Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2004
Descripció:
Descripció de l’economia espanyola i anàlisi dels sectors de l’economia mundial. Referència especial als aspectes sectorials i zones geogràfiques de l’economia espanyola. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica, sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i de la Unió Europea.
Crèdits:
12
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Ramon Ballester Gonzalez  / Andreas Kyriacou  / ALBERT SALO MAYOLAS

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Ramon Ballester Gonzalez  / Andreas Kyriacou  / ALBERT SALO MAYOLAS

Competències

 • Conèixer i saber interpretar els trets principals de la realitat econòmica internacional i la seva evolució, així com les interrelacions econòmiques entre els estats i els processos d'integració econòmica regional
 • Comprendre les causes dels cicles econòmics i del creixement econòmic
 • Entendre els mecanismes i els canals de les diferents polítiques econòmiques
 • Adquirir els coneixements bàsics per entendre i participar en els debats avui plantejats al voltant de qüestions com la globalització, l'avenç tecnològic, o la desigualtat en l'accés al benestar
 • Comunicació escrita en llengua nativa
 • Capacitat d'anàlisi i de síntesi
 • Comunicació oral en llengua nativa
 • Habilitats per a analitzar i buscar informació procedent de fonts diverses
 • Capacitat d'aprenentatge autònom
 • Capacitat per a la resolució de problemes
 • Capacitat crítica i autocrítica
 • Coneixements d'informàtica

Altres Competències

 • Introduir l’estudiant en l’anàlisi del funcionament de l’economia mundial, fent especial èmfasi en les interrelacions econòmiques existents entre els estats (comercials i financeres), en els processos de desenvolupament econòmic i en els processos d’integració econòmica regional. Més en concret, en aquesta assignatura es pretén estudiar: Part I (lliçons 1 i 3): l’evolució recent i principals característiques de l’economia mundial, destacant el fenomen de la globalització econòmica. Part II (lliçons 4 a 6): el comerç internacional: causes, característiques, política comercial. Part III (lliçons 7 a 9): els mercats de canvis: mercats de divises, polítiques canviàries. Part IV (lliçons 10 a 15): els processos d’integració econòmica, fent esment especial a la Unió Europea.

Continguts

1. L’economia mundial: introducció

          1.1. Principals trets de l’evolució de l’economia mundial: 1973-2004

          1.2. Principals característiques actuals de l'economia mundial

          1.3. La transició econòmica als països de l’Europa Central i Oriental (PECO)

2. El procés de globalització de l'economia mundial: elements i causes

          2.1. El procés de globalització: elements constituents: internacionalització

          2.2. El procés de globalització: elements constituents: multinacionalització

          2.3. El procés de globalització: elements constituents: regionalització

          2.4. El procés de globalització: causes

3. El procés de globalització de l'economia mundial: conseqüències sobre la governabilitat

          3.1. La funció dels governs en les economies capitalistes

          3.2. El procés de globalització i la capacitat de gestió dels estats

          3.3. El procés de globalització i el paper dels organismes internacionals

4. Comerç internacional: teoria

          4.1. Raons del comerç internacional: avantatges absoluts i avantatges comparatius

          4.2. Raons del comerç internacional: economies d’escala i diferenciació del producte

          4.3. La política comercial: barreres aranzelàries i no aranzelàries

          4.4. El debat lliurecanvi-protecció

          4.5. Economia i ecologia: comerç i medi ambient

5. Comerç internacional: evidència empírica i institucions

          5.1. Indicadors de comerç internacional

          5.2. L’Organització Mundial del Comerç (OMC) i el procés de liberalització comercial internacional

6. Comerç internacional: estratègies de desenvolupament

          6.1. Principals característiques dels Països en Vies de Desenvolupament (PVD)

          6.2. Estratègies de desenvolupament i productes primaris: el cas del petroli

          6.3. Estratègies de desenvolupament i processos d’industrialització

7. Mercats de divises i sistemes de tipus de canvi

          7.1. Conceptes bàsics del mercat de divises

          7.2. Oferta i demanda d’una divisa

          7.3. Els determinants del tipus de canvi d’una moneda: factors comercials i financers

          7.4. Sistemes de tipus de canvi

8. Les interdependències en l’economia mundial

          8.1. Els mecanismes de transmissió internacional

          8.2. Interdependència i cooperació

          8.3. Polítiques macroeconòmiques en economies obertes

9. Deute extern i crisis monetàries

          9.1. Deute extern dels PVD

          9.2. Crisis monetàries: els casos de Rússia i de l'Argentina

          9.3. El paper del FMI

10. Introducció: teoria de la integració econòmica

          10.1. Tipus i teories de processos d’integració econòmica

          10.2. Anàlisi econòmica d'una unió duanera i d'un mercat comú

          10.3. Anàlisi econòmica d’una unió monetària

11. Història de la integració europea

          11.1. L’etapa de postguerra. Cooperació econòmica i integració sectorial: els Tractat de París (TP) i de Roma (TR)

          11.2. De l’Acta Única Europea (AUE) al Tractat de la Unió Europea (TUE)

          11.3. La darrera ampliació de la Unió Europea

12. Marc institucional, jurídic i pressupostari de la UE

          12.1. Marc institucional i jurídic de la UE

          12.2. Pressupost comunitari: ingressos i despeses

          12.3. Impactes del pressupost comunitari

          12.4. El pressupost de la UE-25

13. La Unió Econòmica i Monetària (UEM)

          13.1. La transició cap a la UEM

          13.2. Política monetària i política canviària en el context de la UEM

          13.3. Política pressupostària i coordinació de polítiques econòmiques en la UEM

14. La Política de Cohesió Econòmica i Social (PCES)

          14.1. Justificació de la PCES

          14.2. Les diferències regionals a la UE

          14.3. La nova PCES (1999-)

          14.4. Agenda Lisboa

15. La Política Agrària Comuna (PAC)

          15.1. Justificació de la PAC

          15.2. La PAC tradicional (1962-92)

          15.3. La PAC i les reformes dels anys 90s (1993-)

          15.4. La nova reforma de la PAC (2005-)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10,00 14,00 24,00
Lectura / comentari de textos 17,00 74,00 91,00
Prova d'avaluació 7,00 56,00 63,00
Resolució d'exercicis 2,00 4,00 6,00
Sessió expositiva 63,00 61,00 124,00
Sessió participativa 14,00 13,00 27,00
Total 113,00 222,00 335

Bibliografia

 • García de la Cruz, J.M. i Durán Romero, G. (2005). Sistema económico mundial (1a). Madrid: Thomson.
 • Tsoukalis, L. (2003). ¿Qué Europa Queremos? (1a). Barcelona: Paidós..
 • Tugores, J. (2005). Economía Internacional (1a). Madrid: McGraw Hill.
 • Jordán Galduf J.Mª (2002). Economia de la Unión Europea (4a). Madrid: Civitas.
 • Cuenca García, E. (2004). Organización económica internacional. Madrid: Pearson.
 • Gallardo, F. (2005). Crisis Financieras y Energéticas de Ámbito Internacional (1a). Madrid: Thomson.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica 1: comentari textos multinacionals i migracions (lliçó 2). Lectures: capítols 10 i 12 de García de la Cruz i Durán Romero Forma part de les 4 pràctiques de les quals se n'avaluaran 3. 15% de la nota del parcial per a les 3 pràctiques. També s'avalua la participació durant la pràctica: 5% de la nota
Pràctica 2: comentari textos paper estat i institucions internacionals (lliçó 3). Lectures: capítols 5 i 9 de García de la Cruz i Durán Romero Forma part de les 4 pràctiques de les quals se n'avaluaran 3. 15% de la nota del parcial per a les 3 pràctiques. També s'avalua la participació durant la pràctica: 5% de la nota
Pràctica 3: comentari textos institucions comerç internacional i relació economia i medi ambient (lliçons 4 i 5). Lectures: capítols 8 i 12 de García de la Cruz i Durán Romero Forma part de les 4 pràctiques de les quals se n'avaluaran 3. 15% de la nota del parcial per a les 3 pràctiques. També s'avalua la participació durant la pràctica: 5% de la nota
Examen tipus test Val un 15% de la nota del parcial
Pràctica 4: Exercicis indicadors comercials, avantatges comerç i protecció comercial (lliçons 4 i 5) Forma part de les 4 pràctiques de les quals se n'avaluaran 3. 15% de la nota del parcial per a les 3 pràctiques. També s'avalua la participació durant la pràctica: 5% de la nota
Examen parcial És el 65% de la nota parcial
Pràctica 5: exercicis tipus de canvi (lliçó 7) Forma part de les 4 pràctiques de les quals se n'avaluaran 3. 15% de la nota. També s'avalua la participació durant la pràctica: 5% de la nota.
Pràctica 6: comentari textos FMI i deute extern (lliçó 9). Lectures: capítols 8 i 9 Cuenca García Forma part de les 4 pràctiques de les quals se n'avaluaran 3. 15% de la nota. També s'avalua la participació durant la pràctica: 5% de la nota
Pràctica 7: comentari textos efectes integració econòmica. Lectures: Tsoukalis, capítols 1 i 2 Forma part de les 4 pràctiques de les quals se n'avaluaran 3. 15% de la nota. També s'avalua la participació durant la pràctica: 5% de la nota
Pràctica 8: comentari textos unió econòmica i monetària (lliçó 13). Lectures: Tsoukalis, capítols 6 i 8 Forma part de les 4 pràctiques de les quals se n'avaluaran 3. 15% de la nota. També s'avalua la participació durant la pràctica: 5% de la nota
Examen tipus test Forma part del 15% de la nota.
Examen final És el 65% de la nota

Qualificació

La nota de la convocatòria de juny es basarà en els següents elements:

1) Al mes de febrer es farà una primera avaluació, corresponent a la matèria del primer quadrimestre. Per a superar l’avaluació de febrer cal treure una nota igual o superior al 5. La nota d'aquesta avaluació serà formada per:
a) la nota de l’examen de febrer: valdrà el 65% de la nota de l’avaluació. La nota de l'examen no podrà ser inferior a 4.
b) nota de l’examen tipus test: valdrà el 15% de la nota de l’avaluació.
c) nota de les pràctiques. L’estudiant, en grups de 2 o 3 persones, haurà de lliurar 4 pràctiques al llarg de cada quadrimestre. D’aquestes, se n’avaluaran 3 cada quadrimestre, escollides de forma aleatòria. El no lliurar una pràctica implica tenir un 0 en una de les 3 pràctiques corregides. El valor de les 3 pràctiques corregides serà d’un 15% de la nota de l’avaluació. Aquestes pràctiques podran ser comentaris de textos, exercicis o altres tipus de prova. Aquestes pràctiques es lliuraran a l’inici de la corresponent classe de pràctiques, on es debatran els textos o es resoldran els exercicis. La participació activa en les classes pràctiques valdrà el restant 5% de la nota de l’avaluació.

2) Al mes de juny es farà l’avaluació final. Hi ha dues possibilitats:

2A) Pels estudiants que hagin superat l’avaluació del mes de febrer, el sistema d’avaluació serà el següent: La nota final de l’assignatura (per a la convocatòria de juny) serà la mitjana de les notes de l’avaluació de febrer i la de juny, en el benentès que s’han aprovat les dues avaluacions.
La nota de l’avaluació de juny consistirà en els tres elements següents:
a) la nota de l’examen final: valdrà el 65% de la nota. L’examen de juny inclourà només la matèria impartida durant el segon quadrimestre. Per a poder superar l'avaluació la nota de l'examen no podrà ser inferior a 4.
b) nota dels exàmens tipus test dels dos quadrimestres: valdrà el 15% de la nota de l’avaluació.
c) nota de les pràctiques dels dos quadrimestres. Es manté el mateix sistema que el vigent en el primer quadrimestre. El valor de les pràctiques corregides serà d’un 15% de la nota de l’avaluació. La participació activa en les classes pràctiques valdrà el restant 5% de la nota de l’avaluació.


2B) Pels estudiants que no hagin superat l’avaluació del mes de febrer, el sistema d’avaluació serà el següent: La nota final de l’assignatura (per a la convocatòria de juny) contindrà tres elements:
a) la nota de l’examen final: valdrà el 65% de la nota. L’examen de juny inclourà tota la matèria impartida al llarg del curs. Per a poder superar l'avaluació la nota de l'examen no podrà ser inferior a 4.
b) nota dels exàmens tipus test dels dos quadrimestres: valdrà el 15% de la nota de l’avaluació.
c) nota de les pràctiques dels dos quadrimestres. Es manté el mateix sistema que el vigent en el primer quadrimestre. El valor de les pràctiques corregides serà d’un 15% de la nota de l’avaluació. La participació activa en les classes pràctiques valdrà el restant 5% de la nota de l’avaluació.

Per la convocatòria de setembre només hi haurà un examen corresponent a la totalitat de la matèria impartida.

Observacions

1) Mètodes docents:
L’assignatura es desenvoluparà al llarg de tot el curs (30 setmanes), amb dues sessions de dues hores cada setmana.

La major part de les sessions prendran la forma de classes magistrals, on el professorat de l'assignatura explicarà els continguts essencials de la matèria. Durant el primer quadrimestre es desenvoluparan les lliçons 1 a 6 (globalització i comerç internacional); en el segon, les lliçons 7 a 15 (mercat de divises i integració econòmica). En aquestes classes s'intentarà incentivar la participació i els comentaris crítics dels estudiants. A posteriori, l'estudiant ha de repassar i connectar els diferents conceptes apresos durant les classes presencials.

A cada quadrimestre es faran 4 sessions de classes pràctiques que seran motiu d'avaluació (pràctica 1 a 4 en el primer quadrimestre i 5 a 8 en el segon). Aquestes pràctiques intentaran aprofundir en alguns aspectes concrets del temari, ja sigui mitjançant la recensió, comentari i debat de textos com a través de la resolució d'exercicis. A més, en el primer quadrimestre es farà una primera sessió pràctica introductòria, no sotmesa a avaluació (la 0). D'altra banda, en cada quadrimestre hi haurà una prova tipus test, destinada a recollir el nivell de coneixements de l'estudiant sobre la matèria impartida fins al moment.

Una part de la docència (per exemple, bona part de les lliçons 4 i 15 i part dels temes 6.2 i 7.4) es desenvoluparà emprant programari informàtic, a través dels mòduls d'innovació docent continguts en La Meva UdG. L'estudiant haurà d'estudiar i treballar pel seu propi compte el material contingut en els mòduls. L'objectiu d'aquests mòduls és incentivar els processos d'autoaprenentatge de l'alumnat i facilitar la interconnexió entre diferents assignatures de la titulació. L'explicació del funcionament de l'esmentat programari es farà en una sessió a les aules informàtiques de la Facultat d'Econòmiques a l'inici del primer quadrimestre.

Per tant, el disseny de l'assignatura implica un esforç constant de l'estudiant. L'estratègia d'estudiar només uns dies abans de l'examen està abocada al fracàs.

2) Les assignatures Introducció a l’economia, Història econòmica mundial i Microeconomia I ens proveiran de la base necessària per a encarar aquesta assignatura; paral·lelament, els coneixements adquirits en aquesta assignatura han de ser un marc de referència indispensable per a l’anàlisi que es farà posteriorment, al llarg del pla d’estudi, de les economies espanyola i catalana (essencialment en l’assignatura Economia espanyola i de Catalunya).

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.