Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Aquesta assignatura introduirà als estudiants en el camp de l'administració i gestió d'empreses, considerant l'entorn competitiu dels diferents mercats i els constants canvis que els afecten, prestant especial atenció als més nous en l'última dècada, com la creixent importància de la influència de la diversitat, la protecció del medi ambient, la perspectiva de gènere, etc. L'assignatura es divideix en cinc blocs. Bloc I: Fonaments sobre l'empresa. En aquest bloc s'estudiarà les funcions de l'empreses; clases d'empreses; objectius empresarials; creixement empresarial; clústers. Bloc II: El subsistema d'administració. Direcció d'empreses i el procés de presa de decisions; Diferents nivells de direcció; La funció de recursos humans. Bloc III: El subsistema de producció. La funció de direcció de producció; noves tecnologies de producció; el control de sistema de producció. Bloc IV: El subsistema comercial. Clases de mercats; el marketing en l'empresa; polítiques de producte; polítiques de preu. Bloc V: El subsistema financer. El sistema financer; fonts de finançament empresarial
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Oscar Luis Gutierrez Aragon
Idioma de les classes:
Català (5%), Castellà (95%)

Competències

  • 2G- Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar al progrés i execució de projectes
  • 3G- Saber elaborar i defensar arguments i resoldre problemes dins de l'àrea d'estudi, convertint un problema empíric en un objectiu d'investigació i presentar conclusions
  • 4G- Desenvolupar habilitats per reunir, processar i analitzar informació procedent de diverses fonts per aplicar-les en la presa de decisions
  • 6G- Ser capaç de liderar equips de treball, adquirint habilitats de negociació per prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions, assumint una marcada orientació per la qualitat
  • 1E- Analitzar el funcionament, gestió i control de les diferents àrees funcionals de l'empresa i els instruments d'anàlisi aplicats a la logística

Continguts

1. Tema 1. EMPRESA Y EMPRESARIO 1.1. La empresa: concepto, elementos y funciones 1.2. La figura del empresario 1.3. Clases de empresas 1.4. El entorno empresarial 1.5. La empresa como sistema

2. Tema 2. OBJETIVOS DE LA EMPRESA 2.1. Concepciones clásica y actual de los objetivos de la empresa 2.2. La dirección y los objetivos 2.3. La Teoría de la Organización ante los objetivos de la empresa 2.4. La creación de valor como objetivo 2.5. Responsabilidad social, ética y reputación de la empresa

3. Tema 3. LOCALIZACIÓN, DIMENSIÓN Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA 3.1. La decisión de localización 3.2. La dimensión de la empresa y criterios de medida 3.3. El crecimiento empresarial y sus modalidades 3.4. La internacionalización de la empresa

4. Tema 4. DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 4.1. Concepto de dirección 4.2. Información y toma de decisiones 4.3. Funciones básicas del proceso de dirección 4.4. Diferentes niveles de la dirección

5. Tema 5. LAS FUNCIONES DEL SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 5.1. La función de planificación 5.2. La función de organización 5.3. La función de dirección de recursos humanos 5.4. La función de control

6. Tema 6. LA FUNCIÓN DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 6.1. La dirección de recursos humanos: enfoques y objetivos 6.2. Las funciones de la dirección de recursos humanos

7. Tema 7. LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN 7.1. La dirección de la producción: concepto y objetivos 7.2. Decisiones de la dirección de la producción 7.3. Las nuevas tecnologías en el proceso productivo 7.4. El sistema just in time 7.5. Planificación de la producción 7.6. El control del sistema productivo

8. Tema 8. LA FUNCIÓN COMERCIAL 8.1. Clases de mercados. El mercado turístico 8.2. La empresa ante el mercado 8.3. El proceso de compra individual 8.4. La segmentación del mercado turístico 8.5. El marketing turístico 8.6. El marketing mix 8.7. Políticas de producto 8.8. Políticas de precio 8.9. Políticas de distribución 8.10. Políticas de comunicación

9. Tema 9. LA FUNCIÓN FINANCIERA 9.1. El sistema financiero 9.2. El patrimonio de una empresa: composición 9.3. Las fuentes de financiación de la empresa 9.4. Métodos de valoración y selección de proyectos de inversión

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 25,00 0 25,00
Anàlisi / estudi de casos 17,00 10,00 0 27,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 2,00 0 2,00
Debat 2,00 0 0 2,00
Elaboració individual de treballs 3,00 35,00 0 38,00
Lectura / comentari de textos 8,00 13,00 0 21,00
Prova d'avaluació 2,00 0 0 2,00
Resolució d'exercicis 4,00 5,00 0 9,00
Sessió expositiva 19,00 0 0 19,00
Visionat/audició de documents 5,00 0 0 5,00
Total 60,00 90,00 0 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Anàlisi/estudi de casos Anàlisi de cas pràctic 20
Elaboració de treballs Treball monogràfic en grup sobre una empresa 30 No
Prova d’avaluació Examen teòric-pràctic 50

Qualificació

Convocatoria Ordinaria

Alumnos presenciales (evaluación continua)

Se valorará el rendimiento del estudiante en la resolución de los casos, ejercicios y trabajos que se realizarán durante el cuatrimestre mediante:

• Análisis de casos y resolución de ejercicios (ponderación del 20% de la nota)
• Trabajo monográfico (ponderación del 30% de la nota)
• Prueba de evaluación teórico-práctica (ponderación del 50% de la nota): un examen final que incluirá la totalidad de los contenidos de la materia (dividido en dos partes, la primera referida a los temas 1, 2, 3 y 4 y la segunda a los temas 5, 6, 7, 8 y 9).

Para superar la evaluación continua, además de llegar a una nota de cinco puntos en la media ponderada de todas las calificaciones, la nota de la prueba de evaluación teórico-práctica debe ser al menos de cinco puntos.

Alumnos no presenciales

Prueba final teórico-práctica (100% de la nota).

Convocatoria Extraordinaria

Alumnos presenciales y no presenciales

Los estudiantes que no superen la convocatoria ordinaria deberán realizar una prueba teórico-práctica en que se les evaluará de la totalidad de los contenidos que valdrá el 100% de la nota.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
Los alumnos de evaluación única tendrán que realizar una prueba final teórico-práctica (100% de la nota)

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Los estudiantes recibirán tutorización por parte del profesor mediante encuentros personales o a través de email

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicación y interacción con los estudiantes se llevará a cabo a través de todos los medios posibles previstos según las estructuras y normativas de la Escuela, en función de los requerimientos de cada situación concreta: aulas, moodle, email, videoconferencia.

Observacions

El mundo empresarial sobre el que esta asignatura trata de aportar al alumnado sus contenidos fundamentales está en constante renovación y cada día es fuente de de novedades o noticias, por lo que se recomienda a los alumnos y alumnas llevar a cabo un seguimiento de su actualidad a través de los medios de comunicación (principalmente radio, televisión, prensa y, sobre todo, webs de prensa general y especializada en internet). El profesor, por su parte, se compromete a mantener actualizados los contenidos docentes referidos a la parte práctica de la asignatura (se actualizarán el relato y los datos utilizados a los más vigentes posibles, y, cuando se estime pertinente, se elaborarán casos prácticos totalmente nuevos).

Por otra parte, se recomienda a todos los alumnos y alumnas:

• El respeto de un ambiente de aprendizaje y estudio apropiado para poder aprovechar de un modo eficaz y eficiente los contenidos teóricos y prácticos que el profesor pone a su disposición a lo largo del desarrollo de la asignatura
• La asistencia a tutorías individuales, ya que es un contrastado método de ayuda al aprendizaje de gran utilidad y provecho, sobre todo en aquellos casos en que se encuentren más dificultades para la comprensión de los contenidos de la asignatura.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:

ESCENARIO 1: DOCENCIA 100% PRESENCIAL

Se mantienen las actividades previstas.

ESCENARIO 2: DOCENCIA SEMIPRESENCIAL

Los alumnos acuden a las aulas en sesiones alternas variando la composición de los grupos. Los alumnos que no acuden al aula siguen las sesiones grabadas o en streaming, participando en el análisis de casos y el resto de acciones docentes mediante moodle.

ESCENARIO 3: DOCENCIA ONLINE 100%

Los alumnos reciben las sesiones docentes de forma online, ya sean grabadas o en streaming, participando en el análisis de casos y el resto de acciones docentes mediante moodle.

Modificació de l'avaluació:

ESCENARIO 1: DOCENCIA 100% PRESENCIAL

Se mantiene el método de evaluación inicialmente previsto.

ESCENARIO 2: DOCENCIA SEMIPRESENCIAL

Convocatoria Ordinaria

Alumnos presenciales (evaluación continua)

Se valorará el rendimiento del estudiante en la resolución de los casos, ejercicios y trabajos que se realizarán durante el semestre mediante:

• Trabajo monográfico (ponderación del 30% de la nota).
• Prueba de evaluación teórico-práctica (ponderación del 70% de la nota): un examen final que incluirá la totalidad de los contenidos de la materia, contemplando el análisis de casos y la resolución de ejercicios.

Para superar la evaluación continua, además de llegar a una nota de cinco puntos en la media ponderada de todas las calificaciones, la nota de la prueba de evaluación teórico-práctica debe ser al menos de cinco puntos.

Alumnos no presenciales y alumnos de evaluación única

Prueba final teórico-práctica (100% de la nota).

Convocatoria Extraordinaria

Alumnos presenciales y no presenciales

Los estudiantes que no superen la convocatoria ordinaria deberán realizar una prueba teórico-práctica en que se les evaluará de la totalidad de los contenidos que valdrá el 100% de la nota.

En este escenario está previsto que las pruebas de evaluación se lleven a cabo de forma presencial (en convocatoria ordinaria y extraordinaria), salvo confinamiento de la población en las fechas de su celebración.

ESCENARIO 3: DOCENCIA ONLINE 100%

Convocatoria Ordinaria

Alumnos presenciales (evaluación continua)

Se valorará el rendimiento del estudiante en la resolución de los casos, ejercicios y trabajos que se realizarán durante el semestre mediante:

• Trabajo monográfico (ponderación del 30% de la nota).
• Prueba de evaluación teórico-práctica (ponderación del 70% de la nota). Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta moodle garantizando que los alumnos tendrán exámenes diferentes en los que deben dar respuesta a cuestionarios de carácter competencial.


Alumnos no presenciales y alumnos de evaluación única

Prueba final teórico-práctica (100% de la nota). Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta moodle garantizando que los alumnos tendrán exámenes diferentes en los que deben dar respuesta a cuestionarios de carácter competencial.

Convocatoria Extraordinaria

Alumnos presenciales y no presenciales

Los estudiantes que no superen la convocatoria ordinaria deberán realizar una prueba teórico-práctica en que se les evaluará de la totalidad de los contenidos que valdrá el 100% de la nota. Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta moodle garantizando que los alumnos tendrán exámenes diferentes en los que deben dar respuesta a cuestionarios de carácter competencial.

Tutoria i comunicació:

ESCENARIO 1: DOCENCIA 100% PRESENCIAL

Se mantiene el método de tutorías tradicional.

ESCENARIO 2: DOCENCIA SEMIPRESENCIAL

Se combina el método de tutorías tradicional, de forma presencial, bajo cita previa, con las tutorías online mediante videoconferencia, a petición de los alumnos.

ESCENARIO 3: DOCENCIA ONLINE 100%

Las tutorías con los alumnos se llevarán a cabo, a petición de estos, mediante videoconferencia.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.