Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Es tracta d’una assignatura que introduirà als alumnes en el camp de la integració de mercats contemplant aquesta com un factor estratègic de la direcció d'una empresa. Per tant l'assignatura tindrà una vessant pràctica en aquesta branca d'internacionalització, aspecte fonamental dins de la direcció estratègica. Al llarg del curs s'analitzaràn els efectes de la integració de mercats, principalment des d’una vessant econòmica i/o comercial, tot i que també sota altres perspectives com la de gènere. La integració de mercats és un dels fets més visibles del gran fenomen de la globalització i per tant és interessant i important entendre les circumstàncies que rodegen l’escenari comercial actual, agafant com exemple base el cas de la Unió Europea. L’objectiu del curs es dotar a l’alumne dels instruments necessaris que juntament amb altres assignatures cursades com 'Internacionalització, Globalització i Comerç Internacional' li facin desenvolupar una adequada capacitat d’anàlisi per tal d’ajudar a l’empresa a competir eficientment venen productes i/o serveis en un mercat cada cop més gran, dinàmic i complex.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Felix Barahona Marquez
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • 2G- Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar al progrés i execució de projectes
 • 3G- Saber elaborar i defensar arguments i resoldre problemes dins de l'àrea d'estudi, convertint un problema empíric en un objectiu d'investigació i presentar conclusions
 • 4G- Desenvolupar habilitats per reunir, processar i analitzar informació procedent de diverses fonts per aplicar-les en la presa de decisions
 • 5G- Prendre decisions en l'àmbit professional, aplicant els coneixements i tècniques adquirides al llarg de l'activitat acadèmica
 • 4E- Desenvolupar habilitats de gestió logística per aplicar-les en qualsevol entorn empresarial
 • 5E- Desenvolupar projectes d'empresa que permetin la creació de noves empreses o la millora de processos ja existents, aplicant una visió estratègica amb idees innovadores en el marc de la logística
 • 7E- Planificar, organitzar i controlar les àrees estratègiques de la logística en la gestió integral de la cadena de subministrament

Continguts

1. Tema 1. EL FENOMEN DE LA GLOBALITZACIÓ. Concepte, orígens del fenomen, factors impulsors del fenomen

2. Tema 2. INTEGRACIÓ ECONÒMICA. Concepte, nivells d’integració, raons que justifiquen un procés d’integració, Unió Europea com exemple d’integració

3. Tema 3. UNIÓ EUROPEA I. Orígens, procés de formació de la UE, sistema polític de la UE, institucions de govern, polítiques competència de la UE

4. Tema 4. UNIÓ EUROPEA II. Objectius de la UE (política regional europea, unió econòmica i monetària), Concepte d’Àrea Monetària Òptima, Integració monetària (costos i beneficis)

5. Tema 5. ASPECTES CLAU EN LA INTEGRACIÓ DE MERCATS. Conceptes importants en el comerç internacional, selecció de països destí, tractament fiscal vendes a l'estranger

6. Tema 6. EL ROL DELS ASPECTES CULTURALS EN LA INTEGRACIÓ DE MERCATS. Dimensions culturals, Existeixen barreres culturals en la integració de mercats?

7. Tema 7. LA MARCA EN LA INTEGRACIÓ DE MERCATS. Tipologia de marques, legitimitat i RSC, casos reals.

8. Tema 8. ALTRES ASPECTES IMPORTANTS EN LA INTEGRACIÓ DE MERCATS. Formulació simultània d'estratègies competitives a diversos mercats, anàlisi del caràcter de la demanda

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 30,00 90,00 30,00 150,00
Total 30,00 90,00 30,00 150

Bibliografia

 • BUITRADO, E. y ROMERO, L. (2013). Economía de la Unión Europea. Análisis económico del proceso de integración.... Pirámide. (2013). Pirámide.
 • JORDAN GALDUF, J.M. (2005). Economía de la Unión Europea. Ed. Civitas. (2005). Civitas.
 • MYRO, R. (2000). Economía Europea: Crecimiento, integración y transformaciones sectoriales. Ed. Civitas. (2000). Civitas.
 • NIETO SOLÍS, J.A (2001). La Unión Europea: Una nueva etapa en la integración económica de Europa. Ed. Pirámide. (2001). Pirámide.
 • TUGORES, J. (2006). Economía Internacional. Globalización e integración regional. Ed. McGraw Hill. (2006). McGraw Hill.
 • Pàgina oficial de la Unió Europea. Recuperat , a http: //www.europa.eu.int/ . Recuperat , a http: //www.europa.eu.int/
 • Pàgina del Banc Central Europeu. Recuperat , a http: //www.ecb.int. Recuperat , a http: //www.ecb.int
 • Pàgina de la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament. Recuperat , a http: //unctad.org/ . Recuperat , a http: //unctad.org/
 • Pàgina de la OCDE. Recuperat , a http: //www.oecd.org. Recuperat , a http: //www.oecd.org

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Anàlisi/estudi de cas 25% nota 25 No
Elaboració de treballs 45% nota 45 No
Proves d'avaluació 30% nota 30 No

Qualificació

a) Hi ha una cura per la COVID-19 abans de començar el curs i podem fer tot el curs de forma presencial.

Convocatòria Ordinària
Alumnes presencials (avaluació continuada)

Es valorarà el rendiment de l’alumne en els treballs, exercicis i resolució de casos proposats pel professor durant el curs. Totes aquestes activitats seran de caràcter avaluatiu i tindran impacte en la nota final de l’assignatura. La ponderació de les activitats d’avaluació continuada sobre la nota final s’indiquen en la següent taula:

Descripció Activitat % Ponderació nota final Competències relacionades Continguts relacionats
Anàlisi/estudi de casos; exercisis 25 2G, 3G, 4G, 5G, 4E, 5E, 7E Temes 1-8
Elaboració de treballs 45 2G, 3G, 4G, 5G, 4E, 5E, 7E Temes 1-8
Prova d’avaluació 30 2G, 3G, 4E, 5E Temes 1-8

Durant el període docent els alumnes hauran de realitzar diverses entregues de treballs que englobaran tots els temes de l’assignatura. Per tant, durant el curs l’alumne haurà de fer les activitats i/o treballs (anàlisi de casos i exercicis) proposats pel professor per tal d’aprofundir en la matèria tractada des d’una vessant pràctica que realment li aporti les competències plantejades. També l’alumne realitzarà una prova d’avaluació de caire oral referent al contingut dels treballs fet al llarg del curs per tal de ser valorats els coneixements adquirits en l’avaluació continuada. Per tant:

Nota avaluació continuada = (nota mitjana entrega anàlisi de casos * 0,25) + (nota mitjana entrega treballs * 0,45) + (nota de la prova d’avaluació * 0,30)

La nota final de l’assignatura, per tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació continua o per no haver-la seguit, vindrà donada per la realització d’un examen final (amb valor del 100% de la nota).

Alumnes no presencials
Prova final teòrica-pràctica (100% de la nota)

Convocatòria Extraordinària
Els alumnes que no superin la convocatòria ordinària hauran de realitzar una prova teòrica-pràctica on seran objecte d’examen tots els temes de l’assignatura (100% de la nota)

b) Al setembre no hi ha cura i fins que no la tinguem, la docència serà semipresencial.


Convocatòria Ordinària
Alumnes presencials (avaluació continuada)

Es valorarà el rendiment de l’alumne en els treballs, exercicis i resolució de casos proposats pel professor durant el curs. Totes aquestes activitats seran de caràcter avaluatiu i tindran impacte en la nota final de l’assignatura. La ponderació de les activitats d’avaluació continuada sobre la nota final s’indiquen en la següent taula:

Descripció Activitat % Ponderació nota final Competències relacionades Continguts relacionats
Anàlisi/estudi de casos; exercisis 25 2G, 3G, 4G, 5G, 4E, 5E, 7E Temes 1-8
Elaboració de treballs 45 2G, 3G, 4G, 5G, 4E, 5E, 7E Temes 1-8
Prova d’avaluació 30 2G, 3G, 4E, 5E Temes 1-8

Durant el període docent els alumnes hauran de realitzar diverses entregues de treballs que englobaran tots els temes de l’assignatura. Per tant, durant el curs l’alumne haurà de fer les activitats i/o treballs (anàlisi de casos i exercicis) proposats pel professor per tal d’aprofundir en la matèria tractada des d’una vessant pràctica que realment li aporti les competències plantejades. També l’alumne realitzarà una prova d’avaluació de caire oral referent al contingut dels treballs fet al llarg del curs per tal de ser valorats els coneixements adquirits en l’avaluació continuada. Per tant:

Nota avaluació continuada = (nota mitjana entrega anàlisi de casos * 0,25) + (nota mitjana entrega treballs * 0,45) + (nota de la prova d’avaluació * 0,30)

La nota final de l’assignatura, per tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació continua o per no haver-la seguit, vindrà donada per la realització d’un examen final (amb valor del 100% de la nota).

Alumnes no presencials
Prova final teòrica-pràctica (100% de la nota)

Convocatòria Extraordinària
Els alumnes que no superin la convocatòria ordinària hauran de realitzar una prova teòrica-pràctica on seran objecte d’examen tots els temes de l’assignatura (100% de la nota)

c) En qualsevol moment, dins els escenaris a i b, hi ha un rebrot i ens hem de tornar a confinar. En aquest cas la docència passaria a fer-se 100% online, tal i com ho hem fet des del Estat d’Alarma.


Convocatòria Ordinària
Alumnes presencials (avaluació continuada)

Es valorarà el rendiment de l’alumne en els treballs, exercicis i resolució de casos proposats pel professor durant el curs. Totes aquestes activitats seran de caràcter avaluatiu i tindran impacte en la nota final de l’assignatura. La ponderació de les activitats d’avaluació continuada sobre la nota final s’indiquen en la següent taula:

Descripció Activitat % Ponderació nota final Competències relacionades Continguts relacionats
Anàlisi/estudi de casos; exercisis 25 2G, 3G, 4G, 5G, 4E, 5E, 7E Temes 1-8
Elaboració de treballs 45 2G, 3G, 4G, 5G, 4E, 5E, 7E Temes 1-8
Prova d’avaluació 30 2G, 3G, 4E, 5E Temes 1-8

Durant el període docent els alumnes hauran de realitzar diverses entregues de treballs que englobaran tots els temes de l’assignatura. Per tant, durant el curs l’alumne haurà de fer les activitats i/o treballs (anàlisi de casos i exercicis) proposats pel professor per tal d’aprofundir en la matèria tractada des d’una vessant pràctica que realment li aporti les competències plantejades. També l’alumne realitzarà una prova d’avaluació de caire oral referent al contingut dels treballs fet al llarg del curs per tal de ser valorats els coneixements adquirits en l’avaluació continuada. Per tant:

Nota avaluació continuada = (nota mitjana entrega anàlisi de casos * 0,25) + (nota mitjana entrega treballs * 0,45) + (nota de la prova d’avaluació * 0,30)

La nota final de l’assignatura, per tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació continua o per no haver-la seguit, vindrà donada per la realització d’un examen final (amb valor del 100% de la nota).

Alumnes no presencials
Prova final teòrica-pràctica (100% de la nota)

Convocatòria Extraordinària
Els alumnes que no superin la convocatòria ordinària hauran de realitzar una prova teòrica-pràctica on seran objecte d’examen tots els temes de l’assignatura (100% de la nota)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
Prova final teòrica-pràctica (100% de la nota)

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Las tutorías con los alumnos se llevarán a cabo, a petición de estos, mediante el uso de herramientas online: email, Skype, etc, o de manera presencial. Para una mayor organización y mejor servicio para el alumno, será necesario pedir cita previa

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicación e interacción con los alumnos, al margen de la clase (presencialmente dónde siempre se guardará la distancia mínima exigida) se llevará a cabo mediante el uso de herramientas online: email, etc. o de manera presencial

Observacions

Donat el caràcter internacional dels continguts de la matèria a tractar, una part important dels documents, dades i/o materials per seguir l’avaluació continuada es trobaran en anglès, per tant es recomana tenir una bona compressió d’aquest idioma, almenys de manera escrita.

Les activitats d’avaluació continuada i continguts bàsics de l’assignatura, així com totes les informacions necessàries pel seguiment adequat del curs seran publicades en el moodle. Per tant es recomana una revisió setmanal del campus virtual de l’Escola per part de l’estudiant.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
a) Hi ha una cura per la COVID-19 abans de començar el curs i podem fer tot el curs de forma presencial.

Las actividades previstas se realizaran de manera presencial.


b) Al setembre no hi ha cura i fins que no la tinguem, la docència serà semipresencial.

Se mantienen las actividades previstas pero combinando el modo presencial con el online, utilizando GoToMeeting para clases en streaming, apoyo al estudiante en las actividades de evaluación continua y moodle para el resto de acciones docentes).


c) En qualsevol moment, dins els escenaris a i b, hi ha un rebrot i ens hem de tornar a confinar. En aquest cas la docència passaria a fer-se 100% online, tal i com ho hem fet des del Estat d’Alarma.

Se mantienen las actividades previstas, pero realizadas de modo online, utilizando GoToMeeting para las clases en streaming, apoyo al estudiante en las actividades de evaluación continua y moodle para el resto de acciones docentes).

Modificació de l'avaluació:
a) Hi ha una cura per la COVID-19 abans de començar el curs i podem fer tot el curs de forma presencial.

Convocatòria Ordinària
Alumnes presencials (avaluació continuada)

Es valorarà el rendiment de l’alumne en els treballs, exercicis i resolució de casos proposats pel professor durant el curs. Totes aquestes activitats seran de caràcter avaluatiu i tindran impacte en la nota final de l’assignatura. La ponderació de les activitats d’avaluació continuada sobre la nota final s’indiquen en la següent taula:

Descripció Activitat % Ponderació nota final Competències relacionades Continguts relacionats
Anàlisi/estudi de casos; exercisis 25 2G, 3G, 4G, 5G, 4E, 5E, 7E Temes 1-8
Elaboració de treballs 45 2G, 3G, 4G, 5G, 4E, 5E, 7E Temes 1-8
Prova d’avaluació 30 2G, 3G, 4E, 5E Temes 1-8

Durant el període docent els alumnes hauran de realitzar diverses entregues de treballs que englobaran tots els temes de l’assignatura. Per tant, durant el curs l’alumne haurà de fer les activitats i/o treballs (anàlisi de casos i exercicis) proposats pel professor per tal d’aprofundir en la matèria tractada des d’una vessant pràctica que realment li aporti les competències plantejades. També l’alumne realitzarà una prova d’avaluació de caire oral referent al contingut dels treballs fet al llarg del curs per tal de ser valorats els coneixements adquirits en l’avaluació continuada. Per tant:

Nota avaluació continuada = (nota mitjana entrega anàlisi de casos * 0,25) + (nota mitjana entrega treballs * 0,45) + (nota de la prova d’avaluació * 0,30)

La nota final de l’assignatura, per tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació continua o per no haver-la seguit, vindrà donada per la realització d’un examen final (amb valor del 100% de la nota).

Alumnes no presencials
Prova final teòrica-pràctica (100% de la nota)

Convocatòria Extraordinària
Els alumnes que no superin la convocatòria ordinària hauran de realitzar una prova teòrica-pràctica on seran objecte d’examen tots els temes de l’assignatura (100% de la nota)


b) Al setembre no hi ha cura i fins que no la tinguem, la docència serà semipresencial.


Convocatòria Ordinària
Alumnes presencials (avaluació continuada)

Es valorarà el rendiment de l’alumne en els treballs, exercicis i resolució de casos proposats pel professor durant el curs. Totes aquestes activitats seran de caràcter avaluatiu i tindran impacte en la nota final de l’assignatura. La ponderació de les activitats d’avaluació continuada sobre la nota final s’indiquen en la següent taula:

Descripció Activitat % Ponderació nota final Competències relacionades Continguts relacionats
Anàlisi/estudi de casos; exercisis 25 2G, 3G, 4G, 5G, 4E, 5E, 7E Temes 1-8
Elaboració de treballs 45 25 2G, 3G, 4G, 5G, 4E, 5E, 7E Temes 1-8
Prova d’avaluació 30 2G, 3G, 4E, 5E Temes 1-8

Durant el període docent els alumnes hauran de realitzar diverses entregues de treballs que englobaran tots els temes de l’assignatura. Per tant, durant el curs l’alumne haurà de fer les activitats i/o treballs (anàlisi de casos i exercicis) proposats pel professor per tal d’aprofundir en la matèria tractada des d’una vessant pràctica que realment li aporti les competències plantejades. També l’alumne realitzarà una prova d’avaluació de caire oral referent al contingut dels treballs fet al llarg del curs per tal de ser valorats els coneixements adquirits en l’avaluació continuada. Per tant:

Nota avaluació continuada = (nota mitjana entrega anàlisi de casos * 0,25) + (nota mitjana entrega treballs * 0,45) + (nota de la prova d’avaluació * 0,30)

La nota final de l’assignatura, per tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació continua o per no haver-la seguit, vindrà donada per la realització d’un examen final (amb valor del 100% de la nota).

Alumnes no presencials
Prova final teòrica-pràctica (100% de la nota)

Convocatòria Extraordinària
Els alumnes que no superin la convocatòria ordinària hauran de realitzar una prova teòrica-pràctica on seran objecte d’examen tots els temes de l’assignatura (100% de la nota)

c) En qualsevol moment, dins els escenaris a i b, hi ha un rebrot i ens hem de tornar a confinar. En aquest cas la docència passaria a fer-se 100% online, tal i com ho hem fet des del Estat d’Alarma.


Convocatòria Ordinària
Alumnes presencials (avaluació continuada)

Es valorarà el rendiment de l’alumne en els treballs, exercicis i resolució de casos proposats pel professor durant el curs. Totes aquestes activitats seran de caràcter avaluatiu i tindran impacte en la nota final de l’assignatura. La ponderació de les activitats d’avaluació continuada sobre la nota final s’indiquen en la següent taula:

Descripció Activitat % Ponderació nota final Competències relacionades Continguts relacionats
Anàlisi/estudi de casos; exercisis 25 2G, 3G, 4G, 5G, 4E, 5E, 7E Temes 1-8
Elaboració de treballs 45 2G, 3G, 4G, 5G, 4E, 5E, 7E Temes 1-8
Prova d’avaluació 30 2G, 3G, 4E, 5E Temes 1-8

Durant el període docent els alumnes hauran de realitzar diverses entregues de treballs que englobaran tots els temes de l’assignatura. Per tant, durant el curs l’alumne haurà de fer les activitats i/o treballs (anàlisi de casos i exercicis) proposats pel professor per tal d’aprofundir en la matèria tractada des d’una vessant pràctica que realment li aporti les competències plantejades. També l’alumne realitzarà una prova d’avaluació de caire oral referent al contingut dels treballs fet al llarg del curs per tal de ser valorats els coneixements adquirits en l’avaluació continuada. Per tant:

Nota avaluació continuada = (nota mitjana entrega anàlisi de casos * 0,25) + (nota mitjana entrega treballs * 0,45) + (nota de la prova d’avaluació * 0,30)

La nota final de l’assignatura, per tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació continua o per no haver-la seguit, vindrà donada per la realització d’un examen final (amb valor del 100% de la nota).

Alumnes no presencials
Prova final teòrica-pràctica (100% de la nota)

Convocatòria Extraordinària
Els alumnes que no superin la convocatòria ordinària hauran de realitzar una prova teòrica-pràctica on seran objecte d’examen tots els temes de l’assignatura (100% de la nota)

Tutoria i comunicació:
Las tutorías con los alumnos se llevarán a cabo, a petición de estos, mediante el uso de herramientas online: email, Skype, etc. Para una mayor organización y mejor servicio para el alumno, será necesario pedir cita previa
La comunicación e interacción con los alumnos, al margen de la clase (presencialmente dónde siempre se guardará la distancia mínima exigida) se llevará a cabo mediante el uso de herramientas online: email, Skype, etc.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.