Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
La didàctica recull els sabers i les competències a mobilitzar a l'hora d'ensenyar, per la qual cosa l'objecte de l'assignatura gira entorn de la competència docent i segueix dos grans objectius: - conèixer, analitzar i valorar els fonaments teòrics i pràctics de l'activitat docent en l'àmbit educatiu general i de l'educació física i l'esport en particular, i - construir coneixements i desenvolupar competències que permetin a l'alumnat, per una banda, dissenyar, desenvolupar i avaluar situacions d'ensenyament-aprenentatge en el marc de l'educació física i l'esport i, per una altra, començar a avaluar la pràctica docent des d'una perspectiva reflexiva i crítica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
RICARD PRADAS CASAS
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
RICARD PRADAS CASAS
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC).
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Observar i analitzar el procés d'aprenentatge motor humà.
 • Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica en l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic, especialment dins de les activitats físiques i esportives.
 • Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques de la motricitat.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar la realització d'activitats físic- esportives i recreatives.

Continguts

1. Introducció i conceptualització

2. Fonaments pedagògics de l'Educació i l'Educació Física

          2.1. Principis, idees i aportacions de diverses escoles i corrents pedagògics

          2.2. Fonaments i principis constructivistes de l'educació

3. L'ensenyança en Educació Física i Esport

          3.1. Introducció

          3.2. Planificació, conducció i avaluació de tasques en Educació Física i Esport

          3.3. La millora de la pràctica docent: la pràctica reflexiva

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 20 22
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 10 24 34
Classes participatives 28 8 36
Classes pràctiques 15 13 28
Exposició dels estudiants 3 5 8
Prova d'avaluació 2 20 22
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Blázquez, D. (2013). Diez competencias docentes para ser mejor profesor de Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Blázquez, D. i Sebastiani, E. (2009). Enseñar por competencias en Educación Física. Barcelona: Inde.
 • de Zubiría Samper, J. (2012). De la escuela nueva al constructivismo. Un análisis crítico. (2a ed.). Bogotá: Magisterio Editorial.
 • Delors, J. (1996). Educació: hi ha un tresor amagat a dins. Barcelona: UNESCO.
 • Díaz, J. (2005). La evaluación formativa como instrumento de aprendizaje en Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Florence, J.; Brunelle, J. i Carlier, G. (2000). Enseñar Educación Física en secundaria. Motivación, organización y control. Barcelona: Inde.
 • Fraile, A. (coord) (2004). Didáctica de la Educación Física. Una perspectiva crítica y transversal. Madrid: Biblioteca Nueva.
 • Giné,N. i Parcerisa, A. (coords.). (2003). Planificación y análisis de la práctica educativa. Barcelona: Graó.
 • González, C. i Lleixà, T. (coords.) (2010). Educación Física. Investigación, innovación y buenas prácticas. Barcelona: Graó/Ministerio de Educación.
 • Hernández Álvarez, J.L. i Velázquez, R. (coords.). (2004). La evaluación en Educación Física. Investigación y práctica en el ámbito escolar. Barcelona: Graó.
 • Lleixà, T. (2003). Educación física hoy. Realidad y cambio curricular. Barcelona: ICE-Horsori.
 • López-Ros, V., Pradas, R. i Font, R. (2014). Educación física en primaria. Desarrollo curricular y estrategias para la prá.... Barcelona: Horsori.
 • Metzler, M.W. (2017). Instructional models for Physical Education (4a ed.). Scottsdale: Holcomb Hathaway Publishers.
 • Mosston, M. (1988). La enseñanza de la Educación Física. Barcelona: Paidos.
 • Mosston, M. i Ashworth, S. (1999). La enseñanza de la Educación Física. La reforma de los estilos de enseñanza. Barcelona: Hispano Europea.
 • Piéron, M. (1999). Para una enseñanza eficaz de las actividades físico-deportivas. Barcelona: Inde.
 • Ramírez Macías, G. (2013). Manual de teoría e historia de la educación física y el deporte contemporáneos. Sevilla: Wanceulen.
 • Ramos, L. i Del Villar, F. (2005). La enseñanza de la Educación Física. Madrid: Síntesis.
 • Sanz i Pinyol, Glòria (2005 ). Comunicació efectiva a l'aula : tècniques d'expressió oral per a docents . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Seners, P. (2001). La lección de Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Siedentop, D. (1998). Aprender a enseñar la Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Target, C. i Cathelineau, J. (2002). Cómo se enseñan los deportes. Barcelona: Inde.
 • Trilla, Jaume Cano García, Elena (2001 ). El Legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI . Barcelona: Grao. Catàleg
 • Vázquez, B. (coord). (2001). Bases educativas de la actividad física y el deporte. Madrid: Síntesis.
 • Velázquez, C. (coord). (2010). Aprendizaje cooperativo en Educación Física. Fundamentos y aplicaciones prác.... Barcelona: Inde.
 • Viciana, J. (2002). Planificar en Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Zabala, Antoni (1995 ). La Pràctica educativa : com ensenyar . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC). Recuperat , a www.xtec.es

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen 1 (AAC1) Contestar preguntes sobre els continguts de l'assignatura, en una prova escrita. 25
Examen 2 (AAC2) Contestar preguntes sobre els continguts de l'assignatura, en una prova escrita. 25
Treball teòric-pràctic reflexiu (AAC3) Elaborar un treball de caire teòric-pràctic relacionat amb els continguts de l'assignatura. 40
Elaboració-exposició de propostes pràctiques (AAC4) Dissenyar i portar a la pràctica propostes pràctiques. Només es podrà optar a l'avaluació d'aquesta activitat si es compleixen uns requisits mínims, els quals seran explicats detalladament a principi de curs. 10

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA

Per poder optar a l'avaluació continuada:
- s'ha d'haver assistit i participat en les condicions estipulades a principi de curs a un mínim del 80% de les sessions pràctiques. Algunes d'aquestes sessions tindran caràcter qualificador i, per poder-hi optar, serà obligatori que els/les alumnes hi assisteixin,
- s'ha d'haver realitzat i entregat les activitats d'avaluació continuada dins dels terminis establerts.

L'avaluació continuada consta de quatre activitats:
- EXAMENS D'AVALUACIÓ CONTINUADA (AAC1 -25%- i AAC2 -25%-)
Avaluació dels continguts de l'assignatura mitjançant dos exàmens escrits (un aproximadament a mitjans de curs -AAC1- i l'altre al final -AAC2-).
Aquestes activitats són alliberadores de matèria i s'han de superar obligatòriament amb una nota mínima de 5. En cas contrari, encara que la nota global de les activitats d'avaluació sigui superior a 5, s'haurà o s'hauran de recuperar a l'avaluació final. Si en aquesta segona oportunitat encara no s'aprova/en, la nota final de l'assignatura serà de suspès, encara que la mitjana final sigui igual o major de 5. És a dir, per aprovar l'assignatura s'han d'aprovar obligatòriament els exàmens.

- TREBALL TEÒRIC-PRÀCTIC REFLEXIU (AAC3 -40%-)
Elaboració d'un treball relacionat amb els continguts de l'assignatura. A principi de curs es concretarà el format, les característiques i condicions de realització, la forma i criteris d'avaluació, els terminis de tutoria i d'entrega...
Aquesta activitat no és recuperable.

- ELABORACIÓ-EXPOSICIÓ DE PROPOSTES PRÀCTIQUES (AAC4 -10%-)
Disseny i posada en pràctica (exposició) de propostes pràctiques. Només es podrà optar a l'avaluació d'aquesta activitat si es compleixen uns requisits mínims, els quals seran explicats detalladament a principi de curs, juntament amb el format, les característiques i condicions de realització, la forma i criteris d'avaluació, els terminis de tutoria i d'entrega...
Aquesta activitat no és recuperable.

AVALUACIÓ FINAL

Els/Les estudiants que no vulguin o no puguin optar a l'avaluació continuada podran optar a ser avaluats/des en l'avaluació final, la qual consta de dues parts:
- EXAMEN D'AVALUACIÓ FINAL (AAF1 -50%-)
Avaluació dels continguts de l'assignatura mitjançant un examen escrit, en el qual entren tots els continguts donats. Com en el cas de l'avaluació continuada, per aprovar l'assignatura s'ha d'aprovar l'examen.

- TREBALL TEÒRIC-PRÀCTIC REFLEXIU (AAF2 -40%-)
Elaboració d'un treball relacionat amb els continguts de l'assignatura, amb les mateixes condicions que en el cas de l'AAC3, inclòs el termini d'entrega. A principi de curs es concretarà el format, les característiques i condicions de realització, la forma i criteris d'avaluació, els terminis de tutoria i d'entrega...
Aquesta activitat no és recuperable.

El percentatge equivalent a l'AAC4 (Elaboració-exposició de propostes pràctiques) no podrà ser avaluat a l'avaluació final, per la qual cosa la nota màxima a l'avaluació final només podrà ser 9.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat aquell/a estudiant que:
- no hagi volgut o no s'hagi pogut presentar a l'avaluació continuada, o
- no s'hagi presentat a l'avaluació final.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
OA1 - Planificar, conduir i avaluar activitats d'ensenyament-aprenentatge, amb especial atenció a les qüestions metodològiques i d'avaluació.
OA2 - Recollir informació descriptiva d'activitats d'educació física i esports, a partir de diversos focus d'anàlisi, per tal d'emetre valoracions crítiques.
OA3 - Conèixer els fonaments de la pràctica reflexiva per afavorir la millora de la pràctica professional.
OA4 - Conèixer els fonaments dels corrents pedagògics més rellevants i influents en l'àmbit educatiu.
OA5 - Millorar l'argumentació i l'expressió escrita en la presentació d'idees, opinions o posicionaments relacionats amb l'àmbit educatiu.

L'assignatura es desenvolupa a partir d'exposicions teòriques, anàlisi de documents i resolució de casos. També es fan sessions pràctiques, en algunes de les quals caldrà portar roba i calçat esportius.
El primer dia de classe es presentarà l'assignatura i s'ampliarà tota la informació que es detalla en aquesta programació.

Assignatures recomanades

 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Història i fonaments socio-culturals de l'AF i l'esport
 • Jocs i habilitats motrius bàsiques
 • Programació de l'ensenyança en el sistema educatiu