Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Tècniques de reproducció assistida i manipulació embrionària, teràpia gènica i càncer, esclerosi múltiple i malalties genètiques en adults.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SONIA PALOMERAS PAIRET  / LLUIS RAMIO TORRENTA  / SANTIAGO RUIZ MARTINEZ  / ORIOL VIDAL FABREGA  / MARC YESTE OLIVERAS
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 1. Identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context d'investigació o professional
 • 4. Comunicar de forma clara i concisa els seus coneixements, les seves conclusions i les implicacions ètiques i socials del seu camp de treball a públics especialitzats i no especialitzats ( divulgació científica)
 • 6. Elaborar propostes alternatives creatives en relació amb els objectius d'investigació, valorant en el seu cas les incerteses i riscos
 • 12. Gestionar i planificar l'ús racional de tècniques freqüents en Biología Molecular en noves situacions d'estudi o experimentació
 • 17. Identificar i generar solucions a problemes plantejats en els àmbits de la Biomediciona Molecular i la Patologia Molecular

Continguts

1. TÈCNIQUES DE REPRODUCCIÓ ASSISTIDA I MANIPULACIÓ EMBRIONÀRIA. 1. Infertilitat masculina i femenina. 2. Tècniques bàsiques (IUI, FIV, ICSI, SET) i avançades (IVM, IMSI, AOA) de reproducció assistida. 3. Mètodes innovadors de cultiu i micromanipulació embrionària. 4. Diagnòstic genètic preimplantacional (PGD i PGS). 5. Impacte de les TRA en la salut de la descendència. 6. Utilització d’animals model (rosegadors, porcí, boví) per la manipulació d’embrions i el clonatge reproductiu i terapèutic (SCNT). 7. Transgènesi: edició tradicional i mitjançant el mètode CRISPR-Cas9. Aplicacions de l’edició gènica a la producció animal. 8. Reparació embrionària amb tècniques de micromanipulació: DNA mitocondrial matern i CRISPR-Cas9. 9. Ètica i legislació. // TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y MANIPULACIÓN EMBRIONARIA. 1. Infertilidad masculina y femenina. 2. Técnicas básicas (IUI, FIV, ICSI, SET) y avanzadas (IVM, IMSI, AOA) de reproducción asistida. 3. Métodos innovadores de cultivo y micromanipulación embrionaria. 4. Diagnóstico genético preimplantacional (PGD y PGS). 5. Impacto de las TRA en la salud de la descendencia. 6. Utilización de modelos animales (roedores, porcino, bovino) para la manipulación de embriones y la clonación reproductiva y terapéutica (SCNT). 7. Transgénesis: edición tradicional y mediante el método CRISPR-Cas9. Aplicaciones de la edición génica a la producción animal. 8. Reparación embrionaria con técnicas de micromanipulación: DNA mitocondrial materno y CRISPR-Cas9. 9. Ética y legislación.

2. 2.1TERÀPIA GÈNICA I CÀNCER 2.1.1 Clonació molecular 2.1.2 Enzims de restricció 2.1.3 Etapes de la clonació 2.1.4 Introducció de gens en cèl·lules en cultiu. 2.1.5 Tipus de vectors procariotes i eucariotes 2.1.6 Tècniques de transfecció 2.1.7 Gens més utilitzats 2.2 METILOMA DE DNA i RESISTÈNCIA EN CÀNCER 2.2.1 Epigenètica 2.2.2 Metilació de l'ADN 2.2.3 Tractaments per al càncer de mama HER2+ 2.2.4 Resistència als actuals tractaments 2.2.5 Fàrmacs epigenètics 2.2.6 Biomarcadors epigenètics ESCLEROSI MÚLTIPLE 2.3.1 Patogènia 2.3.2 Fisiopatologia 2.3.3 Etiologia 2.3.4 Epidemiologia 2.3.5 Formes evolutives 2.3.6 Presentació clínica 2.3.7 Diagnòstic (RMN, RM no convencional, LCR...) 2.3.8 Pronòstic 2.3.9 Existeixen les formes benignes? 2.3.10 Valoració 2.3.11 Diagnòstic diferencial 2.3.12 Tractament // 2.1 TERAPIA GÉNICA Y CÁNCER 2.1.1 Clonación molecular 2.1.2 Enzimas de restricción 2.1.3 Etapas de la clonación 2.1.4 Introducción de genes en células de cultivo 2.1.5 Tipo de vectores procariotas y eucariotas 2.1.6 Técnicas de transfección 2.1.7 Genes más utilizados 2.2 METILOMA DE ADN i RESISTENCIA EN CÁNCER 2.2.1 Epigenética 2.2.2 Metilación del ADN 2.2.3 Tratamiento para el cáncer de mama HER2+ 2.2.4 Resistencia a los tratamientos actuales 2.2.5 Fármacos epigenéticos 2.2.6 Biomarcadores epigenéticos 2.3 ESCLEROSIS MÚLTIPLE 2.3.1 Patogenia 2.3.2 Fisiopatología 2.3.3 Etiología 2.3.4 Epidemiología 2.3.5 Formas evolutivas 2.3.6 Presentación clínica 2.3.7 Diagnóstico (RMN, RM no convencional, LCR...) 2.3.8 Pronóstico 2.3.9 Existen las formas benignas? 2.3.10 Valoración 2.3.11 Diagnóstico diferencial 2.3.12 Tratamiento

3. 3. MALALTIES GENÈTIQUES EN ADULTS 3.1. Teràpies de restauració. 3.2. Teràpies antisentit (doping genètic)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5,00 5,00 0 10,00
Cerca i anàlisi d'informació 4,00 8,00 0 12,00
Exposició dels estudiants 3,00 0 0 3,00
Prova d'avaluació 2,00 0 0 2,00
Seminaris 3,00 8,00 0 11,00
Sessió expositiva 22,00 15,00 0 37,00
Total 39,00 36,00 0 75

Bibliografia

 • Homer (ed.) (2013). Mammalian Oocyte Regulation. Methods and Protocols. (Primera). Springer (Humana Press).
 • Watson, R. (ed.) (2015). Handbook of Fertility. Nutrition, Diet, Lifestyle and Reproductive Health. (Primera). Academic Press (Elsevier).
 • Coward, K.; Wells, D. (eds.) (2013). Textbook of Clinical Embryology (Primera). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Nieschlag, E.; Behre, H.M.; Nieschlag, S. (eds.) (2010). Andrology. Male Reproductive Health and Dysfunction. (Primera). Berlin: Springer.
 • Majzoub, A.; Agarwal, A. (eds.) (2018). The Complete Guide to Male Fertility Preservation (Primera). Cham [CH]: Springer.
 • Nagy, Z.P.; Varghese, A.C., Agarwal, A. (eds.) (2019). In vitro Fertilization (Segona). Cham [CH]: Springer.
 • Gardner, D.K.; Weissman, A.; Howles, C.M.; Shoham, Z. (2017). Textbook of Assisted Reproductive Techniques (2 vols.) (Cinquena). Boca Raton [EUA]: CRC Press. Recuperat 01/07/2020, a https://doi.org/10.1201/9781351228237
 • Schatten, H.; Constantinescu, G.M. (eds.) (2017). Animal Models and Human Reproduction (Primera). Wiley-Blackwell. Recuperat , a http://dx.doi.org/10.1002/9781118881286
 • Hopper, R.M. (ed.) (2014). Bovine Reproduction (Primera). Wiley-Blackwell.
 • Islam, M.T.; Bhowmik, P.; Molla, K.A. (eds.) (2020). CRISPR-Cas Methods (Primera). Nova York: Springer.
 • Turksen, K. (2016). Genome editing (Primera). Cham [CH]: Springer.
 • Verma, A.; Singh, A. (eds.) (2020). Animal Biotechnology. Models in Discovery and Translation. (Segona). Academic Press (Elsevier).

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exposició de treballs / Exposición de trabajos Presentacions orals i/o redacció de treballs escrits relacionats amb els temes que es tracten a les classes expositives. / Presentaciones orales y/o redacción de trabajos escritos relacionados con los temas que se tratan en las clases expositivas. 30 No
Examen final Prova escrita sobre les classes expositives i seminaris. / Prueba escrita sobre las clases expositivas y seminarios. 60
Participació a altres seminaris / Participación en otros seminarios Preparació de preguntes que es realitzaran a ponents o a altres companys en seminaris relacionat amb la temàtica de l'assignatura. Pot avaluar-se amb preguntes sobre les presentacions dels companys a l'examen final. / Preparación de preguntas que se realizarán a ponentes o a otros compañeros en seminarios relacionados con la temática de la asignatura. Puede evaluarse con preguntas sobre las presentaciones de los compañeros en el examen final. 10 No

Qualificació

S'avaluarà l'aprenentatge dels continguts de l'assignatura mitjançant una prova escrita del tipus d'elecció múltiple (4 opcions) i/o preguntes de resposta breu (que poden contenir esquemes). Per a la correcció en el cas de les preguntes d'elecció múltiple, s'aplicarà la fórmula següent: nombre de respostes correctes - 1/4 del nombre de respostes incorrectes. Aquesta part és RECUPERABLE
Per superar l'assignatura serà necessari que la qualificació final sigui igual o superior a 5 sobre 10.
La nota de la prova global escrita serà recuperable mitjançant la realització d'una prova similar a fer durant el període de proves de recuperació establert i que, en aquest cas, permetrà obtenir una nota final màxima de 5 punts sobre els 10 totals de l'assignatura.

Se evaluará el aprendizaje de los contenidos de la asignatura a través de una prueba escrita de tipo elección múltiple (4 opciones) y/o preguntas de respuesta breve (que pueden contener esquemas). Para la corrección en el caso de las preguntas de elección múltiple, se aplicará la fórmula siguiente: número de respuestas correctas - 1/4 del número de respuestas incorrectas. Esta parte es RECUPERABLE.
Para superar la asignatura será necesario que la cualificación final sea igual o superior a 5 sobre 10.
La nota de la prueba global escrita será recuperable a través de la realización de una prueba similar durante el período de pruebas de recuperación establecido y que, en este caso, permitirá obtener una nota final máxima de 5 puntos sobre los 10 totales de la asignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT en el cas de no realitzar l'examen final.

Se obtendrá la cualificación de NO PRESENTADO en el caso de no realizar el examen final.

Avaluació única:
Es farà un examen presencial o virtual a través de Moodle depenent de l’escenari en que ens trobem al moment. L’examen computarà el 100% de la nota i constarà de preguntes test (4 opcions de resposta) i preguntes de resposta oberta i/o esquemes a completar de la matèria corresponent a les classes de teoria, les presentacions orals i els seminaris.

Se hará un examen presencial o virtual a través del Moodle dependiendo del escenario en que nos encontremos en el momento. El examen computará el 100% de la nota y constará de preguntas test (4 opciones de respuesta) y preguntas de respuesta abierta y/o esquemas a completar de la materia correspondiente a las clases de teoría, las presentaciones orales y los seminarios.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

Para considerar superada la asignatura será necesario una cualifiación mínima de 5.0.

Tutoria

Es podrà concertar una tutoria contactant prèviament amb qualsevol dels professors de l’assignatura a través dels correus oriol.vidal@udg.edu, marc.yeste@udg.edu, lluis.ramiot@udg.edu o santiago.ruiz@udg.edu que es realitzarà de forma presencial o virtual a través de la plataforma Google Meet segons l’escenari i disponibilitat.

Se podrá concertar una tutoría contactando previamente con cualquiera de los profesores de la asignatura a través de los correos oriol.vidal@udg.edu, marc.yeste@udg.edu, lluis.ramiot@udg.edu o santiago.ruiz@udg.edu que se realizará de forma presencial o virtual a través de la plataforma Google Meet según el escenario y la disponibilidad.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Es farà servir el fòrum creat al Moodle de l’assignatura per dubtes generals o a través de correu electrònic per dubtes puntuals i individuals amb qualsevol dels professors de l’assignatura (oriol.vidal@udg.edu, marc.yeste@udg.edu, lluis.ramiot@udg.edu o santiago.ruiz@udg.edu).

Se utilizará el foro que creado en el Moodle de la asignatura para dudas generales o a través de correo electrónico para dudas puntuales e individuales con cualquiera de los profesores de la asignatura (oriol.vidal@udg.edu, marc.yeste@udg.edu, lluis.ramiot@udg.edu o santiago.ruiz@udg.edu)

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial

En el cas d’aforament limitat o modificacions horàries es permetrà el seguiment de les classes de forma telemàtica (streaming). Les sessions avaluables (presentacions orals i examen) es mantindran de forma presencial seguint sempre les mesures de seguretat establertes per la OSL-UdG en el moment.

Escenari tancament UdG

En el cas de tancament de la UdG totes les activitats passaran a ser de forma no presencial. Les presentacions de les classes teòriques es faran de forma telemàtica (streaming) a través d'alguna plataforma com Google Meet o es gravaran i penjaran al Moodle en format pdf, ppt (amb gravació de veu) i/o mp4. Els professors posaran a l’abast dels estudiants a través del Moodle, el material addicional que consideri necessari per facilitar la comprensió i el seguiment de forma no presencial. Es programaran puntualment sessions de dubtes a través de la plataforma Google Meet. En el cas de les presentacions orals, el professor responsable decidirà si es graven sobre el mateix PowerPoint i es faciliten als companys (i professor) o es fan a través de Google Meet, compartint la pantalla per presentar, amb posterior discussió i resolució de dubtes. L’examen mantindrà la mateixa estructura i passarà a ser virtual a través de Moodle el mateix dia i hora prèviament programats.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal

En el cas d’estudiants que per motius sanitaris hagin de confinar-se per un període de 15-30 dies o que per motius de salut no puguin assistir a la universitat (persones de risc), se'ls permetrà el seguiment de les classes de forma telemàtica (streaming) o se’ls facilitarà les presentacions gravades de les classes teòriques amb el material necessari per facilitar la comprensió i el seguiment de forma no presencial. Les activitats avaluables les farà de forma virtual (presentacions orals de forma telemàtica a través de Google Meet o gravació i examen a través de Moodle).

Escenario semipresencial

En el caso de aforo limitado o modificaciones horarias se permitirá el seguimiento de las clases de forma telemática (streaming). Las sesiones evaluables (presentaciones orales y examen) se mantienen de forma presencial siguiendo siempre las medidas de seguridad establecidas por la OSL-UdG en el momento.

Escenario cierre UdG

En el caso de cierre de la UdG todas las actividades pasaran a ser de forma no presencial. Las presentaciones de las clases teóricas se harán de forma telemática (streaming) a través de alguna plataforma como Google Meet o se grabarán y subirán al Moodle en formato pdf, ppt (con grabación de voz) y/o mp4. Los profesores pondrán a disposición de los estudiantes a través del Moodle, el material adicional que consideren necesario para facilitar la comprensión y el seguimiento de forma no presencial. Se programarán puntualmente sesiones de dudas a través de la plataforma Google Meet. En el caso de las presentaciones orales, el profesor responsable decidirá si se graban sobre el mismo PowertPoint y se facilita a los compañeros (y profesor) o se hacen a través de Google Meet, compartiendo la pantalla para presentar, con posterior discusión y resolución de dudas. El examen mantendrá la misma estructura y pasará a ser virtual a través de Moodle el mismo día y hora previamente programados.

Trato de estudiantes vulnerables o en confinamiento temporal

El en caso de estudiantes que por motivos sanitarios deban confinarse por un período de 15-30 días o que por motivos de salud no puedan asistir a la universidad (personas de riesgo), se les permitirá el seguimiento de las clases de forma telemática (streaming) o se les facilitará las presentaciones grabadas de las clases teóricas con el material necesario para facilitar la comprensión y el seguimiento de forma no presencial. Las actividades evaluables las hará de forma virtual (presentaciones orales de forma telemática a través de Google Meet o grabación y examen a través de Moodle).


Modificació de l'avaluació:
Els exàmens i seminaris es realitzaran de forma presencial (en el cas de semipresencialitat) o format telemàtic (en el cas de tancament de la UdG o personal de risc/quarentena) però no hi haurà modificacions en els criteris d'avaluació.

Los exámenes y seminarios se realizarán de forma presencial (en el caso de semipresencialidad) o en formato telemático (en el caso de cierre de la UdG o para el personal de riesgo/cuarentena) pero no habrá modificaciones en los criterios de evaluación.

Tutoria i comunicació:
S'han habilitat 'Fòrums' al Moodle per al seguiment de l'assignatura i dubtes generals. Les tutories així com els dubtes puntuals i individuals es faran via correu electrònic (oriol.vidal@udg.edu, marc.yeste@udg.edu, lluisramiot@udg.edu, santiago.ruiz@udg.edu) i/o de forma presencial (escenari semipresencial) o videotrucada a través de la plataforma Google Meet (escenaris de tancament de la UdG i tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal) concertada prèviament.

Se han habilitado 'Foros' al Moodle para el seguimiento de la asignatura y dudas generales. Las tutorías, así como las dudas puntuales e individuales se harán vía correo electrónico (oriol.vidal@udg.edu, marc.yeste@udg.edu, lluisramiot@udg.edu, santiago.ruiz@udg.edu) y/o de forma presencial (escenario semipresencial) o videollamada a través de la plataforma Google Meet (escenarios de cierre de la UdG y en el caso de estudiantes vulnerables o en confinamiento temporal) concertada previamente.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.