Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Analitzar informació econòmico-financera de l’empresa turística per la presa de decisions. En definitiva l'assignatura inclou tots els conceptes i instruments necessaris per a poder gestionar eficientment una empresa turística i contemplar la mateixa desde diverses perspectives, com l'econòmica, financera, comercial o la de gènere.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Felix Barahona Marquez
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. Tema 1. Conceptes generals de la gestió econòmico-financera

2. Tema 2. Anàlisi balanç

3. Tema 3. Anàlisi compte pèrdues i guanys

4. Tema 4. Comptabilitat analítica: aproximació pràctica

5. Tema 5. Fonts de finançament empresarial a llarg termini

6. Tema 6. Fonts de finançament empresarial a curt termini

7. Tema 7. Control de la gestió empresarial

8. Tema 8. Altra informació interessant per a la gestió empresarial

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Resolució d'exercicis 9,00 27,00 9,00 45,00
Sessió expositiva 6,00 18,00 6,00 30,00
Sessió participativa 9,00 27,00 9,00 45,00
Treball en equip 6,00 18,00 6,00 30,00
Total 30,00 90,00 30,00 150

Bibliografia

 • Amat, O. (2008). Análisis de Estados Financieros. Fundamentos y aplicaciones. . Barcelona: Gestión 2000.
 • Amat, O. (2008). Comprender la Contabilidad y las Finanzas.. Barcelona: Gestión 2000.
 • Aranda, H. (1998). Dirección financiera en las empresas turísticas.. Madrid: Editorial Universitaria Ramon Areces..
 • López, D.; Orta, M. (2008). Introducción a la contabilidad y al análisis financiero. Especial referencia a l. Madrid: Editorial Pirámide.
 • Martin Rojo, I. (2003). Dirección y gestión de empresas del sector turístico. Madrid: Editorial Pirámide.
 • Parra, E.; Calero, F. (2006). Gestión y dirección de empresas turísticas.. Madrid: McGraw Hill..
 • Suárez Suárez, A. (2005). Decisiones óptimas de inversión y Financiación en la Empresa.. Madrid: Editorial Pirámide.
 • Vegas, A. (2006). Manual de finanzas para empresas turísticas.. Madrid: Editorial Síntesis.
 • Web oficial del turismo de España:. Recuperat , a http://www.tourspain.es
 • Instituto para la calidad turística española:. Recuperat , a http://www.Icte.es
 • Organización Mundial de Turismo:. Recuperat , a http://www.world-tourism.org
 • Banco de España: Balanza de Pagos. Recuperat , a http://www.bde.es
 • INE. Recuperat , a http://www.ine.es
 • Instituto de estudios turísticos: Ministerio de economía Secretaria General de T. Recuperat , a http://www.iet.tourspain.es
 • Hosteltur- Noticias de turismo / Noticias turísticas. Recuperat , a http://www.hosteltur.com/
 • Expansión- Diario económico e información de mercados. Recuperat , a http://www.expansion.com/
 • Cinco días- Diario económico de referencia en España. Recuperat , a http://cincodias.com/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes expositives Les clases expositives representen el 20% sobre la nota final. 20 No
Classes participatives Les classes participatives representen el 30% sobre la nota final. 30 No
Aprenentatge basat en problemes Aquestes activitats representen el 30% sobre la nota final. 30 No
Treball en grup El treball en grup representa el 20% sobre la nota final. 20 No

Qualificació

a) Hi ha una cura per la COVID-19 abans de començar el curs i podem fer tot el curs de forma presencial.


L’avaluació és continuada i per competències, per la qual cosa és imprescindible la realització i entrega de les diferents activitats i treballs proposats pel professor durant el curs. Totes aquestes activitats seran de caràcter avaluatiu i tindran impacte en la nota final de l’assignatura.
Només poden presentar-se i entregar activitats d'avaluació continuada els estudiants que assisteixen a totes les sessions (sessions senceres).
La ponderació de les activitats d’avaluació continuada sobre la nota final s’indiquen en la següent tabla:

Descripció Activitat % Ponderació nota final Competències relacionades Continguts relacionats
Entrega d’exercicis pràctics 60 C2, C23, C7, C19 Temes 1-8
Treball de curs 20 C8, C7, C19, C24 Temes 1-8
Prova escrita 20 C2, C23, C19, C24 Temes 1-8

Durant el període docent es realitzaran 2 exàmens parcials (proves escrites on hi hauran exercicis pràctics) relacionades amb els continguts i les competències treballades durant el curs, que juntament amb la resta d’activitats d’avaluació continuada definiran la nota final per aquells estudiants que optin per l’avaluació continuada. Per tant:


Nota primera part del temari (Temes 1-4) = (nota mitjana entrega exercicis pràctics i treball de curs * 0,20) + (nota del primer parcial * 0,80)

Nota segona part del temari (Temes 5-8) = (nota mitjana entrega exercicis pràctics i treball de curs * 0,20) + (nota del segon parcial * 0,80)


La nota final de l’assignatura, per tots aquells estudiants que hagin superat l’avaluació continua serà la mitjana de les 2 notes. Per poder realitzar mitjana, cada examen parcial ha de tenir una nota igual o superior a 4. La nota mínima per superar l’assignatura és un 5.

La nota final de l’assignatura, per tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació continua o per no haver-la seguit, vindrà donada per la realització d’un examen final.


b) Al setembre no hi ha cura i fins que no la tinguem, la docència serà semipresencial.

Convocatoria Ordinaria

Alumnos presenciales (evaluación continua)

Se modifica la valoración del rendimiento del estudiante en la resolución de los casos, ejercicios y trabajos realizados durante el cuatrimestre mediante:

• Resolución de ejercicios, casos y trabajos (ponderación del 100% de la nota)

Para superar la evaluación continua, la nota del global de actividades realizadas debe ser al menos de cuatro puntos (de ese modo podría compensarse la nota de la 1ª parte de la asignatura con la nota de la 2ª parte de la asignatura). La nota final de la asignatura para los alumnos que superen la continua (a partir de 5.0), será el promedio de las notas de 1a y 2a parte.

Alumnos presenciales (evaluación única)

Los alumnos que optaron en su momento por evaluación única (que implica la no realización de actividades ni participación durante el curso), acudirán directamente a la convocatoria ordinaria (100% de la nota). Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.


Alumnos no presenciales

Los alumnos que optaron en su momento por evaluación única (que implica la no realización de actividades ni participación durante el curso), acudirán directamente a la convocatoria ordinaria (100% de la nota). Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.

Convocatoria Extraordinaria

Alumnos presenciales y no presenciales

Los estudiantes que no superen la convocatoria ordinaria deberán realizar una prueba teórico-práctica en que se les evaluará de la totalidad de los contenidos que valdrá el 100% de la nota. Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.


c) En qualsevol moment, dins els escenaris a i b, hi ha un rebrot i ens hem de tornar a confinar. En aquest cas la docència passaria a fer-se 100% online, tal i com ho hem fet des del Estat d’Alarma.

Convocatoria Ordinaria

Alumnos presenciales (evaluación continua)

Se modifica la valoración del rendimiento del estudiante en la resolución de los casos, ejercicios y trabajos realizados durante el cuatrimestre mediante:

• Resolución de ejercicios, casos y trabajos (ponderación del 100% de la nota)

Para superar la evaluación continua, la nota del global de actividades realizadas debe ser al menos de cuatro puntos (de ese modo podría compensarse la nota de la 1ª parte de la asignatura con la nota de la 2ª parte de la asignatura). La nota final de la asignatura para los alumnos que superen la continua (a partir de 5.0), será el promedio de las notas de 1a y 2a parte.

Alumnos presenciales (evaluación única)

Los alumnos que optaron en su momento por evaluación única (que implica la no realización de actividades ni participación durante el curso), acudirán directamente a la convocatoria ordinaria (100% de la nota). Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.


Alumnos no presenciales

Los alumnos que optaron en su momento por evaluación única (que implica la no realización de actividades ni participación durante el curso), acudirán directamente a la convocatoria ordinaria (100% de la nota). Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.

Convocatoria Extraordinaria

Alumnos presenciales y no presenciales

Los estudiantes que no superen la convocatoria ordinaria deberán realizar una prueba teórico-práctica en que se les evaluará de la totalidad de los contenidos que valdrá el 100% de la nota. Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
Examen escrit de tot el temari amb una ponderació de nota del 100%

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Las tutorías con los alumnos se llevarán a cabo, a petición de estos, mediante el uso de herramientas online: email, GoToMeeting, etc. o de manera presencial. Para una mayor organización y mejor servicio para el alumno, será necesario pedir cita previa

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicación e interacción con los alumnos, al margen de la clase (presencialmente dónde siempre se guardará la distancia mínima exigida) se llevará a cabo mediante el uso de herramientas online: email, GoToMeeting, etc. o de manera presencial

Observacions

Les activitats d’avaluació continuada i continguts bàsics de l’assignatura, així com totes les informacions necessàries pel seguiment adequat del curs seran publicades en el moodle. Per tant es recomana una revisió setmanal del campus virtual de l’Escola per part de l’estudiant.

Els estudiants han de tenir molt present que compten amb el valuós recurs de les tutories personalitzades (15 hores), per tant és un servei molt recomanable en cas que l’alumne tingui alguns dubtes o dificultats en la comprensió del temari i/o activitat d’avaluació continuada.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
a) Hi ha una cura per la COVID-19 abans de començar el curs i podem fer tot el curs de forma presencial.

Las actividades previstas se realizaran de manera presencial.


b) Al setembre no hi ha cura i fins que no la tinguem, la docència serà semipresencial.

Se mantienen las actividades previstas pero combinando el modo presencial con el online, utilizando GoToMeeting para clases en streaming, apoyo al estudiante en las actividades de evaluación continua y moodle para el resto de acciones docentes).


c) En qualsevol moment, dins els escenaris a i b, hi ha un rebrot i ens hem de tornar a confinar. En aquest cas la docència passaria a fer-se 100% online, tal i com ho hem fet des del Estat d’Alarma.

Se mantienen las actividades previstas, pero realizadas de modo online, utilizando GoToMeeting para las clases en streaming, apoyo al estudiante en las actividades de evaluación continua y moodle para el resto de acciones docentes).

Modificació de l'avaluació:
a) Hi ha una cura per la COVID-19 abans de començar el curs i podem fer tot el curs de forma presencial.


L’avaluació és continuada i per competències, per la qual cosa és imprescindible la realització i entrega de les diferents activitats i treballs proposats pel professor durant el curs. Totes aquestes activitats seran de caràcter avaluatiu i tindran impacte en la nota final de l’assignatura.
Només poden presentar-se i entregar activitats d'avaluació continuada els estudiants que assisteixen a totes les sessions (sessions senceres).
La ponderació de les activitats d’avaluació continuada sobre la nota final s’indiquen en la següent tabla:

Descripció Activitat % Ponderació nota final Competències relacionades Continguts relacionats
Entrega d’exercicis pràctics 60 C2, C23, C7, C19 Temes 1-8
Treball de curs 20 C8, C7, C19, C24 Temes 1-8
Prova escrita 20 C2, C23, C19, C24 Temes 1-8

Durant el període docent es realitzaran 2 exàmens parcials (proves escrites on hi hauran exercicis pràctics) relacionades amb els continguts i les competències treballades durant el curs, que juntament amb la resta d’activitats d’avaluació continuada definiran la nota final per aquells estudiants que optin per l’avaluació continuada. Per tant:


Nota primera part del temari (Temes 1-4) = (nota mitjana entrega exercicis pràctics i treball de curs * 0,40) + (nota del primer parcial * 0,60)

Nota segona part del temari (Temes 5-8) = (nota mitjana entrega exercicis pràctics i treball de curs * 0,40) + (nota del segon parcial * 0,60)


La nota final de l’assignatura, per tots aquells estudiants que hagin superat l’avaluació continua serà la mitjana de les 2 notes. Per poder realitzar mitjana, cada examen parcial ha de tenir una nota igual o superior a 4. La nota mínima per superar l’assignatura és un 5.

La nota final de l’assignatura, per tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació continua o per no haver-la seguit, vindrà donada per la realització d’un examen final.


b) Al setembre no hi ha cura i fins que no la tinguem, la docència serà semipresencial.

Convocatoria Ordinaria

Alumnos presenciales (evaluación continua)

Se modifica la valoración del rendimiento del estudiante en la resolución de los casos, ejercicios y trabajos realizados durante el cuatrimestre mediante:

• Resolución de ejercicios, casos y trabajos (ponderación del 100% de la nota)

Para superar la evaluación continua, la nota del global de actividades realizadas debe ser al menos de cuatro puntos (de ese modo podría compensarse la nota de la 1ª parte de la asignatura con la nota de la 2ª parte de la asignatura). La nota final de la asignatura para los alumnos que superen la continua (a partir de 5.0), será el promedio de las notas de 1a y 2a parte.

Alumnos presenciales (evaluación única)

Los alumnos que optaron en su momento por evaluación única (que implica la no realización de actividades ni participación durante el curso), acudirán directamente a la convocatoria ordinaria (100% de la nota). Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.


Alumnos no presenciales

Los alumnos que optaron en su momento por evaluación única (que implica la no realización de actividades ni participación durante el curso), acudirán directamente a la convocatoria ordinaria (100% de la nota). Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.

Convocatoria Extraordinaria

Alumnos presenciales y no presenciales

Los estudiantes que no superen la convocatoria ordinaria deberán realizar una prueba teórico-práctica en que se les evaluará de la totalidad de los contenidos que valdrá el 100% de la nota. Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.


c) En qualsevol moment, dins els escenaris a i b, hi ha un rebrot i ens hem de tornar a confinar. En aquest cas la docència passaria a fer-se 100% online, tal i com ho hem fet des del Estat d’Alarma.

Convocatoria Ordinaria

Alumnos presenciales (evaluación continua)

Se modifica la valoración del rendimiento del estudiante en la resolución de los casos, ejercicios y trabajos realizados durante el cuatrimestre mediante:

• Resolución de ejercicios, casos y trabajos (ponderación del 100% de la nota)

Para superar la evaluación continua, la nota del global de actividades realizadas debe ser al menos de cuatro puntos (de ese modo podría compensarse la nota de la 1ª parte de la asignatura con la nota de la 2ª parte de la asignatura). La nota final de la asignatura para los alumnos que superen la continua (a partir de 5.0), será el promedio de las notas de 1a y 2a parte.

Alumnos presenciales (evaluación única)

Los alumnos que optaron en su momento por evaluación única (que implica la no realización de actividades ni participación durante el curso), acudirán directamente a la convocatoria ordinaria (100% de la nota). Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.


Alumnos no presenciales

Los alumnos que optaron en su momento por evaluación única (que implica la no realización de actividades ni participación durante el curso), acudirán directamente a la convocatoria ordinaria (100% de la nota). Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.

Convocatoria Extraordinaria

Alumnos presenciales y no presenciales

Los estudiantes que no superen la convocatoria ordinaria deberán realizar una prueba teórico-práctica en que se les evaluará de la totalidad de los contenidos que valdrá el 100% de la nota. Esta prueba se llevará a cabo mediante el uso de la herramienta GoToMeeting garantizando que los alumnos afrontarán pruebas diferentes en los que deben dar respuesta a preguntas de carácter competencial.

Tutoria i comunicació:
Las tutorías con los alumnos se llevarán a cabo, a petición de estos, mediante el uso de herramientas online: email, Skype, GoToMeeting, etc. Para una mayor organización y mejor servicio para el alumno, será necesario pedir cita previa
La comunicación e interacción con los alumnos, al margen de la clase (presencialmente dónde siempre se guardará la distancia mínima exigida) se llevará a cabo mediante el uso de herramientas online: email, Skype, GoToMeeting, etc.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.