Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Valoració i tractament de les diferents alteracions neurològiques degudes a lesions del Sistema Nerviós.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Anna Bertran Lletget  / Carolina Comellas Batlle  / Judith Soler Moliner
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Anna Bertran Lletget  / Carolina Comellas Batlle  / Judith Soler Moliner
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Competències

  • T7. Resoldre problemes.
  • T8. Tenir capacitat d'organització i planificació.
  • T15. Tenir motivació per la qualitat.
  • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
  • 4. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals, que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, d
  • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
  • 8. Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent la individualitat de l'usuari.

Continguts

1. Introducció a la Fisioteràpia Neurològica. 1.1 Principis de Neurorehabilitació. 1.2 Classificació OMS: Definició Deficiència, Nivell d'Activitat i Nivell de Participació.

2. Organització del Moviment normal. 2.1 Definició i Tipus de moviments. 2.2 Historia i evolució neurociencies. 2.3 Organització neurofisiològica del moviment voluntari.

3. Història Clínica de Fisioteràpia neurològica. 3.1 Anamnesi i Exploració del dèficits: motors, sensitius, sensorials, equilibri, coordinació i cognitius. 3.3 Planificació del tractament: objectius i plà terapèutic.

4. Patologies del sistema nerviós: dèficits i objectius de tractament. 4.1 Lesió Medul.lar. 4.2 ICTUS. 4.3 Traumatismes craneoencefàlics. 4.4 Esclerosi Múltiple i Esclerosi Lateral Amiotròfica. 4.5 Atàxies. 4.6 Parkinson.

5. Anàlisi de les diferents funcions. 5.1 Tronc: simetria, verticalitat, sustentació i prolongació. 5.2. Extremitats Superiors: manipulació i prensió. 5.3 Extremitats Inferiors: la marxa.

6. Exercici Terapèutic Cognoscitiu (Mètode Perfetti). 6.1 Introducció a la teoria neurocognitiva de la rehabilitació. 6.2 Interpretació de la patologia: Específic Motor i Perfil. 6.3 Classificació dels exercicis i instruments. 6.4 Exercicis per a les diferents funcions: tronc, ES i EI. 6.5 Planificació del tractament

7. Concepte Bobath. 7.1 Evolució marc teòric 7.2 Moviment normal i mecanisme de control postural 7.3 Fonaments actuals: eines de tractament 7.4 Exploració i valoració 7.5 Principis de tractament 7.6 Aplicació pràctica per les diferents funcions: tronc, ES i EI 7.7 Raonament i casos clínics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 20,00 0 26,00
Exposició dels estudiants 4,00 10,00 0 14,00
Prova d'avaluació 1,00 6,00 0 7,00
Sessió expositiva 10,00 10,00 2,00 22,00
Sessió pràctica 18,00 10,00 0 28,00
Tutories de grup 0 2,00 1,00 3,00
Total 39,00 58,00 3,00 100

Bibliografia

  • Kandel E (2001). Principios de neurociencia (4ª ed). McGraw-Hill.
  • Netter, FH (2002). Sistema nervioso: Anatomía y fisiología. Tomo 1. Parte 1. Masson.
  • Kahle W, Frotscher M (2008). Atlas de Anatomía. Tomo 3. Sistema nervioso y órganos de los sentidos con correl. Panamericana.
  • Netter, FH (2002). Sistema nervioso: Trastornos neurológicos y neuromusculares. Tomo 1. Parte 2. Masson.
  • Purves D (2007). Neurociencia (3). Panamericana.
  • Kolb, Whishaw (2006). Neuropsicología Humana (5º). Panamericana.
  • Redolar Ripoll Diego (2014). Neurociencia Cognitiva. Panamericana.
  • Serra Gabriel M.R, Díaz Petit J, de Sande Carril M.L. (2005). Fisioterapia en neurología, sistema respiratorio y aparato cardiovascular. Barcelona: Masson.
  • ROBERTO CANO DE LA CUERDA, SUSANA COLLADO VAZQUEZ (2012). NEURORREHABILITACION: METODOS ESPECIFICOS DE VALORACION Y TRATAMIENTO (1). Madrid: Panamericana.
  • Bisbe M, Santoyo C, Segarra VT (2012). Fisioterapia en Neurología: Procedimientos para restablecer la capacidad funcion. Panamericana.
  • Rizzolatti, G (2006). Las neuronas espejo: los mecanismos de la empatía emocional. Barcelona: Paidós Ibérica.
  • Perfetti, C (1999). El ejercicio terapéutico cognoscitivo para la reeducación motora del hemiplejico. Barcelona: Edika-Med.
  • Sacks, O (2004). El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Barcelona: Anagrama.
  • Elkhonon Goldberg (2002). El cerebro ejecutivo. Critica.
  • López Chicharro J, Fernández Vaquero A (2006). Fisiología del Ejercicio. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
  • Cano de la Cuerda R, Martínez Piédrola RM, Miangolarra Page JC. (2017). Control y aprendizaje motor: Fundamentos, desarrollo y reeducación del movimient. Madrid: Editorial médica panamericana.
  • PAETH, Bettina (2007). Experiencias con el Concepto Bobath: Fundamentos, tratamientos y casos (2). Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen Pràctic L'alumne serà capaç de demostrar que ha adquirit els diferents conceptes pràctics explicats prèviament per el professor. S'evalua la capacitat de planificar correctament els exercicis i tècniques ensenyades pel professor, així com la participació a classe, capacitat d'exposar els dubtes i de resposta. Capacitat de resoldre problemes. Capacitat de transferir els coneixements teòrics a la pràctica.


20 No
Exposició oral en grup Anàlisi i descripció, en grups, dels dèficits d'una patologia del SN i elaboració d'un cas clínic segons els continguts treballats prèviament, per a la posterior exposició. S'evalua la capacitat de relacionar els continguts treballats amb la recerca efectuada. Claredat en la exposició. Capacitat de comunicar. Qualitat dels continguts exposats. Capacitat de treballar en grup. 10 No
Resolució cas clínic segons Mètode Perfetti Es proporcionarà als alumnes, en grups, un cas clínic per a la seva elaboració: descripció dels objectius i planificació del tractament segons el mètode Perfetti, per a la posterior exposició i correcció. Es valorarà la coherencia entre el contingut elaborat i els continguts treballats amb el professor en quan a la descripció dels objectius, planificació del tractament i la seva execució. 10 No
Elaboració d'un cas clínic segons el Concepte Bobath Elaboració d'objectius i pla de tractament del cas presentat, posteriorment s'haurà d'exposar. Es valorarà la capacitat de raonament, la participació i l’exposició del tractament. 10 No
Examen Final d'avaluació continuada Prova d'avaluació continuada tipus test on l'alumne individualment haurà de resoldre una sèrie de preguntes. S'avaluarà la capacitat de l'alumne per integrar els conceptes adquirits durant el curs. 50

Qualificació

L’assistència és obligatòria, l’alumne que faci més de 3 faltes no podrà optar a l’avaluació continuada i anirà directament a l'examen final.
Per superar l’avaluació continuada l’alumne haurà d'obtenir com a mínim un 5 de la nota resultant de la mitja de les diferents activitats d'avaluació.
La mitja resulta de:
EXAMEN PRÀCTIC: 20% de la nota final.
EXPOSICIÓ ORAL EN GRUP: 10% de la nota final.
RESOLUCIÓ CAS MÉTODE PERFETTI: 10% nota final.
ELABORACIÓ CAS BOBATH: 10% nota final.
PROVA D'AVALUACIÓ CONTINUADA: 50% de la nota final. Es realitzarà un examen tipus test amb 5 opcions de resposta, les respostes incorrectes descompten. El contingut de l’examen correspon a les classes teòrico-pràctiques. Es necessari com a mínim un 4 per fer mitja.
Els alumnes que no superin l’Avaluació Continuada podran optar a un Examen Final a suficiència (nota màxima un 5). El contingut d’aquest examen serà dels continguts treballats a les classes teòrico-pràctiques realitzades durant el curs.
Els alumnes repetidors NO tindran dret a conservar les notes de un curs pel següent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES -centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

Per superar l'Avaluació Única l'alumne haurà de realitzar les següents activitats de l'avualuació continuada: Elaboració d'un cas clínic segons el Concepte Bobath (10%), Resolució cas clínic segons Mètode Perfetti (10%) i l'Examen Pràctic (20%). Ademés de superar l'examen final (60%).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:

OA1 Conèixer els canvis fisiològics i estructurals que es puguin produir com a conseqüència de l'aplicació de la fisioteràpia en neurologia.
OA2 Conèixer la fisioteràpia de malalties neurològiques, identificant les manifestacions que apareixen al llarg del procés.
OA3 Promoure la participació de l'usuari i la família en tot el seu procés de recuperació.
OA4 Identificar el tractament fisioterapèutic més adequat en els diferents processos d'alteració, prevenció i promoció de la salut, així com els processos de creixement i desenvolupament.
OA5 Identificar la ubicació de la pacient/usuari neurològica a través d'un diagnòstic de l'atenció de fisioteràpia, planificació d'intervencions i valoracions de la seva eficàcia en un entorn de treball cooperatiu amb altres professionals de les Ciències de la salut.
OA6 Conèixer i aplica les directrius de la bona pràctica clínica.

És obligatori assistir a les classes pràctiques amb la indumentària adequada (uniforme i talla per la llitera). Tampoc es permetrà realitzar la pràctica amb anells, rellotges, polseres, arracades o qualsevol element que pugui anar en detriment de la comoditat i seguretat de l’alumnat durant la execució de les diferents maniobres de fisioteràpia.

És imprescindible cuidar la higiene corporal. L’alumne haurà d’assistir a les pràctiques amb el cabell recollit, ungles curtes i sense pintar.

L’incompliment d’aquests apartats podrà suposar una sanció disciplinària.

Assignatures recomanades

  • AFECCIONS MEDICOQUIRÚRGIQUES
  • FISIOLOGIA
  • FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
  • PATOLOGIA EN NEUROLOGIA
  • VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial: l'exposició teòrica de continguts i l’anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.
Escenari IV. Confinament: l'exposició teòrica de continguts i l'anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial: es realitzarà de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.
Escenari IV. Confinament: es realitzarà de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Tutoria i comunicació:
Escenari I.Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.
Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.