Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
El programa d’aquesta assignatura està destinat a tenir una primera visió del concepte de Logística i de la Cadena de Subministrament, des de totes les seves àrees funcionals, donada la transversalitat de la matèria. La Logística a dia d’avui ha estat una parcel·la amb poca presència femenina, i un dels objectius d’aquest curs és fer-la atractiva a totes les persones amb vocació de servei, independentment del seu gènere.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ORIOL LAPORTE ROSELLO
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (50%), Anglès (10%)

Competències

  • 2G- Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar al progrés i execució de projectes
  • 3G- Saber elaborar i defensar arguments i resoldre problemes dins de l'àrea d'estudi, convertint un problema empíric en un objectiu d'investigació i presentar conclusions
  • 4G- Desenvolupar habilitats per reunir, processar i analitzar informació procedent de diverses fonts per aplicar-les en la presa de decisions
  • 1E- Analitzar el funcionament, gestió i control de les diferents àrees funcionals de l'empresa i els instruments d'anàlisi aplicats a la logística
  • 2E- Desenvolupar els processos i la funcionalitats d'un sistema de suport per a la presa de decisions, identificant els diferents conceptes i instruments logístics

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A LA LOGÍSTICA EMPRESARIAL 1.1.- Conceptes i evolució històrica 1.2.- La cadena de subministrament.

2. LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT 2.1.- Supply Chain Management 2.2.- Tipologies de cadenes de subministrament 2.3.- Activitats i Actors de la Cadena de Subministrament 2.4.- El flux en la Cadena de subministrament: operatiu, informació i financer 2.5.- Cadenes de subministrament col·laboratives: La integració amb els clients, proveïdors i operadors logístics

3. DEMANDA I PLANIIFICACIÓ 3.1.- La importància d'una bona planificació 3.2.- Factors d'incerteses 3.3.- Cicle de vida dels productes 3.4.- Models de previsió de demanda

4. INTEGRACIÓ I GESTIÓ DE COMPRES 4.1.- Gestió d'aprovisionament 4.2.- Gestió de Compres 4.3.- Gestió de Proveïdors.

5. ESTRATÈGIA I ORGANITZACIÓ DE MAGATZEMS 5.1.- Emmagatzemament i Inventari 5.2.- Sistemes d'emmagatzemament i mitjans de manutenció 5.3.- Planificació i disseny de magatzems 5.4.- Gestió d’inventaris 5.5.- Producte i Embalatge. Identificació i codificació

6. TRANSPORT 6.1.- Introducció al Transport 6.2.- Modalitats de Transport 6.3.- Les tarifes de Transport 6.4.- INCOTERMS

7. EL COST LOGÍSTIC 7.1.- Definició de Cost Logístic 7.2.- Categorització de costos logístics 7.3.- Càlcul del Cost total de la Supply 7.4.- Models d'imputació de costos

8. INDICADORS I SISTEMES D'INFORMACIÓ 8.1.- Concepte de Nivell de Servei 8.2.- Indicadors 8.3.- Sistemes d'Informació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 60 60
Classes expositives 15 0 15
Classes participatives 6 0 6
Debat 6 0 6
Elaboració de treballs 12 30 42
Prova d'avaluació 6 0 6
Tutories 15 0 15
Total 60 90 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives Representa un 0% de la nota 0
Classes participatives Representa un 0% de la nota 0
Debat Representa un 0% de la nota 0
Elaboració de treballs Representa un 30% de la nota 30
Prova d'avaluació Representa un 70% de la nota 70
Tutories Representa un 0% de la nota 0
Estudi individual Representa un 0% de la nota 0

Qualificació

Alumnes presencials (avaluació contínua)

L’avaluació és continuada i per competències, per la qual cosa és imprescindible la realització i entrega de les diferents activitats i treballs proposats pel professor durant el curs. Aquests treballs podran ser:
• Anàlisi de casos
• Resolució d’exercicis
• Aprenentatge basat en problemes

A banda dels treballs proposats a classe, hi haurà una prova avaluativa al final del curs, teòrico - pràctica

La nota final es calcularà de la següent manera:
Nota promig dels treballs * 0,30 + Nota prova final de curs * 0,70.

Es considerarà aprovat tot aquell alumne que tingui una nota superior o igual a 5 i sempre i quan, ambdues notes siguin igual o superiors a 4


Alumnes presencials (avaluació única)

Els alumnes que optin per l’avaluació única (que implica la no realització de cap treball dels presentats a classe), hauran de superar una prova final teòrica – pràctica que valdrà el 100% de la nota.

Alumnes no presencials

Els alumnes que optin per la no assistència a classe, hauran de superar una prova final teòrica – pràctica que valdrà el 100% de la nota.

Convocatòria Extraordinària

Alumnes presencials i no presencials

Els alumnes que no superin la convocatòria ordinària, o que hagin decidit fer una avaluació única o no presencial, hauran de realitzar una prova teòrico - pràctica, en que s’avaluaran la totalitat dels continguts i que valdrà el 100% de la nota

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Les activitats d’avaluació continuada i continguts bàsics de l’assignatura, així com totes les informacions necessàries pel seguiment adequat del curs seran publicades en el moodle. Per tant es recomana una revisió setmanal del campus virtual de l’Escola per part de l’estudiant.

Els estudiants han de tenir molt present que compten amb el valuós recurs de les tutories personalitzades (15 hores), per tant és un servei molt recomanable en cas que l’alumne tingui alguns dubtes o dificultats en la comprensió del temari i/o activitat d’avaluació continuada.