Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Introducció al coneixement dels conceptes micro i macro econòmics
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANGEL MARIA MICHELENA UGALDEBERE
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • Adquirir coneixements bàsics i interdisciplinaris en relació amb el turisme i l'hostaleria
 • Desenvolupar l'habilitat per argumentar i expressar-se de manera coherent i intel · ligible per elaborar textos escrits comprensibles i organitzats, així com per exposar resultats oralment i en públic
 • Valorar críticament els procediments utilitzats en l'aprenentatge per obtenir dades rellevants en les diferents àrees d'estudi
 • Identificar i seleccionar documentació jurídica actualitzada mitjançant la utilització de bases de dades jurídiques i compendis legislatius

Continguts

1. Tema 1 CONCEPTOS BÁSICOS 1.- EL CONCEPTO DE ECONOMIA 1.1.- Definición de Economía 1.2.- La Microeconomía y la Macroeconomía 2.- LA ESCASEZ, LAS NECESIDADES, LOS BIENES ECONÓMICOS Y LOS SERVCIOS 2.1.- Tipos de bienes económicos 2.2.- Los servicios 3.- LOS RECURSOS O FACTORES PRODUCTIVOS

2. Tema 2 LOS AGENTES ECONÓMICOS 1..- LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LOS AGENTES ECONÓMICOS 2.- LAS EMPRESAS 2.1.- Clasificación de las Empresas 2.2.- La financiación de la Empresa 2.3.- El descuento comercial 3.- LOS PRÉSTAMOS 3.1.- Sistema francés de amortización de préstamos 4.- LAS FAMILIAS O ECONOMÍAS DOMESTICAS 5.- EL SECTOR PÚBLICO

3. Tema 3 EL SISTEMA ECONÓMICO 1.- CONCEPTO DE SISTEMA ECONÓMICO 2.- LOS SISTEMAS ECONÓMICOS Y EL INTERCAMBIO 2.1.- El trueque 2.2.- El intercambio y el dinero 3.- EL SISTEMA DE ECONOMÍA DE MERCADO 3.1.- El funcionamiento de economía de mercado 3.2.- La demanda 3.3.- La oferta 3.4.- El equilibrio de mercado 3.5.- La asignación de recursos y el sistema de economía de mercado 3.6.- Las fases del proceso de asignación de recursos 3.7.- Las limitaciones del sistema de economía de mercado 4.- EL SISTEMA DE ECONOMÍA CENTRALIZADA

4. Tema 4 LA PRODUCCIÓN Y LOS COSTES DE PRODUCCIÓN 1.- LA EMPRESA, LA PRODUCCIÓN Y LOS BENEFICIOS 2.- LA PRODUCCIÓN Y LOS COSTES 3.- LA CUENTA DE RESULTADOS

5. Tema 5 LA RETRIBUCIÓN DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS 1.- LA EMPRESA Y LOS FACTORES PRODUCTIVOS 2.- LOS SALARIOS 2.1.- La oferta de trabajo 2.2.- La demanda de trabajo 3.- LA RENTA DE LA TIERRA 4.- EL INTERÉS Y EL CAPITAL 4.1.- La diversidad de los tipos de interés 4.2.- La demanda de capital 4.3.- La oferta de capital 4.4.- La determinación del tipo de interés 4.5.- Liquidación de cuentas 4.6.- El valor actual neto (VAN) 4.7.- Equivalencia financiera

6. Tema 6 LOS TIPOS DE MERCADO 1.- LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 2.- LA COMPETENCIA PERFECTA 3.- EL MONOPOLIO 4.- LOS OLIGOPOLIOS

7. Tema 7 LA RENTA NACIONAL 1.- LA MACROENOMÍA Y LA POLÍTICA MACROECONÓMICA 2.- LA CONTABILIDAD NACIONAL 2.1.- La renta nacional 2.2.- Los principales componentes de la renta nacional 2.3.- El Producto Nacional Bruto y el Producto Nacional Neto

8. Tema 8 LA POLITICA FISCAL 1.- LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO Y SUS OBJETIVOS 2.-LA POLITICA FISCAL 2.1.- Los tributos 2.2.- El presupuesto del sector público 2.3.- El déficit y su financiación

9. Tema 9 LA FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA:EL DINERO Y LOS BANCOS 1.- EL PROCESO DE FINANCIACIÓN 1.1.- Los intermediarios financieros 2.1.- Los servicios que ofrecen los intermediarios financieros 2.- EL DINERO 3.- LOS BANCOS Y EL DINERO BANCARIO 3.1.- El dinero bancario 3.2.- Tipos de dépositos 3.3.- La oferta monetaria 3.4.- La creación del dinero bancario

10. Tema 10 EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA BALANZA DE PAGOS 1.- EL COMERCIO INTERNACIONAL 2..- LAS PRINCIPALES MEDIDAS INTERVENCIONISTAS 3.- LA BALANZA DE PAGOS 3.1.-La balanza por cuenta corriente 3.2.-La balanza por cuenta de capital

11. Tema 11 LA INFLACIÓN 1.-LA INFLACIÓN Y SU MEDICIÓN 2.-LAS CAUSA DE LA INFLACIÓN 3.- LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓ

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 4,00 30,00 34,00
Anàlisi / estudi de casos 8,00 12,00 20,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 8,00 12,00 20,00
Prova d'avaluació 4,00 8,00 12,00
Resolució d'exercicis 8,00 12,00 20,00
Sessió expositiva 16,00 28,00 44,00
Total 48,00 102,00 150

Bibliografia

 • Mochón Morcillo, Francisco (1995). Economía básica. McGraw-Hill.
 • Mochón Morcillo, Francisco (1988). Economía: Teoría y Política. Madrid: McGraw-Hill.
 • Mochón Morcillo, Francisco (1992). Ejercicios de Economía básica. Madrid: McGraw-Hill.
 • De Borja Solé, Luis (1983). Fundamentos de la economía de la empresa turística. D.R.L.B. & Asociados.
 • Henderson, James M. (1978). Teoria Microeconómica: una aproximación matemática. Barcelona: Ariel.
 • Martin Newal (2014). The Economics of Business. Pan.
 • Thomas L. Friedman (2015). The World is Flat. Farrar.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Análisis de casos de experiencia hotelera o de restauración Media de 6 casos 10
Cálculos varios Media de 6 casos 10
Asistencia y participación Registro de asistencia y participación 10
2 pruebas escritas Media de las 2 pruebas escritas 60
Ejercicios de aplicación 5 ejercicios 10

Qualificació

Tipología de evaluaciones

El sistema ordinario y de aplicación general es la evaluación continua. Solamente podrán optar por la evaluación global (sin presencialidad obligatoria) los/as estudiantes de recuperación de cursos anteriores y, en casos muy especiales, quien cuente con la autorización explícita del Consejo de Dirección de la escuela.

La evaluación continua implica la presencialidad de las clases y una asistencia mínima del 80%, con independencia de si las faltas de asistencia son justificadas o no. Únicamente las faltas informadas por la dirección académica no entrarán en el cómputo de faltas de asistencia. El/la estudiante que no cumpla el requisito de asistencia pierde los beneficios y las notas parciales de la evaluación continua y debe someterse a una evaluación global, sin otra posibilidad de reevaluación.
El resultado de la evaluación continua se conocerá y se comunicará antes de finalizar el periodo lectivo (17 de enero de 2020), y en todo caso antes de empezar el período de exámenes globales.

Tanto en el sistema de evaluación continua como en la evaluación global existe la posibilidad de una reevaluación en caso de no alcanzarse el aprobado, en las condiciones que se detallan más abajo.


Evaluación continua:
La asistencia al 80% de las clases significa que no se admiten más de 3 faltas de asistencia
(12 h).
El/la estudiante que no cumpla el requisito de asistencia deberá hacer un examen de reevaluación sobre la materia de toda la asignatura.

El 60% de la nota corresponde a la media de 2 pruebas escritas, con el siguiente temario:
1.ª prueba: Temas del 1 al 6
2.ª prueba: Temas del 7 al 11

El/la estudiante que no se presente a las dos pruebas escritas mencionadas deberá hacer un examen de reevaluación sobre el temario correspondiente.


Evaluación global:
Deberán hacer un examen global final de toda la asignatura.


Reevaluación:
Los/as estudiantes que suspendan la evaluación continuada (por falta de asistencia o por no alcanzar el aprobado), tendrán derecho a la evaluación de reevaluación que consistirá en un examen global de toda la asignatura.
En el caso de reevaluación parcial por no haberse presentado a alguna de las dos pruebas escritas de evaluación continua, no habrá otra reevaluación si se suspende la asignatura.

Los/as estudiantes de evaluación global, si la suspenden, tendrán derecho a la evaluación de reevaluación que consistirá en un examen global de toda la asignatura.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Los estudiantes que no se presenten a las pruebas o exámenes del sistema de evaluación que les sea aplicable, ni tampoco al examen de reevaluación, tendrán la calificación de “No presentado”.