Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Perfeccionament i intensificació de l’alemany per un adequat desenvolupament professional, augmentant el grau de coneixement respecte al nivell d’entrada a l’assignatura donant una especial aplicació al vocabulari i a situacions d’àmbit logístic. Amb l’assignatura d’alemany III es pretén que l’estudiant continuï l’adquisició de les competències iniciades a les assignatures d’alemany I i II i consolidant les estructures de les situacions bàsiques en l’àmbit de la logística, tant a nivell oral com escrit. Es tractaran temes rellevants per l’estudiant dins el sector logístic i empresarial amb l’objectiu d’adquirir una sèrie de competències en una formació coherent i fonamentada mitjançant exercicis escrits, comprensió lectora i auditiva com pràctica oral per així poder obtenir l’habilitat en les relacions personals en qualsevol context i situació. També es continuarà treballant amb els aspectes socioculturals, tractrant també la perspectiva de gènere. L’assignatura d’alemany III ha de permetre a l’estudiant adquirir el nivell B1.1del Marc europeu comú de referència per a les llengües(MCERL adaptat a les necessitats de l’entorn professional de la logística
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Anna Maria Buj Casanova
Idioma de les classes:
Català (15%), Castellà (10%), Alemany (75%)

Competències

  • 1G- Ser hàbil en la comunicació, tant per escrit com verbalment, en l'idioma propi i en altres llengües estrangeres
  • 3G- Saber elaborar i defensar arguments i resoldre problemes dins de l'àrea d'estudi, convertint un problema empíric en un objectiu d'investigació i presentar conclusions

Continguts

1. Kapitel 1: Eine Geschätsreise Themenbereiche: Die Vorbereitung einer Geschäftsreise * Hotelsuche und Reservierung * Eine Reise präsentieren. Sprachliche Handlungen: Eine Geschäftsreise vorbereiten * Hotels beschreiben * Eine Hotelreservierung vornehmen * Sich beschweren * Grammatikthemen: dass-Sätze * Das Präpositionalobjekt * Das Präpostionaladverb (Pronominaladverb) * Infinitvsätze * Deklination der Adjektive nach Nullartikel.

2. Kapitel 2: Der Kaufauftrag Themenbereiche: Handeln und verhandeln * Produktpräsentation * Preisstellung und Lieferbedingungen * Lieferbedingungen deutscher Unternehmen Sprachliche Handlungen: Ein neues Produkt vorstellen * Verkaufsverhandlungen hören und führen * Über Lieferbedingungen / Zahlungsbedingungen sprechen * Fragen mit Interrogativpronomen bilden * Über Verantstaltungen sprechen Grammatikthemen: Interrogativpronomen: lokal und temporal * Interrogativpronomen mit Präposition * Präpostionsadverb (Pronominaladverb) * Interrogativpronomen: welcher/welche/welches * Nebensätze_ Konditonalsätze * Bildung der Komparativ- und Superlativ * Die Steigerung des Adjektivs (Komparation): Komparativ und Superlativ * Der Vergleich

3. Kapitel 3. Das Bankwesen Themenbereiche: Frankfurt und die deutschen Banken * Zahlungsweisen im Außenhandel * Zahlungsbedingungen * Zahlungsschwierigkeiten Sprachliche Handlungen: Dialoge in einer Bank verstehen und führen * Wichtige Formulare kennenlernen * Über Zahlungsbedingungen sprechen * Grafiken beschreiben * Üben Mahnungen sprechen * Tipps zur Verbesserung der Zahlungsmoral formulieren * Über die Börse sprechen * Grammatikthemen: Kausalsätze * Die Modalverben müssen/nicht müssen - dürfen/nicht dürfen - nicht brauchen zu * Die verschiedene Bedeutungen von lassen * Funktionsverbgefüge

4. Kapitel 4 Wirtschaftsregionen Wirtschaftsregionen in Deutschland * ,,Made in Germany": Die Geschichte der Hannover-Messe * Der Maschinenbau in Deutschland * Unternehmensformen Sprachliche Handlungen: Wichtige Industriezweige kennenlernen * Eine Produktanfrage erstellen * Eine Rangfolge beschreiben * Unternehmensformen in Deutschland kennenlernen * Über zeitgeschichtliche Ereignisse sprechen * Begriffe erklären Grammatikthemen: Verbformen im Präteritum * Der Gebrauch des Präteritums * Der Relativsatz * Das Relativpronomen

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 2,50 0 2,50
Exposició dels estudiants 0,50 1,50 0 2,00
Lectura / comentari de textos 1,00 0 0 1,00
Prova d'avaluació 8,00 12,00 0 20,00
Resolució d'exercicis 15,50 4,00 0 19,50
Sessió expositiva 10,00 0 0 10,00
Sessió participativa 12,00 4,00 0 16,00
Simulacions 1,00 2,00 0 3,00
Visionat/audició de documents 1,00 0 0 1,00
Total 49,00 26,00 0 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
1.Oral a) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faràn preguntes espontanies sobre el tema tractat.
5 No
1.Parcial Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats (es penalitzaran les estructures de nivells superiors, produÏdes per l' ús abusiu del traductor) , així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.
10 No
2.Oral a) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faràn preguntes espontanies sobre el tema tractat.
5 No
1.Leseverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5 No
1. Hörverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5 No
2.Parcial Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats (es penalitzaran les estructures de nivells superiors, produÏdes per l' ús abusiu del traductor) , així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.
10 No
2. Leseverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5 No
2. Hörverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5 No
3. Oral a) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faràn preguntes espontanies sobre el tema tractat.
5 No
3. Parcial Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats (es penalitzaran les estructures de nivells superiors, produÏdes per l' ús abusiu del traductor) , així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.
10 No
3.Leseverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5 No
3. Hörverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5 No
4. Oral a) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faràn preguntes espontanies sobre el tema tractat.
5 No
4.Parcial Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats (es penalitzaran les estructures de nivells superiors, produÏdes per l' ús abusiu del traductor) , així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.
10 No
5. Oral a) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faràn preguntes espontanies sobre el tema tractat.
5 No
4. Leseverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5 No
4.Hörverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5 No
6.Oral a) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faràn preguntes espontanies sobre el tema tractat.
5 No
Lektüre a) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faràn preguntes espontanies sobre el tema tractat.
10 No

Qualificació

L’avaluació contínua constarà de

a) Quatre exàmens parcials:

1.Parcial al novembre
2. Parcial al desembre
3. Parcial al març
4. Parcial al maig.

Per tal de poder seguir i comptabilitzar l’avaluació contínua, la mitjana d’aquests quatre exàmens haurà de tenir una puntuació igual o superior a 4.

Sota cap concepte es farà una prova especial a un alumne que no s’hagi assabentat a temps de l’existència d'un parcial. Tot i això, per aquells alumnes que, havent-se assabentat de la realització de la prova amb antelació, tinguin un motiu justificat (mèdic o laboral) per no poder-hi assistir, es podrà fer l'examen en altres dates i horaris proposats pels professors.

b) Diàlegs o simulacions orals. Aquestes petites simulacions es duran a terme de forma individual o en petits grups. (Aquesta part és obligatòria per tal d’avaluar l’expressió oral). Si l'alumne no pot realitzar alguna activitat oral a la data establerta, previ justificant (mèdic o laboral) podrà fer-la fins el proper oral programat, NO MÉS ENLLÀ.

NO s’acceptarà fer cap oral de contínua una vegada hagin acabat les classes. Si falta cap oral la nota d’aquest serà 0.

L’avaluació contínua ha de ser tant per part escrita com part oral. No s’acceptarà un oral final com a contínua.

c) 4 proves de comprensió escrita i 4 de comprensió oral, que es faran al novembre/gener/març i maig.

Per tal d’aprovar per avaluació contínua cal tenir en compte el següent:

valor de l’expressió oral 40% (30% diàlegs / presentacions + 10% lectura)

valor de l’expressió escrita 40%

valor de la comprensió oral 10%

valor de la comprensió escrita 10%

L’alumne/a podrà aprovar aquesta assignatura mitjançant l’avaluació continuada. Si aquest no fos els cas, tindria l’opció de fer un examen final (vegi's apartat avaluació única).


Aclariments:

a) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.

b) Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats (es penalitzaran les estructures de nivells superiors, produïdes per l'ús abusiu del traductor), així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
egons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
L’avaluació única consta de quatre parts avaluatives obligatòries:

1. Expressió escrita (Schreiben) : 20%
2. Experssió oral (Sprechen): 40% (30% diàleg/presentació) + 10% Lectura.
3. Comprensió escrita (Leseverstehen): 20%
4. Comprensió oral: 20%

Per poder comptabilitzar totes les parts, tant la mitjana de l'expressió escrita (Schreiben) com la de l'expressió oral (Sprechen) ha de ser igual o superior a 4.

Per aprovar l'assignatura la suma dels % de totes les 4 parts ha de donar mínim 5.

Si un alumne no aprova per avaluació continuada ni avaluació final, té encara l'avaluació extraordinària. En aquesta avaluació només es recuperaran les parts suspeses a l'avaluació final.

Aclariments:

a) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.

b) Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats (es penalitzaran les estructures de nivells superiors, produïdes per l'ús abusiu del traductor), així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es publicaran al moodle de l'assignatura i al web de l'escola. L'estudiantat haurà de demanar cita prèvia via correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiant podrà ser:

a) a través del moodle, ja sigui via mail o pel fòrum.
b) a través del correu electrònic.
c) de manera presencial a classe o al despatx.

Observacions

Participació activa a classe, preparació de les diferents situacions que es treballaran al llarg del curs, realització de lectures i d’exercicis tant gramaticals com d’exercicis de comprensió, oral i escrita, a realitzar a casa amb material facilitat pels professors.

Assignatures recomanades

  • Alemany I
  • Alemany II

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El disseny de l'assignatura s'ha fet amb modalitat presencial, tal com vam acabar el curs 2021-2022, si la situació empitjora i cal tornar a la semipresencialitat la meitat de les hores assignades amb professor presencial (APP) es passaran a les hores amb professor virtual (APV). En el cas que es tornés a un confinament, la totalitat de les hores es faria amb professor virtual.

L'assignautra no es veurà afectada per l'evolució del COVID-19. Les activitats es podran fer tant de manera presencial com semipresencial o online. Pot variar la manera de fer-ho (de manera virtual o presencial), però no l'activitat en sí.

a) 100% presencial: Les activitats es podran fer presencialment a l'aula, tot i que depenent del que marqui la normativa en relació al repartiment de fotocòpies, pot ser que sigui de manera online.

b) semipresencial: Les activitats escrites es faran de manera online, ja sigui presencialment a l'aula o des de casa. Les activitats orals es faran a l'aula, a no ser que es demani una gravació. Es tindrà flexibilitat segons la situació personal de cada alumne en el cas que no pugui assitir de manera presencial.

c) 100% online: totes les activitats (escrites i orals) es faran de manera virtual.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació no es veurà afectada segons el tipus de docència que s'hagi de fer, ja sigui 100% presencial, semipresencial o 100% online.

Tutoria i comunicació:
La comunicació amb els estudiants podrà ser en tots els casos via mail, o via fòrum del moodle. Si la docència és semipresencial o 100% presencial també podrà ser de manera presencial.

Les tutories estaran subjectes al tipus d'escenari en el qual ens trobem:

a) 100% presencial: les tutories seran presencials al despatx.

b) semipresencials: hi haurà tutories presencials i tutories online

c) 100% online: les tutories es faran de manera online.

Els professor avisarà als alumnes dels canvis i facilitarà les hores de tutoria i la manera com es portaran a terme.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.