Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Les decisions de preus esdevenen clau en l’ estratègia comercial de les activitats econòmiques doncs afecten a la demanda, al posicionament i al compte de resultats. Són d’ especial interès en l’actualitat degut a l’elevat nivell de competitivitat de les empreses, la facilitat que tenen els clients de comparar els preus entre oferents i les estratègies online, que fa que sigui necessari haver de prendre decisions sobre preus amb rapidesa i efectivitat. L’ objectiu d’aquesta assignatura és oferir a l’alumne les eines bàsiques per: • Entendre el paper de la política de preus en una empresa. • Ser capaç d’identificar els factors que determinen la demanda d’un producte/servei i la relació amb el seu preu. • Gestionar els costos de l’empresa de forma que es pugui aconseguir més beneficis. • Avaluar les estratègies de preus dels competidors i ser capaç de reaccionar davant els seus canvis. • Proposar estratègies de preus efectives a nivell de producte, canal i per segments. • Estimar els efectes de diferents escenaris de preus sobre la demanda, el compte de resultats i altres àrees del màrqueting i de l’empresa en general.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Josep Maria Espinet Rius
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Josep Maria Espinet Rius
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • 4G- Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per poder emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de tipus econòmic, social, científic o ètic
 • 5E- Establir l'estratègia de preus òptima segons les circumstàncies de cada moment, seleccionant el canal de distribució depenent de les diferents tipologies de productes
 • 11E- Aconseguir habilitats de desenvolupament, control i avaluació de pressupostos

Continguts

1. Política de preus: concepte, procés, objectius i entorn 1.1. El paper dels preus en l'economia 1.2. El paper del preu en l’empresa 1.3. Procés de fixació de preus 1.4. Objectius de la política de preus 1.5. Marc legal 1.6. Ètica en la fixació de preus 1.7. El paper dels avanços tecnològics en la fixació de preus

2. Estratègies de fixació de preus 2.1. Cicle de vida del producte 2.2. Canal de comercialització 2.3. Diferenciació o discriminació de preus 2.4. Descomptes 2.5. Promocions 2.6. Empaquetatge de productes 2.7. Zones geogràfiques 2.8. Yield Management i Revenue Management 2.9. Preus i vinculació 2.10. Altres estratègies de fixació de preus

3. Psicologia en la fixació de preus 3.1. Factors que incideixen en les percepcions i avaluacions dels preus 3.2. Preus de referència 3.3. Preus psicològics 3.4. Com valorar la relació qualitat-preu dels productes

4. Influència de la competència en la fixació de preus 4.1. Situacions i comportaments competitius 4.2. Fixació de preus basats en la competència 4.3. Identificació de les característiques i preus de l’oferta de la competència 4.4. Guerres de preus 4.5. Modificacions de preus i reaccions

5. Fixació de preus basats en els costos 5.1. Tipologia de costos 5.2. Mètodes de fixació de preus basats en els costos 5.3. El model ‘Low Cost’

6. Fixació de preus basats en la demanda 6.1. Estimació de demanda segons els preus 6.2. Mètodes de fixació de preus basats en la demanda 6.3. Fixació de preus segons el valor percebut

7. Sensibilitat de la demanda al preu 7.1. Elasticitat-preu de la demanda 7.2. Factors que afecten a la sensibilitat als preus 7.3. Mètodes per estimar la sensibilitat als preus 7.4. Efectes dels canvis en normatives i impostos sobre els preus i la demanda

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 45,00 0 0 45,00
Anàlisi / estudi de casos 3,00 30,00 0 33,00
Prova d'avaluació 2,00 60,00 0 62,00
Sessió expositiva 10,00 0 0 10,00
Total 60,00 90,00 0 150

Bibliografia

 • ROSA DÍAZ, Isabel María [et al]. (2013). Gestión de Precios. 6ª edición: ESIC.
 • NAGLE, Thomas [et al (2010). The Strategy and Tactics of Pricing: A Guide to Growing More Profitably. (5th edition). Prentice Hall.
 • ANDERSON, Chris (2009). Free. The Future of a Radical Price. New York: Hyperion.
 • BAKER, Walter L. [et al]. (2010). The Price Advantage.. 2nd Edition.
 • ESLAVA, José de Jaime (2012). Pricing: Nuevas estrategias de precios. (3ª edición). Madrid: ESIC editorial. .
 • HAYES, David K. i MILLER, Allisha (2010). Revenue Management for the Hospitality Industry. Wiley.
 • HOLDEN, Reed i BURTON, Mark (2008). Pricing with Confidence: 10 Ways to Stop Leaving Money on the Table. Wiley.
 • MEEHAN, Julie [et al]. (2011). Pricing and Profitability Management: A Practical Guide for Business Leaders. Wiley.
 • RAJU, Jagmohan [et al]. (2010). Fijando precios para ganar competitividad. . Bresca Profit.
 • SMITH, Tim J. (2011). Pricing Strategy: Setting Price Levels, Managing Price Discounts and Establishin. Cengage Learning.
 • TRANTER, K.A., STUART-HILL, T. i PARKER, J. (2013). Introduction to Revenue Management for the Hospitality Industry:Principles and P. Pearson.
 • VALLS, Josep-Francesc (2013). Beyond the Low-Cost Business. Rethinking the Business Model. Palgrave.
 • LIOZU, Stephan i HINTERHUBER, Andreas (2014). The ROI of Pricing: Measuring the Impact and Making the Business Case. Paperback. Routledge.
 • RIFKIN, Jeremy (2014). La sociedad de coste marginal cero. Paidós.
 • ÖZER, Özalp and PHILLIPS, Robert (2012). The Oxford Handbook of Pricing Management. Oxford University Press.
 • SIMON, Hermann (2015). Confessions of the Pricing Man. Springer.
 • BOUTER, Ernst-Jan (2013). The Third Business Skill. Principles of Price Management. First Price.
 • RANGANATHAN, Gopal (2016). Profit Optimization using Advances Analytics in ther Airline and Travel Industry. Lightning Source UK Ltd.
 • Journal of revenue and pricing management (2002. London: Henry Stewart Pub. , a http://search.proquest.com/publication/44694 Catàleg
 • Emprendedores. . ..... Recuperat, a www.emprendedores.es
 • Harvard Deusto Márketing y Ventas. ..... Recuperat, a www.harvard-deusto.com/marketing
 • Esic Market. . .... Recuperat, a www.esic.edu/editorial/editorial_revista_esic.php
 • Instituto Nacional de Estadística. Recuperat , a www.ine.es

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Treballs i casos d'estudi Encàrrec de treballs, activitats i/o casos d'estudi que facilitin la comprensió de l'assignatura. El professor els podrà plantejar a nivell de grup o a nivell individual (es concretarà a l'iniciar les classes) 30 No
Resolució de proves, activitats o casos individuals a classe Aquestes proves, activitats o casos individuals es faran aleatòriament durant algunes classes presencials, sense previ avís, i no es podran presentar amb posterioritat.

La no presentació a alguna de les proves, sigui pel motiu que sigui, equival a un 0. En aquest sentit, la nota d'aquest bloc serà la mitjana del 70% de les millores notes obtingudes. Exemple: imagineu-vos que es fan en total 10 proves durant l'assignatura: s'agafaran les 7 millors notes. Per tant, si algú no s'ha presentat mai tindrà un 0; si algú s'ha presentat 5 vegades, dues de les notes seran 0; i si algú n'ha presentat 7 o més, serà la mitjana de les 7 millors notes.
30 No
Prova d’avaluació Prova única d'avaluació dels continguts explicats durant el curs. És recuperable en la prova que es farà la segona convocatòria. 40

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA

- Perquè els alumnes d'avaluació continuada puguin aprovar l'assignatura, cal haver tret una mitjana de 5 en cadascuna de les 3 parts (treball i casos d'estudi; resolució de proves i activitats a classe; i examen).

- Els alumnes que no aprovin la primera convocatòria tenen dret a una convocatòria extraordinària que inclourà tot el contingut de l' assignatura - incloent el que s'ha explicat a classe - i que valdrà un 100% de la nota. En tot cas, davant dubtes d'aprovar l'assignatura, el professor tindrà en consideració els resultats del treball i dels casos desenvolupats durant el curs.

- Els alumnes que havent iniciat l'avaluació continuada hi renunciïn durant el curs (per exemple, alumnes que ja han entregat algun activitat) tenen suspesa la convocatòria inicial i els queda per recuperar la convocatòria extraordinària.


AVALUACIÓ ÚNICA

El 100% de la nota serà el resultat de la prova. El contingut serà el següent: tot el material explicat i tot el que s'ha anat penjant i explicant a classe durant el curs. Per tant, l'avaluació única no eximeix d'estar al cas del que es fa durant el curs dins i fora de classe. La data de realització serà la data oficial que estableixi el centre com a primera convocatòria. En cas de suspendre la primera convocatòria els alumnes tenen dret a una segona convocatòria. Totes es faran en les dates oficials que estableixi el centre.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'indicarà 'No Presentat' en el cas que l'alumne no es presenti a l'examen.

Avaluació única:
De forma excepcional, i sempre degudament justificat, en la primera convocatòria l'alumne pot demanar Avaluació Única. Aquesta petició es podrà demanar com a data límit el 15 d'octubre.

Requisits mínims per aprovar:
Perquè els alumnes d'avaluació continuada puguin aprovar l'assignatura, cal haver tret una mitjana de 5 en cadascuna de les 3 parts (treball i casos d'estudi; resolució de proves i activitats a classe; i examen). Els alumnes d'avaluació única no tenen criteris específics d'avaluació i només caldrà treure un 5 de l'examen.

Els alumnes que no arribin a aquesta nota, podran fer un examen de recuperació que inclourà tot el contingut de l' assignatura - incloent el que s'ha explicat a classe - i que valdrà un 100% de la nota. En tot cas, davant dubtes d'aprovar l'assignatura, els professors tindrem en consideració els resultats del treball i dels casos desenvolupats durant el curs.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Els canals de comunicació amb el professor són els mateixos en les 3 situacions, excepte la 'tutoria presencial' si es dóna el cas de classes virtuals. En concret, la forma de comunicar és la següent:

- Avisos i notícies
- Durant les classes
- A través de correu electrònic
- Demanar tutoria individualitzada (presencial o virtual) en la que es pactarà dia i hora
- També es plantejarà alguna tutoria grupal si es dóna el cas


En el cas de 'semipresencial' o 'virtual' els professors revisarem 1 vegada al dia els e-mails rebuts i està previst contestar a l'alumne en un termini no superior a 2 dies hàbils, salvo excepcions.

Observacions

Per tal d’ aprofitar millor l’assignatura convé haver llegit prèviament les diapositives que es desenvoluparan en cada sessió i fer totes les activitats que s’encarreguin.

Atenent que l'assignatura té l'objectiu de que els alumnes aprenguin a fixar preus, hi ha un alt component de càlcul (incloent treure factor comú o equacions de primer grau). Per aprofitar millor les classes és important que els alumnes prèviament hagin repassat fonaments bàsics de les matemàtiques indicades.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
L'assignatura s'ha programat de forma que es puguin dur a terme totes les activitats en els tres escenaris: presencial, semipresencial i virtual.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació de l'assignatura s'ha programat de forma que es pugui dur a terme en els tres escenaris: presencial, semipresencial i virtual.

Tutoria i comunicació:
Els canals de comunicació amb el professor són els mateixos en les 3 situacions, excepte la 'tutoria presencial' si es dóna el cas de classes virtuals. En concret, la forma de comunicar és la següent:

- Avisos i notícies
- Durant les classes
- A través de correu electrònic
- Demanar tutoria individualitzada (presencial o virtual) en la que es pactarà dia i hora
- També es plantejarà alguna tutoria grupal si es dóna el cas


En el cas de 'semipresencial' o 'virtual' els professors revisarem 1 vegada al dia els e-mails rebuts i està previst contestar a l'alumne en un termini no superior a 2 dies hàbils, salvo excepcions.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.