Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L’assignatura Dimensió sociocultural del turisme vol ser un apropament al turisme en dues vessants. Per una banda familiaritzar a l’estudiant amb els principals conceptes del turisme des de un visió sociològica i cultural. Per una altra banda, es persegueix que l’estudiant assoleixi els coneixements terminològics bàsics per treballar amb elements culturals dins de l’àmbit turístic.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA MATILDE FARRE PERALES
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. SOCIETAT DE L´OCI

          1.1. Temps lliure, oci i turisme

                    1.1.1. Els conceptes de temps lliure i oci

                    1.1.2. El desenvolupament de l´oci a la història

                    1.1.3. L´oci en la societat contemporànea

          1.2. La psicologia del turisme i l´oci

                    1.2.1. Evolució dels estudis del turisme i l´oci

                    1.2.2. La motivació del turista: Per què viatgem?

          1.3. El desenvolupament del Welfare State i la seva relació amb el fenòmen de l´oci i el turisme

          1.4. Nous mercats político socials i anàlisi de la demanda turística cultural

2. SOCIETAT I DESENVOLUPAMENT

          2.1. Models de desenvolupament turístic: del fordisme al postfordisme

          2.2. La transformació de les ciutats

          2.3. La societat rural: el turisme rural.

          2.4. El paper del guia com a mediador entre visitants i residents

          2.5. El paper de la dona en el turisme

3. CULTURA

          3.1. Impactes socioculturals positius del turisme

          3.2. Impactes socioculturals negatius: la comercialització de la cultura

          3.3. La mirada del turista sobre les destinacions: antropologia del turisme

          3.4. Relació residents - visitants: capacitats de càrrega

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 30 10 40
Classes expositives 30 0 30
Debat 5 5 10
Elaboració de treballs 2 20 22
Lectura / comentari de textos 10 5 15
Prova d'avaluació 2 20 22
Resolució d'exercicis 5 6 11
Total 84 66 150

Bibliografia

 • ALVAREZ SOUSA, A. (1994). El ocio turístico en las sociedades avanzadas. Barcelona: Bosch..
 • BARLEY, NIGEL (1983). El antropólogo inocente. Barcelona: Anagrama.
 • BORJA SOLE, LUIS DE (2002). El Consumidor turístico.. Madrid: ESIC.
 • CUENCA, M. (1995). Aproximación al turismo de los estudios de ocio. Bilbao: Universidad de Deusto.
 • McCANNELL, DEAN (2003). El Turista: una nueva teoría de la clase ociosa. Barcelona: Melusina.
 • McCANNELL, DEAN (2007). Lugares de encuentro vacíos. Barcelona: Melusina.
 • MAZÓN, T. (2001). Sociología del Turismo. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.
 • MONTANER, J (1996). ): Psicosociología del turismo. Madrid: Síntesis.
 • ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT) (1998). Introducción al turismo. Madrid: O.M.T. .
 • RUBIO GIL, A (2003). Sociología del turismo. Barcelona: Ariel.
 • RUIZ OLABUÉNAGA, J.I. (1994). "Ocio y estilos de vida". Madrid: FOESA.
 • SAN MARTÍN GARCÍA, J. E. (1997). Psicosociología del ocio y el turismo. Málaga: Aljibe.
 • URRY, JOHN (2004). La mirada del turista. Lima, Perú: Universidad San Martín de Porres.
 • VIDAL , DOLORS et alters (1997). Cultura i turismo. Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona.
 • DEFINITIONS OF LEISURE AND RECREATION. Recuperat , a http://www.csun.edu/~vcrec004/ls251/resources/VealRecDefinitions.pdf
 • HOST PERCEPCTIONS OF SOCIOCULTURAL IMPACTS. Recuperat , a http://www.uvm.edu/tourismresearch/agritourism/publications/england.pdf
 • JUAN TRESERRAS, JORDI (2002). El turismo cultural en países en vías de desarrollo. Recuperat , a www.gestioncultural.org.
 • THE IMPACTS OF TOURISM ON SOCIETY . Recuperat , a http://steconomiceuoradea.ro/anale/volume/2012/n1/072.pdf
 • TOURISM, MODERNISATION, AND DIFFERENCE: A TWENTIETH-CENTURY SPANISH PARADIGM. Recuperat , a https://www.ucm.es/data/cont/docs/297-2013-07-29-3-07.pdf
 • WELFARE STATE: THE CASE OF FINLAND. Recuperat , a https://apebhconference.files.wordpress.com/2009/08/fellman1.pdf
 • WHY DOESNT THE U.S. HAVE A EUROPEAN-STYLE WELFARE STATE?. Recuperat , a http://scholar.harvard.edu/files/glaeser/files/why_doesnt_the_u.s._have_a_europe
 • CALA, BIBIANA (2003). Una mirada antropológica a la institución social del turismo. Revista Pasos (Revista de Turismo y Patrimonio Cultural), Vol. 1(2), 173-180
 • JAFARI, JAFAR (2005). El turismo como disciplina científica. Política y Sociedad, 42(1), 39-56
 • MAIZTEGUI, C. (2002). Matices y relaciones entre educación del ocio y otros conceptos afines. Boletín del Centro de Documentación en Ocio, (23),
 • SALAZAR, NOEL B. (2006). Antropología del turismo en países en desarrollo: análisis crítico de las cultur. Tabula Rasa, (5), 99-128

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització activitats varies: anàlisi de texts, estudi de casos, etc.. Activitats a realizar a classe o a casa, segons indicació de la professora. Els exercicis es faràn en grup o individualment, també segons indicació de la professora i tipus d´activitat a realizar. 20
Elaboració treball en grup sobre els impactes socioculturals. Els grups seren d´un màxim de 4 persones. El treball es valorarà amb una nota del 0 al 10. L´aprovat serà un 5. 30
Examen assignatura a la finalització del semestre Examen de tipus test i de desenvolupament escrit. L´examen es valorarà sobre 10 punts. La part tipus test es valorarà sobre 5 punts i la part de desenvolupar sobre 5 punts. 50

Qualificació

Per superar l´assignatura es necessari aprovar l´examen. Es considera aprovat a partir del 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant que no realitzi l'avaluació contínua ni es presenti a l'examen de recuperació, constarà con a No Presentat.

Observacions

Es important tenir cura dels apunts ja que moltes activitats de classe es realitzaran amb aquests.
També és important mirar sovint la Intranet perquè es penjaran textos, exercis, etc.. allà.
Es recomanable llegir els articles penjats en la bibliografia