Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
La didàctica recull els sabers i les competències a mobilitzar a l'hora d'ensenyar, per la qual cosa l'objecte de l'assignatura gira entorn de la competència docent i segueix dos grans objectius: - conèixer, analitzar i valorar els fonaments teòrics i pràctics de l'activitat docent en l'àmbit educatiu general i de l'educació física i l'esport en particular, i - construir coneixements i desenvolupar competències que permetin a l'alumnat, per una banda, dissenyar, desenvolupar i avaluar situacions d'ensenyament-aprenentatge en el marc de l'educació física i l'esport i, per una altra, començar a avaluar la pràctica docent des d'una perspectiva reflexiva i crítica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Ricard Pradas Casas
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Ricard Pradas Casas
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC).
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Observar i analitzar el procés d'aprenentatge motor humà.
 • Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica en l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic, especialment dins de les activitats físiques i esportives.
 • Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques de la motricitat.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar la realització d'activitats físic- esportives i recreatives.

Continguts

1. Introducció

          1.1. Conceptualització i qüestions generals

          1.2. Fonaments i principis constructivistes de l'educació

2. Models pedagògics en Educació Física

3. L'ensenyança en Educació Física i Esport

          3.1. Introducció

          3.2. Planificació, conducció i avaluació de tasques en Educació Física i Esport

          3.3. La millora de la pràctica docent: la pràctica reflexiva

4. Fonaments pedagògics de l'Educació i l'Educació Física

          4.1. Principis, idees i aportacions de diverses escoles i corrents pedagògics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 9,00 1,00 11,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 11,00 16,00 0 27,00
Prova d'avaluació 3,00 40,00 0 43,00
Sessió expositiva 11,00 0 11,00 22,00
Sessió participativa 3,00 7,00 4,00 14,00
Sessió pràctica 6,00 5,50 0 11,50
Total 35,00 77,50 16,00 128,5

Bibliografia

 • Blázquez, D. (2013). Diez competencias docentes para ser mejor profesor de Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Blázquez. D. (dir.) (2017). Métodos de enseñanza en educación física. Enfoques innovadores para la enseñanza de competencias (2a ed.). Barcelona: Inde .
 • Blázquez, D. i Sebastiani, E. (2009). Enseñar por competencias en Educación Física. Barcelona: Inde.
 • de Zubiría Samper, J. (2012). De la escuela nueva al constructivismo. Un análisis crítico. (2a ed.). Bogotá: Magisterio Editorial.
 • Delors, J. (1996). Educació: hi ha un tresor amagat a dins. Barcelona: UNESCO.
 • Díaz, J. (2005). La evaluación formativa como instrumento de aprendizaje en Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Florence, J.; Brunelle, J. i Carlier, G. (2000). Enseñar Educación Física en secundaria. Motivación, organización y control. Barcelona: Inde.
 • Fraile, A. (coord) (2004). Didáctica de la Educación Física. Una perspectiva crítica y transversal. Madrid: Biblioteca Nueva.
 • Giné,N. i Parcerisa, A. (coords.). (2003). Planificación y análisis de la práctica educativa. Barcelona: Graó.
 • Graham, G., Elliot, E. i Palmer, S. (2016). Teaching children and adolescents Physical Education (4a ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.
 • González, C. i Lleixà, T. (coords.) (2010). Educación Física. Investigación, innovación y buenas prácticas. Barcelona: Graó/Ministerio de Educación.
 • Hernández Álvarez, J.L. i Velázquez, R. (coords.). (2004). La evaluación en Educación Física. Investigación y práctica en el ámbito escolar. Barcelona: Graó.
 • Lleixà, T. (2003). Educación física hoy. Realidad y cambio curricular. Barcelona: ICE-Horsori.
 • López-Ros, V., Pradas, R. i Font, R. (2014). Educación física en primaria. Desarrollo curricular y estrategias para la prá.... Barcelona: Horsori.
 • Metzler, M.W. (2017). Instructional models for Physical Education (4a ed.). Scottsdale: Holcomb Hathaway Publishers.
 • Mosston, M. (1988). La enseñanza de la Educación Física. Barcelona: Paidos.
 • Mosston, M. i Ashworth, S. (1999). La enseñanza de la Educación Física. La reforma de los estilos de enseñanza. Barcelona: Hispano Europea.
 • Piéron, M. (1999). Para una enseñanza eficaz de las actividades físico-deportivas. Barcelona: Inde.
 • Pradas Casas, R. (coord)., López-Ros, V., Llobet-Martí, B. i Comino Ruíz, J. (2019). L'educació física en els centres educatius: infància, joventut i moviment. Barcelona: Rosa Sensat.
 • Ramírez Macías, G. (2013). Manual de teoría e historia de la educación física y el deporte contemporáneos. Sevilla: Wanceulen.
 • Ramos, L. i Del Villar, F. (2005). La enseñanza de la Educación Física. Madrid: Síntesis.
 • Sanz i Pinyol, Glòria (2005 ). Comunicació efectiva a l'aula : tècniques d'expressió oral per a docents . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Seners, P. (2001). La lección de Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Siedentop, D. (1998). Aprender a enseñar la Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Target, C. i Cathelineau, J. (2002). Cómo se enseñan los deportes. Barcelona: Inde.
 • Trilla, Jaume Cano García, Elena (2001 ). El Legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI . Barcelona: Grao. Catàleg
 • Vázquez, B. (coord). (2001). Bases educativas de la actividad física y el deporte. Madrid: Síntesis.
 • Velázquez, C. (coord). (2010). Aprendizaje cooperativo en Educación Física. Fundamentos y aplicaciones prác.... Barcelona: Inde.
 • Viciana, J. (2002). Planificar en Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Zabala, Antoni (1995 ). La Pràctica educativa : com ensenyar . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC). Recuperat , a www.xtec.es

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AAC1. Examen d'avaluació continuada 1 Contestar preguntes sobre els continguts de l'assignatura. 35
AAC2. Examen d'avaluació continuada 2 Contestar preguntes sobre els continguts de l'assignatura. 35
AAC3. Treball en grup Desenvolupar un treball de caire teòric-pràctic relacionat amb els continguts de l'assignatura. 20 No
AAC4. Disseny, posada en pràctica i anàlisi de tasques Dissenyar i posar en pràctica tasques per, posteriorment, analitzar-les de forma argumentada i valorar-les críticament. 10 No

Qualificació

El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ CONTINUADA

Per poder optar a l'avaluació continuada:
- s'ha d'haver assistit i participat a un mínim del 80% de les sessions pràctiques, seguint les condicions estipulades a principi de curs. Algunes d'aquestes sessions tindran caràcter qualificador i, per poder-hi optar, l'assistència serà obligatòria (a principi de curs es detallaran les dates),
- s'ha d'haver realitzat i entregat les activitats d'avaluació continuada dins dels terminis establerts.

L'avaluació continuada consta de quatre activitats:

AAC1. EXAMEN D'AVALUACIÓ CONTINUADA 1 (35%)
Avaluació de continguts de l'assignatura mitjançant un examen (durant el curs se'n detallaran les condicions: tipologia, format, durada, continguts...)
Aquesta activitat d'avaluació s'ha de superar obligatòriament amb una nota mínima de 5. En cas contrari, encara que la nota global de les activitats d'avaluació sigui igual o superior a 5, s'haurà de recuperar a l'avaluació final. Si en aquesta segona oportunitat encara no s'aprova, la nota final de l'assignatura serà de suspès, encara que la mitjana final sigui igual o major de 5. És a dir, per aprovar l'assignatura s'ha d'aprovar obligatòriament aquesta activitat d'avaluació.

AAC2. EXAMEN D'AVALUACIÓ CONTINUADA 2 (35%)
Avaluació de continguts de l'assignatura mitjançant un examen (durant el curs se'n detallaran les condicions: tipologia, format, durada, continguts...)
Aquesta activitat d'avaluació s'ha de superar obligatòriament amb una nota mínima de 5. En cas contrari, encara que la nota global de les activitats d'avaluació sigui igual o superior a 5, s'haurà de recuperar a l'avaluació final. Si en aquesta segona oportunitat encara no s'aprova, la nota final de l'assignatura serà de suspès, encara que la mitjana final sigui igual o major de 5. És a dir, per aprovar l'assignatura s'ha d'aprovar obligatòriament aquesta activitat d'avaluació.

AAC3. TREBALL EN GRUP (20%)
Elaboració d'un treball en grup relacionat amb els continguts de l'assignatura.
A principi de curs se'n detallaran les condicions (format, característiques i condicions de realització, forma i criteris d'avaluació, terminis de tutoria i d'entrega...).
Aquesta activitat d'avaluació es fa en grup i no és recuperable.

AAC4. DISSENY, POSADA EN PRÀCTICA I ANÀLISI DE TASQUES (10%)
Anàlisi amb arguments i valoració crítica de la posada en pràctica de tasques.
Per poder ser avaluat/da d'aquesta activitat s'haurà d'assistir i participar obligatòriament a totes les sessions de posada en pràctica de tasques, encara que en alguna de les sessions l'alumne/a no en proposi cap directament. A principi de curs se'n detallaran les condicions (format, característiques i condicions de realització i avaluació, forma i criteris d'avaluació, terminis de tutoria i d'entrega...).
Aquesta activitat d'avaluació es fa en grup i no és recuperable.


AVALUACIÓ FINAL

L'alumnat que no vulgui o no pugui optar a l'avaluació continuada podrà optar a ser avaluat en l'avaluació final mitjançant una única activitat d'avaluació.

AAF1. EXAMEN D'AVALUACIÓ FINAL (90%)
Avaluació dels continguts de l'assignatura mitjançant un examen (durant el curs se'n detallaran les condicions: tipologia, format, durada...), el qual constarà de tres apartats:
- Avaluació dels continguts de l'AAC1 (35%).
- Avaluació dels continguts de l'AAC2 (35%).
- Avaluació dels continguts de l'AAC3 (20%).
Les parts d'aquesta activitat d'avaluació en les quals s'avaluen els continguts equivalents a l'AAC1 i l'AAC2 s'han de superar obligatòriament amb una nota mínima de 5, cadascun. En cas contrari, encara que la nota global d'aquesta activitat d'avaluació sigui igual o superior a 5, la nota final de l'assignatura serà de suspès. És a dir, per aprovar l'assignatura s'han d'aprovar obligatòriament les parts esmentades d'aquesta activitat d'avaluació.

Donat que a l'avaluació final els continguts de l'AAC3 s'avaluen a l'AAF1. EXAMEN D'AVALUACIÓ FINAL, no es podran avaluar els continguts de l'AAC4 perquè estan relacionats amb les activitats d'avaluació anteriors i, a més, implica presencialitat obligatòriament. En el global de l'assignatura, doncs, amb aquest format d'avaluació final la nota màxima a la qual es podrà optar és de 9.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un/a alumne/a no presentat/da aquell/a que ha realitzat menys del 50% de les activitats d'avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l'avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

L'avaluació única consta de quatre activitats:

AAU1. EXAMEN D'AVALUACIÓ ÚNICA 1 (35%)
Avaluació dels continguts de l'AAC1 mitjançant un examen (durant el curs se'n detallaran les condicions: tipologia, format, durada...).
Aquesta activitat s'ha de superar obligatòriament amb una nota mínima de 5. En cas contrari, encara que la nota global de les activitats d'avaluació sigui igual o superior a 5, la nota final de l'assignatura serà de suspès. És a dir, per aprovar l'assignatura s'ha d'aprovar obligatòriament aquesta activitat d'avaluació.

AAU2. EXAMEN D'AVALUACIÓ ÚNICA 2 (35%)
Avaluació dels continguts de l'AAC2 mitjançant un examen (durant el curs se'n detallaran les condicions: tipologia, format, durada...).
Aquesta activitat s'ha de superar obligatòriament amb una nota mínima de 5. En cas contrari, encara que la nota global de les activitats d'avaluació sigui igual o superior a 5, la nota final de l'assignatura serà de suspès. És a dir, per aprovar l'assignatura s'ha d'aprovar obligatòriament aquesta activitat d'avaluació.

AAU3. TREBALL INDIVIDUAL (20%)
Elaboració d'un treball individual relacionat amb els continguts de l'assignatura.
Les condicions d'aquesta activitat d'avaluació (format, característiques i condicions de realització, forma i criteris d'avaluació, terminis de tutoria i d'entrega...) seran les mateixes que les de l'AAC3 (llevat que en aquell cas es fa en grup i en aquest, individualment i, a més, que no és recuperable) i es detallaran a principi de curs.

AAU4. DISSENY, POSADA EN PRÀCTICA I ANÀLISI DE TASQUES (10%)
Anàlisi amb arguments i valoració crítica de la posada en pràctica de tasques.
Per poder ser avaluat/da d'aquesta activitat, l'alumne/a haurà de desenvolupar-la obligatòriament en una sessió presencial. A principi de curs se'n detallaran les condicions (format, característiques i condicions de realització i avaluació, forma i criteris d'avaluació, terminis de tutoria i d'entrega...).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s'utilitzarà el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
OA1 - Planificar, conduir i avaluar activitats d'ensenyament-aprenentatge, amb especial atenció a les qüestions metodològiques i d'avaluació.
OA2 - Recollir informació descriptiva d'activitats d'educació física i esports, a partir de diversos focus d'anàlisi, per tal d'emetre valoracions crítiques.
OA3 - Conèixer els fonaments de la pràctica reflexiva per afavorir la millora de la pràctica professional.
OA4 - Conèixer els fonaments dels corrents pedagògics més rellevants i influents en l'àmbit educatiu.
OA5 - Millorar l'argumentació i l'expressió escrita en la presentació d'idees, opinions o posicionaments relacionats amb l'àmbit educatiu.

L'assignatura es desenvolupa a partir d'exposicions teòriques, anàlisi de documents i resolució de casos. També es fan sessions pràctiques, en algunes de les quals caldrà portar roba i calçat esportius.
El primer dia de classe es presentarà l'assignatura i s'ampliarà tota la informació que es detalla en aquesta programació.

Assignatures recomanades

 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Història i fonaments socio-culturals de l'AF i l'esport
 • Jocs i habilitats motrius bàsiques
 • Programació de l'ensenyança en el sistema educatiu

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats programades inicialment.
L'exposició teòrica de continguts i l'anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a l'EUSES.

Escenari IV. Confinament
L'exposició teòrica de continguts i l'anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.
Donat que la situació de confinament no possibilitarà dur a terme les sessions pràctiques de manera presencial, es buscarà una forma alternativa virtual de desenvolupament d'aquestes sessions. Sigui com sigui, es mantindran les condicions d'assistència obligatòria de cara a l'opció d'avaluació continuada.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.


Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
- AAC1.EXAMEN D'AVALUACIÓ CONTINUADA 1 (20%)
Es farà de forma no presencial i el percentatge de qualificació que atorgarà a la nota final serà del 20%.
- AAC2. EXAMEN D'AVALUACIÓ CONTINUADA 2 (20%)
Es farà de forma no presencial i el percentatge de qualificació que atorgarà a la nota final serà del 20%.
- AAC3. DISSENY DE TREBALL EN GRUP (15%)
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació" i el percentatge de qualificació que atorgarà a la nota final serà del 15%.
- AAC4. TREBALL EN GRUP (35%)
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació" i el percentatge de qualificació que atorgarà a la nota final serà del 35%.
- AAC5. ANÀLISI DE LA POSADA EN PRÀCTICA DE TASQUES (10%)
Donat que aquesta activitat d'avaluació parteix de la posada en pràctica de tasques, i en la situació de confinament no serà possible, es buscarà una forma alternativa virtual d'avaluació. Com en el disseny inicial, per poder ser avaluat/da d'aquesta activitat serà obligatòria l'assistència a totes les sessions d'avaluació.

AVALUACIÓ FINAL
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que l'AAF1.EXAMEN D'AVALUACIÓ FINAL es realitzarà de manera virtual i que es modificaran els percentatges d'avaluació dels dos apartats:
- Avaluació dels continguts de l'AAC1 (20%) i l'AAC2 (20%).
- Avaluació dels continguts de l'AAC3 (15%) i l'AAC4 (35%).

AVALUACIÓ ÚNICA
- AAU1.EXAMEN D'AVALUACIÓ ÚNICA (40%)
Es farà de forma no presencial i el percentatge de qualificació que atorgarà a la nota final serà del 40%.
- AAU2. DISSENY DEL TREBALL INDIVIDUAL (15%)
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació" i el percentatge de qualificació que atorgarà a la nota final serà del 15%.
- AAU3. TREBALL INDIVIDUAL (35%)
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació" i el percentatge de qualificació que atorgarà a la nota final serà del 35%.
- AAU4. ANÀLISI DE LA POSADA EN PRÀCTICA DE TASQUES (10%)
Donat que aquesta activitat d'avaluació parteix de la posada en pràctica de tasques, i en la situació de confinament no serà possible, es buscarà una forma alternativa virtual d'avaluació. Com en el disseny inicial, per poder ser avaluat/da d'aquesta activitat serà obligatòria l'assistència a la sessió d'avaluació assignada.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
De manera general, les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades, tot i que se'n podran programar en format virtual. La comunicació i interacció amb l'alumnat es realitzarà personalment (en formats presencial o virtual) i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb l'alumnat es realitzarà personalment de forma virtual, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.