Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Estudi de la malatia metabòlica des de multiples perspectives: molecular, cel.lular, significat fisiològic, i perspectiva clínica i evolutiva
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSE MANUEL FERNANDEZ-REAL LEMOS  / ABEL LOPEZ BERMEJO
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 1. Identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context d'investigació o professional
 • 4. Comunicar de forma clara i concisa els seus coneixements, les seves conclusions i les implicacions ètiques i socials del seu camp de treball a públics especialitzats i no especialitzats ( divulgació científica)
 • 5. Actualitzar i prosseguir els seus estudis de forma auto-dirigida i autònoma, recollint i seleccionant la informació necessària que permeti una investigació original i que aporti nous coneixements
 • 13. Avaluar l'ús i la necessitat de tècniques avançades en biología molecular així com la seva adaptació a necessitats particulars requerides
 • 14. Identificar les bases cel·lulars i moleculars de les enfermetats humanes ( en àrees concretes d'especialització) demostrant un coneixement de la complexitat bioquímica d'aquestes
 • 17. Identificar i generar solucions a problemes plantejats en els àmbits de la Biomediciona Molecular i la Patologia Molecular

Continguts

1. Homeostasi energètica / Homeostasis energética

2. Regulació de la ingesta energètica / Regulación de la ingesta energética

3. Resistència a la insulina / Resistencia a la insulina

4. La interacció entre òrgans i teixits com a reguladors de l’homeostasis energètica / La interacción entre órganos y tejidos como reguladores de la homeostasis energética

5. L’adipòcit com òrgan endocrino-metabòlic / El adipocito como órgano endocrino-metabólico

6. El teixit òssi com ògan endocrino-metabòlic / El tejido óseo como órgano endocrino-metabólico

7. Mecanismes evolutius de la resistència a la insulina / Mecanismos evolutivos de la resistencia a la insulina

8. Mètodes d’avaluació de l’acció de la insulina / Métodos de evaluación de la acción de la insulina

9. Sistema immunològic innat i inflamació / Sistema immunológico innato e inflamación

10. El paper de la microbiota intestinal / El papel de la microbiota intestinal

11. Ferro i metabolisme / Hierro y metabolismo

12. El paper de l'epigenètica (microRNAs) en el metabolisme energètic / El papel de la epigenética (microRNAs) en el metabolismo energético

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 1,50 31,50 0 33,00
Sessió participativa 21,00 21,00 0 42,00
Total 22,50 52,50 0 75

Bibliografia

 • Dandona P, Chaudhuri A, Ghanim H, Mohanty P. (2009). Insulin as an anti-inflammatory and antiatherogenic modulator. . J Am Coll Cardiol, 53(5), 14-20 Catàleg
 • Hotamisligil GS, Erbay E. (2008). Nutrient sensing and inflammation in metabolic diseases. . Nat Rev Immunol. , 8(12), 923-934 Catàleg
 • Fernández-Real JM, Pickup JC. (2008). Innate immunity, insulin resistance and type 2 diabetes.. Trends Endocrinol Metab. , 19(1), 10-16 Catàleg
 • Dandona P, Chaudhuri A, Mohanty P, Ghanim H. (2007). Anti-inflammatory effects of insulin. . Curr Opin Clin Nutr Metab Care. , 10(4), 511-517
 • Hotamisligil GS. (2006). Inflammation and metabolic disorders. . Nature, 444(7121), 860-867 Catàleg
 • Wellen KE, Hotamisligil GS. (2005). Inflammation, stress, and diabetes.. J Clin Invest. , 115(5), 1111-1119 Catàleg
 • Pickup JC. (2004). Inflammation and activated innate immunity in the pathogenesis of type 2 diabete. Diabetes Care. , 27(3), 813-823 Catàleg
 • Fernández-Real JM, Ricart W. (2003). Insulin resistance and chronic cardiovascular inflammatory syndrome. . Endocr Rev. , 24(3), 278-301
 • Fernández-Real JM, McClain D, Manco M (2015). Mechanisms Linking Glucose Homeostasis and Iron Metabolism Toward the Onset and. Diabetes Care, 38(11), 2169-2176
 • Fernández-Real JM, Manco M. (2014). Effects of iron overload on chronic metabolic diseases.. Lancet Diabetes & Endocrinology, 2(6), 513-526
 • Moreno-Navarrete JM, Fernández-Real JM. (2014). The possible role of antimicrobial proteins in obesity-associated immunologic al. Expert Rev Clin Immunol. , 10(7),
 • Ortega F, Fernández-Real, JM (2013). Inflammation in adipose tissue and fatty acid anabolism: when enough is enough!. Horm Metab Res., 45(13), 1009-1019
 • Wu H, Esteve E, Tremaroli V, Khan MT, Caesar R, Mannerås-Holm L, Ståhlman M, Ols (2017). Metformin alters the gut microbiome of individuals with treatment-naive type 2 d. Nature Medicine, 23(7), 850-858

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova escrita / Prueba escrita Examen Final amb preguntes de resposta múltiple on s'avaluaran els continguts de les classes magistrals. /
Examen Final con preguntas de opción múltiple donde se evaluaran los contenidos de las clases expositivas.
100

Qualificació

La nota final de l’assignatura és la nota obtinguda a l'examen final.
Perquè l'alumne/a sigui avaluat, és obligatòria l'assistència a les classes magistrals. La no-assistència haurà de ser degudament justificada, i la valoració d'aquesta justificació serà realitzada pel professor responsable de l'assignatura. La manca de justificació per una absència suposarà que l'alumne/a no sigui avaluat, i per tant, la no-superació de l'assignatura.
Si l'alumne/a no supera l'assignatura, tindrà dret a un examen de recuperació. /
La nota final de la asignatura es la nota que se obtendrá en el examen final.
Para que el alumno/a sea evaluado, es obligatoria su asistencia a las clases expositivas. La no-asistencia debe ser debidamente justificada, y la valoración de dicha justificación será realizada por el profesor responsable de la asignatura. La falta de justificación para una ausencia supondrá que el alumno/a no sea evaluado, y por lo tanto, la no superación de la asignatura.
Si el alumno/a no supera la asignatura, tendrá la posibilidad de realizar un examen de recuperación.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'assignarà una nota de NP (No presentat) a l'alumne/a que no assisteixi a la prova escrita o a les classes magistrals sense justificació prèvia. / Se asignará una nota de NP (No presentado) al alumno/a que no asista a la prueba escrita o a las clases expositivas sin justificación previa.

Avaluació única:
Es realitzarà un examen final sobre el contingut de l’assignatura que ponderarà el 100% de la nota final. L'examen consistirà en 40 preguntes d'opció múltiple amb 4 possibles respostes. La resposta correcta sumarà 1 punt, mentre que la contestació errònia restarà 0,25 punts. /
Se realizará un examen final sobre el contenido de la asignatura que ponderará el 100% de la nota final. El examen consistirá en 40 preguntas de opción múltiple con 4 posibles respuestas. La respuesta correcta sumará 1 punto, mientras que la contestación errónea restará 0,25 puntos.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.
Perquè l'alumne/a sigui avaluat, és obligatòria l'assistència a les classes magistrals. La no-assistència haurà de ser degudament justificada, i la valoració d'aquesta justificació serà realitzada pel professor responsable de l'assignatura. La manca de justificació per una absència suposarà que l'alumne/a no sigui avaluat, i per tant, la no-superació de l'assignatura. /
Para considerar superada la asignatura, será necesario obtener una calificación mínima de 5.0.
Para que el alumno/a sea evaluado, es obligatoria su asistencia a las clases expositivas. La no-asistencia debe ser debidamente justificada, y la valoración de dicha justificación será realizada por el profesor responsable de la asignatura. La falta de justificación para una ausencia supondrá que el alumno/a no sea evaluado, y por lo tanto, la no superación de la asignatura.

Tutoria

Es realitzaran sessions de tutories presencials a hores convingudes a petició de l'estudiant via correu electrònic.

Se realizarán sesiones de tutorías presenciales a horas convenidas a petición del estudiante vía correo electrónico.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb el conjunt o grups d’estudiants es realitzarà a través de l’activitat “Forum de noticies”/“Avisos i noticies” de la plataforma Moodle de l’assignatura. La interacció amb estudiants de manera individual es realitzarà via correu electrònic.

La comunicación con el conjunto o grupos de estudiantes se realizará a través de la actividad "Forum de noticias"/"Avisos y noticias" de la plataforma Moodle de la asignatura. La interacción con estudiantes de manera individual se realizará vía correo electrónico.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Donada la mida del grup i l’aula assignada per la docència d’aquesta assignatura, sempre complint les mesures de seguretat establertes per l’oficina de salut laboral de l’UdG, la docència es podrà realitzar de forma 100% presencial. /
Dado el tamaño del grupo y el aula asignada para la docencia de esta asignatura, siempre cumpliendo las medidas de seguridad establecidas por la oficina de salud laboral de la UdG, la docencia se podrá realizar de forma 100% presencial.

ESCENARI TANCAMENT UdG / ESCENARIO CIERRE UdG

Les diferents activitats es realitzaran amb professorat virtual amb sessions en streaming en l’horari segons calendari curs 2020-2021. /
Las diferentes actividades se realizarán con profesorado virtual con sesiones en streaming en el horario según calendario curso 2020-2021.

TRACTAMENT D'ESTUDIANTS VULNERABLES O AMB CONFINAMENT TEMPORAL /
TRATAMIENTO DE ESTUDIANTES VULNERABLES O CON CONFINAMIENTO TEMPORAL

Els estudiants en aquestes situacions assistiran a les classes en streaming. /
Los estudiantes en estas situaciones asistirán a las clases en streaming.

Modificació de l'avaluació:
En cap escenari es farà modificació dels criteris d’avaluació. /
En ningún escenario se hará modificación de los criterios de evaluación.

ESCENARI SEMIPRESENCIAL / ESCENARIO SEMIPRESENCIAL

Es realitzaran les activitats d'avaluació de manera presencial. /
Se realizarán las actividades de evaluación de forma presencial

ESCENARI TANCAMENT UdG / ESCENARIO CIERRE UdG

Les diferents activitats es realitzaran amb format online (examen tipus test i qüestionaris online). Es requerirà l'ús de càmara. /
Todas las actividades se realizarán en formato online (examen opción múltiple y cuestionarios online). Se requerirá el uso de cámara.

TRACTAMENT D'ESTUDIANTS VULNERABLES O AMB CONFINAMENT TEMPORAL /
TRATAMIENTO DE ESTUDIANTES VULNERABLES O CON CONFINAMIENTO TEMPORAL

Els estudiants en aquestes situacions realitzaran les activitats d'avalaució online. Es requerirà l'ús de càmara. /
Los estudiantes en estas situaciones realizarán las actividades de evaluación en formato online. Se requerirá el uso de cámara.

Tutoria i comunicació:
ESCENARI SEMIPRESENCIAL / ESCENARIO SEMIPRESENCIAL

Les sessions de tutories passaran a realitzar-se per streaming a hores convingudes a petició de l'estudiant via correu electrònic. /
Las sesiones de tutorías pasarán a realizarse por streaming a horas convenidas a petición del estudiante vía correo electrónico.


ESCENARI TANCAMENT UdG / ESCENARIO CIERRE UdG

Les sessions de tutories passaran a realitzar-se per streaming a hores convingudes a petició de l'estudiant via correu electrònic. /
Las sesiones de tutorías pasarán a realizarse por streaming a horas convenidas a petición del estudiante vía correo electrónico.


TRACTAMENT D'ESTUDIANTS VULNERABLES O AMB CONFINAMENT TEMPORAL /
TRATAMIENTO DE ESTUDIANTES VULNERABLES O CON CONFINAMIENTO TEMPORAL

Les sessions de tutories passaran a realitzar-se per streaming a hores convingudes a petició de l'estudiant via correu electrònic. /
Las sesiones de tutorías pasarán a realizarse por streaming a horas convenidas a petición del estudiante vía correo electrónico.


En tots els escenaris descrits anteriorment, la comunicació amb el conjunt o grups d’estudiants es realitzarà a través de l’activitat “Forum de noticies” “Avisos i noticies” de la plataforma Moodle de l’assignatura. La interacció amb estudiants de manera individual es realitzarà via correu electrònic. /
En todos los escenarios descritos anteriormente, la comunicación con el conjunto o grupos de estudiantes se realizará a través de la actividad "Forum de noticias" "Avisos y noticias" de la plataforma Moodle de la asignatura. La interacción con estudiantes de manera individual se realizará vía correo electrónico.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.