Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Amb l’assignatura francès IV, els alumnes tindran la possibilitat d’arribar a un nivell situat entre l’A2 i el B1, tal com es descriu al Marc europeu comú de referència per a les llengües. Es tracta d'un curs d’un semestre, amb un doble objectiu: D'una banda, es tracta de completar la formació en francès del turisme, amb especial atenció a l'adquisició de vocabulari i expressions específics del sector turístic. D'altra banda, es pretén continuar preparant els estudiants per als diferents diplomes oficials de la Cambra de Comerç i Indústria de París, és a dir, els diplomes professionals de França B1 o A2, Turisme i hoteleria. L'adquisició de les habilitats necessàries per obtenir aquests diplomes és, doncs, el principal objectiu d'aquest curs, especialment tot el que es relaciona amb el sector de l’ esdeveniment i de la restauració turística. Pel que fa a les activitats desenvolupades, es prendran en compte les problemàtiques interculturals i la perspectiva de gènere.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Florence Jeanne Marie Detry
Idioma de les classes:
Francès (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Florence Jeanne Marie Detry  / Arnaud Laygues
Idioma de les classes:
Francès (100%)

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
Florence Jeanne Marie Detry  / Arnaud Laygues
Idioma de les classes:
Francès (100%)

Grup D

Durada:
Anual
Professorat:
Florence Jeanne Marie Detry  / Josefa Michele Hernandez Escrich
Idioma de les classes:
Francès (100%)

Grup E

Durada:
Anual
Professorat:
Florence Jeanne Marie Detry  / Josefa Michele Hernandez Escrich
Idioma de les classes:
Francès (100%)

Competències

 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit

Continguts

1. À la fin du cours de français IV, l’étudiant devra être capable d’interagir et de pouvoir atteindre les objectifs linguistiques et professionnels suivants (Évènementiel et restauration): - A- Module 6 / Contexte 1 : Au cœur de l’évènement / 1. Objectifs lexicaux : Le lexique de l’évènementiel, les différents types d’évènements, les prestataires de service des salons. 2. Objectifs grammaticaux : Le conditionnel présent. 3. Objectifs professionnels : Découvrir les différents types d’évènements, découvrir l’organisation d’un évènement et la coordination entre les prestataires. B-La restauration / 1.Objectifs lexicaux : Les ingrédients, les plats et la gastronomie française, la présentation d’un menu. 2. Objectifs grammaticaux : Révision du partitif, révision du futur, faire des suggestions. 3. Objectifs professionnels : Découvrir les fondements de la gastronomie française et savoir décrire un menu à un client. C-Module 6 / Contexte 3 : Un coup de pub pour le salon / 1.Objectifs lexicaux : Les adjectifs et expressions valorisants et dévalorisants, les acteurs de la promotion évènementielle, les expressions servant d’accroche. 2. Objectifs grammaticaux : le superlatif, les hypothèses. 3. Objectifs professionnels : Organiser la promotion d’un évènement sur plusieurs supports, rédiger une lettre promotionnelle, Employer twitter pour faire de la promotion. D-Module 6 / Contexte 4 : Déjà pro ! / 1.Objectifs lexicaux : Le vocabulaire de la recherche d’emploi, la nomenclature académique de la formation en France, les expressions et tournures de la lettre de motivation. 2. Objectifs grammaticaux : Les connecteurs logiques d’opposition et de concession. 3. Objectifs professionnels : Rédiger un CV, rédiger une lettre de motivation, passer un entretien d’embauche.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0,50 0 0 0,50
Elaboració individual de treballs 1,00 2,50 0 3,50
Exposició dels estudiants 1,00 3,00 0 4,00
Lectura / comentari de textos 0 12,00 0 12,00
Prova d'avaluació 3,00 13,00 0 16,00
Resolució d'exercicis 4,50 18,50 0 23,00
Sessió expositiva 6,00 0 0 6,00
Sessió participativa 6,00 0 0 6,00
Visionat/audició de documents 2,00 2,00 0 4,00
Total 24,00 51,00 0 75

Bibliografia

 • LAYGUES Arnaud, COLL Andreu (2014). Le français en contexte. Tourisme. Éditions Maison des Langues-Difusión.
 • AKYÜZ, Anne (2016). Focus – Grammaire du français. Hachette.
 • Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française (2011). Ed. Robert.
 • Diccionario compact ó pocket Larousse - français -espagnol - Catalán-francés (2011). Larousse.
 • G. Capelle- J.L. Trévot (2011). Gramática básica de la lengua francesa . Sociedad general española de librería S.A. .
 • E. Bérard- C. Lavenne (2011). Grammaire utile du Français - modes d´emploi- . Hatier/Didier.
 • E. Sinejols (2011). Entraînez-vous- niveau A2 . Clé Internationale.
 • E. Sinejols (2011). Entraînez-vous- niveau B1 -. Clé Internationale.
 • M. Grégoire (2011). Grammaire progressive du français avec 400 exercices . Clé Internationale.
 • D. Abry.- M.L. Chalaron- J. Van Eibergen (2011). Présent, Passé, Futur- Grammaire des premiers temps. Pug /Flem.
 • Edith Wolf (2011). Nathan Conjugaison . Nathan.
 • Nouveau Bécherelle (2011). L´Art de conjuguer - Dictionnaire de 1200 Verbes . SGEL.
 • Lucile Charliac - A.C. Motron (2011). Phonétique Progressive du Français avec 600 exercices. Clé Internationale.
 • MªC. Cruz Alonso, P.Gutierrz, L. Laffargue, N.Morère (1996). Eurotourisme. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces .
 • M.Danilo, J.L. Penfornis (1993). L'Hôtellerie et le Tourisme Le Français de la communication professionnelle. Paris: Hachette.
 • M. Dany (1993). Le Français et la profession.L'Hôtellerie et le Tourisme Le Français de la commu. Paris: Clé Internationale.
 • S.Truscott, M. Mitchell, B.Tauzin, C. Pruvot (1994). Le Français à grande vitesse. Paris: Hachette Fle.
 • Le Point du Fle. Recuperat , a http://lepointdufle.net

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova d’avaluació Test 1 Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 20 No
Elaboració de treballs Écrit 1 Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. 10 No
Exposició dels estudiants
Oral I
En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. 15 No
Prova d’avaluació PARTIEL ÉCRIT I
Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 25 No
Exposició dels estudiants PARTIEL ORAL I
En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. 20 No
Lectura de textos Lecture Roman Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 5 No
Altres / Présence Es tolerarà una absència no justificada per quadrimestre; a partir de la segona absència semestral, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absència = 9/3 absències = 8 ...) fins a arribar a més de sis faltes que equival a un 0. 5 No

Qualificació

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Donades les circumstàncies actuals i per oferir la màxima flexibilitat a l'alumnat i de la mateixa manera i com els altres professors del centre, l'equitat entre tots els estudiants és una prioritat dins de l'àrea de francès. Per això, els professors preguen que es contacti amb ells si un estudiant experimenta un problema tècnic.

L’avaluació de francès es pot realitzar segons dues modalitats: l’avaluació continua o l’avaluació final. Tots els alumnes matriculats en francès estan registrats per defecte en l'avaluació contínua.

A. Avaluació continua

Assistir a classe i participar en les activitats de formació amb un alt grau d'implicació i motivació són aspectes molt importants. L'avaluació contínua està dissenyada per aprendre, practicar i sistematitzar coneixements imprescindibles per a la formació en francès de l'estudiant.
Normes d'assistència:
- No s'acceptaran justificants per a les sessions de classe.
- Es tolerarà una absència no justificada per quadrimestre; a partir de la segona absència semestral, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absències = 9/3 absències = 8 ...) fins a arribar a més de sis faltes que equival a un 0.
- No serà possible realitzar activitats avaluatives fora del moment previst, excepte si l'alumne presenta un justificant (baixa mèdica).
- S'acceptarà un sol justificant per semestre durant una sessió avaluativa (Test/Treball escrit o expressió oral). Llevat de casos excepcionals, és imprescindible que l'alumne estigui present el dia oficialment fixat per als parcials escrits i el professor podrà proporcionar-li un justificant de l'EU Mediterrani en cas d'una falta laboral. La prova s'haurà de realitzar la mateixa setmana que la prova inicial.
- En tot cas, es prega avisar el docent amb suficient antelació (per correu electrònic).
Les activitats avaluatives de l'avaluació continuada no són recuperables. Si un estudiant no realitza una activitat, obté un 0 a aquesta activitat.

Test compétentiel : 20%
Travail Écrit : 10%
Expression orale : 15%
Partiel écrit compétentiel : 25%
Partiel oral compétentiel : 20%
Test de lecture : 5%
Assistance aux sessions : 5%

Proposta d’activitats addicionals:
Si ho vol, i de forma totalment voluntària, l'estudiant pot realitzar una tasca addicional per practicar i millorar el seu nivell de francès. Si l’activitat es desenvolupa correctament, l’alumne podrà beneficiar-se de mig punt addicional a la seva nota final, dins del límit de dues activitats (equivalents a un punt com a màxim a l’any):
1. Creació d’un BLOG públic i personal d’interès turístic (vegeu Moodle per a més detalls).
2. Lectura dirigida d’una novel·la breu (poseu-vos en contacte amb el vostre professor per triar el llibre i programar una presentació oral).
3. Elaboració d’un glossari temàtic: individualment i personalment, l’alumne elaborarà al llarg del curs un glossari que conté tot el lèxic vist a classe (vegeu els estàndards al Moodle).
En tot cas, i per a la seva validació, l’activitat complementària s’ha d’acordar amb el professor.

B. Examen de recuperació (convocatòria extraordinària)

Els alumnes que no han aprovat l'avaluació contínua tenen una última opció per aprovar l'assignatura: l'examen de recuperació.
L'avaluació única consta de 3 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries. Sota certes circumstancies excepcionals i si el professor ho considera oportú, es podran recuperar aquestes proves (ex: baixa mèdica):

A. Partiel écrit compétentiel: 50%
B. Partiel oral compétentiel: 40%
C. Test de lectura (novela) : 10%

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.
La nota per al parcial oral ha de ser com a mínim d’un 4.
La mitjana dels dos parcials (escrita i oral) ha de ser com a mínim de 5 per tenir èxit.

D'acord amb el Reglament de Centre, el Departament d'Idiomes avaluarà amb un 0 a l'estudiant que sigui detectat copiant per primera vegada i, que en cas que passi una segona vegada, aquest alumne anirà directament a avaluació final. Els intents de frau són considerats com a frau.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
1. Avaluació final

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Les activitats avaluatives de l'avaluació final són recuperables a través de la convocatòria extraordinària.
L'avaluació única consta de 3 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries. Sota certes circumstancies excepcionals i si el professor ho considera oportú, es podran recuperar aquestes proves (ex.: baixa mèdica):

A. Partiel écrit compétentiel: 50%
B. Partiel oral compétentiel: 40%
C. Test de lectura (novela) : 10%

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.
La nota per al parcial oral ha de ser com a mínim d’un 4.
La mitjana dels dos parcials (escrita i oral) ha de ser com a mínim de 5 per tenir èxit.

2. Examen de recuperació (convocatòria extraordinària)

Els alumnes que no han aprovat l'avaluació final tenen una última opció per aprovar l'assignatura: l'examen de recuperació.
L'avaluació única consta de 3 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries. Sota certes circumstancies excepcionals i si el professor ho considera oportú, es podran recuperar aquestes proves (ex.: baixa mèdica):

A. Partiel écrit compétentiel: 50%
B. Partiel oral compétentiel: 40%
C. Test de lectura (novela): 10%

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.
La nota per al parcial oral ha de ser com a mínim d’un 4.
La mitjana dels dos parcials (escrit i oral) ha de ser com a mínim de 5 per tenir èxit.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Dra. Florence Detry
Tutoria presencial al despatx d’idiomes (veure horari al Moodle).
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle).

Prof. Josée Hernández
Tutoria presencial al despatx d’idiomes (veure horari al Moodle).
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle).

Dr. Arnaud Laygues
Tutoria presencial al despatx d’idiomes (veure horari al Moodle).
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Dra. Florence Detry
Comunicació per correu electrònic: florence.detry@mediterrani.com

Prof. Josée Hernández
Comunicació per correu electrònic: josee.hernandez@mediterrani.com

Dr. Arnaud Laygues
Comunicació per correu electrònic: arnaud.laygues@mediterrani.com

El departament de francès aconsella als participants aprofitar qualsevol ocasió per practicar l'idioma, no només en les sessions presencials de classe, sinó també en els moments de tutoria i en els correus electrònics dirigits als professors.

Observacions

Per a la bona marxa dels cursos i per mantenir un ambient propici per a l’aprenentatge, l’estudiant es compromet a respectar els estàndards de comportament exigits a nivell universitari:
- Arribar a l’hora actual.
- Quedar-se fins al final de la sessió.
- No utilitzar ni consultar el telèfon sense cap motiu motivat pel curs (cerca de vocabulari ...).
Es recorda que l’honestedat és la primera qualitat d’un professional.
L’estudiant ha d’adoptar una actitud respectuosa amb els altres i voluntària en el seu aprenentatge i això per poder progressar en les millors condicions.

Assignatures recomanades

 • Francès I
 • Francès II
 • Francès III

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari 1: Modalitat online no presencial

Les activitats adaptades a la docència no presencial desenvolupen les 4 competències previstes, és a dir: (13) Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents; (17) Comunicar-se oralment i per escrit.

En el cas de l’ensenyament no presencial, totes les activitats amb docència se realitzaran online:

- Amb professor virtual (APV): 24h
- Sense professor (SP): 51h

QUADRIMESTRE 1
Classes expositives : APV: 6h + SP: 0h
Classes participatives : APV: 6h + SP: 0h
Resolució exercicis: APV: 4,5h + SP: 18,5h
Audició de documents: APV: 2h + SP: 2h
Prova d’avaluació Test 1: APV: 3 + SP: 5h
Elaboració de treballs Écrit 1: APV: 1 + SP: 2,5h
Exposició dels estudiants Oral I: APV: 0,5h + SP: 1h
Prova d’avaluació PARTIEL ÉCRIT I: APV: 0h + SP: 8h
Exposició dels est. PARTIEL ORAL I: APV: 0,5h + SP: 2h
Lectura de textos Lecture Roman : APV: 0h + SP: 12h
Altres / Présence : APV: 0,5h + SP: 0h

Les activitats realitzades durant el curs permeten adquirir les habilitats relacionades amb els continguts didàctics següents:

QUADRIMESTRE 1 :
1. À la fin du cours de français IV, l’étudiant devra être capable d’interagir et de pouvoir atteindre les objectifs linguistiques et professionnels suivants (Évènementiel et restauration): - A- Module 6 / Contexte 1 : Au cœur de l’évènement / 1. Objectifs lexicaux : Le lexique de l’évènementiel, les différents types d’évènements, les prestataires de service des salons. 2. Objectifs grammaticaux : Le conditionnel présent. 3. Objectifs professionnels : Découvrir les différents types d’évènements, découvrir l’organisation d’un évènement et la coordination entre les prestataires. B-La restauration / 1.Objectifs lexicaux : Les ingrédients, les plats et la gastronomie française, la présentation d’un menu. 2. Objectifs grammaticaux : Révision du partitif, révision du futur, faire des suggestions. 3. Objectifs professionnels : Découvrir les fondements de la gastronomie française et savoir décrire un menu à un client. C-Module 6 / Contexte 3 : Un coup de pub pour le salon / 1.Objectifs lexicaux : Les adjectifs et expressions valorisants et dévalorisants, les acteurs de la promotion évènementielle, les expressions servant d’accroche. 2. Objectifs grammaticaux : le superlatif, les hypothèses. 3. Objectifs professionnels : Organiser la promotion d’un évènement sur plusieurs supports, rédiger une lettre promotionnelle, Employer twitter pour faire de la promotion. D-Module 6 / Contexte 4 : Déjà pro ! / 1.Objectifs lexicaux : Le vocabulaire de la recherche d’emploi, la nomenclature académique de la formation en France, les expressions et tournures de la lettre de motivation. 2. Objectifs grammaticaux : Les connecteurs logiques d’opposition et de concession. 3. Objectifs professionnels : Rédiger un CV, rédiger une lettre de motivation, passer un entretien d’embauche.


Escenari 2: Modalitat semipresencial

Les activitats adaptades a la docència semipresencial desenvolupen les 2 competències previstes, és a dir: (13) Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents; (17) Comunicar-se oralment i per escrit.

La meitat de les activitats es realitzaran online i la meitat es realitzaran de forma presencial respectant els estàndards de distància sanitària:

- Amb professor presencial (APP): 12h
- Amb professor virtual (APV): 12h
- Sense professor (SP): 51h

QUADRIMESTRE 1
Classes expositives : APP: 3h + APV: 3h + SP: 0h
Classes participatives : APP: 3h + APV: 3h + SP: 0h
Resolució exercicis: APP: 2,25h + APV: 2,25h + SP: 18,5h
Audició de documents: APP: 1h + APV: 1h + SP: 2h
Prova d’avaluació Test 1: APP: 1,5h + APV: 1,5 + SP: 5h
Elaboració de treballs Écrit 1: APP: 0,5h + APV: 0,5 + SP: 2,5h
Exposició dels estudiants Oral I: APP: 0,25h + APV: 0,25h + SP: 1h
Prova d’avaluació PARTIEL ÉCRIT I: APP: 0h + APV: 0h + SP: 8h
Exposició dels est. PARTIEL ORAL I: APP: 0,25h + APV: 0,25h + SP: 2h
Lectura de textos Lecture Roman : APP: 0h + APV: 0h + SP: 12h
Altres / Présence : APP:0,25h + APV: 0,25h + SP: 0h

Les activitats realitzades durant el curs permeten adquirir les habilitats relacionades amb els continguts didàctics següents:

QUADRIMESTRE 1 :
1. À la fin du cours de français IV, l’étudiant devra être capable d’interagir et de pouvoir atteindre les objectifs linguistiques et professionnels suivants (Évènementiel et restauration): - A- Module 6 / Contexte 1 : Au cœur de l’évènement / 1. Objectifs lexicaux : Le lexique de l’évènementiel, les différents types d’évènements, les prestataires de service des salons. 2. Objectifs grammaticaux : Le conditionnel présent. 3. Objectifs professionnels : Découvrir les différents types d’évènements, découvrir l’organisation d’un évènement et la coordination entre les prestataires. B-La restauration / 1.Objectifs lexicaux : Les ingrédients, les plats et la gastronomie française, la présentation d’un menu. 2. Objectifs grammaticaux : Révision du partitif, révision du futur, faire des suggestions. 3. Objectifs professionnels : Découvrir les fondements de la gastronomie française et savoir décrire un menu à un client. C-Module 6 / Contexte 3 : Un coup de pub pour le salon / 1.Objectifs lexicaux : Les adjectifs et expressions valorisants et dévalorisants, les acteurs de la promotion évènementielle, les expressions servant d’accroche. 2. Objectifs grammaticaux : le superlatif, les hypothèses. 3. Objectifs professionnels : Organiser la promotion d’un évènement sur plusieurs supports, rédiger une lettre promotionnelle, Employer twitter pour faire de la promotion. D-Module 6 / Contexte 4 : Déjà pro ! / 1.Objectifs lexicaux : Le vocabulaire de la recherche d’emploi, la nomenclature académique de la formation en France, les expressions et tournures de la lettre de motivation. 2. Objectifs grammaticaux : Les connecteurs logiques d’opposition et de concession. 3. Objectifs professionnels : Rédiger un CV, rédiger une lettre de motivation, passer un entretien d’embauche.


Escenari 3: Modalitat presencial

Les activitats adaptades a la docència presencial desenvolupen les 4 competències previstes, és a dir: (13) Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents; (17) Comunicar-se oralment i per escrit.

Totes les activitats es realitzaran de forma presencial amb el professor:

- Amb professor presencial (APP): 24h
- Sense professor (SP): 51h

QUADRIMESTRE 1
Classes expositives : APP: 6h + SP: 0h
Classes participatives : APP: 6h + SP: 0h
Resolució exercicis: APP: 4,5h + SP: 18,5h
Audició de documents: APP: 2h + SP: 2h
Prova d’avaluació Test 1: APP: 3 + SP: 5h
Elaboració de treballs Écrit 1: APP: 1 + SP: 2,5h
Exposició dels estudiants Oral I: APP: 0,5h + SP: 1h
Prova d’avaluació PARTIEL ÉCRIT I: APP: 0h + SP: 8h
Exposició dels est. PARTIEL ORAL I: APP: 0,5h + SP: 2h
Lectura de textos Lecture Roman : APP: 0h + SP: 12h
Altres / Présence : APP: 0,5h + SP: 0h

Les activitats realitzades durant el curs permeten adquirir les habilitats relacionades amb els continguts didàctics següents:

QUADRIMESTRE 1 :
1. À la fin du cours de français IV, l’étudiant devra être capable d’interagir et de pouvoir atteindre les objectifs linguistiques et professionnels suivants (Évènementiel et restauration): - A- Module 6 / Contexte 1 : Au cœur de l’évènement / 1. Objectifs lexicaux : Le lexique de l’évènementiel, les différents types d’évènements, les prestataires de service des salons. 2. Objectifs grammaticaux : Le conditionnel présent. 3. Objectifs professionnels : Découvrir les différents types d’évènements, découvrir l’organisation d’un évènement et la coordination entre les prestataires. B-La restauration / 1.Objectifs lexicaux : Les ingrédients, les plats et la gastronomie française, la présentation d’un menu. 2. Objectifs grammaticaux : Révision du partitif, révision du futur, faire des suggestions. 3. Objectifs professionnels : Découvrir les fondements de la gastronomie française et savoir décrire un menu à un client. C-Module 6 / Contexte 3 : Un coup de pub pour le salon / 1.Objectifs lexicaux : Les adjectifs et expressions valorisants et dévalorisants, les acteurs de la promotion évènementielle, les expressions servant d’accroche. 2. Objectifs grammaticaux : le superlatif, les hypothèses. 3. Objectifs professionnels : Organiser la promotion d’un évènement sur plusieurs supports, rédiger une lettre promotionnelle, Employer twitter pour faire de la promotion. D-Module 6 / Contexte 4 : Déjà pro ! / 1.Objectifs lexicaux : Le vocabulaire de la recherche d’emploi, la nomenclature académique de la formation en France, les expressions et tournures de la lettre de motivation. 2. Objectifs grammaticaux : Les connecteurs logiques d’opposition et de concession. 3. Objectifs professionnels : Rédiger un CV, rédiger une lettre de motivation, passer un entretien d’embauche.

Modificació de l'avaluació:
Escenari 1: Modalitat online no presencial

Les avaluacions adaptades a la docència no presencial desenvolupen les 2 competències previstes a la programació inicial, és a dir: (13) Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents; (17) Comunicar-se oralment i per escrit.

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Donades les circumstàncies actuals i per oferir la màxima flexibilitat a l'alumnat i de la mateixa manera i com els altres professors del centre, l'equitat entre tots els estudiants és una prioritat dins de l'àrea de francès. Per això, els professors preguen que es contacti amb ells si un estudiant experimenta un problema tècnic.

L’avaluació de francès es pot realitzar segons dues modalitats: l’avaluació continua o l’avaluació final. Tots els alumnes matriculats en francès estan registrats per defecte en l'avaluació contínua.

A. Avaluació continua

Assistir a classe i participar a les activitats de formació amb un alt grau d'implicació i motivació són aspectes molt importants. L'avaluació contínua està dissenyada per aprendre, practicar i sistematitzar coneixements imprescindibles per a la formació en francès de l'estudiant.
Normes d'assistència:
- No s'acceptaran justificants per a les sessions de classe.
- Es tolerarà una absència no justificada per quadrimestre; a partir de la segona absència semestral, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absència = 9/3 absències = 8 ...) fins a arribar a més de sis faltes que equival a un 0.
- No serà possible realitzar activitats avaluatives fora del moment previst, excepte si l'alumne presenta un justificant (baixa mèdica).
- S'acceptarà un sol justificant per semestre durant una sessió avaluativa (Test / Treball escrit o expressió oral). Llevat de casos excepcionals, és imprescindible que l'alumne estigui present el dia oficialment fixat per als parcials escrits i el professor podrà proporcionar-li un justificant de l'EU Mediterrani en cas d'una falta laboral. La prova s'haurà de realitzar la mateixa setmana que la prova inicial.
- En tot cas, es prega avisar el docent amb suficient antelació (per correu electrònic).
Les activitats avaluatives de l'avaluació continuada no són recuperables. Si un estudiant no realitza una activitat, obté un 0 a aquesta activitat.

Test compétentiel : 20%
Travail Écrit : 10%
Expression Orale : 15%
Partiel écrit compétentiel : 25%
Partiel oral compétentiel : 20%
Test de lecture : 5%
Assistance aux sessions : 5%

Proposta d’activitats addicionals:
Si ho vol, i de forma totalment voluntària, l'estudiant pot realitzar una tasca addicional per practicar i millorar el seu nivell de francès. Si l’activitat es desenvolupa correctament, l’alumne podrà beneficiar-se de mig punt addicional a la seva nota final, dins del límit de dues activitats (equivalents a un punt com a màxim a l’any):
1. Creació d’un BLOG públic i personal d’interès turístic (vegeu Moodle per a més detalls).
2. Lectura dirigida d’una novel·la breu (poseu-vos en contacte amb el vostre professor per triar el llibre i programar una presentació oral).
3. Elaboració d’un glossari temàtic: individualment i personalment, l’alumne elaborarà al llarg del curs un glossari que conté tot el lèxic vist a classe (vegeu els estàndards al Moodle).
En tot cas, i per a la seva validació, l’activitat complementària s’ha d’acordar amb el professor.

B. Avaluació final

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Les activitats avaluatives de l'avaluació final són recuperables a través de la convocatòria extraordinària.
L'avaluació única consta de 3 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries. Sota certes circumstancies excepcionals i si el professor ho considera oportú, es podran recuperar aquestes proves (ex.: baixa mèdica):

A. Partiel écrit compétentiel: 50%
B. Partiel oral compétentiel: 40%
C. Test de lectura (novela) : 10%

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.
La nota per al parcial oral ha de ser com a mínim d’un 4.
La mitjana dels dos parcials (escrita i oral) ha de ser com a mínim de 5 per tenir èxit.

C. Examen de recuperació (convocatòria extraordinària)

Els alumnes que no han aprovat l'avaluació final tenen una última opció per aprovar l'assignatura: l'examen de recuperació.
L'avaluació única consta de 3 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries. Sota certes circumstancies excepcionals i si el professor ho considera oportú, es podran recuperar aquestes proves (ex.: baixa mèdica):

A. Partiel écrit compétentiel: 50%
B. Partiel oral compétentiel: 40%
C. Test de lectura (novela): 10%

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.
La nota per al parcial oral ha de ser com a mínim d’un 4.
La mitjana dels dos parcials (escrit i oral) ha de ser com a mínim de 5 per tenir èxit.

Escenari 2: Modalitat semipresencial

Les avaluacions adaptades a la docència semipresencial desenvolupen les 2 competències previstes a la programació inicial, és a dir: (13) Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents; (17) Comunicar-se oralment i per escrit.

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Donades les circumstàncies actuals i per oferir la màxima flexibilitat a l'alumnat i de la mateixa manera i com els altres professors del centre, l'equitat entre tots els estudiants és una prioritat dins de l'àrea de francès. Per això, els professors preguen que es contacti amb ells si un estudiant experimenta un problema tècnic.

L’avaluació de francès es pot realitzar segons dues modalitats: l’avaluació continua o l’avaluació final. Tots els alumnes matriculats en francès estan registrats per defecte en l'avaluació contínua.

A. Avaluació continua

Assistir a classe i participar en les activitats de formació amb un alt grau d'implicació i motivació són aspectes molt importants. L'avaluació contínua està dissenyada per aprendre, practicar i sistematitzar coneixements imprescindibles per a la formació en francès de l'estudiant.
Normes d'assistència:
- No s'acceptaran justificants per a les sessions de classe.
- Es tolerarà una absència no justificada per quadrimestre; a partir de la segona absència semestral, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absència = 9/3 absències = 8 ...) fins a arribar a més de sis faltes que equival a un 0.
- No serà possible realitzar activitats avaluatives fora del moment previst, excepte si l'alumne presenta un justificant (baixa mèdica).
- S'acceptarà un sol justificant per semestre durant una sessió avaluativa (Test/Treball escrit o expressió oral). Llevat de casos excepcionals, és imprescindible que l'alumne estigui present el dia oficialment fixat per als parcials escrits i el professor podrà proporcionar-li un justificant de l'EU Mediterrani en cas d'una falta laboral. La prova s'haurà de realitzar la mateixa setmana que la prova inicial.
- En tot cas, es prega avisar el docent amb suficient antelació (per correu electrònic).
Les activitats avaluatives de l'avaluació continuada no són recuperables. Si un estudiant no realitza una activitat, obté un 0 a aquesta activitat.

Test compétentiel : 20%
Travail Écrit : 10%
Expression orale : 15%
Partiel écrit compétentiel : 25%
Partiel oral compétentiel : 20%
Test de lecture : 5%
Assistance aux sessions : 5%

Proposta d’activitats addicionals:
Si ho vol, i de forma totalment voluntària, l'estudiant pot realitzar una tasca addicional per practicar i millorar el seu nivell de francès. Si l’activitat es desenvolupa correctament, l’alumne podrà beneficiar-se de mig punt addicional a la seva nota final, dins del límit de dues activitats (equivalents a un punt com a màxim a l’any):
1. Creació d’un BLOG públic i personal d’interès turístic (vegeu Moodle per a més detalls).
2. Lectura dirigida d’una novel·la breu (poseu-vos en contacte amb el vostre professor per triar el llibre i programar una presentació oral).
3. Elaboració d’un glossari temàtic: individualment i personalment, l’alumne elaborarà al llarg del curs un glossari que conté tot el lèxic vist a classe (vegeu els estàndards al Moodle).
En tot cas, i per a la seva validació, l’activitat complementària s’ha d’acordar amb el professor.

B. Avaluació final

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Les activitats avaluatives de l'avaluació final són recuperables a través de la convocatòria extraordinària.
L'avaluació única consta de 3 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries. Sota certes circumstancies excepcionals i si el professor ho considera oportú, es podran recuperar aquestes proves (ex.: baixa mèdica):

A. Partiel écrit compétentiel: 50%
B. Partiel oral compétentiel: 40%
C. Test de lectura (novela) : 10%

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.
La nota per al parcial oral ha de ser com a mínim d’un 4.
La mitjana dels dos parcials (escrita i oral) ha de ser com a mínim de 5 per tenir èxit.

C. Examen de recuperació (convocatòria extraordinària)

Els alumnes que no han aprovat l'avaluació final tenen una última opció per aprovar l'assignatura: l'examen de recuperació.
L'avaluació única consta de 3 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries. Sota certes circumstancies excepcionals i si el professor ho considera oportú, es podran recuperar aquestes proves (ex.: baixa mèdica):

A. Partiel écrit compétentiel: 50%
B. Partiel oral compétentiel: 40%
C. Test de lectura (novela): 10%

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.
La nota per al parcial oral ha de ser com a mínim d’un 4.
La mitjana dels dos parcials (escrit i oral) ha de ser com a mínim de 5 per tenir èxit.

Escenari 3: Modalitat presencial

Les avaluacions adaptades a la docència presencial desenvolupen les 2 competències previstes a la programació inicial, és a dir: (13) Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents; (17) Comunicar-se oralment i per escrit.

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

L’avaluació de francès es pot realitzar segons dues modalitats: l’avaluació continua o l’avaluació final. Tots els alumnes matriculats en francès estan registrats per defecte en l'avaluació contínua.

A. Avaluació continua

Assistir a classe i participar en les activitats de formació amb un alt grau d'implicació i motivació són aspectes molt importants. L'avaluació contínua està dissenyada per aprendre, practicar i sistematitzar coneixements imprescindibles per a la formació en francès de l'estudiant.
Normes d'assistència:
- No s'acceptaran justificants per a les sessions de classe.
- Es tolerarà una absència no justificada per quadrimestre; a partir de la segona absència semestral, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absència = 9/3 absències = 8 ...) fins a arribar a més de sis faltes que equival a un 0.
- No serà possible realitzar activitats avaluatives fora del moment previst, excepte si l'alumne presenta un justificant (baixa mèdica).
- S'acceptarà un sol justificant per semestre durant una sessió avaluativa (Test / Treball escrit o expressió oral). Llevat de casos excepcionals, és imprescindible que l'alumne estigui present el dia oficialment fixat per als parcials escrits i el professor podrà proporcionar-li un justificant de l'EU Mediterrani en cas d'una falta laboral. La prova s'haurà de realitzar la mateixa setmana que la prova inicial.
- En tot cas, es prega avisar el docent amb suficient antelació (per correu electrònic).

Les activitats avaluatives de l'avaluació continuada no són recuperables. Si un estudiant no realitza una activitat, obté un 0 a aquesta activitat.

Test: 20%
Travail Écrit : 10%
Expression orale : 15%
Partiel écrit: 25%
Partiel oral: 20%
Test de lecture : 5%
Assistance aux sessions : 5%

Proposta d’activitats addicionals:
Si ho vol, i de forma totalment voluntària, l'estudiant pot realitzar una tasca addicional per practicar i millorar el seu nivell de francès. Si l’activitat es desenvolupa correctament, l’alumne podrà beneficiar-se de mig punt addicional a la seva nota final, dins del límit de dues activitats (equivalents a un punt com a màxim a l’any):
1. Creació d’un BLOG públic i personal d’interès turístic (vegeu Moodle per a més detalls).
2. Lectura dirigida d’una novel·la breu (poseu-vos en contacte amb el vostre professor per triar el llibre i programar una presentació oral).
3. Elaboració d’un glossari temàtic: individualment i personalment, l’alumne elaborarà al llarg del curs un glossari que conté tot el lèxic vist a classe (vegeu els estàndards al Moodle).
En tot cas, i per a la seva validació, l’activitat complementària s’ha d’acordar amb el professor.

B. Avaluació final

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Les activitats avaluatives de l'avaluació final són recuperables a través de la convocatòria extraordinària.
L'avaluació única consta de 3 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries. Sota certes circumstancies excepcionals i si el professor ho considera oportú, es podran recuperar aquestes proves (ex.: baixa mèdica):

A. Partiel écrit compétentiel: 50%
B. Partiel oral compétentiel: 40%
C. Test de lectura (novela) : 10%

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.
La nota per al parcial oral ha de ser com a mínim d’un 4.
La mitjana dels dos parcials (escrita i oral) ha de ser com a mínim de 5 per tenir èxit.

C. Examen de recuperació (convocatòria extraordinària)

Els alumnes que no han aprovat l'avaluació final tenen una última opció per aprovar l'assignatura: l'examen de recuperació.
L'avaluació única consta de 3 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries. Sota certes circumstancies excepcionals i si el professor ho considera oportú, es podran recuperar aquestes proves (ex.: baixa mèdica):

A. Partiel écrit compétentiel: 50%
B. Partiel oral compétentiel: 40%
C. Test de lectura (novela): 10%

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.
La nota per al parcial oral ha de ser com a mínim d’un 4.
La mitjana dels dos parcials (escrit i oral) ha de ser com a mínim de 5 per tenir èxit.

Tutoria i comunicació:
Escenari 1: Modalitat online no presencial

Prof. Arnaud Laygues
Comunicació per correu electrònic: arnaud.laygues@mediterrani.com
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle)

Prof. Florence Detry
Comunicació per correu electrònic: florence.detry@mediterrani.com
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle)

Prof. Josée Hernández
Comunicació per correu electrònic: josee.hernandez@mediterrani.com
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle)

Escenari 2: Modalitat semipresencial

Prof. Arnaud Laygues
Comunicació per correu electrònic: arnaud.laygues@mediterrani.com
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle)
Tutoria presencial al despatx d’idiomes (veure horari al Moodle)

Prof. Florence Detry
Comunicació per correu electrònic: florence.detry@mediterrani.com
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle)
Tutoria presencial al despatx d’idiomes (veure horari al Moodle)

Prof. Josée Hernández
Comunicació per correu electrònic: josee.hernandez@mediterrani.com
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle)

Escenari 3: Modalitat presencial

Prof. Arnaud Laygues
Comunicació per correu electrònic: arnaud.laygues@mediterrani.com
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle)
Tutoria presencial al despatx d’idiomes (veure horari al Moodle)

Prof. Florence Detry
Comunicació per correu electrònic: florence.detry@mediterrani.com
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle)
Tutoria presencial al despatx d’idiomes (veure horari al Moodle)

Prof. Josée Hernández
Comunicació per correu electrònic: josee.hernandez@mediterrani.com
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle)

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.