Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Els curs de Prevenció de Riscos Laborals s'estructura de forma modular, seguint els criteris de l'annexa IV del RD 39/1997. Permet adquirí els coneixements necessaris per desenvolupar les funcions pròpies determinades per els tècnics de prevenció de Nivell Basic; orientant-se als riscos específics del sector sanitari i de la activitat de la fisioteràpia.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • 9. Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
 • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Continguts

1. Mòdul I. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. a) El treball i la salut: Els riscos professionals. Factors de rics b) Dany derivats de feina. Els accidentes del treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball c) Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drects i deures basics a aqueta matèria. laborals. El Reial decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció. Organització del treball preventiu. Elements bàsics de gestió de la prevenció.

2. Mòdul 2 II. Riscos generals i la seva prevenció. a) Riscos lligats a les condiciones de seguretat b) Riscos lligats al medi-ambient de la feina. c) Les carregues del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral. d) Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col•lectiva i individual. e) Plans d’emergència i evacuació. f) El control de la salut dels treballadors

3. Mòdul III. Riscos específics del sector sanitari i de la activitat de la fisioteràpia

4. Mòdul IV. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos. a) Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut a la feina. b) Organització del treball preventiu: «rutines» bàsiques. c) Documentació: recollida, elaboració i arxiu.

5. V. Primers auxilis.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1 0 1
Classes participatives 35 70 105
Elaboració de treballs 14 30 44
Total 50 100 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Projecte d'un Pla de Prevenció de Riscos Laborals d'una empresa. Elaboració i exposició d'un Pla de Prevenció de Riscos Laborals d'una empresa.Adjuntant una proposta de treball de prevenció de riscos laborals en patologia muscular i esquelètica per a diferents àmbits de treball amb criteris de fisioteràpia. 40
  Examen tipus test. 20 preguntes amb 4 respostes possibles de les que només 1 serà la correcta. Les respostes errònies no restaran. Nota mínima per superar l'examen 5. 60

  Qualificació

  -Prova d'avaluació continuada sobre coneixements teòrics. Constarà de 20 preguntes tipus test amb 4 respostes possibles, una de les quals serà la correcta. Les respostes errònies no restaran.
  -El projecte de Pla de prevenció d'empresa s'exposarà en la darrera classe del curs.
  -La nota final serà el promig de les dues notes (cada nota s'avaluarà del 1 al 10) a partir dels percentatges corresponents i serà imprescindible l'assistència d'un mínim del 80% de les classes, l'elaboració i exposició del projecte del pla de prevenció d'empresa i l'examen tipus test. La nota d'aprovat serà 5.
  -Caldrà obtenir nota mínima de 5 en cada una de les dues activitats.
  -El no assoliment de qualsevol dels dos requisits descrits prèviament, l'assignatura quedarà suspesa.
  -Qui no hagi superat l'assignatura podrà fer un examen de recuperació que constarà de preguntes teòric-pràctiques amb respostes a desenvolupar de forma escrita. La nota màxima serà de 5.

  Criteris per la obtenció del títol específic de PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS NIVELL BASIC.
  Els alumnes que superin els criteris d'avaluació descrits anteriorment, obtindran el títol de NIVELL BASIC en Prevenció de Riscos Laborals de 50 h., com determina l’annexa IV del Reglament dels Serveis de Prevenció (R.D. 39/1997) publicat al BOE. núm. 27, de 31 de gener de 1997,

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà un alumne no presentat (NP) aquell que no es presenti a les diferents activitats d'avaluació continuada i/o a l'avaluació de suficiència final.