Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
La Història i els fonaments socio-culturals de l'activitat física i l'esport són importants per comprendre el paper que juguen l'activitat física i l'esport en la configuració de la societat contemporània. És necessari, com a professionals, integrar els anàlisis històrics, polítics i socioculturals en la presa de decisions que afecten l'àmbit de l'activitat física i l'esport.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ADRIAN MARTIN LOPEZ  / GRAHAM MURRAY SINCLAIR
Idioma de les classes:
Català (40%), Anglès (60%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ADRIAN MARTIN LOPEZ  / GRAHAM MURRAY SINCLAIR
Idioma de les classes:
Català (40%), Anglès (60%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Valorar positivament els principis morals i ètics per a millorar l'exercici de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.

Continguts

1. Perspectiva històrica de l’educació física i l’esport

          1.1. Definició tradicional de l’esport vs l’esport com a sistema obert

          1.2. Aparició i desenvolupament de l’esport modern: el procés de civilització

          1.3. Política i esport

          1.4. Evolució dels Jocs Olímpics i Paralímpics

2. History and philosophy of sport and physical activity during different historical periods

          2.1. Pre-historic sport and physical activity

          2.2. The first olympic games

          2.3. Spectator sports in ancient civilisations

          2.4. The Meso-American ball game

          2.5. Sport in the middle ages

          2.6. Sport and the Industrial Revolution

          2.7. Sport and the British Empire

3. Hàbits esportius de la població

          3.1. Dades generals

          3.2. Pràctica esportiva i variables independents

          3.3. La interdependencia de les variables

          3.4. La pràctica esportiva a Europa i el món

          3.5. L’esport contemporani com a institució social

4. Cultura i procés de socialització

          4.1. Cultura i socialització

          4.2. Cultura esportiva: valors tradicionals i nous valors de l’esport

          4.3. El procés de socialització

          4.4. La influència del procés d’individualització en la socialització

5. Procés de socialització i esport

          5.1. Presocialització esportiva

6. Principals “arranjaments institucionals”. Els clubs esportius. Les organitzacions públiques. Les organitzacions comercials.

7. Mercat de treball i canvis en la societat contemporània

          7.1. Què és el mercat de treball en l’esport?

          7.2. Evolució i situació actual del mercat de treball a la Unió Europea

          7.3. Característiques del mercat de treball esportiu

          7.4. Regulació del mercat de treball i formació de professionals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 5 15
Classes expositives 18 4 22
Exposició dels estudiants 6 5 11
Prova d'avaluació 16 56 72
Seminaris 10 20 30
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Blanchard, Kendall (1986). Antropologia del deporte. Barcelona: Bellaterra. Catàleg
 • Bourdieu, P. (1993). Deporte y clase social. Dins Brohm, J.M., et al. (Ed.), Materiales de Sociología del Deporte (, p. 47-83). Madrid: Endymion.
 • Cagigal, J.M. (1981). Oh Deporte, anatomía de un gigante. Valladolid: Miñón.
 • Coakley, J. i Dunning, E. (2000). Handbook of Sport Studies. London: Sage Publications.
 • Dunning, E. (1999). Sport Matters: Sociological Studies of Sport, Violence and Civilization. London: Routledge.
 • Dunning, E. i Malcolm, D. (2003). Sport: Critical Concepts in Sociology. London: Routledge.
 • Dunning, E.; Malcolm, D. i Waddington, I. (2004). Sport Histories: Figurational Studies in the Development of Modern Sports. London: Routledge.
 • Dunning, E. i Norbert, E. (1992). Deporte y ocio en el proceso de la civilización. Madrid: Fondo de Cultura Económica.
 • Garcia Ferrando, M.; Puig, N. i Lagardera, F. (1998). Sociología del Deporte. Madrid: Alianza.
 • Jarvie, G. i Maguire, J. (1994). Sport and Leisure in Social Thought. London: Routledge.
 • Kretchmar, R. S.; Dyreson, M.; Llewellyn, M. P.; Gleaves, J. (2017). History and philosophy of sport and physical activity. Champaign, Il.: Human Kinetics.
 • Lleixà, T. i Soler, S. (2004). Actividad física y deporte en sociedades multiculturales.. Barcelona: Horsori.
 • Nichols, John A. (2001). Women in Sport: Images from the Middle Ages. Recuperat 10/07/2013, a http://srufaculty.sru.edu/john.nichols/research/womensport.htm
 • Rodríguez-López, J. (2000). Historia del deporte. Barcelona: INDE.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVC1: Mid-course evaluation És un parcial que es farà de manera escrita. 10
AVC2: In-class speaking Presentació individual sobre un tema proposat pel professor. Durada mínima 2 minuts. 10
AVC3: Exam És una prova escrita individual en la que l'alumnat ha demostrar els coneixements globals del curs a través d'un examen de preguntes de resposta múltiple i preguntes de resposta oberta. 30
AVC4: Examen parcial 1 Prova d'avaluació dels continguts teòrics 25
AVC5: Examen parcial 2 Prova d'avaluació dels continguts teòrics 25

Qualificació

Avaluació Contínua:
Sessions grup petit - Graham Sinclair (50%). Per ser avaluats d'aquesta part s'haurà d'assistir a un mínim del 80% de les classes i realitzar totes les activitats d'avaluació continuada (AVC1; AVC2; i AVC3).
- AVC1. Mid-course evaluation: 10%
- AVC2. In-class speaking: 10%
- AVC3. Exam: 30%

Sessions grup gran - Adrià Martín (50%)
- AVC4. Examen parcial 1: 25%
- AVC5: Examen parcial 2: 25%

Observacions:
- Per aprovar l'assignatura s'haurà d'aprovar amb un 5 les dues parts (Sessions grup petit; 50%, i Sessions grup gran; 50%).

A continuació s'especifica les observacions per a cadascuna de les parts de l'assignatura:
Graham Sinclair:
- Els estudiants que no assisteixin al 80% de les sessions de grup petit i no realitzin totes les activitats d'avaluació continuada (AVC1 i AVC2), hauran de presentar-se a l'avaluació final del 100% de la part d'en Graham.
- Les proves AVC1 i AVC2 faran mitjana sigui quina sigui la nota. L'examen (AVC3) s'haurà d'aprovar amb un 5 com a mínim i farà mitjana amb la resta d'activitats (AVC1 i AVC2). És imprescindible que la mitjana obtinguda de AVC1; AVC2 i AVC3 sigui de 5 per aprovar aquesta part.
- En cas de suspendre únicament l'examen (AVC3) es podrà recuperar a l'avaluació final.
- En cas de suspendre l'examen (AVC3) i les proves AVC1 i AVC2 l'estudiant haurà de presentar-se a l'examen d'avaluació final (100%).

Adrià Martín:
- Els exàmens parcials 1 i 2 (AVC4 i AVC5) s'hauran d'aprovar amb un 4,5 com a mínim per fer mitjana. És imprescindible que la mitjana obtinguda de AVC4 i AVC5 sigui de 5 per aprovar aquesta part. En el cas de suspendre es podrà recuperar el parcial suspès a l'avaluació final.

Avaluació Final:
En el cas que l'alumnat no assoleixi l'avaluació contínua haurà de realitzar un examen final en el qual s'inclouran les parts suspeses.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

Observacions

Els principals objectius d'aprenentatge són:
OA1. Conèixer les etapes més rellevants en la història de l'esport i l'activitat física.
OA2. Identificar les activitats físiques i els esports relacionant-los amb cada etapa de la història.
OA3. Conèixer el procés de socialització de l'esportista.
OA4. Analitzar la influència de gènere en el desenvolupament de l'Activitat Física i l'esport.
OA5. Identificar les tendències i l'evolució dels diferents àmbits laborals a l'activitat física i l'esport.
OA6. Redactar, de forma argumentada, textos en anglès.
OA7. Comprendre textos orals i escrits en anglès.
OA8. Adquirir habilitats comunicatives en anglès.

L'assignatura combina les exposicions teòriques del professorat amb exercicis de reforç teòric que impliquen la comunicació en llengua anglesa tant oral com escrita.