. Enfocament estructural (memòries sensorials, a llarg termini i operativa). Enfocament processual: la hipòtesi de la profunditat de processament. Enfocament representacional: xarxes, representació distribuïda, esquemes, imatges mentals i proposicions.
Crèdits ECTS:
12
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MANUEL DE GRACIA BLANCO  / JAUME JUAN FERRER  / ISABEL PEREZ GUERRA  / MONICA THOMAS VALL-LLOSERA

Competències

 • Llegir, comprendre una informació científica, presentada en diferents formats . Comentar-la i situar-la en un determinat marc epistemològic de referència amb l’ajut del professor o d’una persona experta, el contingut d’un text científic.
 • Descriure i avaluar diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els que es treballi
 • Valorar la pròpia activitat i el propi aprenentatge, a partir d’una guia que possibiliti l’anàlisi i l’elaboració d’estratègies per millorar.
 • Llegir comprensivament i escriure petits textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • · Utilitzar les diferents fonts documentals en psicologia, mostrar un domini de les estratègies necessàries per accedir a la informació i valorar la necessitat d'actualització documental
 • · Recoger, ordenar, analitzar i interpretar les dades de la investigació en el marc del coneixement disciplinari establert

Continguts

1. BLOC I: BASES NEUROBIOLÒGIQUES DE LA PERCEPCIÓ, L'ATENCIO I LA MEMÒRIA. (2 setmanes). Prof: Dra. Isabel Pérez. Sistemes sensorials: Introducció, anatomofisiologia dels sistemes: somàtic, químic (olfacte i gust), audició i equilibri, visió.

2. Memòria i atenció: Estructures i neuromoduladors implicats. Consolidació.

3. BLOC II: PSICOLOGIA DE L’ATENCIÓ I LA PERCEPCIÓ. (6 setmanes) Prof: Dr. Manuel de Gracia i Sra. Mònica Thomas. Introducción al estudio de la percepción. Orígenes históricos del estudio de la percepción humana Definición, concepto y problemas en el estudio de la percepción humana Teoría y aplicaciones del Color.

4. La sensación y la percepción desde la psicofísica. La creación de una metodología específica para el estudio de los procesos perceptivos. La psicofísica clásica: función de Weber, ley de Fechner. Metodología clásica para la determinación de umbrales. La psicofísica moderna: ley de Stevens. Psicofísica y Evaluación sensorial: evaluación y cata de alimentos. Psicofísica y Ergonomía: ejemplos y aplicaciones en los entornos de trabajo.

5. La psicología de la percepción desde el punto de vista de la Fenomenología: la psicología de la Gestalt. Percepción de la forma. Organización figura-fondo. Leyes Gestálticas.Estudio de las leyes Gestálticas: Arte, Arquitectura y Publicidad.

6. La aproximación ecológica al estudio de la percepción. La teoría ecológica de J. Gibson. Las constancias perceptivas. Percepción y movimiento: El flujo óptico.

7. Las teorías de procesamiento de la información en percepción y atención Teorías y modelos representacionales de la percepción. La teoría del procesamiento visual. Reconocimiento de formas y patrones

8. La atención: determinantes y función. Definición, tipos y ejemplos. La atención selectiva: modelos de filtro. Ejemplos y aplicaciones.

9. BLOC III: PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA I LA REPRESENTACIÓ. (6 setmanes) Prof: Dr. Jaume Juan. Bases epistemològiques i metodològiques de la recerca en psicologia de la memòria.

10. Origens i desenvolupament de la recerca cientifica en memòria humana. Els origens de la psicologia de la memòria: l’associacionisme d’ Ebbinghaus. La seva metodologia de l’aprenentatge verbal (trigrames i mètode de l’estalvi) i les seves troballes (taxa d’aprenentatge i taxa d’oblit). El desenvolupament del conductisme. La alternativa construccionista: Bartlett i el naixement de la teoría d’esquemes.

11. De la crisi conductista al naixement i desenvolupament del cognitivisme: l'enfocament estructural i la teoria multimagatzem. Introducció als Models generals de memòria humana: Broadbent (1958, 1984), Atkinson i Shiffrin (1968) i Cowan (1988).

12. Introducció a les Memòries sensorials. Sperling i la tècnica de “l’informe parcial”. El pas de Memòria a Curt Termini (MCT) a Memòria Operativa (Baddeley i Hitch). Descripció de base experimental de les característiques estructurals i funcionals del nostre sistema de memòria a curt termini.

13. L'enfocament processual: els processos de codificació: Craik, Lockhart i Tulving. Introducció al polèmic enfocament processual. Discusió crítica final on es posen de manifest les mancances d’aquest plantejament, tot respectant les seves aportacions.

14. L'enfocament representacional: organització de la memòria a llarg termini (MLT). Descripció dels diferents posicionaments teòrics sobre quina es la naturalesa de la nostra representació mental: - Formalismes simbòlics analítics (proposicionals): Teoria de Xarxes semàntiques i Teoria d'Esquemes (Guions i Marcs) - Formalismes simbòlics analògics: les imatges mentals. - Formalismes connexionistes: les representacions distribuïdes .

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0 54,00 54,00
Prova d'avaluació 5,00 0 5,00
Sessió expositiva 55,00 100,00 155,00
Sessió pràctica 30,00 20,00 50,00
Treball en equip 0 36,00 36,00
Total 90,00 210,00 300

Bibliografia

 • Bear, M.F; Connors, B.W; Paradiso, M.A. (1998). Neurociencia. Barcelona: Masson. Catàleg
 • Kalat, J.W. (2004). Psicologia Biològica (8ed). Madrid: Thomson . Catàleg
 • Kolb, B; Whishaw, I.Q. (2002). Cerebro y conducta.Una introducción. Madrid : Mc Graw-Hill. Catàleg
 • Pinel J.P.J (2001). Biopsicologia (4ed). Madrid : Prentice Hall . Catàleg
 • Coren, S. , Ward, L. M. y Enns, J. T (2001). Sensación y percepción. México: McGraw-Hill.. Catàleg
 • Dember, W.N (1990). Psicología de la percepción. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Fernandez-Trespalacios, L. (1992). Atención y Percepción. Madrid: Alhambra.
 • Fernandez-Trespalacios, L. (1988). Percepción del objeto, estructura y procesos. Madrid: UNED. Catàleg
 • Gibson, J.J (1974). La percepción del mundo visual. Buenos Aires: Infinito. Catàleg
 • Goldstein, E. (2006). Sensación y Percepción. Madrid: Thomson. Catàleg
 • Guyton, A, C., Hall, J. E. (2001). Tratado de fisiología médica. Madrid: McGraw-Hill. Interamericana. Catàleg
 • Lillo, J.; (1993). Psicología de la Percepción. Madrid: Debate. Catàleg
 • Matlin, M. W., Foley, H.J., (1996). Sensación y Percepción. . Prentice-Hall, . Catàleg
 • Montserrat, J. (1998). La percepción visual. . Madrid: Biblioteca Nueva.. Catàleg
 • Pich, J. (2001). La degustació: estudis sobre la percepció del gust i l’acceptació dels aliments. Palma de Mallorca: Edicions UIB. Catàleg
 • Rock, I; (1985). La percepción. . Barcelona: Prensa Científica. Catàleg
 • Sekuler, R. Blake, R; (1994). Percepción. McGraw-Hill.
 • Baddeley, A.D. (1983). Psicología de la memoria . Madrid: Debate. Catàleg
 • Crespo León, A. (1997). Psicología General. Memoria, pensamiento y lenguaje . Madrid: C.E. Ramón Areces. Catàleg
 • De Vega, M. (1984). Introducción a la psicología cognitiva . Madrid: Alianza Psicología. Catàleg
 • Mayor, J. i De Vega, M. (1992). Memoria y representación . Madrid: Alhambra. Catàleg
 • Ruiz Vargas, J.M. (1991). Psicología de la memoria . Madrid: Alianza Psicología. Catàleg
 • Ruiz Vargas, J.M. (1994). La memoria humana . Madrid: Alianza minor. Catàleg
 • Saiz, D. i Saiz. M. (1989). Una introducción a los estudios de memoria . Barcelona: Avesta. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d´avaluació "a" del Bloc I: BASES NEUROBIOLÒGIQUES Una prova d’elecció múltiple (que conformarà el 80% de la nota del bloc), i constarà de 15 preguntes tipus test amb 4 possibles respostes i una vàlida. L’aprovat està en 9 encerts. Els errors no penalitzen.
16
Exercicis d´avaluació "b" del Bloc I: BASES NEUROBIOLÒGIQUES 4
Prova d´avaluació "a" del Bloc II: P.DE L’ATENCIÓ I LA PERCEPCIÓ.
Un examen tipo test del programa desarrollado tanto en Grupo Grande como en Grupo pequeño, consistente en 30 preguntas (0,20 x pregunta correcta, descuento de 0,10 por pregunta fallada).
El examen representa los 2/3 de la nota del bloque.
27
Trabajos para evaluació "b" del Bloc II: P. DE L’ATENCIÓ I LA PERCEPCIÓ.
13
Prova d´avaluació "a" del Bloc III: P. DE LA MEMÒRIA I LA REPRESENTACIÓ.
Un exàmen tipus test de 40 preguntes amb 4 opcions (només una és correcta. L’aprovat és a 25 encerts i els errors no descompten puntuació. La matèria objecte d’exàmen correspon tant a la matèria desenvolupada en Grup Gran com a la matèria desenvolupada en Grup Petit. Aquest exàmen representa el 80% de la nota del bloc.

32
Treball en grup d´avaluació "b" del BLOC III: P.DE LA MEMÒRIA I LA REPRESENTACIÓ.
8

Qualificació

La nota final del mòdul obeirà a una avaluació continuada que es farà en el decurs dels tres blocs implicats en la docència i que respondrà a la següent ponderació:

NOTA FINAL= (NOTA BLOC I*0,20)+(NOTA BLOC II*0,40)+(NOTA BLOC III*0,40).

En la mesura que es tracta d’una avaluació continuada, no hi haurà activitats de recuperació: una mala qualificació en alguna part del mòdul es podrà compensar millorant nota en altres apartats del mateix o de diferent bloc.


Pel que fa a l’avaluació continuada a dins de cada bloc, aquesta obeeix als següents criteris:

Nota del BLOC I: BASES NEUROBIOLÒGIQUES DE LA PERCEPCIÓ, L'ATENCIO I LA MEMÒRIA.

Exercicis individuals i/o en grup (que conformaran el 20% de la la nota del bloc).
Una prova d’elecció múltiple (que conformarà el 80% de la nota del bloc), i constarà de 15 preguntes tipus test amb 4 possibles respostes i una vàlida. L’aprovat està en 9 encerts. Els errors no penalitzen.

Nota del BLOC II: PSICOLOGIA DE L’ATENCIÓ I LA PERCEPCIÓ.

Un examen tipo test del programa desarrollado tanto en Grupo Grande como en Grupo pequeño, consistente en 30 preguntas (0,20 x pregunta correcta, descuento de 0,10 por pregunta fallada).
El examen representa los 2/3 de la nota del bloque, el 1/3 restante lo aportan dos trabajos de revisión que se propondrán en su momento en clase y tendrán una extensión máxima de 5 hojas DINA4, espacio sencillo, Arial de 12 puntos (se suministrará plantilla del trabajo).


Nota del BLOC III: PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA I LA REPRESENTACIÓ.

Un exàmen tipus test de 40 preguntes amb 4 opcions (només una és correcta)
L’aprovat és a 25 encerts i els errors no descompten puntuació. La matèria objecte d’exàmen correspon tant a la matèria desenvolupada en Grup Gran com a la matèria desenvolupada en Grup Petit. Aquest exàmen representa el 80% de la nota del bloc.
El 20% restant consistirà en la presentació d’un treball en grup (grups de 8 alumnes aproximadament) que recollirà l’activitat desenvolupada en els Grups Petits respectius.