Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Perfeccionament i intensificació de l’alemany per un adequat desenvolupament professional, augmentant el grau de coneixement respecte al nivell d’entrada a l’assignatura donant una especial aplicació al vocabulari i situacions d’àmbit logístic. Es tractaran diversos temes a través de continguts funcionals, lèxics, gramaticals i culturals. Es continuaran treballant situacions professionals quotidianes com instrument de comunicació i l’anàlisi de les normes de convivència socioculturals amb la finalitat de donar una imatge adequada en les relacions professionals. L’assignatura d’alemany II ha de permetre a l’estudiant adquirir el nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MCERL) adaptat a les necessitats de l’entorn professional de la logística.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Anna Maria Buj Casanova
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (25%), Alemany (50%)

Competències

  • 1G- Ser hàbil en la comunicació, tant per escrit com verbalment, en l'idioma propi i en altres llengües estrangeres
  • 3G- Saber elaborar i defensar arguments i resoldre problemes dins de l'àrea d'estudi, convertint un problema empíric en un objectiu d'investigació i presentar conclusions

Continguts

1. Kapitel 6 - Akkusativ / Dativ (Artikel, Personalpronomen, Possessiv) - Satzbau - Präpositionen (Akkusativ / Dativ) - Komposita

2. Kapitel 7. Wo ist die Ware geblieben? Sprachliche Handlungen: Probleme bei der Bestellung nennen / den Kunden beruhigen / eine Präsentation erstellen / eine fehlerhafte Bestellung bearbeiten. Grammatikthemen: Das Perfekt / Das Präteritum der Verben 'haben, sein, es gibt' / Komposita

3. Kapitel 8: Geschäftskontakte Sprachliche Handlungen: Erste Kontakte herstellen / Die Bestandteile eines Geschäftsbriefes kennenlernen / einen Stadtplan lesen / Wegbeschreibungen erstellen / Entschuldigungen für eine Verspätung angeben / eine Wohnung suchen. Grammatikthemen. Reflexive Verben / Modalverben im Präteritum / Genitiv / Wechselpräpositionen mit Akkusativ und Dativ

4. Kapitel 9 Möbel verkaufen. Sprachliche Handlungen: eine Wohnung einrichten / Produkteigenschaften nennen / Verkaufsverhandlungen führen / Ein Organigramm beschreiben / Statistiken auswerten. Grammatikthemen: Adjektivdeklination / Komposita

5. Kapitel 10 Sprachliche Handlungen: Texte lesen und Fragen beantworten / Etwas über Holz erfahren / Ein Telefonat mit einem Fotostudium führen / Fotoaufnahmen vorbereiten / Studien auswerten. Grammatikthemen: Passiv / Lokaladverbien / lokale Präpositionen / lokale Präpositionaladverbien / die Verben 'setzen-sitzen, liegen-legen, stehen-stellen' im Perfekt

6. Kapitel 1 (Exportwege 2) Eine Geschäftsreisen Sprachliche Handlungen: Geschäftsreisen vorbereiten / Hotels beschreiben / eine Hotelreservierung vornehmen / sich beschweren Grammatikthemen: Dass-Sätze / Infinitvsätze / Pronomianladverbien / Deklination der Adjektive nach Nullartikel /

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 2,00 0 2,00
Anàlisi / estudi de casos 0,75 2,00 0 2,75
Lectura / comentari de textos 1,00 0 0 1,00
Prova d'avaluació 2,00 8,00 4,00 14,00
Resolució d'exercicis 6,00 12,00 8,00 26,00
Sessió expositiva 5,00 0 4,00 9,00
Sessió participativa 6,00 0 6,00 12,00
Simulacions 1,00 6,00 0,50 7,50
Visionat/audició de documents 0,75 0 0 0,75
Total 22,50 30,00 22,50 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
1. Oral: telefonische Bestellung Aquesta activitat val el 4% de la nota final 4 No
2 Oral: über den Lebenslauf sprechen Aquesta activitat val un 4% de la nota final 4 No
1. Parcial Aquesta activitat val el 10% de la nota final. 10 No
1. Lesen Aquesta activitat val el 2,5% de la nota final 2,5 No
1. Hören Aquesta activitat val el 2,5% de la nota final. 2,5 No
3 Oral. Wegbeschreibung Aquesta activitat val el 4% de la nota final 4 No
2. Parcial aquesta activitat val el 10% de la nota final 10 No
2 Lesen Aquesta activitat val un 2,5 de la nota final 2,5 No
2. Hören aquesta activitat val el 2,5% de la nota final 2,5 No
4. Oral Goethetraining Aquesta activitat val el 3% de la nota final 3 No
5.Oral: ein Unternehmen präsentieren Aquesta activitat val el 4% de la nota final 4 No
6.Oral: eine Werbung vorbereiten aquesta activitat val el 4% de la nota final 4 No
3. Parcial aquesta activitat val el 10% de la nota final 10 No
3. Lesen aquesta activitat val el 2,5% de la nota final 2,5 No
3.Hören Aquesta activitat val el 2,5% de la nota final 2,5 No
4.Parcial aquesta activitat val el 10% de la nota final 10 No
4. Lesen Aquesta activitat val el 2,5% de la nota final 2,5 No
4.Hören aquesta activitat val el 2,5% de la nota final 2,5 No
7.Oral: Eine Geschäftsreisen beschreiben aquesta activitat val el 4% de la nota final 4 No
8. Oral Goethetraining aquesta activitat val el 3% de la nota final 3 No
Aussprache / Intonation aquesta activitat val el 10% de la nota final 10 No

Qualificació

L’avaluació contínua constarà de

a) Quatre exàmens parcials:

1.Parcial al novembre
2. Parcial al període d'exàmens de gener
3. Parcial al març
4. Parcial al període d'exàmens de maig.

Per tal de poder seguir i comptabilitzar l’avaluació contínua, la mitjana d’aquests quatre exàmens haurà de tenir una puntuació igual o superior a 4.

Sota cap concepte es farà una prova especial a un alumne que no s’hagi assabentat a temps de l’existència d'un parcial. Tot i això, per aquells alumnes que, havent-se assabentat de la realització de la prova amb antelació, tinguin un motiu justificat (mèdic o laboral) per no poder-hi assistir, es podrà fer l'examen en altres dates i horaris proposats pels professors.

b) Diàlegs o simulacions orals. Aquestes petites simulacions es duran a terme de forma individual o en petits grups. (Aquesta part és obligatòria per tal d’avaluar l’expressió oral). Si l'alumne no pot realitzar alguna activitat oral a la data establerta, previ justificant (mèdic o laboral) podrà fer-la fins el proper oral programat, NO MÉS ENLLÀ.

NO s’acceptarà fer cap oral de contínua una vegada hagin acabat les classes. Si falta cap oral la nota d’aquest serà 0.

c) L’avaluació contínua ha de ser tant per part escrita com part oral. No s’acceptarà un oral final com a contínua.

Per tal d’aprovar per avaluació contínua cal tenir en compte el següent:

valor de l’expressió oral 40%

valor de l’expressió escrita 40%

valor de la comprensió oral 10%

valor de la comprensió escrita 10%

L’alumne/a podrà aprovar aquesta assignatura mitjançant l’avaluació continuada. Si aquest no fos els cas, tindria l’opció de fer un examen final (vegi's apartat avaluació única)


Aclariments:

a) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.

b) Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats (es penalitzaran les estructures de nivells superiors, produïdes per l'ús abusiu del traductor), així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
L’avaluació única consta de quatre parts avaluatives obligatòries:

1. Expressió escrita (Schreiben) : 20%
2. Experssió oral (Sprechen): 40%
3. Comprensió escrita (Leseverstehen): 20%
4. Comprensió oral: 20%

Per poder comptabilitzar totes les parts, tant la mitjana de l'expressió escrita (Schreiben) com la de l'expressió oral (Sprechen) ha de ser igual o superior a 4.

Per aprovar l'assignatura la suma dels % de totes les 4 parts ha de donar mínim 5.

Si un alumne no aprova per avaluació continuada ni avaluació final, té encara l'avaluació extraordinària. En aquesta avaluació només es recuperaran les parts suspeses a l'avaluació final.

Aclariments:

a) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.

b) Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats (es penalitzaran les estructures de nivells superiors, produïdes per l'ús abusiu del traductor), així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories estaran subjectes al tipus d'escenari que ens poguem trobar al llarg del curs:

a) el curs pot ser 100% presencial, les tutories es faran 100% presencial, al despatx.

b) el curs ha de ser semipresencial, hi haurà tutories que es faran de manera presencial al despatx i tutories que es faran online.

c) el curs ha de ser 100% online, les tutories es faran 100% de manera online.

En cada cas el professor avisarà als alumnes dels canvis i els comunicarà les noves hores de tutoria.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiant podrà ser:

a) a través del moodle, ja sigui via mail o pel fòrum.
b) a través del correu electrònic.
c) de manera presencial, si la docència és semipresencial o 100& presencial
d) de manera virtual, si la docència és semipresencial o 100% online.

Observacions

Participació activa a classe, preparació de les diferents situacions que es treballaran al llarg del curs, realització de lectures i d’exercicis tant gramaticals com d’exercicis de comprensió oral a realitzar a casa amb material facilitat pels professors.

Assignatures recomanades

  • Alemany I

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El disseny de l'assignatura s'ha fet amb modalitat semipresencial,tal com vam acabar el curs 2020-2021, si la situació millora i es pot fer 100% presencial, les hores assignades amb professor no presencial (APV) se sumaran a les hores amb professor presencial (APP).

L'assignautra no es veurà afectada per l'evolució del COVID-19, ja sigui per a millor o per a mitjor. Les activitats es podran fer tant de manera presencial com semipresencial o online. Pot variar la manera de fer-ho (de manera virtual o presencial), però no l'activitat en sí.

a) 100% presencial: Les activitats es podran fer presencialment a l'aula, tot i que depenent del que marqui la normativa en relació al repartiment de fotocòpies, pot ser que sigui de manera online.

b) semipresencial: Les activitats escrites es faran de manera online, ja sigui presencialment a l'aula o des de casa. Les activitats orals es faran a l'aula, a no ser que es demani una gravació. Es tindrà flexibilitat segons la situació personal de cada alumne en el cas que no pugui assitir de manera presencial.

c) 100% online: totes les activitats (escrites i orals) es faran de manera virtual

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació no es veurà afectada segons el tipus de docència que s'hagi de fer, ja sigui 100% presencial, semipresencial o 100% online.

Tutoria i comunicació:
La comunicació amb els estudiants podrà ser en tots els casos via mail, o via fòrum del moodle. Si la docència és semipresencial o 100% presencial també podrà ser de manera presencial.

Les tutories estaran subjectes al tipus d'escenari en el qual ens trobem:

a) 100% presencial: les tutories seran presencials al despatx.

b) semipresencials: hi haurà tutories presencials i tutories online

c) 100% online: les tutories es faran de manera online.

El professor avisarà als estudiants dels canvis i facilitarà les hores de tutoria i la manera com es portaran a terme.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.