Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2008
Descripció:
Coneixement de la llengua: aspectes descriptius i normatius. La literatura a l'ensenyament de la llengua. Llenguatge oral i escrit: comprensió i expressió. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de la llengua i la literatura.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Jordi Cicres Bosch  / MARIA DOLORS DE RIBOT MUNDET

Altres Competències

 • Especialitat d'Educació Primària Conèixer les bases psicopedagògiques i lingüístiques dels processos de lectura i d'escriptura i les diverses propostes metodològiques del seu ensenyament. Veure la influència dels factors culturals en l'aprenentatge de la llengua escrita. Adquirir una visió general i coherent dels processos implicats en la lectura i l'escriptura, tant pel que fa a l'aprenentatge i l'ensenyament inicial, com pel que fa al seu ús per a la realització de nous aprenentatges. Conèixer els tipus de textos en què es presenta la informació escrita i l'interès de treballar-los des de la seva funcionalitat. Adquirir recursos metodològics d'actuació a l'aula
 • ESPECIALITAT DE LLENGUA ESTRANGERA Fomentar una reflexió sistemàtica sobre la problemàtica de l'ensenyament de la llengua a primària i educació d’adults Analitzar el tractament de la llengua oral en el currículum i en les activitats d’aula Conèixer els elements que intervenen en la interacció lingüística i comunicativa a l'aula. Prendre consciència de les principals dificultats en la comunicació i el llenguatge oral Adquirir una visió global i coherent dels processos implicats en el desenvolupament de la llengua oral Fer reflexionar els alumnes, futurs especialistes en llengua estrangera, sobre l'estructura fònica de la llengua i les seves dificultats en el procés d'aprenentatge. Fomentar el diàleg i discussió entre alumnes com a mitjà d'aprenentatge. Anàlisi de materials i recursos didàctics. Elaboració de material per al disseny d'activitats d'aprenentatge. Capacitat per observar les produccions orals i comportaments lingüístics dels alumnes analitzar-les i valorar-les.

Continguts

1. ESPECIALITAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

2. La llengua escrita.

3. Què entenem per llengua escrita. Com la concebem.

4. L'expressió escrita: produir textos. Models d'escriptura. Escriure a l'escola. Recursos didàctics.

5. La comprensió lectora: què és llegir. Models de lectura. L'aprenentatge de la lectura. Avaluació.

6. - Tipus de gramàtica. Models gramaticals.

7. - La lingüística textual. El text. Característiques del text. Tipologies textuals. Funcionalitat.

8. - La morfosintaxi. Descobrir el funcionament de la llengua. Quina gramàtica ensenyem. Com aprendre a produir oracions.

9. - El lèxic. El diccionari. Treballar el lèxic.

10. - L'ortografia. Per què ortografia. Diverses classificacions.

11. - El primer aprenentatge de la lectoescriptura. Valoració de diversos mètodes i noves perspectives.

12. - La llengua a l'escola. Quina llengua? La immersió lingüística. La incorporació tardana. Cap a una escola pluricultural.

13. - Recursos: els tallers de llengua, els projectes, les noves tecnologies, els jocs lingüístics...

14. PER A L’ESPECIALITAT DE LLENGUA ESTRANGERA

15. Bloc 1

16. Llengua i ensenyament

17. Bases sociolingüístiques, psicolingüístiques i pedagògiques de l’aprenentatge de la llengua.

18. Bloc 2

19. Llengua i currículum.LIC i aules d'acollida.

20. La llengua i el desenvolupament de les quatre habilitats: escoltar, parlar, llegir i escriure.

21. Els enfocaments comunicatius.La competència comunicativa oral.

22. Bloc 3

23. El llenguatge oral: percepció i producció

24. Factors que afecten la recepció oral. L’escolta activa.

25. Factors que afecten la producció oral.

26. Llengua oral. Característiques i funcions.

27. L’estructura fònica de la llengua. Tipus de dificultats. Anàlisi d’una mostra.

28. La interferència.

29. Anàlisi de materials i recursos per potenciar la comunicació oral a l’aula.La xarxa

30. Bloc 4

31. Llengua oral /llengua escrita

32. El procés de descodificació. La descodificació dins del procés lector

33. Codi oral i codi escrit: grafema i fonema. Coneixement de les relacions grafofòniques (correspondència entre so i grafia). Tipologia d’errors. Anàlisi de mostres.

34. Bloc 5

35. Alfabetització d’adults.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Cassany, Daniel (1999). Construir l'escriptura. Barcelona: Empúries.
 • Cassany, Daniel (1998). Descriure escriure : com s'aprèn a escriure (7a ed.). Barcelona: Empúries.
 • Cassany, Daniel, Luna, Marta, Sanz, Glòria (2002). Ensenyar llengua (7a ed.). Barcelona: Graó.
 • Cassany, Daniel (1993). Reparar l'escriptura : didàctica de la correcció de l'escrit. Barcelona: Graó.
 • Bassols i Puig, M. Margarida, Torrent, Anna M. (1996). Models textuals : teoria i pràctica. Vic: Eumo.
 • Terradellas i Piferrer, M. Rosa, Aznar, Sílvia, (1999). Incorporació tardana de l'alumnat estranger : segon simposi : llengua, educació i immigració. Girona [etc.]: Universitat de Girona. Institut de Ciències de l'Educació [etc.].
 • Camps, Anna (1989). L'Ensenyament de l'ortografia. Barcelona: Graó.
 • Colomer, Teresa, Camps, Anna (1998). Ensenyar a llegir, ensenyar a comprendre (4a ed., 1a en Llibres a l'abast). Barcelona: Edicions 62.
 • Educació primària : currículum (1994) (2a ed.). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament.
 • Jolibert, Josette (1992). Formar infants productors de textos. Barcelona: Graó.
 • Benejam, Pilar (1998). Parlar i escriure per aprendre : ús de la llengua ensituació d'ensenyament-aprenentatge des de les àreescurriculars. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació.
 • Orientacions per a l'ensenyament-aprenentatge de la lectura i l'escriptura (Departament d'Ensenyament). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya.
 • Siguan, Miquel (1998). La Escuela y los inmigrantes. Barcelona [etc.]: Paidós.
 • Solé, Isabel, (2002). Estrategias de lectura (13ª ed.). Barcelona: Graó: ICE de la Universitat de Barcelona.
 • Solé, Isabel, Teberosky, Ana, (1999). Psicopedagogia de la lectura i de l'escriptura. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.
 • Wells, Gordon (1988). Aprender a leer y escribir. Barcelona: Laia.
 • Alvermann, Donna E., Dillon, Deborah R., O'Brien, David G. (1990). Discutir para comprender : el uso de la discusión en el aula. Madrid: Visor.
 • Barnes, Douglas (1994). De la comunicación al currículo (2ª ed.). Madrid: Visor.
 • Belart, Mercè, Rancé, Lluïsa, Casals, Jordi, Rocaspana, Maria (1995). Nivell llindar per a escolars de 8 a 14 anys. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament.
 • Cazden, Courtney B. (1991). El Discurso en el aula : el lenguaje de la enseñanza y delaprendizaje. Barcelona [etc.]: Paidós.
 • Fons i Esteve, Montserrat (1999). Llegir i escriure per viure : alfabetització inicial i ús real de la llengua escrita a l'aula. Barcelona: La Galera.
 • García del Toro, Antonio (1995). Comunicación y expresión oral y escrita : la dramatizacióncomo recurso. Barcelona: Graó.
 • Ribot i Mundet, Maria Dolors de (1992). Problemàtica de l'adquisició del sistema fonemàtic de lallengua catalana a les comarques de Girona : adquisició del sistema consonàntic. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 • Río, María José del (Universitat de Barcelona: Horsori). Psicopedagogía de la lengua oral : un enfoque comunicativo (2ª ed.). Barcelona: ICE.
 • Saló, Núria. La Parla a classe. Barcelona , Ceac, 1990: .
 • Tuson, Amparo (1995). Anàlisi de la conversa. Barcelona: Empúries.
 • Vila, Ignasi (1995). El català i el castellà en el sistema educatiu a Catalunya. Barcelona: Horsori.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Mètodes docents:

PER A L’ESPECIALITAT DE PRIMÀRIA
Exposició dels temes a partir d'esquemes per ajudar l'alumnat a situar i relacionar els diferents aspectes.
Utilització de materials diversos per establir relació entre els temes tractats i l'anàlisi a partir de la pràctica.
Lectures prèvies i comentari d'articles -dossier- i llibres relacionats amb el tema.
Anàlisi i discussió en petit grup del treball a realitzar. Tutories en petit grup. Posada en comú, a nivell d'aula del treball realitzat.
Reflexió a partir de l'observació feta a l'escola.

ACTIVITATS PRÀCTIQUES
Lectura i comentari de textos.
Anàlisi de materials didàctics.
Elaboració de propostes.
Conferències d'especialistes en temes específics..
Realització d'un treball.

PER A L’ESPECIALITAT DE LLENGUA ESTRANGERA
Es combinaran sessions teòriques amb sessions pràctiques a l’aula
Lectura i comentari de textos
Anàlisi i contrast d’informació
Anàlisi de materials didàctics
Elaboració de propostes
Conferències d’especialistes en temes específics
Es posarà èmfasi en la participació i la reflexió.
Observació a l’aula / Observació indirecta del llenguatge enregistrat amb vídeo o casset: anàlisi d’una mostra .
Anàlisi de materials escolars.
Elaboració de propostes per experimentar a l'escola.
S'alternarà el treball individual amb el treball en petit grup, segons els continguts del programa i els objectius que es vulguin aconseguir.

Tipus d'exàmens:
PER A L’ESPECIALITAT DE PRIMÀRIA
S'avaluarà:
- El nivell de coneixements adquirits per l'alumna o alumne en relació a la bibliografia, el dossier de lectures, les classes i les conferències.
- La participació i les aportacions a les diferents activitats realitzades durant el curs.
- La capacitat de comprensió d'un text.
- La capacitat d'analitzar produccions escrites per nens i nenes a partir dels coneixements teòrics.
- La capacitat de proposar activitats per ser aplicades a l'escola.
Per superar l'assignatura s'haurà d'haver aprovat per separat la prova escrita i el treball.
La qualificació final sortirà de:
la valoració de la prova escrita: 60%,
la valoració del treball: 30%,
les activitats pràctiques i la valoració d'una lectura: 10%.
Segons hem acordat els professors de l'àrea de coneixement de Didàctica de la llengua i la literatura, tant en el treballs com en els exàmens i en les altres aportacions serà indispensable el domini de la llengua oral i escrita. Els estudiants que no l'hagin assolit, el setembre l'hauran de superar.

PER A L’ESPECIALITAT DE LLENGUA ESTRANGERA
A més dels treballs que es presentaran a classe, hi haurà una prova escrita al final del semestre.
En l’avaluació final es tindrà en compte:
- el nivell de coneixements adquirits per l’alumne/a en relació a la bibliografia, les classes i les conferències.
- la capacitat d'analitzar les produccions orals dels nens i nenes partint dels coneixements teòrics.
- la capacitat de proposar activitats per ser aplicades a l'escola (primària/adults.
- i també la participació - i aportacions - de l’alumne/a a les diferents activitats que es duguin a terme durant el curs.

La qualificació final sorgirà de:
La valoració de la prova escrita (60%)
la valoració del treball pràctic (30%)
Activitats pràctiques (10%)
*Ara bé, cal haver superat la prova i els treballs per poder ser qualificat.

*Segons hem acordat els professors de l’àrea de coneixement de Didàctica de la Llengua, tant en els treballs com en els exàmens serà indispensable el domini de la llengua oral i escrita.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.