Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Existeix un gran ventall de tipologies de pràctica esportiva, d'exercici i d'activitat física que poden comportar un benefici per la salut. Els professionals de l'exercici físic i la salut han de saber escollir quin programa d'exercicis és idoni per cada persona en funció de l'objectiu de salut i d'adherència a l'exercici. El medi aquàtic possibilita exercitar-se sense impactar excessivament el sistema ossi i articular, fet que facilita el manteniment i la millora de la salut per persones amb determinades patologies i/o grups de poblacions especials.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NEUS FEIXAS PLANAS
Idioma de les classes:

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • 9. Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
 • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A LA HIDROTERÀPIA: Història. Terminologia. Propietats de l'aigua. Indicacions, contrindicacions i perills. La instal·lació.

2. TÈCNIQUES D'HIDROTERÀPIA I HIDROCINESITERÀPIA: Efectes fisiològic de la hidroteràpia. Tècniques d'hidroteràpia. Tècniques d'hidrocinesiteràpia. La primera sessió.

3. NATACIÓ TERAPÈUTICA: Prescripció d'activitat física aquàtica. Natació terapèutica. Planificació i periodització del treball. Exercicis - teràpia activa

4. HIDROTERÀPIA EN GENT GRAN: L'envelliment. L'aigua com a teràpia. Plantejament de la sessió. Sessions pràctiques.

5. TRACTAMENTS DE PATOLOGIES ESPECÍFIQUES: Pròtesis de cadera. Pròtesis de genoll. Entrenament de la resistència cardiovascular. Ictus. Parkinson.

6. FIBROMIÀLGIA I HIDROTERÀPIA: Aspectes teòrics de la fibromiàlgia. Tractament de la fibromiàlgia a l'aigua.

7. HIDROTEÀPIA EN EMBARASSADES: El medi aquàtic en l'embaràs. Contraindicacions. L'embarassada com a pacient. Elaboració del programa.

8. EDUCACIÓ INFANTIL EN EL MEDI AQUÀTIC: Activitat aquàtica en infants. Desenvolupament infantil i la seva relació en el medi aquàtic. Programació i metodologia de l'activitat. Hidroteràpia per nens amb discapacitat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10,00 8,00 6,00 24,00
Prova d'avaluació 1,00 20,00 0 21,00
Sessió expositiva 33,00 0 0 33,00
Sessió pràctica 6,00 0 4,00 10,00
Treball en equip 10,00 8,00 6,00 24,00
Total 60,00 36,00 16,00 112

Bibliografia

 • Colado, J. C. (2004). Acondicionamiento físico en el medio acuático. Barcelona: Paidotribo.
 • Huey, L., and Forster, R. (2003). Manual completo de ejercicio hidrodinámicos. Barcelona: Paidotribo.
 • Jimenez, J (1998). Columna Vertebral y medio acuático. Ejercicios preventivos y terapéuticos. Madrid: Gymnos.
 • Lloret, M; Benet, I; Leon, C. i Querol, E (2001). Natación y salud. Guía de ejercicios y sesiones. Madrid: Gymnos.
 • Lloret, M; Conde, C; Fagoada, J; León,C i Tricas, C. (2004). Natación terapéutica. Guía de ejercicios y sesiones.. Barcelona: Paidotribo.
 • Rodriguez, M. (2004). Fitnes acuático. Una completa sesión de ejercicio de bajo impacto apra el cuerpo. Portugal: H. Blume.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AV1: Exàmens escrits Exàmens continguts teòrics i pràctics. 60
AV2: Cas pràctic 1 Exercici cas pràctic 20 No
AV2: Cas pràctic 2 Exercici cas pràctic 20 No

Qualificació

Avaluació: 60% examen final + 40% casos pràctics (avaluació continuada)
EXAMEN FINAL: 20 preguntes test (+ 0.5 respostes correctes, - 0.1 respostes incorrectes, no respostes, ni sumen ni resten).
CASOS PRÀCTICS: s'avaluarà en forma d'exposició la resolució de casos clínics demostrant l'assoliment dels coneixements portats a la pràctica a l'aigua en forma d'avaluació parcial.

És imprescidible assisir al 80% de les sessions pràctiques per poder optar a l'avaluació contínua.
Cal aprovar cada una de les parts amb un 5 per poder fer promig.

Avaluació única: Exàmen de 25 preguntes on les contestades correctament sumes 0.5, les contestades incorrectament resten 0.2 i les no contestades, ni sumen ni resten.

Suficiència: en cas de fer examen de recuperació i aprovar, la nota serà de 5 i no fa mitja amb la nota d'avaluació continuada.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació final no havent superat l'avalució contínua.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

Requisits mínims per aprovar:
AVALUACIÓ CONTINUADA:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 en les dues parts avaluables.

AVALUACIÓ ÚNICA:
Cal un 5 per aprovar.

Suficiència: en cas de fer examen de recuperació i aprovar, la nota serà de 5 i no fa mitja amb la nota d'avaluació continuada.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualmenti s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge d'aquesta assignatura són:

OA1.- Conèixer l'abast del medi aquàtic pel manteniment o la recuperació de la salut.
OA2.- Conèixer els diferents tipus de programes d'exercici en medi aquàtic segons patologia i/o grup de població específica.
OA3.- Analitzar els diferents exercicis en medi aquàtic per afavorir el desenvolupament de les capacitats físiques relacionades amb la salut.
OA4.- Dissenyar exercicis en medi aquàtic segons objectius de salut per patologia i/o grup de població
OA5.- Presentar i conduir exercici en medi aquàtic adient per cada usuari, sota un context de salut.

Assignatures recomanades

 • Anatomia 1
 • Anatomia 2
 • BIOMECÀNICA
 • FISIOLOGIA
 • Fisiologia de l'exercici 1
 • Fisiologia de l'exercici 2

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari II-III:
Un persentatge dels estudiants, si cal, seguiran les classes de manera sincrònica des de casa.

Escenari IV: confinament:
Classes d’exposició teòrica:
- entrega de power point i apunts adjunts pdf
- exposicions via zoom
Sessions practiques:
- presentació d’un esquema de les consideracions a tenir en compte en cada exercici proposat

Modificació de l'avaluació:
Escenari I: Avaluació presencial:
- Exàmen tipo test 60% de la nota.
20 preguntas tipo test. 5 opciones de respuesta en cada pregunta.
Pregunta contestada correctamente suma 0,5.
Pregunta contestada incorrectamente resta 0,1.
Pregunta no contestada: no puntua.
Tiempo de examen 35 minutos.
- Presentación presencial de dos casos clínicos a resolver. (20% cada caso)

Escenari IV: Avaluació no presencial (on line)
- Qüestionari de preguntes test via Moodle: 60% de la nota.
20 preguntas tipo test. 5 opciones de respuesta en cada pregunta.
Pregunta contestada correctamente suma 0,5.
Pregunta contestada incorrectamente resta 0,1.
Pregunta no contestada: no puntua.
Tiempo de examen 35 minutos.
- Presentació via telemàtica de la resolució de 2 casos clínics: 20% cada uno de la nota

- Nota mínima de todos los objetos evaluables para poder hacer media: 5

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades.
La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i
notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.