Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Fonaments de fisioteràpia, cinesioteràpia, massoteràpia, electroteràpia, vibroteràpia, termoteràpia i crioteràpia, fototeràpia, hidroteràpia: valoracions, test i comprovacions funcionals en els seus fonaments, modalitats i tècniques. Tècniques i mètodes específics d'actuacions fisioteràpiques i la seva aplicació a les diferents patologies i per a la conservació de la salut
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALBERT RODRIGUEZ RODRIGUEZ  / JUAN SERRANO FERRER  / CRISTINA TORRES PASCUAL
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (36%), Anglès (3%), Francès (1%)

Competències

 • T6. Prendre decisions.
 • T15. Tenir motivació per la qualitat.
 • 2. Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.
 • 3. Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapéutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita, a aplicar a la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la prom
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.

Continguts

1. BLOC: BASES GENERALS: 1.1.Concepte de massoteràpia. 1.2. Desenvolupament històric. 1.3. Bases fisiològiques del massatge i els seus mecanismes d’acció. 1.4. Efectes. 1.5. Indicacions i contraindicacions generals del massatge. 1.6. Elements bàsics del tractament per massoteràpia. 1.7. Classificació de les tècniques. 1.7.1. Instrumentals. 1.7.2. Manuals

2. BLOC: MANIOBRES BÀSIQUES. 2.1.Fregaments. 2.2.Pressions. 2.3.Amassaments. 2.4.Friccions. 2.5.Percussions. 2.6. Vibracions.

3. BLOC: TÈCNIQUES ESPECIALS. 3.1. Drenatge limfàtic manual. 3.2. Massatge transvers profund de Cyriax.

4. 4. BLOC: CAMPS ESPECÍFICS D'ACTUACIÓ. 4.1. Massatge en el nen. 4.2. Massatge en geriatria. 4.3. Massatge esportiu.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 11,00 0 12,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 7,00 0 7,00
Lectura / comentari de textos 0 4,00 0 4,00
Resolució d'exercicis 1,00 0 0 1,00
Sessió expositiva 16,00 30,00 0 46,00
Sessió pràctica 30,00 50,00 0 80,00
Total 48,00 102,00 0 150

Bibliografia

 • Torres Pascual, C (2019). Bases de la Masoterapia para estudiantes y docentes (5 edición). BUBOK.
 • Fritz S. (2005). Fundamentos del masaje terapéutico. Elsevier.
 • Torres Lacomba M, Salvat Salvat I. (2006). Guía de masoterapia para fisioterapeutes. Ed. Médica Panamerica.
 • Clay J H, Pounds DM. (2008). Masaje terapéutico básico. Integración de anatomía y tratamiento. Editorial Lippincott Williams & Wilkins.
 • Fernandez F. (2008). Masoterapia profunda. Manual de terapia neuromuscular. Elsevier.
 • Léboyer F. (2008). Shantala: masaje de los niños. Libreria Universitaria.
 • Johnson J. (2011). Masaje profundo para la liberación de tejidos blandos. Ed. Médica Panamerica..
 • Wittlinger H, Wittlinger D, Wittlinger A, Wittlinger M. (2012). Drenaje Manual según el Método del Dr. Vodder. Ed. Médica Panamerica..
 • Chaitow L, Fritz S. (2013). Guía de masaje terapéutico para el manejo del dolor. Elsevier.
 • Fritz S (2014). Mosby's Fundamentals of Therapeutic Massage. Elsevier.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC 1. Classes pràctiques Es valorarà l'evolució en l'adquisició d'habilitats en el transcurs de les classes 15 No
AVC 2. Prova avaluació parcial teòrica Examen de 15 preguntes que poden ser de unir, omplir frases, tipus test i/o verdader-fals. 15 No
AVC 3. Prova avaluadora escrita de continguts teòrico-pràctics Examen de 31 preguntes: unir, omplir frases, tipus test i/o verdader-fals. 35 No
AVC 4. Prova avaluació habilitats: vídeo Elaboració d'un vídeo sobre una pauta de massoteràpia per a un cas clínic. 35 No

Qualificació

L'avaluació continuada consta de 4 avaluacions:

AVC 1. Classes pràctiques: cadascun del criteris d’avaluació s'avaluaran com excel·lent (supera les expectatives) amb 1 punt, notable (compleix les expectatives) amb 0,75, acceptable (compleix parcialment les expectatives) amb 0,5 punts i no acceptable (no compleix les expectatives) 0. En aquest apartat es valora interacció, interès, puntualitat, higiene i responsabilitat.

AVC 2. Prova d'avaluació parcial teòrica. Examen de 15 preguntes (tipus test, resposta oberta, verdader i fals).

AVC 3. Prova avaluadora de continguts teòric-pràctics: Examen de 31 preguntes (tipus test, resposta oberta, verdader i fals).

AVC 4. Prova d'avaluació habilitats-vídeo: per aquesta prova s'elaborarà una pel·lícula a partir d'un cas clínic que s’entregarà via moodle a partir d'un enllaç webtransfer tal com està indicat en el ppt que es troba en el moodle de l'assignatura. La puntuació de cada criteri avaluador és: presentació del vídeo, filmació, posició del fisioterapeuta i pacient, selecció de les maniobres més adients i habilitat de les maniobres.


Per poder fer la avaluació continuada és obligatori el 80% d'assistència a classe.

Observació: està prohibit l'ús del mòbil. El seu ús o consulta suposa la penalització de mig de la nota final. Aquesta penalització es repetirà cada cop que l'alumne faci ús. p.e. si un alumne utilitza el mòbil durant la classe dos dies a la nota es restarà 1 punts.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es consideren no presentat (NP) aquells alumnes que no es presentin a cap Activitat d'Avaluació Continuada (AVC)

Els alumnes que no vinguin amb talla/tovallola no podran assistir a classe considerant-se falta d'assistència. Estarà prohibit compartir al talla o tovallola.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general,l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

En cas d'acollir-se a avaluació única l'avaluació serà:

A partir d’un cas clínic s' haurà de realitzar un vídeo per demostrar les habilitats i respondre a un examen escrit. Aquest constarà de 50 preguntes que poden ser tipus test, verdader o fals, preguntes obertes, marcar i/o dibuixar sobre imatges. Les respostes errònies no descompataran però el 5 estarà en 34 respostes correctes.
Cada part valdrà el 50% de la nota i per fer mitja com a mínim cada part ha de valdra un 4.

Requisits mínims per aprovar:
AVC 2. Prova d'avaluació parcial teòrica. L'aprovat està en 10 respostes correctes. Les respostes incorrectes NO descompten.

AVC 3. L'aprovat està en 21 respostes correctes però les incorrectes NO descompten.

AVC 4. Prova d'avaluació habilitats-vídeo: és suspens automàtic, amb una nota de 0, si es fa l'examen amb joies, pírcing, gomes, cordonets o bé, no es treuen del pacient, així com portar les ungles pintades. La nota final del vídeo és sobre 10 i l'aprovat està en un 5.
IMPORTANT la prova vídeo no s'haurà superat i constarà com un 0 en els següents casos:
- La no entrega de la pel·lícula en el suport indicat en el dia i l'hora establerta.
- Filmació que es quedi penjada, pixelada, i qualsevol altra situació que no permeti la correcta visualització.
- La no incrustació del consentiment informat, correctament complimentat, en el video.
- Gravació, entregada el dia i hora establerta, en què no es vegi la cara de l'alumne en un 80% del temps.
- Penjar l'enllaç del video en el grup erroni. VIGILAR i LLEGIR BÉ

La no presentació en alguna d'aquestes proves constarà com un 0 per fer la mitja.

La NOTA FINAL seguint l'avaluació continuada és la SUMA dels percentatges sense mínim en les diferents proves per promitjà. Els alumnes amb menys de 5 de mitja de totes les activitats hauran d'anar a suficiència. En cas d'haver suspès:
1. La prova AVC 3 i 4 s'haurà de presentar ambdues proves en la suficiència.
2. Prova AVC 3 només haurà de fer l'examen escrit amb les mateixes característiques que en l'avaluació continuada.
3. Prova AVC 4 només haurà de tornar a presentar el vídeo sobre el mateix cas clínic avaluat en l'avaluació continuada.
Qui hagi d'optar per a la prova de suficiència, en cas d'aprovar la nota serà de 5 i no es farà mitja amb la resta de notes.

Per poder fer la avaluació continuada és obligatori el 80% d'assistència a classe.

Observació: està prohibit l'ús del mòbil. El seu ús o consulta suposa la penalització de mig de la nota final. Aquesta penalització es repetirà cada cop que l'alumne faci ús. p.e. si un alumne utilitza el mòbil durant la classe dos dies a la nota es restarà 1 punts.


Tutoria

Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades.

Escenari II i III: les tutories es realitzaran parcialment a les aules habilitades o via telemàtica.

Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Escenari I. Presencial: La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari II i III: La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencial o virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament: La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions


El 80% de l'assitència a classes pràctiques és obligatòria.

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1 Conèixer els canvis fisiològics i estructurals que es puguin produir com a conseqüència de l'aplicació del massatge.
OA 2 Descobrir els processos que es produeixen en el cos de l'usuari amb l'aplicació de la teràpia.
OA 3 Identificar la ubicació de la pacient/usuari a través d'un diagnòstic de l'atenció de fisioteràpia, planificació d'intervencions i valoracions de la seva eficàcia en un entorn de treball cooperatiu amb altres professionals de les Ciències de la salut.
OA 4 Conèixer i aplicar les directrius de la bona pràctica clínica.
OA 5 Dominar l'aplicació pràctica de les maniobres que bàsiques del massatge.
OA 6 Saber executar diferentes tècniques de massatge.

Assignatures recomanades

 • ANATOMIA
 • FISIOLOGIA

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial: l'exposició teòrica-pràctica dels continguts i l’anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.

Escenari IV. Confinament: l'exposició teòrica-pràctica dels continguts i l'anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.”

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial: l'avaluació d'adquisició d'habilitats (AVC 1) es farà en l'aula i les proves escrites (AVC 2 i AVC 3) es farà en l'aula.

Escenari IV. Confinament: l'avaluació d'habilitats (AVC 1) es farà mitjançant vídeos i les proves escrites (AVC 2 i AVC 3) de forma telemàtica. Les proves escrites tindran les mateixes característiques que per l’escenari 1.

L'entrega del vídeo (AVC 4) serà igual pels quatre escenaris.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.