Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Es continuarà amb el perfeccionament i la intensificació de l’alemany per un adequat desenvolupament professional, augmentant el grau de coneixement respecte al nivell d’entrada a l’assignatura donant una especial aplicació en vocabulari i situacions d’àmbit turístic. Es treballarà la comprensió d’informació tant de textos escrits com de situacions orals més complexes sobre temes relacionats amb el turisme i així doncs, es treballaran conceptes, estructures i terminologia relacionats amb el sector turístic que pugui ser d'ajuda per l’estudiant en el seu futur professional. També es continuarà treballant amb els aspectes socioculturals, tractrant també la perspectiva de gènere
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Cristina Gracia Rosado  / Eduard Tapia Yepes
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (10%), Alemany (80%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Anna Maria Buj Casanova  / Eduard Tapia Yepes
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (10%), Alemany (80%)

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
Eduard Tapia Yepes
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (10%), Alemany (80%)

Grup D

Durada:
Anual
Professorat:
Cristina Gracia Rosado  / Eduard Tapia Yepes
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (10%), Alemany (80%)

Competències

  • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit

Continguts

1. Einheit 1: Beruf / bei der Arbeit • Wiederholung Perfekt • Präteritum: Modalverben, sein, haben, es gibt (geben), denken, gehen, kommen, liegen, nehmen, sehen, sitzen, sprechen,stehen, wissen. • Als, wenn, wann, ob * indirekte Frage

2. Einheit 2: Reisroute * Finalsätze * Infinitivsätze * Relativsätze

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 0,25 14,00 0 14,25
Lectura / comentari de textos 0,50 2,00 0 2,50
Prova d'avaluació 4,00 12,00 0 16,00
Resolució d'exercicis 10,00 10,00 0 20,00
Sessió expositiva 4,00 0 0 4,00
Sessió participativa 6,00 3,00 0 9,00
Simulacions 0,75 6,00 0 6,75
Visionat/audició de documents 0,50 2,00 0 2,50
Total 26,00 49,00 0 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Unitat 1
Simulació: Oral Lebenslauf / Vorstellungsgespräch
En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 15 No
Einheit 1 Visionat /audició de documents Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 5 No
Einheit 1 Lectura / comentari de textos Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 5 No
1. Parcial Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0. 20 No
Einheit 2 Visionat /audició de documents Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 5 No
Einheit 2 Lectura / comentari de textos Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 5 No
Einheit 2 Lektüre Aquesta activitat, representa el 10% sobre la nota final 10 No
Einheit 2 Simulació: Dialog im Reisebüro (oral) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 15 No
2. Parcial Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0. 20 No

Qualificació

Per poder seguir l'avaluació continuada, ÉS OBLIGATORI assistir com a mínim al 80% de les sessions

L’avaluació continuada constarà de :

a) dos exàmens anunciats:

1. Parcial Einheit 1 (març) (expressió escrita / comprensió escrita / comprensió oral)
2. Parcial Einheit 2 (període d'exàmens maig) (expressió escrita / comprensió escrita / comprensió oral)

Per tal de poder seguir i comptabilitzar l’avaluació contínua, la mitjana de les dues proves d'expressió escrita haurà de tenir una puntuació igual o superior a 4.

Sota cap concepte es farà una prova especial a un alumne que no s’hagi assabentat a temps de l’existència d'un parcial. Tot i això, per aquells alumnes que, havent-se assabentat de la realització de la prova amb antelació, tinguin un motiu justificat (mèdic o laboral) per no poder-hi assistir, es podrà fer l'examen en altres dates i horaris proposats pels professors.

b) Diàlegs o simulacions orals típiques d’una situació turística. Aquestes petites simulacions es duran a terme pels alumnes de forma individual o en petits grups. (Aquesta part és obligatòria per tal d’avaluar l’expressió oral). Si l'alumne no la pot realitzar a la data establerta, previ justificant (mèdic o laboral) podrà fer-lo fins el proper oral programat, NO MÉS ENLLÀ.

NO s’acceptarà la realització de cap oral una vegada hagin acabat les classes. Si falta cap oral la nota d’aquest serà 0.

L’avaluació contínua ha de ser tant per part escrita com part oral. No s’acceptarà un oral final com a contínua.

Per tal d’aprovar per avaluació contínua cal tenir en compte el següent:

valor de l’expressió oral 30%

valor de l’expressió escrita 30%

valor de la comprensió oral 15%

valor de la comprensió escrita 15%

valor de la lectura 10%


L’alumne/a podrà aprovar aquesta assignatura mitjançant l’avaluació continuada. Si aquest no fos els cas, tindria l’opció de fer un examen final (vegi's apartat avaluació única)


Aclariments:

a) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.

b) Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats (es penalitzaran les estructures de nivells superiors, produïdes per l'ús abusiu del traductor), així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
L’avaluació única consta de quatre parts avaluatives obligatòries:

1. Expressió escrita: 20%
2. Expressió oral: 40% (diàlegs / Exposicions 30% + vídeo lectura 10%)
3. Comprensió escrita 20%
4. Comprensió oral 20%Per poder comptabilitzar totes les parts, tant la nota de l'expressió escrita com la d'expressió oral ha de ser igual o superior a 4.

Per aprovar l'assignatura la suma dels % de totes les 4 parts ha de donar mínim 5.

Si un alumne no aprova per avaluació continuada ni avaluació final, té encara l'avaluació extraordinària. En aquesta avaluació només es recuperaran les parts suspeses a l'avaluació final.

Aclariments:

a) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.

b) Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats (es penalitzaran les estructures de nivells superiors, produïdes per l'ús abusiu del traductor), així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria


Les tutories es publicaran al moodle de l'assignatura i al web de l'escola. L'estudiantat haurà de demanar cita prèvia via correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiant podrà ser:

a) a través del moodle, ja sigui via mail o pel fòrum.
b) a través del correu electrònic.
c) de manera presencial a classe o al despatx.

Observacions

Participació activa a classe, preparació de les diferents situacions que es treballaran al llarg del curs, realització de lectures i d’exercicis tant gramaticals com d’exercicis de comprensió oral a realitzar a casa.

Assignatures recomanades

  • Alemany I
  • Alemany II
  • Alemany III

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El disseny de l'assignatura s'ha fet amb modalitat presencial, tal com vam acabar el curs 2021-2022, si la situació empitjora i cal tornar a la semipresencialitat la meitat de les hores assignades amb professor presencial (APP) es passaran a les hores amb professor virtual (APV). En el cas que es tornés a un confinament, la totalitat de les hores es faria amb professor virtual.

L'assignautra no es veurà afectada per l'evolució del COVID-19. Les activitats es podran fer tant de manera presencial com semipresencial o online. Pot variar la manera de fer-ho (de manera virtual o presencial), però no l'activitat en sí.

a) 100% presencial: Les activitats es podran fer presencialment a l'aula, tot i que depenent del que marqui la normativa en relació al repartiment de fotocòpies, pot ser que sigui de manera online.

b) semipresencial: Les activitats escrites es faran de manera online, ja sigui presencialment a l'aula o des de casa. Les activitats orals es faran a l'aula, a no ser que es demani una gravació. Es tindrà flexibilitat segons la situació personal de cada alumne en el cas que no pugui assitir de manera presencial.

c) 100% online: totes les activitats (escrites i orals) es faran de manera virtual.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació no es veurà afectada segons el tipus de docència que s'hagi de fer, ja sigui 100% presencial, semipresencial o 100% online.

Tutoria i comunicació:
Les tutories estaran subjectes al tipus d'escenari en el qual ens trobem:

a) 100% presencial: les tutories seran presencials al despatx.

b) semipresencials: hi haurà tutories presencials i tutories online

c) 100% online: les tutories es faran de manera online.

Els professor avisarà als alumnes dels canvis i facilitarà les hores de tutoria i la manera com es portaran a terme.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.