Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
El principal objectiu de l'assignatura és que l'alumne conegui els conceptes i les modernes metodologies per a la gestió dels recursos humans de les empreses i entitats del segle XXI. Amb aquesta finalitat, s'explicaran les principals tècniques de gestió d'equips humans, posant una especial èmfasi en tots aquells aspectes relacionats amb el descobriment de les pròpies capacitats de gestió de grups, així com en l'aplicació de les tècniques i mètodes citats a l'àmbit turístic.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP MARIA CALAFELL MARTINEZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics
 • 25. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions

Continguts

1. Concepte i evolució de la gestió dels Recursos Humans. Poder i lideratge.

2. La gestió dels Recursos Humans i la direcció de personal. Premisses a la gestió eficaç. Les xarxes relacionals en l'empresa.

3. La gestió de recursos i la Intel·ligència Emocional.

4. Els estils de direcció.

5. El procés de reclutament, la selecció de personal i la integració en l'empresa.

6. La motivació del personal.

7. Les polítiques de potenciació del rendiment. Els mètodes d'avaluació del rendiment. La democratització del temps en el sector turístic.

8. Les polítiques de retribució.

9. La gestió dels recursos humans i el treball en equip.

10. Els processos de la comunicació en l'empresa. Comunicació interna i comunicació externa.

11. El coneixement i el desenvolupament de les pròpies capacitats de gestió.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 6 16
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 4 4 8
Cerca d'informació 7 7 14
Classes expositives 4 2 6
Classes pràctiques 18 4 22
Debat 8 6 14
Elaboració de treballs 3 5 8
Simulacions 3 1 4
Visionat/audició de documents 4 4 8
Total 61 39 100

Bibliografia

 • ARAGÓN, Antonio y otros. (2005). La gestión estratégica de los Recursos Humanos. Madrid: Pearson Prentice .
 • BORRELL, Francesc (2001). Comunicar bien para dirigir mejor. Barcelona: Ediciones Gestión 2000 .
 • BOYETT, Joseph (2009). Lo mejor de los gurús. Barcelona: Gestión 2000 .
 • DOLAN, S. y otros (2003). La gestión de los recursos humanos. Madrid: Mc Graw-Hill.
 • GASALLA, José Mª (2000). La nueva dirección de personas.. Madrid: Pirámide.
 • GOLEMAN, Daniel (2005). La práctica de la inteligencia emocional (Tercera). Barcelona: Kairós.
 • GÓMEZ GARCÍA, Roberto (2008). Contratación laboral 2008. Madrid: Fundación Confemetal.
 • HUNT, John (2007). Dirección de personal en la empresa. Barcelona: McGraw-Hill.
 • LÓPEZ-CÓZAR, Cristina y RUIZ, Moisés (2009). Negociación inteligente. Madrid: Publicaciones Delta.
 • MARISTANY, Jaime (2000). Administración de Recursos Humanos. Buenos Aires: Prentice Hall.
 • MONTANER, Ramón y asociados (2008). Manual del directivo eficaz. Barcelona: Gestión 2000.
 • PÉREZ GOROSTEGUI, E (2006). Economía de la empresa. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.
 • PARDO, Manuela y LUNA, Roberto (2006). Recursos Humanos para turism. Madrid: Pearson Prentice Hall.
 • PUCHOL, Luis (2005). Nuevos casos en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Madrid: Díaz de Santos.
 • RICART, GALLO, FRAGUAS (2007). Diseño de Organizaciones . Barcelona: Folio Colección IESE.
 • ROBINS, Stephen P (2007). Supervisión. México: Pearson.
 • SERRAT JULIA, J. (1996). La Gestión de Personal en la Empresa Turística.. Centro de Estudios Ramón Areces.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Llegir i analitzar textos sobre el concepte i l'evolució de la gestió dels recursos humans (grh). Avaluació dels coneixements i realització d'una pràctica 10
Conèixer les premisses per ser un gestor eficaç dels recursos humans, així com les xarxes de relació dels professionals a l'empresa. Demostrar el coneixement dels continguts i realitzar la pràctica de forma individual. 10
Aplicar les tècniques de la Intel·ligència Emocional al descobriment dels propis recursos de grh. Demostrar el coneixement dels continguts i realitzar una pràctica de forma individual i una altra en grup. 10
Conèixer els estils de grh, els actuals, els seus antecedents i les principals tendències de futur, en especial en el sector turístic. Recerca en grup per part dels alumnes, amb exposició posterior davant de la classe. 15
Conèixer les tècniques modernes de motivació del personal, en especial en l'àmbit turístic i hoteler. Coneixement dels continguts, propostes individuals i debat final 15
Conèixer les estratègies de potenciació del rendiment propi, les polítiques de potenciació del rendiment dels professionals i el fet diferencial del sector turístic a partir del concepte de democratització del temps. Estudi i exposició d'anàlisi de casos en grup. 10
Analitzar les polítiques de retribució, intentant aportar alternatives imaginatives d'aplicació en temps de crisi. Simulació de situacions basada en casos reals. 10
Conèixer l'aplicació d'estratègies com la Intel·ligència Emocional, la PNL i el coaching al millor funcionament dels equips. Realització de pràctiques individuals i dinàmiques en grup. 10
Conèixer els sistemes actuals de comunicació de l'empresa, tant a nivell intern com extern, fent un especial èmfasi en l'aplicació de les noves tecnologies i dels "sistemes 2.0". Només s'avaluarà el coneixement de les estratègies vinculades a la gestió de la informació. 10

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA

1. Es realitzarà una prova de coneixement dels continguts teòrics que s'han exposat durant el curs. El resultat d'aquesta prova equivaldrà al 40% de la nota final.

2. Es valorarà el desenvolupament de les pràctiques individuals realitzades dintre i fora de l'aula. El resultat d'aquesta part pràctica individual equivaldrà al 30% de la nota final.

2. Es valorarà el desenvolupament de les pràctiques individuals realitzades dintre i fora de l'aula. El resultat d'aquesta part pràctica individual equivaldrà al 30% de la nota final.

2. Es valorarà el desenvolupament de les pràctiques individuals realitzades dintre i fora de l'aula. El resultat d'aquesta part pràctica individual equivaldrà al 30% de la nota final.

3. Es valorarà la realització i, quan s'escaigui, l'exposició de les dinàmiques en grup. El resultat d'aquesta part pràctica grupal equivaldrà al 30% de la nota final.

EXAMEN FINAL

Aquells alumnes que no segueixin el sistema de l'avaluació contínua podran realitzar una prova escrita que constarà de dues parts:

1. Preguntes dels continguts de l'assignatura (60% de la nota).

2. Preguntes de temes a desenvolupar vinculades a les lectures indicades pel professor durant el curs (40% de la nota).Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera "no presentat" del sistema d'avaluació contínua a l'alumne que no realitzi la prova escrita i/o no hagi fet un mínim del 70% de les pràctiques individuals i de les dinàmiques en grup.

Es considera "no presentat" de l'assignatura a l'alumne que no hagi seguit el sistema d'avaluació contínua, ni es presenti i/o no lliuri l'examen final.