Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Fonaments de fisioteràpia, cinesioteràpia, massoteràpia, electroteràpia, vibroteràpia, termoteràpia i crioteràpia, fototeràpia, hidroteràpia: valoracions, test i comprovacions funcionals en els seus fonaments, modalitats i tècniques. Tècniques i mètodes específics d'actuacions fisioteràpiques i la seva aplicació a les diferents patologies i per a la conservació de la salut
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALBERT RODRIGUEZ RODRIGUEZ  / JUAN SERRANO FERRER  / CRISTINA TORRES PASCUAL
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (36%), Anglès (3%), Francès (1%)

Competències

 • T6. Prendre decisions.
 • T15. Tenir motivació per la qualitat.
 • 2. Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.
 • 3. Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapéutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita, a aplicar a la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la prom
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.

Continguts

1. BLOC: BASES GENERALS: 1.1.Concepte de massoteràpia. 1.2. Desenvolupament històric. 1.3. Bases fisiològiques del massatge i els seus mecanismes d’acció. 1.4. Efectes. 1.5. Indicacions i contraindicacions generals del massatge. 1.6. Elements bàsics del tractament per massoteràpia. 1.7. Classificació de les tècniques. 1.7.1. Instrumentals. 1.7.2. Manuals

2. BLOC: MANIOBRES BÀSIQUES. 2.1.Fregaments. 2.2.Pressions. 2.3.Amassaments. 2.4.Friccions. 2.5.Percussions. 2.6. Vibracions.

3. BLOC: TÈCNIQUES ESPECIALS. 3.1. Drenatge limfàtic manual. 3.2. Massatge transvers profund de Cyriax.

4. 4. BLOC: CAMPS ESPECÍFICS D'ACTUACIÓ. 4.1. Massatge en el nen. 4.2. Massatge en geriatria. 4.3. Massatge esportiu.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1 11 12
Cerca d'informació 0 5 5
Classes expositives 10 25 35
Classes pràctiques 42 50 92
Lectura / comentari de textos 0 3 3
Prova d'avaluació 2 0 2
Resolució d'exercicis 1 0 1
Total 56 94 150

Bibliografia

 • Fritz S. (2005). Fundamentos del masaje terapéutico. Elsevier.
 • Torres Lacomba M, Salvat Salvat I. (2006). Guía de masoterapia para fisioterapeutes. Ed. Médica Panamerica.
 • Clay J H, Pounds DM. (2008). Masaje terapéutico básico. Integración de anatomía y tratamiento. Editorial Lippincott Williams & Wilkins.
 • Fernandez F. (2008). Masoterapia profunda. Manual de terapia neuromuscular. Elsevier.
 • Léboyer F. (2008). Shantala: masaje de los niños. Libreria Universitaria.
 • Johnson J. (2011). Masaje profundo para la liberación de tejidos blandos. Ed. Médica Panamerica..
 • Wittlinger H, Wittlinger D, Wittlinger A, Wittlinger M. (2012). Drenaje Manual según el Método del Dr. Vodder. Ed. Médica Panamerica..
 • Chaitow L, Fritz S. (2013). Guía de masaje terapéutico para el manejo del dolor. Elsevier.
 • Fritz S (2014). Mosby's Fundamentals of Therapeutic Massage. Elsevier.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques En cada classe pràctica s'avaluarà l'actitud en l'aula. 10
Prova d'avaluació continuada-pràctica Identificació i execució la millor praxis a partir d'un cas clínic. 20
Prova avaluadora escrita de continguts teòrico-pràctics Examen de 31 preguntes: unir, omplir frases, tipus test i/o verdader-fals. 25
Prova avaluació habilitats: vídeo Elaboració d'un vídeo sobre una pauta de massoteràpia per a un cas clínic. 30
Prova avaluació parcial teòrica Examen de 15 preguntes que poden ser de unir, omplir frases, tipus test i/o verdader-fals. 15

Qualificació

Proves d'avaluació NO RECUPERABLES:

1. Classes pràctiques: cadascun del criteris d’avaluació s'avaluaran com excel·lent (supera les expectatives) amb 1 punt, notable (compleix les expectatives) amb 0,75, acceptable (compleix parcialment les expectatives) amb 0,5 punts i no acceptable (no compleix les expectatives) 0. En aquest apartat es valora interacció, interès, puntualitat, higiene i responsabilitat.

2. Prova d'avaluació continuada-pràctica es portarà a terme el dia indicat durant la mateixa classe. S'avaluarà la posició del pacient, del fisio, la selecció de maniobres i les habilitats manuals. És suspens automàtic, amb una nota de 0, si es fa l'examen amb joies, pírcing, gomes, cordonets o bé, no es treuen del pacient, així com portar les ungles pintades. L'aprovat de la prova està en un 5.

3. Prova d'avaluació parcial teòrica: l'aprovat està en 10 respostes correctes. Les respostes les incorrectes NO descompten.

La no presentació en alguna d'aquestes proves constarà com un 0 per fer la mitja.

Proves avaluadores RECUPERABLES i OBLIGATÒRIES per fer mitja:

1. Prova avaluadora de continguts teòric-pràctics: l'aprovat està en 21 respostes correctes però les incorrectes NO descompten.
Un no presentat (NP) d'aquesta prova suposa obligatòriament anar a suficiència.

2. Prova d'avaluació habilitats-vídeo: per aquesta prova s'elaborarà una pel·lícula a partir d'un cas clínic que s’entregarà via moodle a partir d'un enllaç webtransfer tal com està indicat en el ppt que es troba en el moodle de l'assignatura. La puntuació de cada criteri avaluador és: presentació del vídeo, filmació, posició del fisioterapeuta i pacient, selecció de les maniobres més adients i habilitat de les maniobres. És suspens automàtic, amb una nota de 0, si es fa l'examen amb joies, pírcing, gomes, cordonets o bé, no es treuen del pacient, així com portar les ungles pintades. La nota final del vídeo és sobre 10 i l'aprovat està en un 5.
IMPORTANT la prova vídeo no s'ha superat i s'ha d'anar a SUFICIÈNCIA en els següents casos:
- La no entrega de la pel·lícula en el suport indicat en el dia i l'hora establerta.
- Filmació que es quedi penjada, pixelada, i qualsevol altra situació que no permeti la correcta visualització.
- La no incrustació del consentiment informat, correctament complimentat, en el video.
- Gravació, entregada el dia i hora establerta, en què no es vegi la cara de l'alumne en un 80% del temps.
- Penjar l'enllaç del video en el grup erroni. VIGILAR i LLEGIR BÉ


La NOTA FINAL és la SUMA dels percentatges sense mínim en les diferents proves per promitjà.

Els alumnes amb un 4,99 de mitja de totes les notes o menys hauran d'anar a suficiència de les parts suspeses recuperables. Qui hagi d'optar per la prova de suficiència, en cas d'aprovar la nota serà de 5 i no es farà mitja amb la resta de notes.

Observació: està prohibit l'ús del mòbil. El seu ús o consulta suposa la penalització d'un punt de la nota d'avaluació de la classe pràctica. Aquesta penalització es repetirà cada cop que l'alumne faci ús. p.e. si un alumne utilitza el mòbil durant la classe dos dies a la nota es restarà 2 punts.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No assitir al 80% de les classes es considera un no presentat, quedant l'assignatura suspesa i sense recuperació.

No s'acceptaran com a justificants per falta d'assitència documents escrits i/o firmats pel propi alumne.

Els alumnes que no vinguin amb talla/tovallola no podran assistir a classe considerant-se falta d'assistència.

Observacions


El 80% de l'assitència a classes pràctiques és obligatòria.

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1 Conèixer els canvis fisiològics i estructurals que es puguin produir com a conseqüència de l'aplicació del massatge.
OA 2 Descobrir els processos que es produeixen en el cos de l'usuari amb l'aplicació de la teràpia.
OA 3 Identificar la ubicació de la pacient/usuari a través d'un diagnòstic de l'atenció de fisioteràpia, planificació d'intervencions i valoracions de la seva eficàcia en un entorn de treball cooperatiu amb altres professionals de les Ciències de la salut.
OA 4 Conèixer i aplicar les directrius de la bona pràctica clínica.
OA 5 Dominar l'aplicació pràctica de les maniobres que bàsiques del massatge.
OA 6 Saber executar diferentes tècniques de massatge.

Assignatures recomanades

 • ANATOMIA
 • FISIOLOGIA